Aad de Klerk: dorp bestaat eigenlijk niet’ ’Wegwijzers voor fietser komen nog’ Wintercircus Martin Hanson in Schouwburg Middelburg Optreden van de B er gmuzikanten Jeugd centraal op vergadering van dorps raad Heinkenszand —de Bevelander - ’Het Zeeuwse Puzzel is weer opgelapt Journalist zoekt HCC-bijeenkomst ivant HET WETEN WAARD VOETBAL Fietsroute op Noord-Beveland Lofprijzing en aanbidding in St. Willibrordcollege Expositie van wandkleden uit Kledingbeurs in Heinkenszand derde wereld levensverhaal In Vlissingen Pagina 7 de Bevelander Woensdag 7 januari 2004 Het begrip dat de drie verschil- Ringdorp Gehucht 3 6 8 2 4 5 7 1 (advertentie) Bewoners, de jongerenraad, politie en een vertegenwoor diging van de gemeente gaan tijdens de vergadering met el kaar in discussie. Zo lijkt er in het dorp weinig te doen DIERENAMBULANCE: 0900-7673437. Het is de komende weken nog rustig op de groene velden. De KNVB heeft voor de weekenden van 10 en 18 januari inhaal- en bekerwedstrij den vastgesteld. voor de plaatselijke jeugd en slaat verveling toe. De ver schillende partijen bekijken of daar een oplossing voor is. Tijdens de vergadering wor den bovendien nieuwe be stuursleden voor de dorpsraad benoemd. Kandidaten kunnen zich nog tot 13 januari melden bij het secretariaat van de dorpsraad, 0113-561279 of drheinkens- zand@hotmail.tk. De verga dering op 15 januari begint om 19.30 uur. KAMPERLAND - De terrein- fietsroute Noord-Beveland/De Schotsman is weer open voor het publiek. Vijf jaar geleden werd de route voor het eerst geopend, maar de huidige wegbewijzering was niet meer actueel. BORSELLE - De Bergmuzikan- ten treden vrijdag 16 januari op in dorpshuis Vijverzicht in Bor- sele. Bewoners van Huize Den (Vervolg van voorpagina) Met het tolplein in het vizier is de fietser er nog niet. Berg zullen een muzikale avond verzorgen. Het optreden begint om 20.00 uur. Kaarten zijn ver krijgbaar aan de kassa. Al fietsend is de Fietsersbond tot de conclusie gekomen dat het anders moet. De oplossin gen zijn volgens de bond een voudig. "Met tien ANWB- bordjes met verwijzing 'Tol plein' die aan reeds bestaande palen geschroefd worden is dit probleem uit de wereld. En dat schroeven wil ik desnoods wel doen", stelt Nieuwenhui ze. Terwijl de bewegwijzering van de autoroutes een half jaar voor openstelling van de Westerscheldetunnel aange bracht is ontbreken na tien maanden fietswegwijzers nog steeds. Flip Nieuwenhuize liet heeft vaak een regelmatige, vaak zelfs geometrische platte grond. Het (kerk)ringdorp blijkt een voorbeeld te zijn van een spontaan gegroeid dorp, het voorstraatdorp is vaak een gepland dorp. Zelfs de oppervlakkige leek die het Zeeuwse platteland be kijkt, zal opmerken dat er een Finse luchtacrobate Liina Au- nola, de eminente Zwitserse jongleur Eddy Carello, de Chinese acrobate Lu Che- nying, een nieuw 'lichaams- ballet' van het Chinese Duo Yingling en de Russische trampolinespringers Andrey's die op de grens van acroba tiek en clownerie de klassieke boksentree uitvoeren op de verende ondergrond. VERLOSKUNDIGEN: Gemeente Goes: Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur, Caroline Schalkens, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcen trale Vlissingen bellen: 0118-414444. SOS TELEFONISCHE HULPDIENST ZEELAND: Dag en nacht bereikbaar 0900-0767. YERSEKE Zaterdag: Beker. Yerseke 1 - Kloetinge 1 14.30); Yerseke Al - Koewacht A1 12.15); Yerseke C1 - VCK C1 10.45); Yerseke D1 - Temeuzen D2 (10.45); Yerseke D2 - Nw.Borgvliet D2 (09.30)Yerseke El - Nw.Borg- vliet El (09.30); Yerseke F2 - Nw.Borgvliet F1 (09.30); Yerseke F3 - Nw.Boigvliet F2 (09.30). MIDDELBURG - Het Neder landse landschap, de dorpen in Zeeland en het water op Walcheren. Op het eerste oog weinig gemeenschappelijke onderwerpen. In het acade misch proefschrift van A.P. de Klerk worden de drie thema's op boeiende wijze bij elkaar gevoegd. HEINKENSZAND - In het ge bouw van de Scouting aan 't Dijkje in Heinkenszand is van 14 tot en met 17 januari een kin- derkledingbeurs. Op 14 januari is de beurs open van 9.30 tot 15.00 uur, op 15 en 16 januari van 9.00 tot 11.30 uur en op 17 januari van 10.00 tot 11.30 uur. Voor meer informatie: Janet Welleman, 0113-562757. De expositie in samenwerking met de werkgroep Zending Wereld- diakonaat en Ontwikkelingssa menwerking van de Samen-op- Weg kerk in Heinkenszand, is tot en met 31 januari. De galerie is op woensdag en donderdag open van 13.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur. HUISARTSEN: Beveland: Huisartsenpost De Bevelanden, 's-Gravenpolderseweg 114b, Goes, tel. 0900-1785. Van 18.00 tot 08.00 uur, in het weekend of tijdens feestdagen. Spreekuur na afspraak. Heinkenszand en omgeving: Patiënten van J. A. Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maan dag 08.30 uur: C.T. Miermans, Zangvogelstraat 86, Heinkenszand, tel.0113-563074. TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur: R. de Bruin, Vermetstraat 15, 's-Heer Arendskerke, 06-53257131. Tandartsen de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Kos ter, Wimmers en de Wit, Tel. 0113-220034. APOTHEEK: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. Spoedeisende zaken op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden is de apotheek bereikbaar voor spoedrecepten. DIERENARTSEN: Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke: De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boom gaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door B.J. Boer, 0113- 313050. Noord- en Zuid-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.PC. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt waargenomen door: PC. Stokman, 's-Gravenpoldersweg 39, Goes, 0113-213419. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113- 572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes- Comelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. ROBUR(GOES) Zaterdag: Robur C2 - FC Bergen C2 10.00). HORIZONTAAL: I. Startknop; 2. redactie (afk.); 3. Griekse letter, af scheidsgroet; 4. verlaagde toon; 5. eerbetoon, spier spanning; 7. ijzeroxide, wa tergeest; 8. gewicht; 9. or ganische verbinding, muse um in Madrid; 10. gevange nis; 11. keukengerei. HEINKENSZAND - Cathrien de Leeuw van Weenen-Geuze ex poseert in galerie 't Kunstuus aan de Dorpsstraat 43 in Hein kenszand met geweven wandkle den en keramiek uit ontwikke lingslanden. GOES - Journalist Marcel van der Voort zoekt mensen die re dactionele hulp nodig hebben bij het schrijven van hun le vensverhaal. Hij biedt zijn hulp aan bij het op schrift stellen van hun levens verhaal voor het nageslacht. "Mensen hebben een boeiender leven dan ze vaak denken," al dus Van der Voort. "Niet alleen bij voorspoed, maar ook tegen slagen maken een mensenleven het beleven waard. Al die opval lende zaken uit een mensenle ven komen veel beter tot hun recht als ze op schrift worden gesteld. Bij leven is het mooi te rug te lezen en voor het nage slacht zijn het tijdloze en vooral dierbare herinneringen die niet meer verloren gaan." Meer in formatie: M. van der Voort, 06 48729250. VLISSINGEN - De Zeeuwse afdeling van computergebrui- kers-vereniging HCC houdt maandag 19 januari een bijeen komst in Open Hof in Vlissin gen. De bijeenkomst staat in het teken van de nieuwjaarswensen en begint om 20.00 uur. Dam 2,4461 HV Goes Tel/Fax 0113-230066 www.bonvivantgoes.nl E-mail: m.snijders@hetnet.nl lende delen van het proef schrift met elkaar verbindt is 'variatie'. Dit begrip speelt een hoofdrol in de ruimtelijke or dening en in het beleid over natuur en landschap. Net zo min als 'het' Zeeuwse land schap bestaat, kan er sprake zijn van 'het' Zeeuwse dorp. De Zeeuwse eilanden verschil len in vele opzichten van el kaar, en hetzelfde geldt voor de dorpen en gehuchten in Zeeland. Vaak worden Zeeuw se dorpen vergeleken met dor pen in Friesland en Groningen. Veel van de oude pijlen waren verdwenen en de oorspronkelij ke paden waren zelfs voor mountainbikers onbegaanbaar. De Zeeuwse Mountainbike Ver eniging X-Treme vond dat de route eens goed onder handen moest worden genomen. Door sponsoring en medewer king van verschillende instellin gen ontstond de vernieuwde route. Bij de wegbewijzering is gebruik gemaakt van het BLO- SO-teken, een internationaal ge bruikte aanduiding voor terrein- fietsroutes. De route is zesendertig kilome ter lang, waarvan ongeveer ze stig procent onverhard. De tocht is geschikt voor zowel ervaren als onervaren mountainbikers. een coördinator om een veel heid van belanghebbenden op een lijn te krijgen? Dus fiets- coördinator doe je werk." Lauret laat weten er volop mee bezig te zijn en dat al langer gekeken wordt naar een oplossing: "Ideaal is een achterlangs de weg lopend fietspad maar voor dat aange legd kan worden, moeten eerst een aantal procedures doorlopen worden. Het stre ven is om voor het zomersei zoen deze zaak in orde te heb ben. Er is voor gekozen om beweg wijzering in te zetten wanneer alles klopt." "Het is volstrekt onduidelijk waar de opstapplaats voor de bus naar Terneuzen is en hoe je daar, via de lift, kan komen. Mocht je eindelijk op de bus halte staan en over redelijke goede ogen beschikken dan kun je op het minuscule bord je bij de halte lezen dat je eerst Connexxion moet bellen wanneer je gebruik wilt ma ken van de fietsbus. Je mag hopen dat het goed weer is en blijft wantje kunt nergens zit ten of schuilen." het er niet bij zitten en legde de oplossing van de Fietsers bond afdeling Zeeland voor aan Stan Lauret, de fietscoör- dinator van de provincie. Die steunde het voorstel van de Fietsersbond. Bovendien was er voldoende geld voorhanden en het zelf aanbrengen van de bordjes, prima. "Maar het plan kon geen doorgang vinden want de veelheid aan wegbeheerders was een probleem. Zij zouden het er maar niet over eens kunnen worden", vertelt Nieuwenhuize. "Maar het is toch juist de taak van Wie zoekt naar een typisch Zeeuws dorp, kan volgens onderzoeker Aad de Klerk lang zoeken. (foto: Dennis Rijsbergen) De Russische clown Armen Asiryants beschikt over een groot ar senaal aan komische en verrassende entrees. De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten B. Vf Circusdirecteur Arlette Hans on heeft alle registers open getrokken om er de vrolijkste voorstelling in vijfentwintig jaar van te maken. Het klas sieke circusdecor heeft plaats gemaakt voor een achter grond die een enorme slag roomtaart met kaarsjes voor stelt. Bij aanvang komen de artiesten uit alle delen van het theater tevoorschijn ter wijl zij serpentines over het publiek laten neerdalen. Het feestvierende circus on derscheidt zich in dit jubi leumjaar ook met een sterk en zeer aantrekkelijk program ma. De vijf Berberleeuwen, die worden voorgebracht door Puria Mahlouji, zijn afkom stig van het Duitse Circus Probst. Het nummer is nog maar nauwelijks één jaar in dressuur. Een primeur dus. Een sfeervol circusbeeld is de vrijheidsdressuur van zes kit tige pony's uit het voorbeeldi ge Duitse dierencircus Chari vari. Aan zogenaamde klein dieren geen gebrek. De Rus sische familie Popov brengt zeventien honden, twee kat ten, twee hanen, een kip, twee ganzen en twintig duiven mee. Daarnaast verbluffende Ijarische spelen uit Rusland, de gerenommeerde acrobati sche ladderbalans van de Tsjechische familie Wolf, de zeer originele Russische clown Armen Asiryants, de GOES - In de aula van het St. Willibrordcollege in Goes wordt 10 januari een nieuw- jaarspraise gehouden. De avond bestaat uit lofprijzing en aanbidding. wordt door velen gezien als kenmerkend voor oude kernge bieden. Daar tegenover staat het voorstraatdorp, typerend voor de jongere poldergebie den. Verdere verschillen in de Zeeuwse dorpen zijn te vinden in de ontstaanswijze. Zo zijn er spontaan gegroeide dorpen, die meestal onregelmatige plattegronden bezitten. Het uitdrukkelijk geplande dorp MIDDELBURG - Het jubi lerende Wintercircus Mar tin Hanson presenteert haar vrolijkste voorstelling ooit op woensdag 28 februari in de Stadsschouwburg in Middelburg. De voorstellin gen beginnen om 13.00 en 16.00 uur. Lofprijs en aanbidding is vooral iets van de laatste jaren. Christe lijke media en vele kerken en ge meenten zijn zich er steeds meer op gaan toeleggen. De praise- avond van 10 januari is de eerste in Goes. De avond staat in het te ken van wederzijdse ontmoeting. De toegang is gratis en iedereen is welkom. De muzikale begelei ding tijdens de avond komt van de praise- en worshipbands A- part en Superstition. De bijeen komst begint om 19.00 uur. Voor meer informatie www.reli- sound.nl. groot aantal kleine kernen zijn die zelfs te klein zijn voor het woord 'gehucht'. Opvallend is verder dat die kernen vaak groepsgewijs voorkomen. Sommige van die 'gehuchten' hebben een kerkhof waarin mogelijk te zien is dat het eerst een grotere plaats was. Het proefschrift van provinci aal geschiedsconsulent Aad de Klerk is verkrijgbaar bij de boekhandel. HEINKENSZAND - Is er genoeg te doen voor de jon geren van Heinkenszand? Die vraag staat centraal op de algemene dorpsvergade- ring donderdag 15 januari in de Stenge in Heinkens zand. VERTICAAL: 1. Pareren; 2. kledingstuk; 3. tamelijk, boven het ge noemde; 4. van het; 5. ver dieping, schuivende ijsheu- vel; 7. citroendrank, vlees- gelei; 8. grondsoort; 9. ster renbeeld, bijbelvertaling; 10. wortel; 11. Duitse stad. BEVELANDERS (Kamperland) Zaterdag: Bevelanders 1 - Borssele 1(14.30); Colijn/Bevel.Bl - Walche ren B2 (11.15 sportpark Campen). WOLFAARTSDIJK Zaterdag: Wolfaartsdijk 1 - Wissenkerke 1 (14.30); SC Gastel dames - Wolfaartsdijk dames 14.30). De verscheidenheid aan Zeeuwse dorpen trok al eerder de aandacht en er zijn al vele publicaties over verschenen. Het meest opvallend is het be langrijke verschil tussen twee nederzettingsvormen. Het zo genaamde (kerk)ringdorp 3 6 6 8 8 2 6 7 8 Door Denise Veldsink Oplage: 43.200 Bezorging ((0113) 274 000 Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Druktechniek: offsetrotatie. Restaurant (0113)274000 (0113)274010 Advertenties: Maandag 12.00 uur Kleintjes: Vrijdag 17.00 uur Redactie: Dennis Rijsbergen (0113) 274021 Postbus 5,4460 AA Goes red.bevelander@whk.wegener.nl Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 4460 AA Goes tel.: fax.: Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes Pieter Karman (bladmanager) (0113)274090 privé (0113)613394 Henk Mallekote (acquisitie) (0113) 274031 privé (0113)342535 Cora Slot (acquisitie) (0113)274030 privé 06 53671555 Hellen van Tol (acquisitie) (0113)274032 privé 06 53810750 Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Ad vertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wegener NV. Een exemplaar van de Algemene Ad vertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concern. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze admi nistratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaatschappijen van Wegener of door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskran ten BV, t.a.v. de heer A.T. Kooij Hoofd Marketing, postbus 28, 7500 AA Enschede. .K./' JP382

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 7