Hondenopvang in Schore gaat door ondanks de breuk met El Galgo Bijzondere kijk op Man gestoken met schaar Restauratie van de kerktoren in Kattendijke Grootkoor Zeeland start nieuw voorj aarsproject Samenwerking bij beveiliging bedrijven VMBO-leerlingen in gesprek Sport en spel in de Stenge MET RECHT B.V. BEVELAND Oosterschelde Thuiszorg heet na fusie voortaan Allévo ■fct Nog veel misverstanden in Rilland met lievelingsauteurs Prijsuitreiking bij Passieux Steuntje in de rug voor koploper EXPO RONDJE BEVELAND SPONSOR Expositie van Marli Koeman Zwaar gewonde bij botsing met goederentrein Pagina 9 Woensdag 7 januari 2004 (foto: Tannie de Jonge) 7l (foto: Marian Breel) Z' Gaat er één dag in Nederland voorbij waarbij iemand niet wordt veroordeeld voor een overtreding of misdrijf? Kennelijk niet. Grote - of zo u wilt - opgeklopte strafzaken worden breed uit in de landelijke media uitgemeten. Dichter bij huis ligt de lat wat lager en halen ook kleinere strafzaken de krant. Hoe ons rechtssysteem werkt, wat het openbaar ministerie (als openbare aanklager) behoort te doen weet iedereen tijdens de bor relpraat haarfijn uit de doeken te doen. En dan blijken er nog steeds heel veel misverstanden te zijn. 'Moord met voorbedachten rade' bestaat bijvoorbeeld nog steeds niet. Ontslag van rechtsver volging is niet hetzelfde als vrijspraak en vrijspraak is formeel iets anders dan onschuldig. Een boete is niet hetzelfde als schadever goeding of een ontnemingsvordering. En ook al is het effect het zelfde: er is een verschil tussen een diefstal met geweld en afper sing. En duurt levenslang inderdaad een leven lang? Waarom eist een officier van justitie tegen iemand die van ver krachting wordt verdacht 'slechts’ 240 uur dienstverlening en tegen een ander drie jaar cel? Kunnen ze niet gewoon zetten dat die fiets is gejat in plaats van zo'n onleesbare ten lastelegging te fabriceren? En wat is nu het verschil tussen voorlopige hechtenis, hechtenis en gevangenisstraf? Onduidelijkheid en vooral onbekendheid is troef en eerlijk is eerlijk: aan de borreltafel weten we het allemaal beter. Maar hoe werkt het nu eigenlijk wel? Vanaf vandaag brengt De Bevelander eens in de twee weken een verhaal waarin de werkzaamheden van het Openbaar Ministerie worden aangekaart. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld schadevergoedingsmaatregelen, slachtofferinforma- tie en waarom alles taalkundig zo ingewikkeld moet. GOES - In samenwerking met Arzberg Dubro heeft Kookmaga- zijn Passieux in 2003 een prijsvraag gehouden. De klanten waren in de gelegenheid om de prijs te raden van het servies Move. Passieux reikte afgelopen week de eerste, tweede en derde prijs uit aan respectievelijk de familie Driedijk, Versteegh en Ruytenburg. Ook dit jaar liggen er weer prijsvragen in het verschiet. De prijswinnaars bij Kookmagazijn Passieux op een rijtje. (foto:pr) De hal wordt dan omgetoverd in een klim-, klauter- en spelcircuit. Na de sport- en spelinstuif kunnen de kinderen film kijken en even tueel blijven eten. Meer informa tie daarover bij de Stenge, 0113- 561865.Entree kost 2,30 euro. SCHORE - Bea en Rob Delhij vangen in hun huisje in Schore Spaanse windhonden op. Afge lopen december berichtte De Bevelander over de schrijnen de situatie van de mishandelde honden. De samenwerking met de Spaanse organisatie El Gal go Senior is nu verbroken. "Maar wij gaan gewoon stug door." De Stichting van Bea en Rob Delhij vangt honden op die in Spanje worden afgedankt en mishandeld. De beesten worden normaal gesproken na één jacht - of raceseizoen gedood. De stich ting haalde zelf de honden op bij El Galgo Senior om ze hier in Nederland te laten adopteren. GOES - Oosterschelde Thuis zorg bundelt per 1 januari zijn krachten met Arcus Zorgcen tra om een passend antwoord te geven op de toenemende ver anderende zorgvraag in de Oosterschelderegio. Met in gang van 2004 fuseren de beide instellingen en werken verder onder de naam Allévo. De term Allévo vindt zijn oor sprong in het Latijn en staat voor ondersteunen. De samenleving heeft te maken met een toene mende vergrijzing en verande ring in regelgeving en in de De betrokken werkgroep en het beveiligingsbedrijf gaan er vanuit dat het aantal deelne- In de woning van het 58-jarige slachtoffer ontstOond een ru zie. Die escaleerde zodanig De toren wordt op de begane grond geheel gerestaureerd. De acht zogeheten torenstijlen wor den vernieuwd en alle lei- en loodwerken worden nieuw aan gebracht. Volgens planning is de restauratie in week 15 klaar en is Maar nu is de samenwerking met die organisatie dus beëindigd. "We wisten dat Patricia Osborne van El Galgo geen gemakkelijke vrouw is, maar dat hebben we nu aan den lijve ondervonden. We hebben gemerkt dat ongeacht de hoeveelheid geld wij in deze organisatie staken, er structu reel niets veranderde voor de dieren. Ze hebben het zeer moeilijk daar maar de situatie blijft praktisch hetzelfde," legt Bea uit. Maar de stichting zal zich blij ven inzetten voor alle andere greyhounds en galgo's in Span je. De naam is veranderd in Galgo Rehoming Foundation en het werk gaat gewoon door. "We werken nu nauw samen met de stichting Podenco In Nood en met GINN, de oudste AWBZ. "Met het scheiden van wonen en zorg zijn er in de toe komst wellicht nog meer veran deringen te verwachten", zegt D.J. van Zwoll, voorzitter van de Raad van Bestuur Oosterschelde Thuiszorg. Arcus Zorgcentra is een partner die op Schouwen-Duiveland ac tief is met ondermeer Verpleeg huis Cornelia, drie verzorgings huizen en Woonzorgcomplexen. Om iedereen volledig te infor meren over Allévo wordt binnen kort in de hele regio huis-aan- huis een speciale krant ver spreid. dan de toren weer zichtbaar. In opdracht van de gemeente Goes zou in het voorjaar van 2003 al groot onderhoud aan de toren verricht worden. Toen de steigers klaarstonden, bleek de bouwkundige toestand van het bovenste deel van de toren ech ter zo slecht, dat totale restaura tie onvermijdelijk was. Voordat dit kon beginnen, moest een nieuw plan van aanpak gemaakt worden. Bovendien moest de monumentenvergunning vers trekt wórden. grey- en galgo-opvang in Ne derland. Samen met die stich tingen willen we ons richten op Scooby, ook in Spanje." Deze organisatie wordt gerund door Fermin Perez. Hij was de eerste Spanjaard die zich het lot van deze dieren aantrok. Pe rez vangt niet alleen grey's en galgo's op, maar ook poden- GOES - Bijna 250 scholieren van het Willibrordcollege, het Groencollege en het Goe- se Lyceum gaan op woens dag 14 januari in verschil lende leescafés in de Goese binnenstad in gesprek met landelijk bekende auteurs. Het evenement wordt voor de derde keer gehouden, met de bibliotheek als aanjager. Doel is de cultuurparticipatie door met name jongeren in het VM- BO te bevorderen en het lezen te stimuleren. De leerlingen co's, bastaards, katten en zelfs paarden. Hij probeert de situ atie al jaren te veranderen. Bea en Rob lijken toch vertrou wen te hebben in de toekomst. "Het is onze droom om voor de drie Nederlandse stichtingen een bus te verkrijgen om samen een volledig transport op te zetten om de honden te gaan De bedoeling is om na vijf uit gebreide repetities op 17 maart een groot concert te geven in De Mythe in Goes. Net als vorig jaar zal als gast het ensemble De Perlina's de uit Oekraïne weer meewerken. De zangrepetities zijn op 8 en 22 januari, 5 en 12 februari en 11 krijg nogal eens aanloop van kinderen die het prachtig vin den om met Tommy te spe len", schrijft ze. In ieder ge val is Tommy zeker 'n Bijzon dere kijk op... waard. Heeft u onlangs ook een mooie, grap- Tegenwoordig woont en werkt Koeman in Oost-Souburg. Haar werk is veelal realistisch. Ze te kent en schildert landschappen, dieren en stillevens maar haar specialiteit is het portretteren van mensen. Meer inlichtingen en de ope ningstijden van het dorpshuis zijn te krijgen via 01 13-551340. pige, artistieke, kortom bij zondere foto genomen? Aar zel dan niet en stuur hem op naar postbus 5, 4460 AA in Goes. Wie weet staat uw kiek dan volgende week in deze krant. KATTENDIJKE - Op 5 janu ari is begonnen met de restau ratie van de Kattendijkse kerktoren. Twee dagen later wordt de bovenkant van de to ren gehesen met een mobiele kraan. HEINKENSZAND - Kinderen tussen vier en twaalf jaar kun nen zich woensdag 14 januari weer lekker uitleven. In sport hal de Stenge in Heinkenszand is van 13.30 tot 15.30 uur een sport- en spelinstuif. mers aan het project in de toe komst nog zal toenemen. De beveiliging bestaat uit een aantal dagelijkse controles die 's avonds en 's nachts worden uitgevoerd. Bovendien krijgen alle deelnemende bedrijven vierentwintig uur per dag alar mopvolging. Het project ontstond na een overleg tussen Borselse onder nemers, de gemeente en regio politie Zeeland in november 2002. RILLAND: Dorpshuis Luctor et Emergo, schilderijen van Marli Koeman, dinsdag t/m zaterdag van 12.00- 14.00 en 18.00-22.00 uur, t/m 30 januari. 'S-HEER ARENDSKERKE Van Berkel galerie, Raadhuis straat 2a, schilderijen van Peter van Berkel en Jan Hovener, za terdag en zondag van 13.00- 17.00 uur, t/m 1 februari. HEINKENSZAND: 't Kunstuus, Dorpsstraat 43, wandkleden en keramiek van Cathrien de Leeuw van Weenen- Geuze, woensdag en donderdag van 13.00-18.00 uur, vrijdag van 13.00-18.00 en 19.00-21.00 uur, zaterdag van 10.00-12.00 en 13.00-16.00 uur, t/m 7 januari. KAPELLE: Gemeentehuis, Kerkplein, schil derijen van Wieteke Hendrikx, 'Het uur moeder natuur', maan dag en woensdag van 9.00-16.00 uur, dinsdag en vrijdag van 9.00- 13.00 uur, donderdag van 9.00- 18.00 uur, t/m 23 januari. 's HEERENHOEK - Een 19- jarige automobilist is woens dagochtend zwaar gewond geraakt. Hij werd op de on bewaakte spoorwegovergang op de Beeldhoeveweg bij 's Heerenhoek geschept door een goederentrein. halen. Zo kunnen we de hoge kosten een beetje drukken. We hopen, door de handen in el kaar te slaan, sterker te worden en inderdaad structureel iets aan de Spaanse mentaliteit te doen. Wij zijn er ook zeker van dat het mensen goed doet dat diverse organisaties samenwer ken." Kloetinge - De jongens van Kloetinge Dl doen het tijdens de ze competitie opperbest. Onder leiding van de trainers Rens Kole en Jan Baayens staat het team bovenaan in de hoofdklas se D met 31 punten in twaalf wedstrijden. Dat is met 3 pun ten voorsprong op de nummer 2 Jeka en 8 punten op de num mer 3 Bergen. Reden voor Jan-Kees de Bruine van De Bruine Hypotheken en Pensioenen om de jongens te stimuleren door hen nieuwe sporttassen aan te bieden. Daarmee wilde het team best op de foto. Jan-Kees de Bruine: "Ik sponsor ook al een ander team van Kloetinge, maar vind dat deze jongens een hartstikke leuk ploegje vormen en daarom verdienen ze een steuntje in de rug." zijn samen met hun docenten Nederlands en Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) al weken bezig met inlezen, presentaties maken en discus sieonderwerpen bedenken. Wim Daniels, Annie van Gan- sewinkel, Anton van der Kolk en Stasia Cramer zijn door de leerlingen als favoriete schrij ver uitgekozen. Zij komen met de scholieren praten over hun vak en boeken. Van 11.00 tot 14.00 worden zij in La Strada. Pubbles, 't Beest en De Kope ren Tuin ontvangen. GOES: GGD Zeeland. Westwal, schilde rijen van Rob de Graaf, maan dag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur, t/m 31 maart. ArtSnack, 's-Heer Hendrikskinderenstraat 10, beelden van Claartje Mol, t/m 18 januari, schilderijen van Reynier de Muynk, t/m 18 janu ari, dinsdag, vrijdag en zondag van 13.00-17.00 uur, donderdag van 13.00-21.00 uur, zaterdag van 10.00-17.00 uur. Galerie van den Berge, Westwal 45, Roel Achterberg, bronzen gebruiks voorwerpen, Mirjam Hagoort, mixed media, schilderijen, Ro bert Wevers, inkjetprints, don derdag t/m zaterdag van 12.00- 17.00 uur, t/m 14 februari. BORSELE-Vanaf 31 decem ber 2003 worden bedrijven in de gemeente Borsele collec tief beveiligd. In een samen werkingsproject genaamd Beveiliging Bedrijven Borse le hebben 25 bedrijven een overeenkomst met beveili gingsbedrijf Securicor afge sloten. dat de 32-jarige man een schaar pakte en stak. De 58-ja rige man raakte hierbij ge wond en werd met, onbekend letsel per ambulance overge bracht naar het ziekenhuis. De verdachte is inmiddels in ver zekering gesteld. De ruzie vond plaats in de relationele sfeer. i, i GOES - Na een zeer ge slaagd kerstconcert start het Grootkoor Zeeland op 8 ja nuari met een nieuw koor- project. Dirigenten Etty van der Mei en Nan van Groe ningen hebben weer een nieuw repertoire samenge steld. YERSEKE - Als je niet beter zou weten zou je denken dat bovenstaande viervoeter trouw elke week De Bevelander doorleest. Een 'deftige meneer' vindt ook baasje Ma rian Breel uit Yerseke. "Ik Doordat de donkere omgeving hier en daar werd verlicht met kerstversieringen, zag de au tomobilist de koplampen van de trein waarschijnlijk niet. Toen hij met zijn auto de spoorlijn overstak, raakte een goederentrein hem in de lin kerflank. De auto werd hon- derdvijftig meter meege sleurd. De man liep meerdere bot breuken en ernstige verwon dingen aan de ingewanden op. Hij werd door hulpverleners uit Ovezande uit zijn auto ge knipt en naar het Oosterschel- deziekenhuis in Goes ge bracht. Zijn toestand is inmid dels stabiel. BORSSELE - Een 32-jarige man uit de gemeente Borsele is maandagavond rond 19.30 uur aangehouden omdat hij een plaatsgenoot met een schaar heeft gestoken. Ondanks het verbreken van de samenwerking met El Galgo, gaat de opvang van Spaanse wind honden in Schore gewoon door. RILLAND - Kunstenares Marli Koeman exposeert tot en met 30 januari in de plaats waar ze ter wereld kwam en tot haar twaalfde woonde: Ril land. Haar schilderijen han gen in dorpshuis Luctor et Emergo. Donderdag 8 januari Goes, De Spinne, seniorenbin go, 14.00 uur. Vrijdag 9 januari Goes, De Pit, Appelstraat, seni orenbingo, 14.00 uur. Goes, De Spinne, superbingo, 20.00 uur. Kruiningen, Ons Dorps huis, Alzheimercafé, 14.00 uur. Zaterdag 10 januari Heinkenszand, De Stenge, Zeeuwse Trein Model Ruil beurs, 10.00-15.30 uur. Goes, De Pit, nieuwjaarsbal, 20.00 uur. Goes, zaal Betho bij Flex, kinderdisco, 19.00- 20.30 uur. Woensdag 14 januari Goes, Oosterkerk, bijeenkomst Women's Aglow, 9.30 uur. Heinkenszand, 't Dijkje tussen nr. 135-137, kinderkleding- beurs, 9.30-15.00 uur. maart, in De Hoeksteen in Mid delburg en duren van 19.15 tot 22.00 uur. Dames en heren vanaf 18 jaar die graag zingen zijn vanaf de eerste repetitie welkom om mee te doen. Voor meer informatie: www.grootkoorml- i de Br<finChypOjh(,ke;, eu - spenen Door Esther Boot/Ad Roos Door Denise Veldsink

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 9