In onderbouw voortgezet onderwijs ruimte voor variëteit en professionaliteit Sosa IN HOLLAND Zeeland jg iMf i III I irt LI Bijzondere en openbare basisscholen 1 i F R H Woensdag 14 januari 2004 i» 9 9 Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen telefoonnummer 0118-489170 Open dagen 07-02 en 27-04-2004 10.30 tot 15.00 uur Open avonden 06-04 en 03-06-2004 19.00 tot 21.00 uur Leden van de ZVU krijgen twee keer per jaar de complete cursusgids thuis gestuurd en profiteren van interes sante kortingen op de cursus(sen) van hun keuze. Laat u eens informeren door één van onze medewerkers over de voordelen van het lidmaatschap van de ZVU. Voor groepen, verenigingen en clubs die zelf voor voldoende deelnemers zorgen om een cursus op te starten, gelden speciale voorwaarden. Onder deze clubs, groepen en verenigingen wordt gratis een geheel verzorgde stedenreis verloot (max. 10 personen). HBO onderwijs - 4 jarige voltijdopleidingen Social Work (SPH-P&A) Personeel Arbeid - 3 jarige deeltijdopleidingen SPH (Sociaal Pedagogisch Hulpverlener) MWD (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) P&A (Personeel en Arbeid) Met ingang van 1 januari 2004 presenteert de ZVU twee maal per jaar een heel gevarieerd en nieuw aanbod van cursus sen en opleidingen, waarbij wordt ingespeeld op allerlei actuele zaken. Het streven hierbij is om de theorie en de praktijk op een duidelijke en prettige manier te combineren. De belangrijkste cursusplaatsen zijn Middelbuig, Goes, Temeuzen en Zierikzee. Nieuw in het cursusaanbod zijn o.a. de cultuurreizen naar Europese steden, kook- en kluscursussen. Ook op creatief niveau timmert de ZVU stevig aan de weg. In samenwerking met bekende Zeeuwse kunstenaars worden diverse creatieve cursussen georganiseerd, van tekenen en schilderen töt beeldhouwen en speksteen snijden. Het aanbod van talenonderwijs is ongeëvenaard in de provincie Zeeland. Daarbij zijn verschillende instroomniveaus mogelijk, van beginner tot gevorderde. Met het oog op de snel naderende zomervakantie worden extra vakantie cursussen georganiseerd in bijna alle bekende Europese talen. Ook worden cursussen aangeboden in Frans en Duits voor horecaondernemers en toerismemedewerkers. Verder introduceert de ZVU diverse bedrijfsopleidingen op MBO, HBO en Masters niveau. Deze opleidingen worden in samenwerking met het NCOI, één van Nederlands grootste instituten voor bedrijfsopleidingen, verzoigd. Voor het Zeeuwse bedrijfsleven is deze samenwerking zeer interessant, doordat op deze manier een breed arsenaal aan opleidingen en trainingen (in company) georganiseerd kunnen worden, desgewenst op maat. Geïnteresseerden kunnen de uitgebreide opleidingsgids van het NCOI op het secretariaat van de ZVU aanvragen of kijken op www.ncoi.nl. De locaties voor de beroepsopleidingen zijn Middelburg en Terneuzen en cursussen kunnen bij voldoende aanmeldingen in het voorjaar van start gaan. Als mensen een origineel idee hebben voor een nieuwe cursus en wij gaan deze organiseren, kan deze cursus door de bedenker(ster) geheel gratis bijgewoond worden. Kortom, redenen genoeg om de cursuskrant aan te vragen, onze vernieuwde website te bezoeken en een cursus of opleiding bij de ZVU te gaan volgen!! Voor veel inwoners van de provincie Zeeland is de Zeeuwse Volksuniversiteit, ondanks haar bijna 60-jarig be staan. nog steeds een grote onbekende in opleidingsland. Voor diegenen die wel bekend zijn met de activiteiten van de ZVU bestaat vaak het beeld van een Volksuniversiteit die zich voornamelijk bezighoudt met zaken op het gebied van kunst en cultuur. Dit beeld is slechts ten dele juist. Het doel van de ZVU is om cursussen aan te bieden op een zodanige manier, dat het voor een zo breed mogelijk publiek mogelijk wordt zich in een, door hun gekozen, richting te kunnen ontwikkelen. Dit blijkt ook wel uit het bovengenoemde cursusaanbod dat verschillende doelgroepen van alle leeftijden zeker zal aanspreken. Jaarlijks maken al vele mensen gebruik van de mogelijkheden om in hun vrije tijd, overdag of ’s avonds, een cursus te volgen, een taal te leren of creatief bezig te zijn. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de docenten die zich met hun talenten en kwaliteiten aan de Zeeuwse Volksuniversiteit hebben verbonden en die gespecialiseerd zijn in het lesgeven aan volwassenen. De ZVU staat open voor iedereen en voor de meeste cursussen is geen vooropleiding nodig, met uitzondering van de beroepsopleidingen van het NCOI. Een uitstekende voorbereiding op uw vakantie in Frankrijk! Met nadruk op spreken en luisteren. Enige kennis van het Frans is gewenst. Op weg naar uw Franse kennis?! «Frans op vakantie» Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren: maandag t/m donderdag van 8.30 - 15.30 uur vrijdag van 8.30 - 12.00 uur Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit Spanjaardstraat 51 4331 EP Middelburg Postbus 724, 4330 AS Middelburg Telefoon: 0118 - 634800 Fax: 0118 - 626789 e-mailvu-zeel 1 csnet.nl www.zeeuwsevolksuniversiteit.nl of: www.volksuniversiteit.nl Achtergrond Ouderbijdrage MBO onderwijs - 3 jarige deeltijdopleiding SPW (Sociaal Pedagogisch Medewerker) SD (Sociaal Dienstverlening) SJM (Sociaal Juridische Medewerker) te LM O i 'f' W*- zÊ De Bevelander Pagina 26 VI De basisschool wordt betaald uit belastinggeld. (foto Mieke Valk) staat in de reactie op de tussen rapportage van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming. De reactie en de tussenrapportage zijn naar de Tweede Kamer ge stuurd. woensdag 11 februari 2004 om 19.30 u. St. Willibrordcollege, Fruitlaan 3, Goes 97,50 (plus 10,- materiaal) om naast vakken ook leergebie den te geven om meer samen hang te krijgen. onderwijs bestaan voor twee derde uit een verplicht deel en voor éénderde uit een vrij deel. Het vrije deel kan door de school bijvoorbeeld gebruikt worden om dieper in te gaan op de kerndoelen, meer aandacht besteden aan de Nederlandse taal of aan beroepsgerichte vak ken, extra vakken te geven voor leerlingen die dat aan kun nen, uitdagende lesstof voor hoogbegaafde leerlingen aan te bieden. Het biedt ruimte om verantwoord om te gaan met verschillen tussen leerlingen. In Nederland zijn zo’n zeven duizend basisscholen die wor den betaald met belastinggeld Er zijn openbare scholen en bij zondere scholen. Ongeveer eenderde van alle kinderen gaat naar een openbare school. Ongeveer tweederde deel van alle kinderen gaat naar een bij zondere school. Er zijn allrlei bijzondere scholen. De meeste bijzondere scholen zijn rooms katholiek of protestantschri- stelijk. Er zijn in Nederland verder joodse, islamitische, hindoeïsti sche, humanistische en Vrije scholen. Ook zijn er algemeen bijzondere scholen, die niet uit gaan van een speciale levensbe schouwing. Ten slotte zijn er scholen die hun onderwijs in richten volgens bepaalde opvoe- dings- en/of onderwijsmetho den, zoals Montessori, Jenaplan, Dalton en Freinetscholen. Het kan daarbij gaan om open bare, maar ook om bijzondere scholen. Nutsscholen zijn een voorbeeld van algemeen bijzondere scho len die niet van een bepaalde le vensbeschouwing uitgaan. Weer andere scholen gebrui ken beide mogelijkheden. De ouderbijdrage verschilt per school. De school moet duide lijk maken wat er met het geld van de ouderbijdragen gebeurt. U doet er verstandig aan om bij de inschrijving van uw kind meteen met de school (meest al de directeur) af te spreken hoeveel u gaat betalen. Vaak wordt rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen. Als u akkoord bent gegaan met de ouderbijdrage bent u wel verplicht deze te betalen. Minister Van der Hoeven wil een nieuwe rolverdeling tussen scholen, professionals, rijks overheid. Dit past in de al lan ger lopende ontwikkeling naar meer autonomie voor de scho len. Er komen minder regels en de scholen moeten beter in staat worden gesteld zelf het onderwijs te regelen aanslui tend bij de mogelijkheden en ambities van de school en leer lingen zelf. De Taakgroep stelt voor de hoeveelheid kerndoelen te ver minderen van 280 naar 60. Scholen zouden volgens de Taakgroep aan alle leerlingen over een periode van twee jaar de kerndoelen uit de domeinen Nederlands, Engels, Wiskunde, mens en natuur, mens en maat- Volgens de huidige, in 1993 in gevoerde, basisvorming bieden alle scholen in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) de leerlingen van 12 tot 15 jaar dezelfde vakken en programma ’s aan: Nederlands, Engels, Frans of Duits (op havo en vwo beide vakken), Wiskunde, Natuurkun- de/scheikunde (gecombineerd), Biologie, Economie, Geschiede- nis/staatsinrichting, Aardrijks kunde, Twee kunstvakken; één beeldend vak (tekenen, hand vaardigheid, fotografie, film of audiovisuele vorming) en een keuze uit één van de volgende vakken: muziek, dans of drama, Lichamelijke opvoeding, Tech niek, Verzorging, Informatiekun de (de kerndoelen informatie kunde mogen ook aangeboden worden binnen de andere vak ken). Het advies van de Taakgroep is het resultaat van een interactief proces met de direct betrokke nen uit het onderwijs: leraren, schoolleiders, ouders en leerlin gen. Doordat de tussenrappor tage is gebaseerd op brede con sultatie in het onderwijsveld, kan het daar rekenen op steun. In 1999 stelde de Onderwijsin spectie vast dat de basisvorming in de praktijk overladen en ver snipperd is. Ook deed de basis vorming geen recht aan de ver schillen tussen leerlingen. De Onderwijsraad adviseerde in 2001 om leerlingen een ver plicht kerncurriculum aan te bieden en het mogelijk te maken Scholen en leraren krijgen meer armslag om zelf invul ling te geven aan de onder houw van het voortgezet onderwijs. De Taakgroep Ver nieuwing Basisvorming werkt, samen met de scholen, aan de ontwikkeling van zeven ‘leer- domeinen’: Nederlands, En gels, wiskunde, mens en na tuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur en bewegen en sport. Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. De open bare scholen staan open voor alle kinderen van welke gods dienst of levensbeschouwing dan ook. Als u voor uw kind godsdienst of levensbeschouwelijk onder wijs wilt, kan dat ook op een openbare school. Een openba re school wordt meestal be stuurd door het gemeentebe stuur, maar soms ook door een bestuurscommissie, een stichting of een openbaar rechtspersoon die de gemeen te heeft ingesteld. Het geld van de ouderbijdra gen wordt gebruikt voor festi viteiten, zwemmen, culturele activiteiten, overblijven, en soms voor extra personeel of een betere inventaris. Sommige scholen vragen één bedrag per jaar, andere vragen per keer geld voor een specia le activiteit. schappij, kunst en cultuur, be wegen en sport moeten aanbie den. De school bepaalt of een kerndoel uitgewerkt wordt in een vak of leergebied of project of geïntegreerd wordt in prakti sche onderwijsprogramma’s: af wisselende werkvormen, pas send bij de leerlingen. Sommige scholen zullen kiezen voor 12 of 15 ‘traditionele’ vak ken, andere scholen voelen meer voor een beperkt aantal leergebieden, weer andere scholen richten het onderwijs programma projectmatig of modulair in. Globale formule ring van de kerndoelen maakt uitwerking op alle niveaus mo gelijk: van basisberoepsgerichte leerweg tot vwo, van abstract tot concreet en van theoretisch tot praktisch. Scholen zullen de kerndoelen voor de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo anders in vullen dan voor het vwo. De school verantwoordt haar keu zes aan haar omgeving: leerlin gen, ouders en overheid. Cursusduur: 12 lessen van anderhalf uur. Aanvang: Plaats: Kosten: Inschrijven: Tel. 0118 - 626175 0113 - 312164 E-mail: guillauma@zeelandnet.nl ouderbijdragen betaald. De school blijft wel verantwoor delijk voor de opvang van uw kind tijdens een schoolreisje dat betaald wordt uit de ouderbijdrage. De Taakgroep komt rond de zomer van 2004 met het defini tieve rapport. Daarbij zullen ook voorbeelduitwerkingen van kerndoelen worden gegeven op verschillende niveaus en in ver schillende ordeningen of scena rio’s. Daarnaast geeft de Taak groep handreikingen voor doorlopende leerlijnen: van ba sisonderwijs naar de boven bouw voortgezet onderwijs, van onderbouw voortgezet onderwijs naar bovenbouw vmbo en naar bovenbouw ha- vo/vwo. De invulling van het derde leer jaar havo/vwo biedt volgens de Taakgroep mogelijkheden om de lijn naar de tweede fase meer vloeiend te laten ver lopen. Vanaf I augustus 2006 zal het programma voor de onder bouw van het voortgezet Scholen mogen ouders vragen aan bepaalde activiteiten mee te betalen: de zogenaamde ouderbijdrage. Die ouderbij drage is een vrijwillige bijdrage. Scholen mogen een kind dus niet weigeren als u deze bijdra ge niet kunt of wilt betalen. Maar als u niet bijdraagt, kan het zo zijn dat uw kind niet mag meedoen aan bepaalde uitstapjes of feestjes. Die wor den namelijk vaak uit de Om recht te doen aan verschil len tussen leerlingen moeten scholen ruimte krijgen om de kerndoelen verschillend uit te werken. Verder vindt de Taak groep dat het aantal kerndoelen teruggebracht kan worden van 280 naar 60. Het voorstel van de Taakgroep sluit aan bij de ambitie van minister Van der Hoeven om scholen meer eigen beleidskeuzes te geven. Dit Dit verplichte programma wordt in scholen ervaren als overladen en versnipperd. Daarom zijn veel scholen, voor al in het vmbo, op zoek gegaan naar mogelijkheden om meer samenhang in hun programma’s aan te brengen en om ze pas send bij de ambities en mogelijk heden van hun leerlingen in te vullen. De Taakgroep bouwt daarop voort. 7 K F IjF

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 26