Provincie Zeeland Cultuur continu Natuur ontwikkeling WZ-Vlaanderen Statenleden In beroep DE BEVELANDER niet ontvangen ■■■■■■■■■■■■■■■■■I ■■■Officiële Mededelingen den tot mevrouw S.M. van Baal (tel. 0118-631722). Milieu Zeeuwse Muziekschool MUZIEK SPELENDERWIJS Onbezorgde vakanties met het Reumafonds B 9 Grondwatersanerings- plan Westhavendijk (v.m. gasfabrieks terrein) te Goes Ontwerp-vergunning wijziging bemaling parkeerkelder Stadskantoor Goes Saneringsplan Ring 5-6 te Oud Sabbinge Bodemverontreiniging/ saneringsplan Werrilaan 65/67 te ‘s-Heerenhoek Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een onderzoeksrap port en een saneringsplan ontvan gen van Delta N.V. te Middelburg met betrekking tot de grondwa- terverontreiniging op het terrein van de voormalige gasfabriek aan de Westhavendijk te Goes. Gedeputeerde Staten zijn van plan met het saneringsplan in te stemmen (artikel 39 Wet bodem bescherming). De ontwerp-beschikking ligt van 15 januari tot en met 12 februari 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkda gen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur. Heggen, poelen, wandelpaden en veepaden moeten samen de Tuin van Zeeland gaan vormen rond Deze week sprak de statencom missie ecologie en water over bij dragen in de natuurontwikkeling in Zeeland. Voor de Kop van Schouwen is ruim 295 duizend euro uitgetrok ken voor het herstel van de vroongronden. Onderdeel daar van is de Vroonweg te saneren en als fietspad en weg voor uit sluitend bestemmingsverkeer in te richten. Dat kan nu de recre- atieverdeelweg al sinds vorig jaar in gebruik is. De delen van de Vroonweg die door de duinvallei en gaan, worden gesloopt en in de hoger gelegen duinrand nieuw gemaakt. Daardoor kunnen de duinvalleien weer beter tot hun recht komen, vooral met aanpas sing van het watersysteem. De hele sanering kost ruim 5,4 ton; de helft van het bedrag komt uit de provinciale reserve natuur, milieu en energie, de andere helft komt van het rijk. De ontwerp-beschikking ligt van 15 januari tot en met 11 februari 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 en des gevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkda gen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur. Daarna, tot het einde van de be roepstermijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. de buitenplaats Ter Hooge in Middelburg. Op 25 hectare gaan de stichting Het Zeeuwse Landschap, de stichting Lynden-Ter Hooge en melkveebedrijf Dreessen het pro ject verwezenlijken. De doelen die ermee gediend worden zijn versterking van het cultuurhisto risch landschap, natuur dichtbij de stad, groene dagrecreatie en educatie in combinatie met de ecologische kaasboerderij. Het geheel wordt voor het publiek toegankelijk. Er is in totaal 230 duizend euro nodig; vanuit de provinciale reser ve komt 55 mille. Doordat er ook aansluiting is met Vitaal Platte land komt vanuit die hoek 115 duizend euro en van het project Walcheren 2000+ is er 60 dui zend euro. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben van de gemeente Goes een aanvraag ontvangen voor wijziging van de op 14 janu ari 2003 aan haar verleende ver gunning Grondwaterwet voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwen van een parkeerkelder ter plaatse van het nieuw te bouwen Stads kantoor Goes aan de M.A. Ruijter- straat te Goes. Gedeputeerde Staten willen een gewijzigde ver gunning verlenen met voorschrif ten ter bescherming van de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen. Een ieder kan tot en met 11 fe bruari 2004 schriftelijke be denkingen tegen de ontwerp- vergunning indienen bij Gedepu- Het Goese heggenlandschap wordt versterkt over een lengte van dertien kilometer. Initiatief nemer is de Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie. Over een breedte van zes meter worden teerde Staten van Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middel burg. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet be kend te maken. Tot en met 4 fe bruari 2004 kan een ieder ver zoeken om een gedachtenwis seling over de ontwerp-vergun ning (0118-631189). Bij de ge dachtenwisseling wordt de aan vrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mon delinge bedenkingen worden ingebracht. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-ver gunning, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ont werp-vergunning en belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen be denkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-vergunning kun nen later beroep instellen. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben onderzoeksrappor ten en een saneringsplan ontvan gen van Fa. Nijsse Zoon te Oud-Sabbinge met betrekking tot de bodemverontreiniging op de locatie Ring 5-6 te Oud Sabbinge. Gedeputeerde Staten zijn van plan deze verontreiniging als ern- inheemse struiken aangeplant, waarbij aansluiting wordt gezocht op wandelpaden. Een nieuwe organisatie - Agrarisch natuurbe heer Goes - gaat de contacten onderhouden met de boeren op wier grond de beplanting komt. Andere betrokkenen zijn de gemeente Goes en de stichting Landschapsbeheer Zeeland. Er is 29.000 euro beschikbaar vanuit de reserve. De provincie betaalt verder vanuit Vitaal Platteland en ook de gemeente doet een forse duit in het zakje. Voor vrijwillige bescherming van weidevogels is ruim 16.000 euro beschikbaar. Vrijwilligers sporen de vogelnesten op op landbouw- percelen en attenderen de boe ren daarop. Zij kunnen bij de bewerking van hun land dan om de nesten heen werken. Voor voorzetting van het akker randenproject is ruim 52.000 euro uitgetrokken. In totaal is vanuit de reserve natuur, milieu en energie deze week bijna 448.000 euro be steed. Er is nu nog een goede 8.000 euro over. Alle statenleden staan met foto en per partij vermeld. Per provin ciale volksvertegenwoordiger wordt wat achtergrondinformatie geboden. Cultuur werkt door in allerlei gele dingen van de maatschappij. Zo kan de mate en kwaliteit van zorg aan gehandicapten worden afge meten aan de cultuur van een samenleving. Cultuur is van invloed op hoe en waar huizen worden gebouwd en bedrijventer reinen worden ingericht. In de Cultuur is ontroering, ontmoeting, confrontatie, troost en inzicht, hoofd en hart, zo stellen gedepu teerde staten (GS) in de startnoti tie. Zij vullen dit nader in met drie definities: een algemeen proces van intellectuele, geestelijke en esthetische ontwikkeling; een manier van leven van een groep of een volk binnen een zekere tijdsperiode; de producten van intellectuele, artistieke en am bachtelijke processen. De ontwerp-beschikking ligt van 15 januari tot en met 12 februari 2004 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkda gen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur. stig te beschouwen en tevens met het saneringsplan in te stem men (artikel 29 en 39 Wet bodem bescherming). Komende vrijdag bespreekt de statencommissie sociale en bestuurlijke zaken de statnotitie Continu cultuur. De nota is de aanzet voor het cultuurbeleid 2005-2008. Later, 23 februari, komt de nota aan de orde in statenvergadering. De beschikking ligt van 15 januari tot en met 26 februari 2004 ter inzage bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Bor- sele, Stenevate 10 te Heinkens- zand, maandag tot en met vrij dag van 8.30-12.30 uur, op don derdagavond van 17.00-20.00 uur. (vrije) tijdsbesteding van individu en en groepen neemt zij een grote plek in. Dat kan variëren van het individu dat op een zol derkamertje of in een atelier schildert of boetseert tot het koorlid dat met duizenden tege lijk een lied aanheft tijdens een manifestatie en tot bandleden van een popgroep of een dirigent voor een orkest. Keuzes Ter bepaling van het cultuurbe leid voor de komende jaren moet een aantal keuzes worden gemaakt. Op de vraag of de cultuur als een puur zelfstandige eenheid moet worden gezien of in een breed kader moet worden geplaatst, kiezen gedeputeerde staten voor het tweede. Zodoende klinkt de culturele component door in de ruimtelijke ordening, de econo mie, het beleid voor kleine ker nen, de zorg en de recreatie. Bijkomend voordeel van die keuze is dat ook geld uit die en andere sectoren aan de cultuur kan worden besteed. Nu worden veel culturele organi saties gesteund met een instand- houdingsubsidie. GS kiezen er voor het aantal terug te brengen, bij voorbeeld door bundeling, waardoor sterke, brede instanties ontstaan. De gescheiden geldstromen van rijk, provincie, gemeenten en andere subsidiegevers, zoals fondsen, zouden per regio op elkaar moeten worden afge stemd. Op die manier kan de hui dige versnippering worden tegen gegaan en kunnen meer mensen meedoen. Staat het cultuurbeleid tot nu toe in het teken van vernieuwing, de keuze die GS nu maken, is vooral versterking. De achtergrond daar bij is dat meer mensen zich tot de cultuur aangetrokken voelen en erin meedoen. Commissie Vrijdag 16 januari, 13.30 uur, vergadert de statencommissie sociale en bestuurlijke zaken over Cultuur continu in het provincie huis in Middelburg. Wie van het Het ontwerp-gebiedsplan ligt nog tot 2 februari ter inzage in de gemeentehuislocaties in Oost burg, Sluis en Aardenburg en in de openbare bibliotheken van Breskens, Oostburg, Sluis en Aardenburg. Het is in het gemeentehuis van Oostburg te koop voor 7 euro. Een samenvatting is gratis be schikbaar bij de gemeente Sluis, het waterschap Zeeuws-Vlaande- ren en bij de provincie Zeeland. Informatie is ook verkrijgbaar via www.gebiedsgerichteaanpak.nl. 9 9> De adviescommissie bezwaar schriften hoort dinsdag 20 ja nuari, 15.30 uur, Kwekerij Hollebek in Axel. Het bedrijf heeft schade geleden bij de tij delijke afsluiting van de weg Terneuzen-Axel. De provincie heeft een verzoek om schade vergoeding afgewezen. Daar tegen heeft de kwekerij be zwaar aangetekend. De commissie hoort om 16.00 uur een rechtskundig vertegen woordiger van de heer M.A.J.F. Sagaert uit Kortrijk en mevrouw M. Lippens-Fecheyr uit Knokke-Heist. Onderwerp is de begrenzing van projecten natuurcompensatie in de Westerschelde. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot E.J. Lere, (tel.0118- 631189). De provincie Zeeland heeft 47 statenleden. Wie wil weten wie dat zijn, kan bij het provinciaal informatiecentrum de map Statenleden 2003-2007 aanvra gen: postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-531400, e-mail infocentrum@zeeland.nl. Kijken op internet kan ook: www.zeeland.nl met daarna een klik op Provinciale Staten. Belanghebbenden kunnen tot en met 26 februari 2004 een be zwaarschrift tegen de beschik king indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN ‘s Gravenhage. De beschikking treedt 27 februari 2004 in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voor lopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw S.M. van Baal (tel. 0118-631722). Gedeputeerde staten hebben hun keuzes mede gebaseerd op ron detafelgesprekken die zij met diverse geledingen vanuit de Zeeuwse maatschappij hebben gevoerd. Per gesprek waren er zo’n tien deelnemers vanuit de cultuur, het bedrijfsleven, het openbaar bestuur en het onder wijs. spreekrecht gebruik wil maken kan zich tot uiterlijk een half uur voor de vergadering aanmelden bij mevr. M. Trimpe van de sta tengriffie, tel. 0118-631437 of e-mail me.trimpe@zeeland.nl. Tijdens de statenvergadering van 23 februari kan het cultuurdebat vanaf de publieke tribune worden gevolgd. De startnotitie is verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecen trum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118- 631400, e-mail infocentrum@zee- land.nl. Continu cultuur is te lezen op www.zeeland.nl/nieuwecultuur- nota. Donderdag 15 januari, 9.15 uur, houdt de hoorcommissie bestemmingsplannen zitting over het bestemmingsplan Mortiere van de gemeente Middelburg. De stichting Rechtsbijstand ge zondheidszorg in Utrecht en het Bewonerscollectief Toren weg uit Middelburg hebben bedenkingen tegen het plan ingediend. Beide instanties zijn uitgeno digd hun standpunt nader toe te lichten; ook de gemeente Middelburg en belanghebben de Prince Project Management in Tilburg is gevraagd hun zienswijze te geven. De zittingen van de hoorcom missie bestemmingsplannen en van de commissie bezwaar schriften zijn openbaar. Zij worden gehouden in het pro vinciehuis, Abdij 6, Middelburg. Achtergrondinformatie over de zitting van de bezwaarschrif tencommissie is verkrijgbaar bij secretaris mw. C.W. Ra- mondt, tel. 0118-631377, b.g.g. 631274. Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 3/2004 Afdeling Communicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 02 infocentrum@zeeland.nl Belanghebbenden kunnen in de zelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag of de ontwerp beschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631722. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw S.M. van Baal (tel. 0118-631722). Een kenningsmaklngscursus voor jonge kinderen (groep 3 basisschool) Woensdag 13.15-14.00 15 lessen. 44.- Belanghebbenden kunnen in de zelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag of de ontwerp-be schikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631722. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen- BEVELANDEN Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat op de locatie Werrilaan 65/67 te ‘s-Heerenhoek sprake is van twee gevallen van ernstige verontreini ging en hebben met het sane ringsplan van C.Z.A.V. te Goes ingestemd (artikel 29 en 39 Wet bodembescherming). {Reumafonds Donderdagavond 15 januari, van zes tot negen uur, is in Cadzand- Bad de laatste inloopavond voor Natuurlijk vitaal - het ontwerp- gebiedsplan West Zeeuwsch- Vlaanderen. In hotel De Schelde, Schelde- straat 1, komen de leden van de gebiedscommissie informatie ver schaffen over de inrichting van de regio. Aandacht is er voor onder meer recreatie, landbouw, natuurbeheer, infrastructuur, zee weringen en woningbouw. In de loop van de avond geeft voorzit ter M. Kramer van de commissie tekst en uitleg over de totstand koming en uitvoering van de plan nen. Abdij Nieuws Bij Ter Hooge komt de Tuin van Zeeland met heggen, poelen en wandelpaden 4 Attent Supermarkt Marktstraat 3 s-Heerenhoek Attent Supermarkt Plein 35 Borssele Rabobank Van Tilburghstraat 37 Driewegen De Watertoren Watertorenstraat 59a Goes Drog. Rentmeester Molendijk 14 s-Heerenhoek De Bevelander Fruitlaan 4c Goes Krijger Tabak Kreukelmarkt 1a Goes J. Rijk Echte Bakker Dorpsstraat 86 Heinkenszand A. Remijn J. Frisostraat 12 Kwadendamme Attent Supermarkt A. de Koningstraat 3 Kwadendamme Attent Supermarkt Burg. Lewestraat 7 Lewedorp Golft Supermarkt Dorpsstraat 90-92 Heinkenszand Geertruidahoeve Stelleweg 5 Heinkenszand Le Grand Bazar Hoofdstraat 46 Kortgene Super van de Berg Burg. Van Lierestraat 36 Oudelande Super Baaijens Hoofdstraat 47 Ovezande Spar vd Male Raadhuisstraat 27 Waarde Meermarkt Tax Dorpsplein 23 Wemeldinge Attent Drieske Oostvoorstraat 17 Wissenkerke Meermarkt P. de Koster Hoofdstraat 29 Wolphaartsdijk Albert Heijn Oude Torenstraat 37 Yerseke Houweling Supermarkt Hoofdweg 25 Rilland c 1000 Veerweg 122 Kamperland C 1000 Dorpsstraat 90 Krabbendijke Lidl De Spinne 1101 Goes Plaats: Muziekschoolgebouw Goes Start: 28 januari 2004 Bel voor informatie en vraag naar de prospectus 0113-215157 Aangepaste voorzieningen, speciaal vervoer naar het vakantieadres, rolstoel toegankelijk hotel, zorg op maat. Allemaal nodig voor een onbezorgde vakantie als je reuma hebt. Het Reumafonds organiseert al sinds 1958 betaalbare, aangepaste vakanties in binnen- en buitenland voor mensen met reuma. Op onderstaande adressen kunt u hem ophalen: Huisson Levensmiddelen Vermetstraat 13 s-Heer Arendskerke Sterk in beweging Ook heeft het Reumafonds een eigen, volledig aangepast vakantlecentrum Groot Stokken op de Veluwe. U kunt de vakantiegids 2003 en/of de brochure van Groot Stokken bestellen vla onze afdeling reizen. T 020 589 64 85 ma t/m vr/J tussen 08.30 - 16.00 uur De culturele betekenis van natuurkundige en Nobelprijswinnaar Pieter Zeeman (Zonnemaire, 1865) klinkt nog steeds door op Schouwen-Duiveland in de Zierikzeese vestiging van Pontes scholengemeenschap I ;z’i -- Jffi-/-WT,W.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 11