gemeente ^3 O eS Leed L Openbare W kennisgevingen ^Evenementen J 28 januari 2004 Gemeentearchief gesloten A Startsein gegeven voor herinrichting binnenstad Vergadering Commissie Middelen op donderdag 29 januari om 19.30 uur Aanslagen gemeente belastingen in de bus Gemeente en Essent organiseren informatieavond Ouverture 1 I 9 9 20- 01-2004 20-01-2004 20-01-2004 I z Openingstijden Gemeente Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. 3 februari 4 februari 21-01 het afdichten van het balkon 21-01 het uitbreiden van het bedrijfsgebouw 23-01 het bouwen van een woning 23-01 het uitbreiden van de woning 15 maart Dam 9 en 11 Burgemeester en wethouders van Goes 30 januari 30 januari 31 januari Inuffelmarkt s Internet: www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl Meebetalen aan vernieuwde binnenstad Met de ondertekening van de over eenkomst geven de organisaties aan dat ze bereid zijn mee te betalen aan drag wordt dan met ingang van eind februari 2004 automatisch in acht maandelijkse termijnen afgeschre ven. U hoeft dan niets te doen. Tarief niet-woningen - Eigenarenbelasting €5,83 per €2.268,00 van de getaxeerde waarde (WOZ-beschikking) - Gebruikersbelasting €4,67 per €2.268,00 van de getaxeerde waarde (WOZ-beschikking) Alvorens bij die instantie een aanvraag wordt ingediend ligt het plan vanaf 29 januari 2004, twee weken ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen over de aanvraag kenbaar maken. 20-01 20- 01 21- 01 22- 01 20-01 20-01 20- 01 21- 01 Zuidweg 9A Bachlaan 15 Statenhof 10 Oostweg 6 Kievitlaan 64 het verbouwen en uitbreiden van kantoorruimte het slopen van de woning het uitbreiden van de recreatieruimte Peci, Altin; Visser, Wesley Henk; Dijkdrent, Jochem Willem-Jaap; Dijkdrent, Rowi Willemien. Verschuur, Edwin Michel en Kaaijsteker, Collin; Kribbe, Jeroen en Winkes, Petra Margaretha. van Haaren, Martinus; Lubbers,Wilhelmina Hendrika; Verburg, Geertruida; Harinck, Francois; Kouwenberg, Maria Sara Cornelia; Tramper.Apolonia; Balsingh, Daisy; van de Guchte, Dina; Verhuist, Catharina Hendrika; Geuze, Jacobus Abraham; Meeuwse, Cornelia; Huissen, Cathalina Pieternella; Korstanje,Willem. meld de 8 betaaltermijnen. Tip: Gebruik deze vorm van beta len vooral als u in het laatste kwar taal van 2003 ook een belastingaan slag met betrekking tot andere belastingjaren hebt ontvangen. 4 29 en 30 januari De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. Theater de Mythe 20.00 uur Podium 't Beest 20.30 uur Podium 't Beest 20.30 uur j Podium 't Beest 21.00 uur Grote Kerk 13.30-14.30 uur Ambachtscentrum Hollandse Hoeve 15.00 uur Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uur maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. Monumentencommissie 16 februari Wim Helsen (reprise) finalist Leids Cabaretfestival 2002 met 'Helden Soup’ Filmvoorstelling: Capturing the Friedmans Carillonbespeling door stads beiaardier SjoerdTamminga Voorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar 8 ■- Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (01 13) 249 600 Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl Calamiteitentelefoon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 TARIEVEN Met ingang van 2001 is besloten tot tariefdifferentiatie. Dit betekent verschillende tarieven voor wonin gen en niet-woningen waarbij die van de woningen lager zijn vastge steld omdat bleek dat de woningen aanzienlijk meer in waarde zijn gestegen dan bedrijfspanden. Voor 2004 zijn de tarieven onroerende- KAPPEN VAN BOMEN Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij een kapvergunning heeft verleend voor de volgende bomen: - Oude Zeedijk te Goes: 150 Populieren, met herplantplicht - Monnikendijk te Kattendijke: tussen Grindweg en Braanjeweg 1,5 ha Populier houtproductie Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning op 27 januari kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, tel. 249770. BEZWAAR Als u denkt dat de aanslag niet juist is opgelegd kunt u bezwaar indie nen. Als u bezwaar indient moet u echter wel gewoon de aanslag beta len. Eventueel te veel betaalde belasting wordt terugbetaald. BETALINGSMOEILIJKHEDEN Er kan gehele of gedeeltelijke kwijt schelding worden verleend als u niet in staat bent de belastingaanslag volledig te betalen. Aanvraagformu- Geboren: 14-01-2004 16-01-2004 19-01-2004 19-01-2004 Gehuwd: 16-01-2004 22-01-2004 Overleden: 15- 01-2004 16- 01-2004 16- 01-2004 17- 01-2004 18- 0I-2004 18- 01-2004 19- 01-2004 19-01-2004 19-01-2004 19- 01-2004 v.d.Spiegelstraat I5D Amundsenweg 1,3, 5 en 7 IGJ van den Boschstraat 37 s-Heer Hendriks- kinderendk 82 AFVALSTOFFENHEFFING Er zijn twee tarieven: - Een tarief van I 17,00 voor één persoonshuishoudens, en - Een tarief van 156,00 voor meerpersoonshuishoudens. Ook bij deze belasting is de toe stand op I januari 2004 van belang. Is er op I januari 2004 sprake van een meerpersoonshuishouden dan geldt het hogere tarief voor het gehele jaar, ongeacht of men later alleen komt te staan. Woont u op I januari alleen dan geldt het éénper soonstarief voor het gehele jaar. Donderdag 29 januari is het gemeentearchief aan de Wijngaardstraat de hele middag gesloten ?nnen i^rgd door VRAGEN Met vragen over de belastingaansla gen, en alles wat daarmee te maken heeft, kunt u terecht bij het bureau belastingen van de gemeente op de vertrouwde tijden: - maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur, - dinsdag- en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur, - en telefonisch onder nummer 01 13-249630 (uitsluitend van 09.00 tot 12.00 uur). MONUMENTENPROCEDURE VOOR HET VERVANGEN VAN DE KOZIJNEN, GROTE MARKT 5 TE GOES Er is een bouwaanvraag ingediend voor het vervangen van de kozij nen van het pand Grote Markt 5 te Goes.Vanwege de status van rijksmonument moet er voor het vervangen van de kozijnen een monumentenprocedure gevoerd worden bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR BOUW J.O.P. IN SPEEL/SPORTTERREIN AAN ZUIDWEG TE KATTENDIJKE De gemeente Goes is van plan een ontmoetingsplaats voor jongeren te maken op het speel/sportterrein aan de Zuidweg te Kattendijke. Het bouwplan is op het punt van hoogte niet geheel in overeenstem ming met geldend bestemmingsplan "Kattendijke". Burgemeester en wethouders achten het bouwwerk planologisch acceptabel en zijn daarom van plan medewerking te verlenen. Daarom ligt het bouwplan vanaf 29 januari 2004 vier weken ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. MONUMENTENPROCEDURE VOOR DE VERBOUW VAN HET PAND LANGE KERKSTRAAT 16 TE GOES Er is een bouwaanvraag ingediend voor de verbouw van het pand Lange Kerkstraat 16 te Goes.Vanwege de status van rijksmonument moet er voor de verbouw een monumentenprocedure gevoerd wor den bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.Voordat bij die instantie een aanvraag wordt ingediend ligt het plan vanaf 29 januari 2004, twee weken ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen over de aanvraag kenbaar maken. MONUMENTENPROCEDURE VOOR HET VERVANGEN VAN DE KOZIJNEN, GROTE MARKT 8 TE GOES Er is een bouwaanvraag ingediend voor het vervangen van de kozij nen van het pand Grote Markt 8 te Goes.Vanwege de status van rijksmonument moet er voor het vervangen van de kozijnen een monumentenprocedure gevoerd worden bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Alvorens bij die instantie een aanvraag wordt ingediend ligt het plan vanaf 29 januari 2004, twee weken ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen over de aanvraag kenbaar maken. Snuffelmarkt A tingen van de gemeente en Essent Energie staan ook een uitleg van Dubo Techniek, een toelichting op waterbeheer en een infomarkt op het programma. Wilt u de bijeenkomst bijwonen en Loco-burgemeester Charles Lins- sen tekende de overeenkomst namens de gemeente, Ron Berks als voorzitter van de OOG en Dick van der Velde als voorzitter van Horeca Nederland, afdeling Goes. Charles Linssen:“Dit is een belang rijk moment in een fantastisch pro ces dat we tot nu toe belopen heb ben. Als we er samen voor gaan, ook wel komen we drempels tegen, dan halen we het.” Ook Ron Berks typeerde het moment van ondertekening als een afsluiting van een lange periode. “Het convenant dat we nu onderte kenen is een stuk papier, als we gaan beginnen is het een hoop zand, maar het wordt iets tastbaars.” lieren kunt u afhalen bij de receptie van het stadskantoor, aan de balie van de afdeling sociale zaken en bij de balie van het Waterschap Zeeuwse Eilanden. Als u inmiddels een formulier heeft ingeleverd bij het waterschap dan hoeft u dit niet nogmaals te doen bij de gemeente. ZALMSNIP Sinds enige jaren geven de gemeen ten elke belastingplichtige €45,38 100,00) korting op de aanslag. Die is bedoeld om de gemeentelijke belastingdruk voor gezinshuishou dingen te verminderen. Ook dit jaar krijgen de belasting plichtigen in Goes deze korting. Goes doet dat door het tarief voor de afvalstoffenheffing te verminde ren met €45,38. Deze belastingver laging is al verwerkt in uw aanslag. Bij een persoonlijk bezoek graag wel de belastingaanslag(en) mee brengen. Het bureau belastingen vindt u tijdelijk aan de Westsingel 58 te Goes (Landbouwcentrum). Tip: vermijd de drukte. Ook de volgende weken helpen wij u graag. •eelt jeland voor van de beeldkwaliteit en een ont moedigingsbeleid voor wat betreft de zelfstandige ontwikkeling van detail handel buiten de binnenstad. Daar naast wordt de jaarlijkse gemeente lijks bijdrage aan Stichting Goes Promotie verhoogd met 50.000 om het vernieuwde Goes verder onder de aandacht te brengen van het regionaal winkelend publiek. VERDERE TOELICHTING Bij het aanslagbiljet is een toelich ting gevoegd. Deze toelichting, en uitvoerige informatie over de belastingen, wordt ook verstrekt op de website van de gemeente Goes (www.goes.nl). Donderdag vergadert de raadscom missie middelen over onderwerpen die in de raadsvergaderingen van 19 februari aan de orde komen. De agenda luidt als volgt: Portefeuille burgemeester. Mededelingen en informatie: a. collegebesluit over trouwlocaties; b. vergaderstukken algemeen bestuur Centrale Post Ambulancevervoer; c. uitnodiging van RBZ voor bijeen komst fysieke veiligheid; d. memo afdeling bestuurszaken over brief SZW over "de Rode Draad". Voorstel tot het wijzigen van de Inspraakverordening Goes. Portefeuille wethouder Van ’t Westeinde. k Ik 4 februari Eind deze week ontvangen vrijwel alle inwoners van de gemeente Goes het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen voor het jaar 2004. U krijgt één formulier, met daarop uw aanslagen. Op woensdag 4 februari is er een informatieavond voor toekomstige bewoners van de wijk Ouverture met als thema 'waterhuishouding en energievoorziening'. De informatie avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het restaurant van locatie de Stoomtrein te Goes. Tijdens de bijeenkomst licht de gemeente toe waarom voor de energie- en watersystemen is geko zen en de bezoekers ontvangen vele praktische adviezen. Naast toelich- MELDING VERANDERING INRICHTING Op 14 januari 2004 ontvingen wij van De Betho B.V., Klein Frankrijk 2 te Goes een melding voor het veran deren van de sociale werkplaats. De verandering houdt in dat: - de houtafdeling en de lakspuiterij worden opgeheven; - de activiteiten van de metaalafdeling en de werkplaats technische dienst worden verplaatst naar de vrijgekomen ruimte. Deze veranderingen leiden niet tot een ander soort inrichting of tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. De veranderingen voldoen aan de verleende milieuvergunning d.d.25-09-1997. De vergunning hoeft naar ons oordeel dan ook niet te worden gewijzigd. Inzage De stukken liggen ter inzage tijdens de bezwaar/beroepstermijn. Bezwaarlberoep Belanghebbenden kunnen bezwaar en beroep instellen tot 6 weken na de datum van publicatie. Gemotiveerd bezwaar moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes onder vermel ding van “bezwaarschrift”. Schorsing en/of voorlopige voorziening kan tegelijkertijd worden aan gevraagd bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 's-Gravenhage. VERGADERDATA WELSTANDS/MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE GOES Welstandscommissie 16 februari I maart 15 maart 29 maart De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand- monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. De agenda voor de vergadering van de welstands/monumen- tencommissie is vanaf de woensdag voor de vergadering in te zien zijn bij de publieksbalie. 9 9 «k 9, K 9, a 9 TER INZAGE Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de Publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu, Westsingel 58. Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. Wanneer u op I januari 2004 eige naar en/of gebruiker bent van een pand bent u belastingplichtig voor dat hele jaar. Verkoop of verhuizing in de loop van het belastingjaar heeft daar geen invloed op. Zeelandhallerfej^l 9 ÓQ. 17.00 uur Zéèlandhallen 10.00-17.00 uur 31 januari 31 januari I februari Overzicht Burgerlijke stand van 14-01-2004 t/m 22-01-2004. J ONROERENDE- ZAAKBELASTINGEN Er zijn twee onroerende-zaakbe- lastingen en ook aparte tarieven voor woningen en niet-woningen. Tarief woningen - Eigenarenbelasting €4,60 per €2.268,00 van de getaxeerde waarde (WOZ-beschikking) - Gebruikersbelasting €3,68 per €2.268,00 van de getaxeerde heeft u geen uitnodiging ontvangen waarde (WOZ-beschikking) dan kunt u contact opnemen met Marjanne Wondergem, Afdeling Communicatie gemeente Goes. Telefoonnummer 0113-249866 of m.wondergem@goes.nl ONTHEFFING BI) VERHUIZING Als u Goes verlaat of niet meer zelf standig woont, kunt u ontheffing krijgen van de afvalstoffenheffing. U krijgt dan de volle kalendermaanden van het belastingjaar na de datum van vertrek terug. Deze ontheffing wordt automatisch verleend. Theater de M^the 20.00 uur Uganda AUTOMATISCHE INNING Ook dit jaar is het mogelijk om de gemeentelijke belastingen in acht termijnen te betalen. Dit kan alleen als u de gemeente machtigt om het te betalen belastingbedrag in acht termijnen af te boeken van uw bank- of girorekening. Deze vorm van betalen is voor u en voor de gemeente gemakkelijk. U hoeft dan niet te denken aan nog te betalen rekeningen en u spreidt het totaal bedrag over acht maanden. Voor wie de gemeente alsnog wil machtigen is, als hij/zij daarvoor in aanmerking komt, een machtigings kaart bij het aanslagbiljet gevoegd. Die moet dan wel zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 19 februari, aan de gemeente worden terugge stuurd. Als u al eerder gekozen heeft voor automatische incasso hoeft u niet opnieuw een machtiging in te dienen. De gemeente is dan al gemachtigd voor de inning van de gemeentelijke belastingen. U ontvangt dan alleen een aanslagbiljet met daarop ver- Het gaat om de aanslagen onroe- rende-zaakbelastingen en afvalstof fenheffing, en, indien van toepassing, de forensen- en precariobelasting. De aanslagen hebben de dagteke ning 31 januari 2004. Let op: Bij de meeste van u zit daar nu, in tegen stelling tot voorgaande jaren, maar één acceptgirokaart bij voor de overschrijving van het totaalbedrag in één termijn, namelijk 31 maart 2004. Uiterlijk 31 maart 2004 dient het te betalen bedrag door de gemeente te zijn ontvangen. Hebt u eerder gekozen voor auto matische incasso dan ontvangt u FORENSEN- EN de projecten die in het kader van het geen acceptgirokaart. Het totaalbe- Masterplan Binnenstad de komende jaren worden uitgevoerd. De organi saties vinden het redelijk dat de eige naren van onroerend goed in de binnenstad, van wie velen lid zijn van één van deze organisaties, een bedrag van 4.750.000 meebetalen via baat belasting. De totale investering in de binnenstad bedraagt ruim 20.000.000. De eigenaren in de binnenstad krij gen daar heel wat voor terug: een verbeterde binnenstad, een parkeer garage aan het Bleekveld, tijdelijk par keren tijdens de herinrichting, maat regelen tegen snelkraken, handhaving zaakbelasting met I verhoogd ten opzichte van 2003. De tarieven voor de afvalstoffenhef fing zijn verhoogd om daarmee te komen tot een meer gewenste kostendekking. De verhoging is beperkt tot 5 en wordt onder meer veroorzaakt door hogere ver werkingskosten. De forensen- en precariobelasting zijn trendmatig met 2,5 verhoogd. Op dinsdag 20 januari is het start sein gegeven voor de herinrichting van de binnenstad. De gemeente heeft samen met ondernemersorganisatie OOG en Horeca Goes een intentieovereen- komst ondertekend voor het Masterplan Binnenstad. In het voor jaar wordt begonnen met het her- bestraten van de eerste winkelstra ten, dit is de eerste stap op weg naar een mooiere binnenstad. ONTWERP-MILIEUVERGUNNING PERCEEL OOSTHAVENDIJK IA TE WILHELMINADORP Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vandaag ter inzage is gelegd het ontwerp-besluit op een aanvraag om milieuver gunning van: - Topsy Baits B V, Oosthavendijk la, 4475 AA Wilhelminadorp Betreft: een zee-aaskwekerij op het adres Oosthavendijk la te Wilhelmina dorp. Aangevraagde vergunning: een veranderingsvergunning vanwege: - het bijplaatsen van twee extra koelinstallaties in de kweekruimte; - het plaatsen van een bovengrondse dieseltank in lekbak bij de werkplaats; - het wijzigen van de inrichting van het kantoorgedeelte Wij hebben het voornemen om - onder voorschriften ter bescher ming van het milieu - deze vergunning te verlenen. Inzage - De aanvraag, de ontwerp-beschikking met de daarbij behorende voorschriften en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf vandaag ter inzage. Bezwarenlbedenkingen Schriftelijke (gemotiveerde) bedenkingen kunnen tot en met 24 februari 2004 bij het gemeentebestuur worden ingebracht; in linker bovenhoek van enveloppe vermelden: "Bezwaarschrift". Degene die bedenkingen inbrengt kan tegelijkertijd verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Wie dat uitdrukkelijk wenst, kan bedenkingen mondeling naar voren brengen tijdens een gedachtenwisseling. Tot en met 17 februari 2004 kunt u dat via onderstaand telefoonnummer kenbaar maken. De aan vrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. Alleen wie tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerp beschikking kan later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij men aantoont daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest. Informatie Nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt door de afdeling milieu, telefoonnummer 0113-249718. Poppentheater Sim Bolus speelt de voorstelling, Ei ei, dit ben jij! (vanaf 5 jaar). Reserveren gewenst: tel. 212031 Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Nieuwsgierig naar de voorstellingen in Theater de Mythe? Kijk op www.theaterverkoopzeeland.nl VERLEENDE BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN IN DE PERIODE VAN 19-01 TIM 23-01-2004 Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113- 249709) 19-01 Grote Markt 19.00 (start) - 20.00 uur PRECARIOBELASTING Deze belastingen zijn niet voor iedereen. Alleen mensen die een tweede woning in Goes hebben en elders wonen betalen forensenbe lasting. Voornamelijk bedrijven die voorwerpen boven, op of in gemeentegrond hebben betalen precariobelasting. Beide belastingen kennen meerdere tarieven. INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u, de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (0113-249700). Fruitlaan 3 het plaatsen van een overkapping Jan van Tourainestraat 12 het uitbreiden van de woning Oude Rijksweg 47 het slopen van een schuur het plaatsen van een Meeting Point het wijzigen van de garage in bijkeuken het plaatsen van een dakkapel Mededelingen en informatie: a. collegebesluit m.b.t. uitgifte extra rolcontainers. b. bespreking collegestandpunt inzake de honorering commissa rissen NV Delta Nutsbedrijven. De commissievergadering is in het stadhuis aan de Grote Markt. U kunt tijdens de commissievergade ring het woord voeren over onder werpen die tot het takenpakket van de commissie behoren, het zoge naamde spreekrecht. De raadscom missie brengt advies uit aan de gemeenteraad. De complete agenda en stukken kunt u inzien bij de publieksbalie in het stadskantoor. U kunt ook telefonisch om informatie vragen (249616) of een afspraak maken om op een andere tijd de stukken in te zien. Theatervoorstelling^?-.^ Richard III door Annette Spt Drums for Uganda Benefietspektal&l1:2 Oranjehoeden iamj optocht muzieklfl de Schelde-dwei® Jeugdkorps Confeu Danceparty C-Mon Kypski DJ's Melt en Sandstorm EVENEMENTEN IN GOES VAN 29 JANUARI TIM 4 FEBRUARI 2004 29 januari 8 B 8 o <u Q i- Ik

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 15