Zoals het is, maar dan sterker De groene basis Naar een aantrekkelijker omgeving NIEU VVS BR] Er 6 Speerpunt 7: Landschap en cultuurhistorie Speerpunt 5: Natuur Speerpunt 6: Wonen en werken Rondom het Veerse Meer De Schenge De Wilhelminapolder Wolphaartsdijk en omgeving Gebiedsvisie Veerse Meer, visietekening De informatieavonden beginnen om 19.30 uur. Voor meer informatie kunt u ook de website raadplegen: www.zeeland.nl/rondomhetveersemeer. Waar en wanneer? 22 januari gemeente Goes: Dorpshuis ‘De Griffioen’, Oostkerkestraat 24 in Wolphaartsdijk 27 januari gemeente Middelburg: Burgerzaal, gemeentehuis in Middelburg 4 februari gemeente Noord-Beveland: Dorpshuis ‘De Pompweie’, Bernhardstraat 2a in Kortgene *11 februari gemeente Veere: F-zaal, gemeentehuis Veere Voor met name de grote woonkernen Goes en Middelburg heeft de zuidrand van het Veerse Meer een belangrijke recreatieve functie, die door de ontwikkeling van beide steden, vooral op het gebied van dagrecre atie versterkt zal moeten worden. Een aan trekkelijke woon- en leefomgeving wordt im mers steeds belangrijker als vestigings- factor voor mensen en bedrijven. De ge- Wat er nu aan natuurgebieden rond het meer is, moet behouden blijven en waar mogelijk worden uitgebreid, omdat door toenemende recreatie een sterkere en uit- gebreidere natuur meer overlevingskan sen heeft, dan natuur in de marge. Recre atie en natuur lijken elkaar uit te sluiten, maar niets is minder waar als je naar het buitendijkse gebied de Schotsman kijkt: een flink groen gebied, toegankelijk voor recreanten, maar het heeft toch ook (door inrichtingsmaatregelen) delen waar natuur waarden zich min of meer ongestoord kunnen ontwikkelen. Er zullen nieuwe natuurgebieden worden ‘aangelegd’ op daarvoor nog te selecteren locaties, op basis van vrijwilligheid en tegen een passende vergoeding. Er zijn verder veel mogelijkheden voor de koppe- Het meer zelf en de eilanden De oevers en de twee dammen meente Middelburg wil op termijn bij Arne- muiden nieuwe woonmilieus ontwikkelen. In sommige kleinere kernen staan voorzie ningen onder druk door het wegtrekken van de bevolking; het huidige woningaanbod sluit niet aan op de wensen en lokale be hoeften. Om dit proces te keren zal ruimte moeten worden geboden om op beperkte ling van natuurontwikkeling met agrarisch natuurbeheer. Zaak is de nieuwe natuur zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan de bestaande natuur om versnippering te voorkomen. De wettelijk vastgelegde Eco logische Hoofdstructuur kan hierbij als lei draad dienen. Ook kunnen natuur en land schap rond het meer in kracht winnen als de natuurfunctie gecombineerd kan wor den met een andere, reeds bestaande functie zoals recreatie, waterhuishouding en waterkering. Zo kunnen er her en der natuurvriendelijke oevers langs de water gangen worden aangelegd, kunnen de (binnen-)dijken een veel natuurlijker inrich ting en ‘bekleding’ krijgen en kan overtollig regenwater tijdelijk worden geborgen in nieuwe, door groen omgeven waterpartij en. Tenslotte liggen er op het vlak van De westkop van Noord-Beveland Daarmee samenhangend zal ook gekeken worden naar de ontwikkelingsmogelijk heden van de bestaande bedrijvigheid in deze kernen, die van groot belang is voor de leefbaarheid in de kernen en daarmee voor het gehele gebied. De driehoek Middelburg- Veere-Arnemuiden schaal woningen, zowel permanent als re creatief, te kunnen bouwen in die kernen. agrarisch natuurbeheer veel mogelijkhe den, zoals akkerranden en ganzenopvang- gebieden. Zoals het Veerse Meergebied er nu uitziet, moet het in grote lijnen blijven: de ruimte lijke karakteristieken zijn divers en krach tig. Beide facetten kunnen wel versterkt worden. Bestaande zichtlijnen moeten in stand worden gehouden. Daarom zal in het oostelijk deel van het gebied geen ver dichting door bijvoorbeeld nieuw bos na gestreefd worden. Extra bos kan wel op plekken waar het op bestaand bos aan- Walcheren ten westen van Veere sluit, met name in het westelijk deel: het Veerse Bos, de Schotsman, Goudplaat en de bossen bij de Piet. Het ‘Plan Nico de Jong’ uit de jaren ‘60 van de vorige eeuw is een belangrijk uitgangspunt voor de landschappelijke ontwikkeling van het ge bied. Doel is ook de belevingswaarde en toe gankelijkheid te vergroten; er kunnen meer recreatieve routes ontwikkeld wor den en storende gebouwen en andere ob jecten kunnen vaak beter in het landschap ingepast worden. Ook dienen waardevolle cultuurhistori sche objecten zoals de oude veer- steigers bij Kamperland, Veere en Kort gene en ook de oude scheepswerf bij Arnemuiden te worden behouden en her steld. Het midden en oosten van Noord-Beveland Informatieavonden gebiedsvisie Rondom het Veerse Meer Op dit moment ligt de concept-gebiedsvisie klaar om te bespreken. Dit wordt in januari en februari gedgan met verschillende betrok ken organisaties, overheidsinstellingen en geïnteresseerden tijdens vier informatieavonden in de provincie. i De negen deelgebieden Deelgebied 4: Deelgebied 1: Deelgebied 8: Deelgebied 2: Deelgebied 6: Deelgebied 3: Deelgebied 9: Deelgebied 5: Deelgebied 7: ■WW'» «MO» WW -UH «r A rz-rr-— Ongestoorde natuur ontwikkeling en recreatie kunnen goed samengaan. Van het hele gebied is dit het meest kleinscha lig ingerichte deel: kleine kavels, kronkelende dijken en wegen, veel beplanting. Dit land- schapskarakter moet uiteraard zo blijven, maar het neemt niet weg dat er in dit gebied kansen liggen voor landschapscampings, mini- campings en landgoederen. Van belang hierbij is wel dat de imponerende zichtlijnen vanaf de Polredijk over water en land in stand moeten blijven. De gebiedsvisie wil aansluiten bij de re giovisie Walcheren 2000+ en de afspraken in het kader van de nu lopende ruilverkaveling niet doorkruisen. De vierde ‘hot spot’ van het Veerse Meergebied is het dorp Wolphaartsdijk en omgeving. Het wordt al intensief recreatief benut en vandaar zijn er knelpunten. Maar er zijn ook volop kansen deze ‘hot spot’ nog beter te benutten zonder dat de rust en ruimte van deze historische omgeving wordt aangetast. De Veerweg, die het dorp ver bindt met de haven en de recreatieterreinen aan de rand van het meer, is aan verbetering toe ten einde de grote hoeveelheden divers verkeer vei lig te kunnen ‘verwerken’. Langzaam verkeer dient op dit traject meer ruimte en veiligheid te krijgen. De haven verdient een flinke opknap- Tekst: Foto’s: Opmaak: Het meest strakke en grootschalige gedeelte van het Veerse Meergebied is de Wilhelminapol der, ten zuiden van de Zandkreekdam. Het is een uiterste, dat juist daarom zijn waarde aan het totale gebied van verschillen en contrasten geeft. Er is dan ook geen reden om dit deelge bied aan te passen. Hooguit kan gedacht wor den aan windmolens die in dit strakke en krach tige decor landschappelijk op hun plaats zouden zijn. Oud-Sabbinge is een kleine, historische kern en dat moet zo blijven. Het streven is dit dorp een uitstraling te geven zoals die van Nisse en Baarland in de zak van Zuid-Beveland. Meer ver- blijfsrecreatie hier is dan ook niet gewenst. Ver plaatsing van camping De Haas is een mogelijk heid, zodat deze camping ook kan uitbreiden. Dit gebied is grootschalig agrarisch ingericht. Juist in dit gebied kan een grondruilbank een positieve impuls voor de landbouw betekenen. Dan kan ook ruimte gecreëerd worden voor waterberging-in-geval-van-nood en voor het buf feren van zoet water - twee zaken waar de land bouw baat bij heeft. In een daarvoor aan gewezen ontwikkelingszone bestaat de moge lijkheid dat de agrariërs zich in hun beroepsuit oefening verbreden door mini- of landschaps campings te gaan exploiteren. Ook zijn hier mogelijkheden voor landgoederen. De gemeente Noord-Beveland heeft voor dit ge bied de visie dat de noord-zuidlijnen (dus rich ting Veerse Meer en Oosterschelde) in de in frastructuur versterkt moeten worden en dat er van Roompot tot het oostelijk deel van het Veer se Meer meer ‘groen en blauw’ (natuur en water) moet komen. Kortgene is een plaats waar in recreatief-eco- nomisch opzicht meer winst te behalen is dan tot nu toe het geval is. Bij de verdere ontwikke ling van Kortgene dient vooral aandacht be steed te worden aan de kwaliteit van de recre atieve bedrijvigheid, juist ook in relatie tot landschap en natuur. De fysieke relatie tussen het dorp en het meer kan verbeterd worden; nu zijn er flinke barrières om bij het water te komen. TEKSTUWEL, Goes Adri Gideonse, Provincie Zeeland Provincie Zeeland, Afdeling Informatieverzorging en Documentatie (‘botel’) en een flinke steiger. Er is al ruim vol doende parkeergelegenheid. Ook van de Zandkreekdam is meer te maken, al zal het hier wat kleinschaliger zijn dan bij de Veerse Dam. Te denken valt bijvoorbeeld aan een informatiecentrum over het Veerse Meer; waar ook het nut en de werking van het aldaar gelegen doorlaatmiddel kan worden toegeljcht. Zonder water geen watersport, maar ook voor de totale uitstraling van het Veerse Meergebied is het water - soms open, soms beschut - van essentieel belang. Het meer heeft zijn aantrek kingskracht bewezen en daarom moet aan het Veerse Meer als zodanig niet getornd worden. Het gebied staat of valt met het water en daar om heeft herstel van de waterkwaliteit prioriteit. Ook aan de eilanden in het meer moet structu reel niets gebeuren. Wel gaat onderzocht wor den op welke van deze eilandjes een kleinschali ge, natuurgerichteverblijfsrecreatie met beperkte voorzieningen-haalbaar is. De recreatieve rand van dit deel van Noord-Beve land herbergt een groot deel van hetgeen het Veerse Meergebied aan verblijfsrecreatie te bie den heeft. Uitbreiding hiervan ligt vanwege het ontbreken van ruimte niet voor de hand, maar kwaliteitsverbetering hier en daar kan geen kwaad. Binnen deze rand ligt een agrarisch ge bied, dat aan waarde kan winnen wanneer de agrariërs - met name in de Onrustpolder - de agrarische functie meer met natuur en/of recre atie gaan combineren. Meer noordwaarts kan gedacht worden aan een windmolenpark. De ha vens van Kamperland en het kanaal tussen dit dorp en het Veerse Meer maken momenteel een desolate en wat verwaarloosde indruk, terwijl er in potentie veel met dit gebied te doen is. Niet voor niets is ook deze locatie in de gebiedsvisie tot ‘hot spot' benoemd. De gemeente Noord-Be veland heeft voor de ‘upgrading’ van de water kant van Kamperland een plan ontwikkeld dat een afzonderlijke gemeentelijke procedure door loopt. De Oosterschenge, de Westerschenge en het tussenliggende gebied lenen zich bij uitstek voor de ontwikkeling van een fors natuurgebied waarin het goed wandelen en fietsen is. Al eer der is dit gebied door de overheid aangewezen als onderdeel van de Ecologische Hoofdstruc tuur. Dit voornemen past uitstekend in de ge biedsvisie en kan worden verwezenlijkt door vrijwillige kavelruil en de op te zetten grondruil bank, waarbij met name laaggelegen landbouw gronden het domein van de natuur kunnen wor den. Het beoogde natuurgebied de Schenge is groot genoeg om een flinke samenhangende di versiteit te bieden: zilte graslanden, rietlanden, schraalgraslanden, struweel en bos. Voor meer natuurlijke diversiteit in en om het water van de twee kreken is echter wel een opwaardering van de waterkwaliteit noodzakelijk. Ook zal be keken worden of het mogelijk is de twee Schen- ges weer met elkaar in verbinding te brengen, waarbij de afwatering van het omringende land bouwgebied aangepast en verbeterd zal worden. Het is ook de bedoeling door routestructuren het Schengegebied meer nadrukkelijk bij het Veerse Meergebied te betrekken, zodat wande len en fietsen door en langs dit gebied aantrek kelijker wordt. Onderzocht wordt ook of de wa terpartijen in dit natuurgebied dienst kunnen gaan doen als waterberging in geval van over vloedige regenval. Colofon Deze pagina's kwamen tot stand onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep en de projectgroep ‘Rondom het Veerse Meer, een gebied met toekomst1. Deze pagina's verschenen ook als nieuwsbrief. Als u volgende nummers van de nieuwsbrief over het gebiedsgerichte project Veerse Meer wilt ontvangen, kunt u een GRATIS ABONNEMENT aanvragen bij het informatiecen trum van de provincie Zeeland, Abdij 9, postbus 6001,4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400, e-mail adres infocentrum@zee- land.nl. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met het secretariaat tel. 0118-631985, e-mail,adres: veerse- meer@zeeland.nl. Meer informatie over het project en de complete concept-visie Rondom het Veerse Meer van december 2003 kunt u vinden op onze website www.rondomhetveersemeer@zeeland.nl. beurt. Dijk en oever vanaf de haven tot aan re creatieterrein Muidenweg leent zich bij uitstek voor een 'recreatieboulevard'; een pad voor wan delaars en langzaam verkeer, geflankeerd met bankjes bij uitzichtpunten en op een aantal plaat sen goed begaanbare dijkovergangen. Het ter rein Muidenweg wordt nu vooral gebruikt door surfers, terwijl de Schelphoek vooral het domein is van zwemmers. Het is goed om deze functies van beide terreinen zo te houden, zodat beide groepen dagrecreatievelingen elkaar niet in het vaarwater gaan zitten. Een ‘startplateau’ bij het terrein Muidenweg is een mogelijke kwaliteits verbetering voor surfers. De directe omgeving van de vakantieparken De Inlaag en Schelphoek maakt momenteel een weinig uitnodigende en rommelige indruk; het zijn bij wijze van spreken enclaves. Hier kan meer eenheid en openheid in relatie met de rest van het gebied gecreëerd worden. De door de inwoners gevoelde verkeersoverbe- lasting in de kern Wolphaartsdijk moet worden onderzocht en opgelost. De aanleg van een be scheiden ‘ringweg' ten zuiden van het dorp is wellicht een mogelijkheid, al moet er voor ge waakt worden het unieke polderlandschap hier niet aan te tasten. Het huidige stelsel van pol derwegen wordt meer en meer gebruikt door sluipverkeer; een ontwikkeling die gekeerd zal moeten worden. In dit kader zal gekeken wor den naar een snellere en veilige route, ook voor fietsverkeer, naar de dagrecreatieterrei- nen. Ook is wellicht een fietspad Zandkreek- dam-Schelphoek mogelijk, waardoor de Veerse Meerroute aan waarde zou winnen. Het huidige recreatiegebied Oranjeplaat is 'hot spot’ nummer drie en maakt deel uit van de driehoek Middelburg-Veere-Arnemuiden. Aan de Oranjeplaat is ook een deelgebiedsvisie gewijd. Dit plan voorziet in het inlaten van water door het verleggen van de primaire waterkering of door er een opening met afsluitmiddel in te maken. In beide gevallen ontstaan meer water, oevers en buitendijkse gebieden: meer moge lijkheden voor waterrecreatie. Aan de oevers zal vooral de dagrecreatie een plek kunnen vin den, terwijl voor verblijfsrecreatie in het binnen gebied ruimte zal zijn, uitgezonderd het be staande surfhotel Beter Uit dat aan de oever van het meer gelegen is. Hieruit volgt dat de randen van het Veerse Meer vooral openbaar zullen zijn en de in het binnengebied gelegen oevers een privaat karakter krijgen. Voor de be staande recreatiebedrijven levert dit op korte termijn al ontwikkelingsmogelijkheden op. Ver dere ontwikkeling van verblijfsrecreatie wordt op langere termijn mogelijk ten zuiden van de Lemmerplaat en Oranjeplaat. De Lemmerplaat blijft behouden als een landschappelijke groene long, alleen toegankelijk vanaf het water. Om de Oranjeplaat zelf een kwaliteitsimpuls te geven wordt gedacht aan de aanleg van een zandstrand en een openbaar haventje aan de zuidzijde. Om de Veerse Meerroute te comple teren en zo dicht mogelijk langs het water te kunnen blijven fietsen, komt over het 'nieuwe water’ een fietsbrug. Ontsluiting van het gebied kan het beste plaatsvinden door een nieuwe tunnel onder de A58 richting de aansluiting op deze rijksweg bij Arnemuiden-zuid. Zo’n ingreep zal vooral ten goede komen aan plaatsen in het gebied waar het nu te druk is (Arnemuiden en Lewedorp). Rondom Veere is uitbreiding van het krekenbos goed mogelijk. Middelburg is van plan in noordoostelijke rich ting uit te breiden en het Veerse Meer dichterbij te halen, zodat een nieuw stedelijk front aan het water ontstaat. BESCHERMD gebied. w ««ia Op veel plaatsen zijn de oevers van het meer aan een opknapbeurt toe. Dat geldt ook voor een aantal steigers, terwijl ook gekeken zal wor den naar de mogelijkheid om op meer plaatsen sportvisserij te stimuleren door steigers te bou wen. Aanlegsteigers waardoor vanaf het water plaatsen zoals Veere bezocht kunnen worden, zijn ook welkom. Er zal welwillend gekeken wor den naar recreatieve intiatieven om meer te gaan doen met de wat hogergetegen buitendijk se gebieden in het meer. Veel mensen komen ‘in aanraking’ met het Veer se Meer wanneer zij in het oosten de Zand kreekdam en in het westen de Veerse Dam pas seren. Vooral bij de Veerse Dam (één van de ‘hot spots’ in de Gebiedsvisie) zijn veel mogelijk heden om het Veerse Meergebied aantrekkelij ker neer te zetten en vanaf de dam toegankelijk te maken. Bij uitstek is dit een plek voor familie- recreatie. Een plan hiervoor is verwoord in een speciale ‘deelgebiedsvisie Veerse Dam’, waarin de dam meer accent krijgt als scheiding tussen de ruige Noordzee en het knusse Veerse Meer. Het plan voorziet in een fiets- en wandelpad direct langs het meer, een wervende horeca- voorziening aan de meerzijde van de dam, ver groting van het daar al aanwezige strandje, een verblijfsaccommodatie deels in het water MM«> TIM 1» Voor 2OQ4 staat groot onderhoud van enkele steigers op het programma.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 19