Havens in Zeeland Rattenpopulatie groeit explosief voeren de beveiliging tegen terroristen op NIKS HOGE BENZINE PRIJZEN! 696 Het wordt steeds leuker hij Jan j LJ I Brullende motoren en pijnlijke vallen 1199 819 1253 1279 1128 l cd Open weekend bij Atlanta Sport De Quilterïe is winkel van het jaar 4 UM B.V. BEVELAND EXPO JAN BRUUNS Impressionisme in Franse lezing RONDJE BEVELAND O Woensdag 28 januari 2004 de Bevelander Pagina 17 De muskusrat vormt een ware plaag; elk uur wordt ergens in Zeeland een rat gevangen. (foto: Jaap Wolterbeek) Onkruid Veel actie in de Zeelandhallen in Goes (FOTO Jaap Wolterbeek) 'S-HEER ARENDS- 0- LANDELIJK BIJ JAN DIESEL O Voorjaarstasje Vrolijke bloembollen in salimtasje. Keuze uit narcissen of blauwe druifjes. BORSELE - De Zeeuwse ha vens in het Sloegebied en Ter- neuzen zijn potentiële toe gangspoorten voor terroris ten. Daarom slaan bedrijfsle ven, politie Zeeland, de wa- terpolitie, justitie, Zeeland Seaports en de gemeentes Borsele, Vlissingen en Ter- neuzen de handen ineen om de havengebieden nog beter te beveiligen. HEINKENSZAND - De lezers van De Bevelander hebben beslist: De Quilterie in Heinkenszand mag zich Winkel van het Jaar 2003 noemen. Afgelopen vrijdag ontving Carolien Hannewijk van het ge zellige winkeltje aan de Dorpsstraat de felbegeerde beker uit handen van bladmanager Pièter Karman. De verkiezing van de Winkel van het Jaar bleef tot het einde toe span nend. Maar uiteindelijk won de kleine onderneming het van de grote su permarkten. En daar is Hannewijk heel trots op. "We vieren deze maand het vijfjarig bestaan, dus deze prijs is een goede opsteker." In De Quilterie zijn alle benodigdheden voor het maken van quilts of wandkleden te koop. In de werkruimte boven de winkel worden works hops en cursussen gegeven. Inmiddels kan De Quilterie rekenen op een vaste schare klanten die uit heel Zeeland naar Heinkenszand komen. "Van Kamperland tot Rilland, maar ook mensen van Walcheren en zelfs uit Brabant en Zuid-Holland", vertelt Hannewijk. Niet verwonderlijk meent ze. Er zijn immers maar weinig concurrenten. De beker en het pre dikaat zet Hannewijk meteen in de etalage. "Ik ben ontzettend trots. De ze prijs is een teken dat klanten graag bij ons komen." De Quilterie liet supermarkt Golff Van Boven uit Kapelle op de tweede plaats steken. Ver buig Schoenen en supermarkt Agrimarkt, beide uit Goes, behaalden de derde stek. De lezers van De Bevelander stemden ook veel op Buzzy Bee uit Goes, dat op de vierde plaats eindigde. En bakkerij De Gouden Kore naar uit Goes en kapsalon De Hoofdzaak uit Heinkenszand behaalden een eervolle gedeelde vijfde plaats. Elsa van de Weele uit Waarde won met het inzenden van haar stem een Roompot bungalowvakantie naar De Krim op Texel. De winnaars van de cadeaubonnen van 25 euro zijn: T. Driedijk uit 's-Heerenhoek, W. Hoogerdijk uit Heinkenszand, J. Willekes uit Kapelle en F. Hoogesteger uit Wemeldinge. In de lezing plaatst Rouillard de opkomst van het impressionisme in het toenmalige tijdsbeeld. Ze besteedt daarbij aandacht aan Monet, Manet en Degas. De le zing begint om 20.00 uur en is in Amicitia aan de Schimmelpen- ninckstraat 14 in Kloetinge. Toe gang voor leden van de Alliance Franqaise is gratis, niet-leden betalen vier euro. GOES - Het geluid van brullen de motoren dat je in je buik kunt voelen, opspattend zand in je ge zicht, de overweldigende geur van uitlaatgassen, motoren die metershoog en -ver door de lucht vliegen. Voor de motorcrosslief- hebbers was het afgelopen vrij dag en zaterdag feest in de Zee landhallen in Goes, waar voor de twaalfde keer de Dutch Open Supercross werd gehouden. GOES - Het aantal muskusratten in het westen van Zuid-Beve- land is explosief gestegen. Dat blijkt uit het aantal gevangen exemplaren. Vonden de rattenvangers in 2001 nog ruim drie duizend muskusratten in hun klemmen, in 2003 waren dat er 11.521. De muskusrat ondermijnt met zijn gegraaf oevers van sloten en kreken, die daardoor instorten. Verzakkingen van we gen en slechte afwatering zijn het gevolg, zegt waterschap Zeeuwse Eilanden. "Bovendien loopt het kanaal door Zuid-Beveland. Ratten zwem men daar niet met hun honderden naar de overkant." Maandag 2 februari Heinkenszand, De Stenge, bij eenkomst Aviornis Nederland, 19.30 uur. Dinsdag 3 februari Goes, Hotel Goes, bijeenkomst HCC over hard- en softwaresys- teem Casablanca, 20.00 uur. Donderdag 29 januari Goes, wijklocatie De Spinne, se niorenbingo, 14.00 uur. Op Walcheren legden 641 muskusratten het loodje, op Noord-Be- veland slechts vierenzestig. Daar komen dan ook veel minder ratten voor. "Het is als met een moestuin. Houd je die niet goed bij, dan groeit er binnen de kortste keren onkruid", zegt Verva- et. En dus richten de rattenvangers hun pijlen extra op het wes ten van Zuid-Beveland. "Als we daar de aantallen hebben terug gedrongen dan is de populatie beter in de hand te houden. In het oosten van Zuid-Beveland kwamen vroeger ook veel meer ratten voor. Daar is het probleem teruggedrongen." Volgens Vervaet vormen de muskusratten geen gevaar voor de Zeeuwse dijken. Het landschap in Zeeland is anders dan dat van Zuid-Holland waar binnendijken direct aan het water lig gen en dus wel ondergraven worden. Bij de bestrijding van rat ten is het waterschap afhankelijk van meldingen van inwoners en landbouwers. Zien die een rat, dan kunnen ze dat melden bij 0113-241000. SUPER PLUS ongelood SUPER 98 met loodvervanger EURO loodvrij KATS Galerie Kats, Dorpsstraat 16, te keningen van Cor van Gils, 'Ar chetypisch getekend', donderdag t/m zondag van 12.30-17.30 uur, t/m 14 maart. KAPELLE Fruitteeltmuseum, Biezelingse- weg, Boomtoppers, woensdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur. 'S-GRAVENPOLDER Openbare Bibliotheek, Magno- liastraat, miniatuurvoorwerpen van Christi van Soelen, dinsdag en vrijdag van 14.00-17.00 uur en 18.00-20.30 uur, woensdag van 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur, t/m 3 februari. iöisËi^ËÜKÉNÖÖMGÖES RILLAND Dorpshuis Luctor et Emergo, schilderijen van Marli Koeman, dinsdag t/m zaterdag van 12.00- 14.00 en 18.00-22.00 uur, t/m 30 januari. KERKE Van Berkel galerie. Raadhuis straat 2a, schilderijen van Peter van Berkel en Jan Hovener, zater dag en zondag van 13.00-17.00 uur, t/m 1 februari. U I N De opmars van het knaagdier is enorm. In 1941 werd in Nederland voor het eerst een Muskusrat gesignaleerd. Inmiddels vormen de beesten een grote plaag. De achttien rattenvangers in Zeeland heb ben hun handen vol aan de ratten. Rattenvanger en rayonhoofd J. Vervaet legt uit dat een vrouwtje per jaar achttien jongen voort brengt. "Er zijn gebieden in Zeeuwsch-Vlaanderen waar per vier kante kilometer driehonderd ratten leven." In heel Zeeland wordt per uur een rat gevangen, de landelijke norm is een rat per vier uur. Het westen van Zuid-Beveland is letterlijk een rattenbroeinest. Meer dan elfduizend beesten vingen de ratten vangers daar. In het oosten Zuid-Beveland slechts negenendertig. Vervaert zegt dat het rattenprobleem daar beter onder controle is. li HEINKENSZAND Galerie 't Kunstuus, Dorpsstraat 43, geweven wandkleden van Cathrien de Leeuw van Weenen- Geuze en keramiek uit ontwikke lingslanden, woensdag en don derdag van 13.00-18.00 uur, vrij dag van 13.00-18.00 uur en 19.00-21.00 uur, zaterdag van 10.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur, t/m 31 januari. Na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001 zijn de in ternationale regels en wetten voor havens flink aange scherpt. Voor juli 2004 moeten alle havens waar Amerikaanse schepen aanleggen, voldoen aan een scherpere beveiliging. En dus staken verschillende partijen in Zeeland de koppen bij elkaar en tekenden een sa menwerkingsovereenkomst. E. Gelok, burgemeester van Borsele, is voorzitter van die samenwerking. Het is volgens hem de bedoeling dat de be trokkenen nog beter de beveili ging op elkaar aansluiten. Dit moet voorkomen dat terroris ten als verstekeling Nederland binnenkomen of dat ze aansla gen plegen op (chemische) be drijven in het Sloegebied en de haven van Terneuzen en de kerncentrale in Borssele. "Sinds elf september zijn we al bezig de beveiliging te verbe teren. En ondernemingen zor gen al heel lang dat er geen verstekelingen aan boord van schepen meegaan. Bedrijven krijgen anders hoge boetes", legt Gelok uit. De havens in Zeeland kijken met een schuin oog naar Rotterdam. "Daar zijn ze al verder met de beveili ging", stelt Gelok. "Dus kun nen we veel van Rotterdam le ren." Welke maatregelen precies in de Zeeuwse havens worden ge nomen, daar wil Gelok niet over uitweiden. Speciale scan apparatuur zoals in Rotter dam? "Wie zegt dat we dat nu al niet hebben?", reageert Ge lok. "Maar uit veiligheidsoog- punt is het moeilijk om verder openheid te geven." Het is de bedoeling dat een werkgroep elk jaar een analyse maakt van de risico's die de Zeeuwse haven lopen. Gelok: "Elke haven is een potentiële toegangspoort voor terroristen, ook de Zeeuwse havens." jaar, al was het alleen al omdat er in Nederland slechts één an der motorcrossindoor-evene- ment is en er tal van nationale én internationale toppers meedoen. "Indoor is moeilijker dan bui- Woensdag 4 februari Goes, kerkgebouw De Levens bron, Mansholtlaan, kindere- vangelisatie, 14.00-16.00 uur. Goes, wijkcentrum Jan Ligthart, Bergweg, bingomiddag. 13.30 uur. ten", weet een moeder, wiens zoon al vijftien jaar crosst. "Het is kleiner, daardoor moet je technischer rijden." De Zee landhallen zijn voor deze gele genheid volgestort met Lim burgse leemgrond. De motoren vliegen over de hoge heuvels. Het ziet er spectaculair uit. De valpartijen zijn dat ook. Een deelnemer, een jongen nog, valt. Onmiddellijk wordt er door di verse officials gevlagd om de anderen te waarschuwen. Ze vliegen rakelings langs hem heen. De jongen, huilend van pijn en frustratie, vindt troost in de armen van zijn vader. Voor de toevallige toeschou wer ziet het er dramatisch uit, maar, zegt de moeder: "Wij zijn dat gewend. Het hoort er bij en het loopt meestal goed af." Daar kan de Zeeuwse sub topper Ronald Melse uit Me liskerke over meepraten. Vrij dag deed hij mee aan de super regio klasse en ging daar flink onderuit. Een beangstigende ervaring. "Ik maakte een grove fout en klapte achterover op mijn rug. Er wordt dan wel di rect gevlagd, maar ik lag mid den op de baan, achter een schans, zodat de anderen me niet konden zien. En als je ie dereen dan zo langs je heen ziet scheren, krijg je het wel benauwd." Extra benauwd in dit geval, want Melse kreeg door de klap toch al geen lucht meer. Nadat hij ook nog wat bloed opgaf, kon hij de nacht in het ziekenhuis doorbrengen. "Gelukkig viel het mee. Ik mankeer niks, alleen m'n rug doet nog zeer. Waarschijnlijk zijn er door de klap wat long blaasjes geknapt." De 250cc, waaraan Melse zaterdag zou meedoen, mag hij vanaf de tri bune bekijken. Ook Melse vindt: het hoort erbij. "Natuur lijk is motorcross een risico- sport, maar je wordt goed be schermd door je kleding en je helm." Voetballers lopen soms misschien nog wel meer risico, stelt hij. "Die hebben alleen scheenbeschermers." Toch is het niet het risico wat deze sport voor hem zo aantrekke lijk maakt. "Het is de combi natie van techniek en conditie. De snelheid geeft een kick. Je springt, je vliegt door de lucht, de adrenaline stroomt door je lichaam. Geweldig." GOES GGD Zeeland, Westwal, schilde rijen van Rob de Graaf, maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur, t/m 31 maart. Galerie van den Berge, Westwal 45, Roel Achter berg, bronzen gebruiksvoorwer pen, Mirjam Hagoort, mixed me dia, schilderijen, Robert Wevers, inkjetprints, donderdag t/m zater dag van 12.00-17.00 uur, t/m 14 februari. Lunchcafé Stadhuis, Grote Markt, schilderijen en hou ten voorwerpen van Henny van Zunderen, t/m 31 januari. Reva lidatiecentrum Lindenhof, 's-Gra- venpolderseweg 114a, schilderij en van Hanneke Goetheer-Snoek, t/m 4 februari. Serviceflat De Horst, De Horst 48, aquarellen, wenskaarten en kalenders van Beatrix van Buuren, t/m februari. Art Snack, 's-Heer Hendriks- kinderenstraat 10, olieverven van Mathisse Arendsen, diverse ob jecten van Gerard Verkerke, dins dag, vrijdag en zondag van 13.00-17.00 uur, donderdag van 13.00-21.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur, t/m 14 februari. Galerie Atelier De Kaai, J.A. v.d. Goeskade 65, acrylschilderij- en van Plonie Geerts en tekenin gen van Simone Booister, 'Twee spraak', maandag t/m vrijdag van 9.00-15.30 uur en zaterdag van 11.00-16.00 uur, t/m 27 maart. Zaterdag 31 januari Goes, De Pitkennismakings- rniddag Ned. Coeliakie Vereni ging, 14.00-16.00 uur. Goes, wijkcentrum Jan Ligthart, Berg weg, familiebingo, 20.00 uur. Zondag 1 februari Ellewoutsdijk, 't kerkje van El- lesdiek, meezingmiddag, 14.30 uur. Goes, Herv. Buitengewo ne Wijkgemeente, Mansholt laan, aangepaste dienst voor en met verstandelijk gehandicap ten, 10.00 uur. Goes, buurthuis De Pit, dansavond de Vriend schap, 20.00 uur. WINKELCENTRUM de bi B U KUNT BETALEN MET UW PINPAS! KLOETINGE - De Alliance Francaise, Coeur de Zélande houdt 11 februari een soiree in Kloetinge. Marie-Thérèse Rouillard houdt een lezing in het Frans. s 8; S W HEINKENSZAND - Atlanta Sports viert het vijfjarig bestaan met een Open Weekend op zaterdag 31 januari en zondag 1 februari van 13.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen gratis meedoen aan clinics. Het gaat om Spinning, Body Balance, Body Pump en RPM. Tijdens dit week end is er ook informatie te krijgen over afslanken en fitness. "Spinning is een indoor fietsprogramma in groepsverband", zegt Debbie Boude- wijns die samen met haar broer Dennis Atlanta Sports runt. "In de vijf jaar dat wij hier nu bezig zijn hebben we een aardige vaste klanten kring opgebouwd. Wij zijn voor iedereen toegankelijk en geven per soonlijke aandacht, geen massa werk. Wij werken gewoon aan fit zijn, het prettig lichamelijk welzijn. Goede begeleiding bij diverse trainin gen, maar geen body building." Atlanta Sports verkoopt sport- en vrije tijdskleding, beschikt over een zonnebank en heeft tijdens het Open Weekend een verrassing in petto. Iedere bezoeker die een ingevulde bon, uit De Bevelander van 21 januari of van de bar, inlevert maakt kans op een reischeque van tweehonderd euro. J 1 Werken aan een fit lichaam staat centraal bij Atlanta Sports. (foto: Tannie de Jonge) De toeschouwers zijn gespannen en geconcentreerd. Een enkeling probeert kansloos boven het enorme gebrul uit het thuisfront via zijn mobiel op de hoogte te houden. Velen komen hier elk Carolien Hannewijk ontvangt uit handen van bladmanager Heter Kar man de beker van Winkel van het Jaar 2003. (foto: Dennis Rijsbergen) gF JAN BRUINS goes west |*X*Or: Door Bettie Hollestelle www.europatuin.nl <AAN OQsf ■STRAAT NS STATION GOES, NIEUWE RIJKSWEG 2D. 0113-215395. DONDERDAG KOOPAVOND MET VOLOP PARKEER- I GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM Ththony fokkerstraat. o ii c n RICHTING MIDDELBURG l J VLISSINGEN - RICHTING tl Z1ERIKZEE ROTTERDAM TANK OOK BU JAN BESPAAR EN VERDIEN! Dit zijn onze Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur openingstijden: Zaterdagvan 8.00 tot 20.00 uur 7. %<GOES ZUID WINKELC&ofEiBUSSEL" RIJKSWEG A 58 CENTRUM o o.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 17