vrouwen min 30% nil Hugo Boss colbert min Reuma? min Bekendmaking nu B 0 S M.Th.W. Van den Berge Natuurgeneeskundig Therapeut Beroerte is de belangrijkste doodsoorzaak bij i Leren jacks 499," 39% - voor min 30% 209r104 Jacks alle merken 30% nu 145r 125r 99 Wollen winterjassen 299p 199,- voor 199,- lam min 30% 439; 99; Katoenen broeken, rib en jeans Colbert -pantalon - shirt en das Selprijs 229,^ min 30% nu160 En toch onbezorgd op vakantie? Kostuum - shirt - das min 30% nu 189; min 30% nu i 2 stuks voor3Kf^ Bos Men Shop geeft 30% extra korting op de vaak al voor de helft afgeprijsde artikelen Boss Gant Gaastra For Fellows Contrada 95,- 75,- 49,90 2 stuks voor 30% nu 3 5“ +pantalon, shirt en das Setprijs229,- 1PA. min 30%nuJLD V« voor Hugo Boss Gaastra Gant Tenson Stones Jupiter h- {Reumafonds St. Adriaanstraat 14 Goes Tel. 0113-220380 Hugo Boss Brax Gardeur Mac Pierre-Cardin Greenfield 130,-112 stuks voorlIO,- GEZOND BEKEKEN - Reparatie aanpassingen Tel. 0113 229021 - Lid org. ned. tandprothetici - Nieuwe kunstgebitten evt. met implantaten - Vergoeding ziekenfonds part, maatschappijen Woensdag 28 januari 2004 a Erkend door Ziekenfonds COMPUTERSPEL BOSOMEN •SHOP HORECA GELDZAKEN Rijkswaterstaat 9 unicef Goes, Lange Vorststraat 56, tel. (0113) 214530. Middelburg, Lange Delft 1, tel. (0118) 613047. Middelburg, Lange Delft 37, tel. (0118) 650666. www.bosmenshop.nl vosmaerstraat 3 4461 HTGoes Tandprothetische praktijk Jarenlange ervaring Adm. kantoor J. Rook Terlucht 4, 4458 SC ‘s H. Arendskerke Tel. 0113-562880/ 06-12991509 Melding van Compostering Zeeland B.V. te Nieuwdorp Sterk in beweging Nu ook diagnose behandeling met het nieuwe concept QXCI space-lap Praktijk voor Natuurgeneeskunde: Homeopathie-Fytotherapie-Orthomoleculaire therapie Akupunktuur- B.F.D.-Vegatest I Iriscopie Levendbloedanalyse-Urineonderzoek I Voedingsadviezen Ook gespecialiseerd in: Alle sportbandages/Braces PC DISCOUNT Bel 0909-1718 en win een COMPUTER Setprijs De Bevelander Pagina 10 Wet verontreiniging oppervlaktewateren Middelburg, 28 januari 2004. drs. J.H.G. Jacobs Ministerie van Verkeer en Waterstaat Koop een kaartenset (als deze Jen zorg zo voor poliovaceins Voor 20 kinderen Wie kan ons helpen bij OP LOSSEN van div. computer- problemen. 227646, Goes. Hoewel veelal wordt gedacht dat borstkanker de grootste levens bedreiging vormt voor vrouwen, geven de sterftecijfers een ander beeld: beroertes zijn de belangrijk ste doodsoorzaak bij vrouwen in Nederland. Een beroerte, ook wel een cerebro- vasculaire aandoening (CVA) genoemd, is een stoornis van de hersenfunctie door onvoldoende bloedvoorziening. Daardoor krijgt het getroffen gedeelte van de hersenen te weinig zuurstof en raakt het beschadigd. In de meeste gevallen gaat het bij een beroerte om herseninfarct of een hersenbloeding. Een beroerte valt onder de verzame ling van hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten worden nog altijd als een echte mannenkwaal gezien. Voor CVA’s geldt echter het tegenovergestelde: meer vrouwen dan mannen overlijden jaarlijks aan een beroerte. In 2001 waren dat 7.336 vrouwen ten opzich te van 4.664 mannen. Een verhoogde bloeddruk is de belang rijkste risicofactor voor het krijgen van een beroerte. Het verraderlijke van hoge bloeddruk is dat je er vaak niets van kan merken, totdat het te laat is en je met de gevolgen wordt gecon fronteerd, zoals een beroerte. Voor veel artsen is het voorkómen van de gevol gen, waaronder een beroerte, de be langrijkste reden om hoge bloeddruk Waar wilt u naar toe? Wilt u naar een zonnige bestem ming, houdt u van prachtige na tuur of gaat u liever naar een grote stad? De nieuwe Reuma- vakantiegids 2003 toont u vele De melding en het besluit daarop kunnen worden ingezien van 29 januari 2004 tot en met 10 maart 2004 bij de Rijkswaterstaat in de directie Zeeland, Koestraat 30 te Middel burg, op werkdagen van 9.00 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur (kamer 3.05) en bij de gemeente Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur; tevens op donderdag van 17.00 uur tot 20.00 uur. De Rijkswaterstaat in de directie Zeeland geeft kennis van de acceptatie van de volgende melding: een melding Wvo van DELTA Milieu B.V. te Terneuzen namens Compostering Zeeland B.V. te Nieuwdorp, ontvangen op 18 november 2003. De melding heeft betrekking op het afkop pelen van huishoudelijk afvalwater en het hergebruiken van vrijkomend percolaatwater dat aanwezig is in aangevoerd GFT. Een goede behandeling van hoge bloeddruk is vooral zo belangrijk omdat de gevolgen van een beroerte zeer ingrijpend zijn. Van alle patiënten met een beroerte overlijdt 1/3 binnen het eerste jaar na de beroerte. Ongeveer 10% van de patiënten krijgt opnieuw een beroerte in de loop van het eerste te behandelen. Daarvoor zijn verschil lende behandelingen mogelijk. In eer ste instantie zal de arts naar de levens stijl van de patiënt kijken. Een gezond dieet en regelmatige lichaamsbewe ging kan een eerste stap zijn om de bloeddruk te verlagen. Maar bij men sen waarbij dit niet voldoende helpt, of bij mensen die een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben (bij voorbeeld bij diabetes of een erfelijk hoog cholesterolgehalte) zal de arts bloeddrukverlagende medicijnen voor schrijven. De meest voorgeschreven medicijnen zijn diuretica (piaspillen), bètablokkers, calciumantagonisten en ACE-remmers. De ontwikkelingen bij de nieuwere generatie bloeddrukver- lagers heeft de afgelopen jaren niet stil gestaan. Zo heeft een uitgebreid onder zoek onder ruim 9000 patiënten die een van de nieuwe generatie medicij nen, losartan genaamd, gebruikten, aangetoond dat dit het risico op een beroerte extra verlaagt ten opzichte van de gangbare behandeling met een bètablokker. mogelijkheden. In binnen- en buitenland. Zo zijn er busreizen naar bestemmingen in o.a. Nederland, België, Duitsland en Tsjechië en vliegreizen naar Portugal en Spanje. In Nederland en Frankrijk hebben we ook bestemmingen waar u met eigen vervoer naartoe kunt reizen. Het Reumafonds heeft ook een eigen vakantiecentrum Groot Stokkert op de Veluwe. Met speciale voorzieningen als rol- stoelservice, verharde wandel paden, algemene dagelijkse hulp De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur, Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek dient te worden ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: 1de naam en het adres van de indiener; 2. de dagtekening; 3. een vermelding van het bestuursorgaan dat de beschikking heeft genomen en de datum en het kenmerk van de beschikking; 4. de gronden van het verzoek (motivering). Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de voornoemde voorzitter een voorlopige voor ziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan. 4. een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan verenigen. Meer informatie? Belangstelling voor vakanties via het Reumafonds? Bei 020- 5896464 Belangstelling voor Groot Stok kert? Bel 038-4472400 Of kijk op www.reumafonds.nl en een extra verwarmd zwem bad met badrolstoelen en een hellingbaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Nederlandse Hart stichting op nummer 0900-3000 300 (lokaal tarief) of per e-mail: informatielijnQhartstichting.nl Hier kunt u ook een gratis videoband aanvragen over beroertes en het belang van een goede behandeling van hoge bloeddruk. jaar. Een beroerte betekent een ingrij pende verandering in het leven van degene die getroffen is, maar ook bij de mensen in de naaste omgeving. Na de plotselinge gebeurtenis van de beroer te zelf en de eventuele revalidatiefase wordt pas duidelijk wat de blijvende gevolgen zijn. De gevolgen kunnen zichtbaar zijn, bijvoorbeeld omdat iemand halfzijdig verlamd is of moeilijk spreekt. Maar de gevolgen kunnen ook min of meer onzichtbaar zijn, omdat het gaat om veranderingen in het ka rakter, in het uiten van gevoelens of in gedrag. Deze gevolgen komen zeker bij 70% van de patiënten voor. Wilt u ook GELD zonder toet sing, vraag naar de voor waarden. Bel 0900-20 20 720 (80cpm) Verzorgen boekhouding, ma ken jaarrapporten, aangiften ink. bel, loonadm. enz. 31 januari DANSAVOND “de vriendschap” voor paren en alleenstaanden buurthuis de pit goes-zuid aanvang 20:00 info: 0113-228674 N.W.R- PRAKTIZIJN g«r*gl*tr»«rd Katoenen broeken 75.- 63r De getikte weken bij Bos Casual shirts Ud ir. 961201 ANG Uc«ati« re 2976 Redaktie: M. de la Rivière, arts Bekijk èn bestel via www.unicef.nl of bel 070 333 93 00 (tijdens kantooruren) Op grond van de Algemene wet bestuurs recht kan tegen het besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en gezonden aan de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Zeeland (adres: Postbus 5014, 4330 KA Middelburg). Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: 1de naam en het adres van de indiener; 2. de dagtekening; 3. een vermelding van de datum en het kenmerk van de beschikking waartegen het bezwaarschrift zich richt; Dat kan, want het Reumafonds organiseert al sinds 1958 betaal bare, aangepaste vakanties in binnen- en buitenland voor mensen met reuma. Met zorg op maat. De vakanties van het Reumafonds zijn bestemd voor iedereen met reuma. Dé computerkoopjesbeurs met speciale aanbiedingen op 31 januari in de Zeeland- hallen te Goes, 10-16 uur. Di recte verkoop van hard- software, computers, lap tops, notebooks, monitoren, TFT-schermen, printers, scanners, papier, inkt, ka bels, GSM-artikelen, CD- -ROM, DVD. Profiteer van de allerlaagste prijzen. Testen en repareren. Info en demon stratie. Digitale fotografie en videofilmen, PC- en video games. Netwerk gamen. Kinderen tot 11 jaar GRATIS (onder volwassen begelei ding). Prijzenfestival met kans op Pentium-PC. Met uitgeknipte advertentie ont vangt u TWEE EURO en- treekorting plus gratis ge schenk www.pcdiscount.nl (FBC 29-01-2004)

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 10