Kerstensschool krijgt Op kraambezoek in de schaapskooi geen nieuw pand Cursussen voor behoud hoogstamfruitbomen V de Bevelander r~ TT- j ’n Bijzondere kijk op... Informatievond borstvoeding Kerkdienst voor oud-katholieken treden samen op Informatieavond voedselallergie Paranormale avond in Rilland HET WETEN WAARD PUZZEL Ons genoegen en Nova Melodica Bijeenkomst oud-lndiëgangers In Hotel Goes Winterkoopjes op Goese markt Zeeland in de Romeinse Tijd KJ I 5* Woensdag 14 januari 2004 de Bevelander Pagina 5 De lammetjes in de schaapskooi in Heinkenszand laten zich makkelijk aaien. (foto: Tannie de Jonge) spelonk 1 8 kleinood 6 4 k 5 7 2 3 4 1 5 6 7 8 (foto: Astrid Driedijk-Arkenbosch) Witsiers is helderziend -horend B B I i B Het college van burgemeester en wethouders van Borsele wil de een nieuwe school bouwen voor de Ds. Kerstenschool die MIDDELBURG - De Stichting Voedselallergie afdeling Zeeland houdt maandag 26 januari een informatieavond in Het Palet in de Reigersbergstraat in Middelburg. Tijdens deze bijeenkomst vertelt een allergologe wat een allergoloog kan betekenen voor mensen met een voedselallergie en brengt zij de laatste nieuwtjes op het gebied van voedselallergie. De avond is van 20.00 tot 22.00 uur. Deelname kost 1,50 euro voor leden van de Stichting Voedselallergie en 2,50 euro voor niet-leden. Aanmelden is noodzakelijk en kan bij Nicolet te Eelman, telefoon 0118-642799. Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt waargenomen door: Drs M. van Anrooij, Hoofdstraat 22, Kortgene, 01 13-302145. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenart sen L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets afwisselend week enddienst. DIERENAMBULANCE: 0900-7673437. Laat de scholen eerst om de on derhandelingstafel zitten, vindt de raad. Want als die samen één school vormen is het probleem ook opgelost. De vereniging van Christelijke scholen staat niet onwelwillend tegenover de onderhandelingen. Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere uitgelegd hoe het geven van borstvoeding ge combineerd kan worden met buitenshuis werken. De informatieavond begint om 20.00 uur en deelname kost vier euro. Voor moeders die na negen maanden graag door gaan met borstvoeding geven, houdt de organisatie aparte bij eenkomsten. De eerste is op vrijdag 30 januari om 9.30 uur. Meer informatie is te krijgen bij Nanda de Vries, 0113- 639221 of via carolinevan- loon@zeelandnet.nl. RILLAND - Medium Magda Witsiers geeft op maandag 26 januari in Hotel de Poort van Antwerpen aan de Hoofdweg 60 in Rilland een paranormale avond. herfst bloem HEINKENSZAND - Speels en aandoénlijk huppelen de eerste lammetjes van dit jaar door de schaapskooi van Stichting Zeeuwse Schaapskudde in Heinkenszand. Kraambezoek is ge durende een aantal speciale Lammetjesweekenden van harte welkom. Grote hoogstamboomgaarden zijn niet meer te vinden in Zee land. Kleine huisboomgaardjes zijn er echter nog genoeg. Ver schillende oude overgebleven gaan ze de wei in. om voor het eerst te proeven van vers gras. Pas in hun tweede levensjaar gaan ze met de kudde op stap, om de dijken van de Zak van Zuid-Beveland te begrazen." Stichting Zeeuwse Schaapskudde koos dit seizoen voor een nieuwe aanpak. Lammerden voorheen zo’n tweehonderd ooien van de 225 Sufïolkschapen tellende kudde, dit jaar zijn het er zeventig. De re den hiervoor is een economische, legt herder Klaasjan van der Kolk uit. "Hoe minder dieren op stal, hoe lager de kosten aan voer en bodembedekking." Van Natuurmonumenten ontvangt de stich ting een vergoeding voor het natuurlijk beweiden van de Zeeuwse bloemendijken. Hierdoor ontstaat een grote variatie in flora en fau na. Daarnaast moet de stichting het hebben van donaties. De eerste Lammetjesdagen vonden in het voorbije weekend plaats en werden druk bezocht. Ook op 17,18, 24 en 25 januari zijn be zoekers welkom van 13.00 tot 16.00 uur. Er zijn verschillende kraampjes en natuurlijk beschuit met muisjes. Tijdens de Lamme tjesweekenden is de kooi alleen bereikbaar vanaf de Oude Kamer- seweg, langs de weel De Doolman. Ook na 26 januari zijn de kooi en het bezoekerscentrum geopend, op de woensdagmiddagen en in de weekenden, van 13.00 tot 16.00 uur. Kooibezoek onder begelei ding van een vrijwilliger is dan mogelijk, scholen en groepen op afspraak. Meer informatie is te krijgen via: 0113-655268 of www.zeeuwseschaapskudde.nl. 'vriendinntjes' gewoon in de mand en speelt met honden spullen." Zeker een 'n Bijzon dere kijk op... vonden we hier op de redactie. Heeft u onlangs ook een mooie, grappige, artis tieke, kortom bijzondere foto genomen? Aarzel dan niet en stuur hem op naar postbus 5, 4460 AA in Goes. Wie weet staat uw kiek dan volgende week in deze krant. Het harmonieorkest bestond het afgelopen jaar vijfenne gentig jaar. Het orkest is uit genodigd voor het Neder lands kampioenschap in Arn hem op 27 maart. Onder leiding van dirigent Eddy Chrisostomus spelen de 65 muzikanten een geva rieerd programma. Bekende Strauss-klanken worden af gewisseld met de Zeeuwse première van The Magie of Disney. Samen met het koor speelt het orkest The prayer of St. Francis van Temple, bekend van de begrafenis van Lady Diana. Het koor Nova Melodica be staat sinds 1970 en telt onge veer 55 leden. Onder leiding van dirigente Stoffeline den Dekker zingt het koor gospelmuziek, tra ditionele liederen en eigen nummers, geschreven door koorleden. Het concert op 17 januari begint om 20.00 uur, de toe gang kost zeven euro. GOES - De Ondernemers Or ganisatie Goes (OOG) houdt morgen de traditionele winter- koopjesmarkt op de Grote Markt in Goes. GOES - In de Maria Magdalena- kerk aan de Singelstraat in Goes is op zaterdag 17 januari een eu charistieviering voor oud-katho- lieken. GOES - De Vereniging Oud Militairen Indiëgangers is nog op zoek naar oud-solda- ten die in de periode 1946- 1962 in Nederlands Indië en Nieuw Guinea hebben ge diend. Op 18 februari houdt de vereniging een bijeen komst in Hotel Goes maar ze heeft niet alle oudgedienden in het adressenbestand zit ten. HEINKENSZAND - Een nieuw pand voor de Ds. Ker stenschool in Borsele zit er voorlopig niet in. De gemeen teraad van Borsele vindt dat het bestuur van die school sa men met die van de openbare scholen in Nieuwdorp om de tafel moet gaan zitten. In Nieuwdorp zou dan een sa menwerkingsschool moeten ontstaan met één bestuur en liefst onder openbare vlag, meent de raad. MIDDELBURG - De Archeologische Werkgemeenschap voor Ne derland afdeling Zeeland houdt vrijdag 23 januari een lezing over Zeeland in de Romeinse Tijd in het Armeniaans Schuitvlot in Mid delburg. De lezing wordt verzorgd door provinciaal archeoloog Ro bert van Dierendonck. De aanvang is om 19.30 uur. DIERENARTSEN: Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabben dij ke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr BJ. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door M. van den Boomgaard, 0113-228866 HUISARTSEN: Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, 's-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van huisartsenpraktijk J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Zangvogelstraat 86, Heinkenszand. tel.01 13-563074. Spoed: 0113-563110 TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: R. de Bruin, Vermetstraat 15, 's-Heer Arendskerke, 06- 53257131. Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-220034. APOTHEEK: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisen de zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tij den is de apotheek bereikbaar voor spoedrecepten. VERLOSKUNDIGEN: Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur, Caroline Schalkens, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST ZEELAND: Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. en -voelend. De spirituele bij eenkomst is onderdeel van een reeks die tot mei elke vierde maandag van de maand in de Poort van Antwerpen wordt ge houden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, meer informatie via: 0571-275432. ft 3 waterlelie knoerten worden vergezeld van jonge fruitbomen en het liefst van hetzelfde ras als vroeger. De Stichting Landschapsbe heer Zeeland geeft twee cur sussen om mensen te helpen bij het onderhoud. De begin nerscursus is bedoeld voor mensen die meer willen weten over de bomen en de snoei er van. Voor degenen die de be ginnerscursus al gedaan heb ben is er een soort terugkom- dag om het geheugen op te frissen. De beginnerscursus bestaat uit twee informatieavonden en een praktijkdag. De cursusavonden T~ De dienst begint om 19.00 uur. De volgende dag is er om 10.00 uur een viering in de Nederlands Hervormde kerk in Nisse. Europeaan Verrukkelijk zacht zijn ze, de lammetjes die sinds 5 januari door het stro van de schaapskooi in Heinkenszand dartelen. De levende knuffels zijn verre van schuw en laten zich gemakkelijk aaien. On danks de kou in de kooi voelen de kleintjes zich kiplekker: Moeder Natuur voorzag hen immers van een warm wollen jasje. Overdag, rriaar ook bij nachte staan herders Stefan Poel en Klaas jan van der Kolk klaar voor de zeventig ooien die dit seizoen drach tig waren. Ongeveer de helft hiervan is ondertussen bevallen. Meestal is menselijk ingrijpen niet nodig. Maar soms gaat het mis. "Komen eerst de voorpootjes en het kopje, dan is er geen probleem. Maar ligt er een pootje naar achteren gevouwen of komen de ach terpootjes eerst, dan kan dat tot complicaties leiden", zegt herder Stefan Poel. "In zo'n geval bieden we de helpende hand. De eerste twee weken van hun leven drinken de lammeren uitsluitend moe dermelk, daarna krijgen ze de eerste brokken en hooi. In maart Vanaf 8.00 uur staat in een gro te verwarmde tent een aantal Goese winkeliers met een kraam met verschillende arti kelen tegen een speciale prijs. De speciale markt duurt tot 16.00 uur. op 2 en 9 maart worden gehou den in het Fruitteeltmuseum in Kapelle. De praktijkdag op 13 maart is in Kloetinge. De kos ten zijn 57 euro, de cursisten krijgen daarvoor wel een cur susmap. Aanmelden moet voor 20 februari. De opfriscursus bestaat uit een informatieochtend en een praktijkmiddag op 7 februari. Deze cursus kost 25 euro en is op de Hollandse Hoeve in Goes. Opgeven moet voor 30 januari. Voor meer informatie Stichting Landschapsbeheer Zeeland 0113-230936 of in- fo@slz.landschapsbeheer.nl 'S-GRAVENPOLDER Borstvoedingorganisatie LLL houdt op dinsdag 20 januari aan de Populierenstraat 3 in 's-Gravenpolder een infor matieavond over het geven van borstvoeding. waar het om gaat staan echter 4950 meter van elkaar. Den Haag weigert die paar meters door de vingers te zien en dus bedacht het college de bouw van een nieuwe school. Met het plan om voor 2,3 mil joen euro een nieuw pand te zou een dreigende sluiting van de openbare school voorkomen worden. Immers de openbare school zou dan net buiten die wettelijke afstand vallen en als nevenvestiging kunnen blijven bestaan. De ge meenteraad stak afgelopen Maar dan moeten de openbare week een stokje voor dat plan, scholen minstens vijf kilometer van elkaar staan. De scholen KAPELLE - Het harmonie orkest van Ons Genoegen geeft zaterdag 17 januari het traditionele nieuw jaarsconcert. In de Neder lands Hervormde Kerk in Kapelle is het bekende jon gerenkoor en combo Nova Melodica te gast tijdens het concert. uit zijn jasje begint te groeien. Vervolgens zou de openbare Franck van Borseleschool zich in het huidige pand van de Ker stenschool kunnen vestigen. Dit geschuif heeft te maken met het aantal leerlingen op de scholen. De kleinere openbare scholen bouwen, hebben moeite om genoeg leer lingen te aan te trekken. Zijn er te weinig scholieren dan moet de school de deuren sluiten. Om dat te voorkomen kan een hoofdvestiging omgezet wor den in een nevenvestiging, 'S-HEER ARENDSKERKE - "Kleindochter Vera is dol op onze Yorkshire Terriërs", schrijft Astrid Driedijk-Arken bosch uit 's-Heer Arendskerke. "En zp kruipt net als haar Na het einde van de Japanse bezetting werden 130.000 mi litairen tussen '45 en '62 naar de oost gestuurd om daar orde en rust te herstellen. Voor het overgrote deel waren dat dienstplichtigen. In totaal sneuvelden 6194 soldaten, waaronder honderdtwintig uit Zeeland. De Vereniging Oud Militairen Indiëgangers organiseert nog steeds bijeenkomsten waar de soldaten van toen elkaar kun nen ontmoeten en met elkaar herinneringen kunnen opha- len. De vereniging zorgt niet alleen voor reünies maar be hartigt ook de belangen van oud-lndiëgangers en hun fa milie. De bijeenkomst van 18 febru ari in Hotel Goes aan de An thony Fokkerstraat 100 in Goes begint om 13.30 uur. geluk- brenger GOES - Stichting Land schapsbeheer Zeeland doet haar best voor het behoud van hoogstamfruitbomen. De bomen werden midden vorige eeuw nog gekapt tegen pre mies. Nu worden ze met sub sidie weer aangeplant. De stichting verzorgt verschil lende cursussen om mensen meer te leren over de hoog stamfruitbomen. O Door Paula Koster armholte kwaal talent dunvallei niet breed middelpunt halfaap straatsteen koppelriem knorhaan www.puzz0llar1d.com I Kantoor Fruitlaan 4c, postbus 5, 4460 AA GOES Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Woensdag gesloten. Afsluittijden Redactie Maandag 09.00 uur Advertenties Maandag 12.00 uur, kleintjes vrijdag 17.00 uur Bezorging De Bevelander niet ontvangen? Bel 0113-274093 dieren geluid geliefde van Zeus Directie Algemeen Directeur J. V. Munsterman Commercieel Regiodirecteur Ch. van den Oosterkamp Redactie Algemeen Hoofdredacteur Mw. G. Arendsen-Tieben Hoofd Redactie Jan Dirk van Scheijen Chef redactie Ellen de Dreu Eindredactie Dennis Rijsbergen 0113-274021 red .bevelander whkwegener. nl Advertentieverkoop Bladmanager Pieter Karman Verkoopteam Henk Mallekote 0113-274031 (privé 0113-342535) hemel lichaam Druk Wegener Nieuwsdruk Twente De Bevelander is een uitgave van Wegener Huis-aan- huiskranten BV. pluimbal bezittelijk vnw. loofboom bazige vrouw vaartuig ijverig “V” altijd Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concern. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wege ner NV Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze adminis tratie en om u-te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaat schappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dat schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, t.a.v. A. T. Kooij, Hoofd Marketing, postbus 692, 7500 AR Enschede. Verschijnt in een oplage van 43.200 elke woensdag huis-aan-huis in de gemeenten Noord- en Zuid beveland. Cora Slot 0113-274030 (privé 06-53671555) Hellen van Tol 0113-274032 of 06-53810750 weöstrijd- beker vesting werk bovendien hoofd officier doodkalm opstande ling verf bordje schaap grond balk ve.deur r~_ deel van k een boom r sporlman F J <0 zl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 5