zorgenkindje Raad van State fluit stoomtrein terug Letselschade? PALS GROEP 21 DAGEN Kamperland in het geweer tegen uitzetting van Armeens gezin VITA |ewemt. fun a ehtertiuhmeht Windmolens Zeeland zijn Optiek Toename van abortussen in Zeeland Bief wint de Popprijs 2003 Kitesurfer raakt Vijftigplussers leren omgaan met apparaten Vrachtwagen rijdt sloot in FEEST BIJ DE UITGEBREIDE GAMMA IN GOES zwaar gewond STEÜTEL Ml mum WINTERKOOPJESMARKT r- r aarends goes II E Luegener huls-aan-huiskranten Woensdag 14 januari 2004 wk 03 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie (0113) 274 021 Bezorgklachten: (0113) 274 093 Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 Door Denise Veldsink De ZMF ziet niets in kleine windmolenparkjes als die tussen Kapelle en 's-Gravenpolder. (foto: Dennis Rijsbergen) Bestuurlijke afspraken UITVERKOOP In verwachting? advertentie van 4 t/m 7 februari a.s. Primula’s I try, 0118 -635 443 www.europatuin.nl FEESTJE? a t I i 4 33 Breed Uit 5 Regio Sport www.vitaevent.nl Op kraambezoek in de schaapskooi in Heinkenszand Schipbreukelingen van Lovsky over leden met humor Interview met Dolf Roks, nieuwe trainer Kloetinge Drie vrolijke voorjaarsplantjes in diverse kleuren. GOES - Windenergie is en blijft een zorgenkindje in Zeeland. Verdeeldheid zorgt ervoor dat de doelstellingen van de Provin cie niet gehaald worden. Tot 2000 was dat doel het opwek ken 250 megawatt aan wind energie. Tot 2010 is dat al bijge steld naar 205. Delta Energie ziet een oplossing in goede be stuurlijke afspraken. Volgens de Zeeuwse Milieufederatie is De diaconie organiseert op woensdag 21 januari dan ook een informatieavond voor alle Noord-Be- velanders waar over de positie van asielzoekers wordt gesproken. Het Armeens gezin woont al vijf jaar in Nederland. Anderhalf jaar geleden kwamen oma, vader, moeder en twee kinderen in het Noord- Bevelandse dorp wonen. De oudste dochter gaat er naar de basisschool. Onlangs kreeg het gezin te ho ren dat de eerste asielaanvraag is afgewezen en dat de gezinsleden deze maand op straat worden gezet. dien worden asielzoekers te snel als uitgeproce deerd bestempeld, vindt de diaconie van Kam perland. Het dorp is in het geweer gekomen te gen de plannen om een Armeens gezin dat an derhalf jaar in Kamperland woont, op straat te zetten. Dick van der Klaauw van ener giebedrijf Delta wil de provincie Zeeland graag helpen met het uit- concentratie op grootschalige windmolenparken de uitkomst. Het lijkt in Nederland haast een ritueel dat windenergieprojecten in het zicht van de haven stran den. Niet zelden zorgt weerstand van de lokale bevolking en actie groepen voor annulering van ver gevorderde plannen. Het grootste bezwaar is meestal de beeldkwa liteit van het landschap: windmo lens zijn te hoog en vertroebelen de open horizon. Illustratief daar voor is het afblazen van een windmolenpark in de Hoogland- polder in Ossenisse op Zeeuws- Vlaanderen. De diaconie vindt deze gang van zaken onterecht. Immers afwijzing betekent in dit geval nog niet het einde van de procedure. Bovendien vinden de Kamperlanders dat asielzoekers die echt helemaal zijn uitgeprocedeerd tussen de wal en het schip val len omdat de terugkeer naar hun vaderland in de meeste gevallen niet of nauwelijks is geregeld. Veel asielzoekers verdwijnen zo in de illegaliteit en le ven op straat. Tijdens de bijeenkomst geeft Inlia, een organisatie die zich inzet voor asielzoekers die op straat zijn komen te staan, uitleg over de problematiek. Direc teur G. Burger van Inlia vertelt ook wat meer over de wetgeving en beantwoordt vragen uit het pu bliek. De bijeenkomst is in kerkgebouw De Ark aan de Veerweg 100 in Kamperland en begint om 20.00 uur. Eerder vond de gemeente zo'n vergunning niet nodig. En dus stapten zes omwonen den van het stationnetje naar de bestuursrechter. De fluit van de stoomtrein die klinkt voor het vertrek, irriteerde de bezwaarmakers. Boven dien hebben de omwonenden veel last van de minispoor- baan bij het station van Hoe- dekenskerke. Daar kunnen kinderen een ritje maken en zelf aan de fluit trekken. Ook de rook van de grote stoom trein is een bron van ergernis zeggen de bezwaarmakers. Verder laten bezoekers voor al in de zomer veel rommel achter. In de groep bezwaarmakers zitten ook omwonenden die doelstelling te halen zonder goe de afspraken tussen gemeente en provincie. Die afspraken moeten ervoor zor gen dat de provincie de gemeente gaan dat er vertraging optreedt en dat er een kans is dat het uiteinde lijk niet doorgaat", meent Van der Klaauw. (Lees verder op pagina. 19) Personeelsfeesten Themafeesten Karaoke Zeskamp Zeilarrangementen Springkussens Attracties Rodeostier Decors Draaimolens GWN is een landelijke samen werking met het Stimezo Rut- gershuis in Goes aangegaan. Omdat in Goes meer ruimte is worden ook vrouwen van bui ten de provincie naar Zeeland doorverwezen. Verder is er ook een stijging van het aantal abortussen bij Zeeuwse tieners maar daarin wijkt de Zeeuwse situatie niet af van de landelij ke. Een meting in het eerste kwartaal van 2003 liet zien dat 72 vrouwen onder de negen tien in Zeeland een abortus lie ten doen. Het jaar er voor wa ren dat er 31In Zeeland nam wel het aantal abortussen bij allochtone vrouwen af, dit in tegenstelling tot de landelijke cijfers. Dat heeft volgens het Stimezo Rutgershuis te maken met de sluiting van Zeeuwse asielzoekerscentra. NEELTJE JANS - Een 41-ja- rige kitesurfer uit Hengelo is vrijdag zwaar gewond ge raakt toen hij door zijn kite tientallen meters werd mee gesleurd GRONINGEN/GOES - 'Een rots in de branding van de Nederlandse pop muziek.' Zo omschreef de jury van de Nederlandse Popprijs 2003 de muziek van Blaf. De Zeeuwse band ontving zaterdag in Gro ningen die felbegeerde pop prijs. Kosteloos juridisch advies 0900-8998533 of www.palsgroep.nl GOES - Steeds meer vrou wen van buiten Zeeland ko men naar Goes om er een abortus te laten plegen. Daardoor neemt het aantal abortussen in Zeeland toe terwijl dat in de rest van Ne derland afneemt. Dat blijkt uit cijfers van Geboorterege ling West- en Zuid-Neder- land (GWN) 1 O o g KAPELLE - Een 43-jarige Vlissinger is maandag op de A58 bij Kapelle met zijn vrachtwagen in de sloot be landt.Hij reed in zijn vracht wagen met oplegger vanaf de richting Kruiningen over de snelweg en verloor de macht over het stuur. Hierdoor reed hij van het talud af en be landde in de sloot. De chauffeur kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Omdat de vrachtwagen en de opleg ger moeilijk te bereiken wa ren, duurde het enkele uren voordat die weg getakeld konden worden. De vracht wagen raakte flink bescha digd. GOES - Hoe werkt een mo bieltje? En waar dienen al die knoppen op de afstands bediening voor? Voor vijf tigplussers die de moderne apparaten niet meer kunnen bijbenen geeft het Centrum Vorming en Training van ROC Zeeland in Goes vanaf 22 januari een knoppencur- sus. voeren van het windenergiebe- leid. Hij erkent dat het een uitda ging is om de cirkel te doorbre ken. Maar volgens Van der Klaauw is het onmogelijk om de kan houden aan het beleid, ook na een regeerperiode. Hij vindt dat elke kans aangegrepen moet wor den om windenergie te realiseren. "Men moet er echter wel vanuit Autoschade? Baarends helpt u weer op weg. 1UIN De stoomtrein moet een vergunning hebben om te mogen fluiten, meent de Raad van State. (foto: Anton Dingemanse) GOESE WINKELIERS HEBBEN DONDERDAG I 5 JANUARI WEER SUPER KÓÓÓÓPJES OP DE VAN 8.00TOT 16.00 UUR OP DE GROTE MARKT www.eijsermans-optiek.nl betrokken waren bij het die renparkje Dierplezier dat op last van de gemeente Borsele moest wijken voor de stoom trein van de Stichting Stoom trein Goes-Borsele. De be zwaarmakers ontzenuwen echter de geruchten dat de stap naar de Raad van State als vergelding zou dienen voor het verdwijnen van het dierparkje. De omwonenden zeggen zich ook tegen de vergunningaan vraag van de gemeente te verzetten. Ze willen niet de trein uit hun dorp pesten, zeggen ze, wel willen ze een beter toezicht en betere af spraken rond de exploitatie van de trein. Dat de stoomtrein met het besluit van de rechter het zwijgen is opgelegd, blijkt vooralsnog niet zo te zijn. "We wachten de vergunning af en intussen rijdt de trein en zal hij gewoon fluiten", stelt de woordvoerder van de gemeente Borsele D. Rouw. Volgens hem moet de trein uit veiligheidsoverwegingen juist fluiten bij overgangen. Ook bassist en tekstschrijver Peter Slager kon er niet om heen. "Het is een van de meest prestigieuze prijzen die een popartiest kan winfien." De prijs wordt ieder jaar uitgereikt op het Groningse Noorderslag festival door de brancheoigani- saties Conamus, Buma en Se na Performers. De jury prees de muziek én de teksten van Blof. "Keer op keer laten de componisten zien dat de eigen taal een bron van nieuwsgie righeid kan zijn. En dat je za ken als boosheid, verdriet, ver langen, heimwee, onbegrip en doorzettingsvermogen een klank in een liedje kunt geven door er de juiste woorden voor te vinden. Kitesurfers gebruiken een soort parachute om over de golven te surfen. De man verl oor vrijdag echter de macht over zijn kite. Hij vloog door de sterke wind over het strand, over de duinen en landde met een smak op de N57. Daarna sleurde de wind hem al stuiterend weer mee. De man kwam uiteindelijk in de duinen naast de weg tot stilstand. De man liep zware verwondin gen aan zijn hoofd, armen en benen op. Een traumahelikop- ter bracht het slachtoffer naar het Erasmus Medisch Cen trum in Rotterdam. Cursisten leren omgaan met verschillende apparaten. Zo staat vaak wel een videorecor der in de tv-meubel maar ge bruiken heel wat ouderen die niet omdat ze niet weten hoe het ding functioneert. "De telefoon en het mobieltje zitten vol mogelijkheden en gemakken, maar je moet het wel weten in te stellen en ge bruiken", zegt Ine Bloemen die de cursus geeft. "Hetzelf de geldt voor video, tv, wek ker, cd-speler en noem maar op. En ook buitenshuis wor den mensen meer en meer met apparatuur geconfronteerd. Denk maar aan pinnen, chip pen, de kaartjesautomaat op het station en de computer in de bibliotheek." In de cursus leren mensen stap voor stap hun knoppen- angst overwinnen door goede uitleg en veel praktische oefe ning. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten en duren van 13.30 tot 16.00 uur. De cursus kost 72 euro. Voor meer informatie en aanmel ding: het Centrum Vorming en Training van ROC Zeeland in Goes, 01 13-558128 of cvt@zeelandnet.nl. HOEDEKENSKERKE Fluiten mag niet meer vindt de Raad van State. En daarmee krijgen zes be zwaarmakers in Hoede- kenskerke gelijk van de rechter. De trein mag pas fluiten en stoom afblazen als daarvoor een vergun ning is afgegeven, stelt de rechter. En dus heeft de ge meente Borsele in allerijl alsnog een vergunningaan vraag gedaan. T k S WeEKKRANT,V4LOKJ1E Bevelanden g DE BeVELAND (advertentie) (advertentie) Marconistraat 11, Goes, www.gamma.com A AU rO-iCH AOL I .A.'J o Q LU O GOES. NIEUWE RIJKSWEG 2D.0I13-215395. DONDERDAG KOOPAVOND 4: z SI 2x zo groot l en compleet vernieuwd! n groen ORGANISATIE: ONDERNEMERS ORAGANISATIE GOES BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE En3ZS3*Z3H3S33B Tel: 0113 -215507 Kijk ook op www.autoschadeteam nl Fax: 0113 250251 to 1e shirt 30% g 2e shirt 40% k 3e shirt 50% 5 z 8 LU H CO LU C 5 LU 0 2 o Z CL

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 1