gemeente Evenementen Leed v| L Openbare W kennisgevingen j F Restauratie kerktoren Kattendijke van start 2004, haal eruit wat erin zit! Herbestrating parkeerterrein Koepoort 30-km in Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge Informatieavond 22 januari gebiedsvisie Veerse Meer Gratis koffieconcert in Theater de Mythe 14 januari 2004 F haal eruit wat erin zit! 9 o X W I Openingstijden Gemeente Goes Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. 15 januari Winterkoopjesmarkt 15 januari I6 januari 2 januari 2I januari Poppentheater Sim Bolus speelt het bouwen van een woning i Grote Markt 20 23-/2 06-0/ 07-0/ 07-0/ Nieuwe Diep 35 Monumentencommissie 16 februari 15 maart Burgemeester en wethouders van Goes .1 6 3 6 januari w I 2 januari Uitvoering in 2004 De komgrenzen van de dorpen Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge krijgen een zogenaamde sobere poort, die de maximumsnelheid van 30 km/uur aangeeft. In de kern van Wolphaartsdijk komen er nog meer maatregelen: - Twee uitritconstructies (zoals in bocht Lepelstraat/Molendijk): op de Boomdijk, bij de bocht Lepel- straat/Frederiksstraat en bij de aansluiting Molendijk/ Oostkerkestraat. - Twee kruispuntplateaus (zoals op kruispunt Muidenweg/Veerweg/ Aardebolleweg): op de kruising Burgemeester Hackstraat/ Veerweg/Papeweg en bij de aan sluiting Bijsterweg/Veerweg. - Vijf accenten (markering) om de attentie van de weggebruiker te Het bestemmingsplan omvat een strook grond(het plangebied) aan de noordzijde van het Wolfertsplein waarop het de bedoeling is een rij van vijf woningen te bouwen. Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan Wolphaartsdijk dat de gemeenteraad op 20 juni 1991 heeft vastgesteld. De strook grond heeft de bestemming tuin en groenvoorzieningen. Het bouwplan voor de vijf woningen past niet binnen die bestemmin gen. Bij voormeld bestemmingsplan was er rekening mee gehouden dat het wenselijk zou kunnen zijn op de strook grond woningbouw toe te staan. Om die reden is destijds in het bestemmingsplan Wolp haartsdijk een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemmin gen tuin en groenvoorzieningen te wijzigen in woningbouw. Bij het nu ter inzage liggende bestemmingsplan hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van die bevoegdheid. Het bouwplan zoals dat voorzien is ligt ter informatie eveneens bij de stukken ter inzage. Met ingang van 15 januari 2004 ligt het voorontwerp van het bestem mingsplan ‘Wolphaartsdijk,Wolfertsplein’ voor de tijd van vier weken ter inzage bij de publieksbalie in het stadskantoor. De stukken liggen ook ter inzage in de entree van de Meuleweie. Iedereen kan binnen de termijn waarin het plan ter inzage ligt zijn schriftelijke of mondelinge reactie over het voorontwerp bestem mingsplan kenbaar maken aan het college van burgemeester en wet houders. Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer A. Markusse van de publieksbalie. Zijn telefoonnummer is: 0113 - 249279. Een e-mail reactie kunt u sturen naar a.markusse@goes.nl. Internet www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl verhogen bij de aansluitingen Oudelandsedijk en Zuiderlandweg (Molendijk), de (fiets)voetpadaan- sluitingen (Molendijk) en de aansluiting Oostkerkestraat/ Hoofdstraat. Verder spelen er nog drie zaken, die nader bekeken moeten worden, zoals het asfalteren van de bocht Oude Kade/Frederiksstraat in com binatie met een visuele versmalling, en aanpassing van het gedeelte Oostkerkestraat voor het dorps huis "De Griffioen". Met de provincie en het waterschap wordt bekeken of de kruising Stads- eweg/Kaaidijk aangepakt wordt. Het is de bedoeling de plannen hal verwege het jaar uit te voeren. De rijbaan van het parkeerterrein Koepoort verkeert al langere tijd in slechte staat. De afdeling stadsbeheer heeft met de herbestrating de relatief rustige maand januari afgewacht. Tijdens de werkzaamheden, die tot het eind van de maand duren, zal Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, tel. 249770. 07-0/ 07-0/ 07-0/ 09-0/ Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning op 14 januari kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 2118,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opge schort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Ravensteinlaan 65 Ambachtsweg 8 Binnenhof 12 Marconistraat 11 Tolhoek, Willem Adriaan en Snoep,Agatha Geertruida. het uitbreiden van de woning het slopen van de garage en een duivenhok het bouwen van een woning het bouwen van 5 woningen het verwijderen van asbesthoudend zeil Een beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afde ling bestuursrechtspraak, Postbus20019, 2500EA's-Gravenhage. Wie beroep tegen de vergunning instelt, kan bij de voorzitter van de afdeling’bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Beroep Tot 25 februari 2004 kan tegen deze beschikkingen beroep worden ingesteld door - wie bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit; - belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen. Informatie Nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt door de afdeling milieu, telefoonnummer 0113-249718. Terinzage: - Alle van belangzijnde stukken liggen tot 25 februari 2004 tijdens kantooruren ter inzage. 17 en 18 januari 17 en 18 januari Aangevraagde vergunning: voor het oprichten en in werking hebben. Wij hebben het voornemen om - onder voorschriften ter bescher ming van het milieu deze vergunning te verlenen. Bezwaren! bedenkingen Schriftelijke (gemotiveerde) bedenkingen kunnen tot en met 10 februari 2004 bij het gemeentebestuur worden ingebracht; in linker bovenhoek van enveloppe vermelden: "Bezwaarschrift". Degene die bedenkingen inbrengt kan tegelijkertijd verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Inzage De aanvraag, de ontwerp-beschikking met de daarbij behorende voorschriften en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf van daag ter inzage. Alleen wie tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerp beschikking kan later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij men aantoont daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest. Informatie Nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt door de afdeling milieu, telefoonnummer 01 13-249718. De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. Theater de Mythe 20.00 uur Grote Markt 8.00-16.00 uur Theater de Mythe 12.00 uur Ambachtscentrum Hollandse Hoeve 15.00 uur Podium 't Beest 13.30 uur Podium 't Beest 14.00 uur Podium 't Beest 14.00 uur Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uur maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. Voorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar Seniorenkalender: Filmvoorstelling: Cloaca Mike Boddé. Muzikaal Cabaretprogramma 'Het Land' Filmvoorstelling: Polleke (vanaf 7 jaar) de Weerdt, Willem jodocus; Bulsink, Hendrika Willemina; Janse, Jacoba; Rijk, Cornelia; van 't Westeinde, Jans; Bruel,William MarrionTheo; Hübner, Elisabeth Auguste; Nagelkerke, Dignus; de Wild, Johannes Leendert; de Dreu, Maria Hubregta; de Buck, Suzanna Tannetje; Roose, Izaak. de Fouw, Ziggy Cornells; Matondo, Chalom; de Zwarte, Lars Pieter; Wouters, Kenan Troy Devon; Brehm.Teun; van der Struijs, Catharina Jade Astarte; Harinck, Naomi; Farah Walid Abdallah; Li,Antonio; Otte, Dylan; Verrijzer, Esmee Anne Catharina; Bouman, Sem; Westerweele, Kimberley; Huijbregsen,Timo; Bak, Dielan. 16 tlm 22 januari Podium 't Beest 20.30 uur INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u, de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (0113-249700). Afdeling Communicatie Tel: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl INSPRAAK VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘WOLPHAARTSDIJK, WOLFERTSPLEIN* Burgemeester en wethouders van Goes maken, ter uitvoering van het bepaalde in de inspraakverordening, het volgende bekend. Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 21 18,4460 MC Goes Tel.: (01 13) 249 600 Calamiteitentefefóon: (0113) 249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 Gehuwd: 31-12-2003 Overleden: 29-12-2003 29-12-2003 29-12-2003 01-01-2004 02-01-2004 02-01-2004 03-01-2004 03-01-2004 03-01-2004 06-01-2004 06-01-2004 06-01-2004 MONUMENTENPROCEDURE VOOR HET MUSEUM SINGELSTRAAT 11/13 TE GOES Er is een aanvraag ingediend voor het verhogen van de balken in de kap van het museum Singelstraat 11/13 te Goes.Vanwege de status van rijksmonument moet er voor de verbouw een monumentenpro cedure gevoerd worden bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Alvorens bij die instantie een aanvraag wordt ingediend ligt het plan vanaf 15 januari 2004, twee weken ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kan iedereen zijn/haar zienswijzen over de aanvraag kenbaar maken. VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR VERBOUWING WONING STRAUSSLAAN 6 TE GOES. Er is een bouwaanvraag ingediend voor verbouwing van de woning Strauss laan 6 te Goes. Vanwege het ontbreken van een toepasbaar bestemmingsplan kan er niet zondermeer een vergunning worden verleend. Burgemeester en wethouders zijn daarom van plan medewerking te verlenen via toe passing van de vrijstellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 W.R.O.. Daar toe ligt het bouwplan vanaf 15 januari 2004 vier weken ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kan iedereen hierover schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. 18 januari ONTWERP-MILIEUVERGUNNING PERCEEL COLUMBUSWEG 14 TE GOES. Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vandaag ter inzage is gelegd het ontwerp-besluit op een aanvraag om milieuver gunning van: - Perfecta Chemie B.V., h.o. Bison International, Dr.A.F.Philipsstraat 9, 4462 EW Goes. Betreft: een distributiecentrum op het adres Columbusweg 14, kadastraal bekend Gemeente Goes, sectie K, nummer 348 (ged). TER INZAGE Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de Publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu, Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. WET MILIEUBEHEER BESCHIKKING NADERE EIS O.G.V. HET BESLUIT OPSLAG- EN TRANSPORTBEDRIJVEN MILIEUBEHEER. Binnen de gemeente Goes zijn een aantal geluidgezoneerde industrie terreinen. Het geluidsniveau op de zone rondom een dergelijk industrieterrein mag door alle bedrijven tesamen niet meer bedragen dan 50,45,40 dB(A) gedurende resp. de dag-, avond- en nachtperio- de. De geluidsnormen van het genoemde Besluit zijn van toepassing op de gevel van de dichtstbijzijnde woning (niet zijnde een woning op het bedrijventerrein). Bij het hieronder genoemde bedrijf ligt een der gelijke woning op grotere afstand én buiten de geluidszone van het industrieterrein. Daarom zou er geluidoverschrijding op de zone kun nen plaatsvinden. Wij hebben op grond van artikel 5, juncto het in de Bijlagen van dit Besluit opgenomen voorschrift 4.1.3, een nadere eis vastgesteld- inhoudende dat de geluidnormen gelden op enig punt 50 m van de inrichting voor: - Zandhandel Faasse B.V.,Albert Joachimikade 35a te Goes. Körver. Het programma bestaat uit een populair klassiek repertoire. Op de derde zondag in februari, maart en april zijn er ook weer koffieconcer ten. Aanvang van het concert is 12.00 uur. De toegang is gratis. VERLEENDE BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN IN DE PERIODE VAN 05-01 T/M 09-01-2004. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening wor den ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113- 249709) publieksbalie in het stadskantoor. Tot I februari kunt u schriftelijk een reactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders. De reacties worden meegenomen in het voorstel dat het college aan de gemeenteraad zal voorleggen. Het geheel aan bevindingen, dus niet alleen van de raden maar ook vanuit bijvoorbeeld het waterschap en de (bedrijfs-)sectoren, worden aan het provinciebestuur voorge legd. Gedeputeerde Staten gaan vervolgens op basis van de visie en de ingediende reacties een streek plan opstellen. Dit wordt eveneens voor iedereen ter inzage gelegd. De ter inzagelegging en de mogelijkheid bezwaren in te dienen wordt in deze rubriek aangekondigd. Wie dat uitdrukkelijk wenst, kan bedenkingen mondeling naar voren brengen tijdens een gedachtenwisseling.Tot en met 3 februari 2004 kunt u dat via onderstaand telefoonnummer kenbaar maken. De aan vrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. Filmvoorstelling: Polleke (vanaf 7 jaar) Filmvooi stelhngrW Cloaca Overzicht Burgerlijke stand van 29-12-2003 tlm 06-01-2004 22-12 IGJ van den Boschstraat 38 22-12 Nieuwe Diep 35 22-12 Nieuwe Diep 35 Geboren: 29- 12-2003 30- 12-2003 31- 12-2003 31-12-2003 31-12-2003 31-12-2003 31-12-2003 31-12-2003 03-01-2004 04-01-2004 05-01-2004 05-01-2004 05-01-2004 06-01-2004 06-01-2004 Zuidvlietstraat 140 het uitbreiden van de school met een leslokaal het uitbreiden van de woning het plaatsen van een stalling voor winkelwagens M.H.Trompstraat 36 het slopen van de garage en een duivenhok het gedeeltelijk slopen van het woonhuis het bouwen van een erker het plaatsen van een vakwerkmast Vorige week is gestart met de restauratie van de kerktoren van Kattendijke. De bovenkant is met een kraan van de toren gehesen en wordt op de begane grond gerestaureerd. Onder andere de VERGADERDATA WELSTANDS/MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE GOES Welstandscommissie 2 februari 16 februari I maart 15 maart 29 maart De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand/monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. De agenda voor de vergadering van de wel- stands/monumentencommissie is vanaf de woensdag voor de verga dering in te zien zijn bij de publieksbalie. De commissie Manhuistuinconcerten organiseert op zondag 18 januari een koffieconcert in Theater de Mythe in Goes. Het concert wordt verzorgd door de Koninklijke Harmonie "Ons Genoegen" uit Vlissingen o.l.v. Jos een wisselend aantal parkeerplaat sen niet beschikbaar zijn. Vanaf de ingang van het parkeerter rein tot aan de verkeerslichten wordt een asstreep aangebracht. Tijdens het herstraten van de ingang van het parkeerterrein wordt een tijdelijke ingang gemaakt. Op donderdag 22 januari vanaf 19.30 uur is in De Griffioen in Wolphaartsdijk een informatiea vond over de Gebiedsvisie Rondom het Veerse Meer. Ruimte voor toe risme en recreatie, gezond water en een vast waterpeil, verbetering infrastructuur, aandacht voor de bedrijfsvoering van de landbouw sector, meer natuur, behoud en her stel van het landschap en cultuur historie zijn enkele van de doelstellingen van de gebiedsvisie die de komende vijftien jaar gereali seerd moeten worden. De ‘Gebiedsvisie Rondom het Veerse Meer’ is na enkele jaren voorberei ding vorig jaar oktober in concept vorm vastgesteld. De concept gebiedsvisie ligt ter inzage bij de Podium 't Beest 20.30 uur In het afgelopen jaar heeft de gemeente Goes met een enthousi aste werkgroep van zestien bewo ners uit Wolphaartsdijk en Oud- Sabbinge gewerkt aan plannen voor Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge. Deze plannen moeten de leefbaar heid en de verkeersveiligheid in beide dorpen verbeteren. Inrichting van Wolphaartsdijk en Oud-Sabbin ge als 30km-zone en de verbetering van de verkeersveiligheid staan daarbij centraal. acht zogenaamde torenstijlen zullen vernieuwd worden. Ook worden alle lei- en loodwerken nieuw aan gebracht. Volgens planning kunnen in week 15 de steigers gedemonteerd worden en komt de toren weer in zicht. In het voorjaar van 2003 al zou er in opdracht van de gemeente groot onderhoud aan de toren verricht worden. Op het moment dat de toren in de steigers stond, bleek de bouwkundige toestand van het bovenste deel van de toren echter zo slecht dat restaureren onvermij delijk bleek. Alvorens deze werk zaamheden konden beginnen, moest eerst een nieuw plan van aanpak gemaakt en de benodigde monu mentenvergunning verstrekt wor den. Koffieconcert door de Konink lijke Harmonie 'Ons Genoegen' uitVlissingen, o.l.v. Jos Körver Filmvoorstelling: flor ven Callar 22-12 Oosthavendijk 95 22-/2 Wal straat 20 22-/2 Columbusweg 14 Concert: Z Guido Belcanto j Trainingsweeklndoormotor- cross Inzage Het plan ligt gedurende de maand januari 2004 ter inzage in het Stads kantoor en in de Meuleweie te Wolphaartsdijk. Aanleiding van de plannen is lande lijk verkeersveiligheidsbeleid. Bestrijding van letselongevallen en een duurzaam verkeersveilige inrichting zijn hierbij de invalshoe ken. Bij de eerste fase van duurzaam veilig hoort het inrichten van 30/ 60km-zones, fietser van rechts voorrang, uniforme voorrang op rotondes, voorrang op verkeersa- ders en bromfiets op de rijbaan. Podium 't Beest 21.00 uur I y Zeelandhallén 8.00-22.00 uur 23-/2 Vlijekreek 14 30- 12 Grote Markt I 31- 12 Sluisplaat 29 05-0/ Oostmolenweg 101 Waar moet de kapotte tl-buis in? Mogen alle etensresten in de gft-bak? Wat moet ik met mijn oude gordijnen doen? Weet u ook niet in welke bak uw afval mag? De afvalwijzer biedt uit komst. Iedere' inwoner van Zeeland krijgt deze afvalwijzer binnenkort of heeft hem al gehad. Het project ‘Afval, haal eruit wat erin zit!’ wil dat de Zeeuwen ook in 2004 hun afval beter gaan scheiden. Er komt nog te veel afval bij het restafval, waar het niet hoort. Per Zeeuw kan het restafval nog met 38 kilogram per jaar verminderen. Dit bestaat uit: achttien kilo oud papier, twaalf kilo gft, vijf kilo glas en drie kilo tex tiel. Belangrijke oorzaak: het is niet voor iedereen duidelijk welke pro- KAPPEN VAN BOMEN Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij een kapvergunning heeft verleend voor de volgende gemeentelijke bomen: Wilgenstraat te Goes: 24 Essen i.v.m. verhoogde gevaarzetting Middelmeet 23-41 te Goes: 8 Sierappels, versleten Middelmeet 10 te Goes: 5 sierappels. versleten Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Nieuwsgierig naar de voorstellingen in Theater de Mythe? Kijk op www.theaterverkoopzeeland ducten niet bij het restafval horen. In de afvalwijzer staan de schei- dingsregels op een rij. Hopelijk kun nen we nu de afvalwijzer er is, de hoeveelheid restafval zoveel moge lijk terugbrengen en meer spullen hergebruiken. Hang de wijzer op een handige plek! Bijvoorbeeld aan de binnen kant van een keukenkastje, op een prikbord in de keuken, met een magneetje aan de koelkast of in de meterkast. Als u vra gen heeft, kunt u makkelijk de wijzer raadplegen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de reinigingsdienst van uw gemeen te. Wij wensen u een voorspoedig en “goed afvalscheidend” 2004 toe! EVENEMENTEN IN GOES VAN 15 TIM 21 JANUARI 2003 de voorstelling, Ei ei, dit ben jij! (vanaf 5 jaar). Reserveren gewenst: tel. 212031 het uitbreiden van de woning het gedeeltelijk slopen van het woonhuis het uitbreiden van de woning het plaatsen van een schutting het bouwen van een magazijn met kantoren het uitbreiden en verbouwen van het café het uitbreiden van de woning het maken van een dakopbouw het uitbreiden van de woning het tijdelijk uitbreiden van IP dagbehandeling 05-01 Tervatenseweg I5A het uitbreiden van de woning 05-01 Strausslaan 6 06-0/ M.H.Trompstraat 36 06-0/ Bob Marleylaan 5 07-0/ Wolfertsplein 08-01 Berkenstraat 4 20 en 21 januari 5 m

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 7