Provincie Zeeland Commissies 69 w 49 Sun JASPERS O 3fl"' Sun, Oèsé 2,50 R j^99 Z voor Nieuwjaarsreceptie Milieutijdingen 49 99 O Stremming Zeelandbrug FIETS KAPOT BEL 581935 Rijwielshop Cor den Haan - Reparatie aanpassingen Tel. 0113 229021 - Lid org. ned. tandprothetici SCHLECKER HOME SHOPPING SCHLECKER y^/Vr./discount DROGIST in Europa, - Nieuwe kunstgebitten evt. met implantaten - Vergoeding ziekenfonds part, maatschappijen Libresse Verband Pampers Baby Dry Luiers diverse maten 44,99 www.SCHLECKER.com ■■■■■■■■■■■■I Milieu van B Saneringsplan Pias weg 5 te Kattendijke Grote sortering van bureaus, stoelen, kasten, ladenblokken en stellingen. Bezorging aan huis. Komende vrijdag, 9 januari, van vier tot zes uur 's middags, wordt de nieuwjaarsreceptie van het pro vinciaal bestuur gehouden. Plaats van samenkomst is de voorhal van de Staten zaal, Abdij 10, Middelburg. Iedereen is welkom die provinciale staten, gedepu teerde staten, de commissaris van de koningin of elkaar de hand wil drukken ter gelegenheid van het nieuwe jaar. Tandprothetische praktijk vosmaerstraat 3 4461 HT Goes Pampers Babydoekjes Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 2/2004 Afdeling Communicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 14 02 infocentrum@zeeland.nl 4 X 72 stuks elders voor 1 KANTOORMEUBELEN B.V. A.B.S. Jaspers Kantoor- en Bedrijfsmeubelen BV Inkoop Verkoop Nieuwe en Gebruikte kantoormeubelen tabletten B hiwssi Robijn Fleur Fijn navul - 1 liter Pamirs MODERNE FIETSEN OUDERWETSE SERVICE Papeweg 6 Wolphaartsdijk Tel:581935 Sun yaatwas- of inlegkruisjes diverse soorten ■■■Officiële Mededelingen tóf p Nieuws O Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging ter plaatse van een nieuw te bouwen woning op de locatie Piasweg 5 te Kat tendijke ernstig is en hebben met het saneringsplan van Pomona Reimerswaal B.V. te Yerseke ingestemd (artikel 29, 39 en 40 Wet bodembescherming). De beschikking ligt van 8 januari tot en met 19 februari 2004 ter inzage bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkda gen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur. Gedeputeerde Staten hebben besloten geen toepassing te De statencommissie ecologie en water vergadert woensdag 14 januari, 13.30 uur. Op de agenda staan subsidies voor projecten natuurontwikkeling en voor natuuraankopen Delta NV. Andere punten zijn oplos singsmogelijkheden voor de pro blemen met blauwalgen op het Volkerak/Zoommeer, voorstellen over kwaliteitsverbeteringen in de natuur en het water, respectieve lijk genoemd Kwaliteitsimpuls Groen en Kwaliteitsimpuls Blauw. Ook spreekt de commissie over voortgang in de uitvoering van het milileubeleidsplan Groen Licht, veranderingen in de bijdra gen uitvoeringskosten milieu- lawaai en over de Zeeuwse Milieuprijs. Verder is er een brief van de stichting Tuin van Zeeland over het kappen van meidoorns en wordt er gepraat over de rol van de Staten in de discussie rond de verdieping van de Westerschelde. De commissie ruimte vergadert vrijdag 16 januari. 9.00 uur. Gespreksonderwerpen zijn het al of niet doorgaan met gebiedsge richte aanpak in de Zeeuwse regio’s en de ontwerp-streekplan- herziening West Zeeuwsch- Vlaanderen, waarin de gebiedsge richte aanpak voor die regio is verwoord. Ook is er een notitie van de ge deputeerde ruimtelijke ordening over de stand van zaken in de huis vesting van asielzoekers met een verblijfstatus en een gs-nota over wonen als bouwsteen voor het inte graal omgevingsplan Zeeland. De commissie sociale en be stuurlijke zaken vergadert vrij dag 16 januari, 13.30 uur. De leden van de commissie heb ben tot 8 januari de tijd actuele beleidsthema’s aan te dragen, waarover zij van gedachten willen wisselen. maandag 2 op dinsdag 3 maandag 1 op dinsdag 2 maandag 5 op dinsdag 6 maandag 3 op dinsdag 4 maandag 7 op dinsdag 8 maandag 5 op dinsdag 6 maandag 2 op dinsdag 3 maandag 6 op dinsdag 7 maandag 4 op dinsdag 5 maandag 1 op dinsdag 2 maandag 6 op dinsdag 7. De vergaderingen van de com missie economie en mobiliteit van 12 januari en van de commis sie van onderzoek van 19 janu ari gaat niet door. De drie commissies vergaderen in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. Alle vergaderingen beginnen met spreekrecht voor het publiek. De vergaderstukken liggen ter inzage in het provinciaal informa tiecentrum, Abdij 9, Middelburg; openingstijden werkdagen 9.30- 12.30 en 13.30-16.30 uur. De agenda's zijn te raadplegen op www.zeeland.nl, knoppen be stuur, provinciale staten, verga deringen. Erin gemeld wordt onder meer dat Hydro Agri in Sluiskil sinds oktober 2003 80 procent minder stikstofoxiden uitstoot. Dat komt doordat in salpeterzuurfabriek 6 een nieuwe installatie - een selectieve katalytische reductie, SCR - in gebruik is genomen. Eerder al was zo’n installatie in fabriek 7 geplaatst. Beide voor zieningen zorgen voor de sterke vermindering van de milieubelas ting. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeen ten, Hulst, Terneuzen en Sluis, het waterschap Zeeuws- Vlaanderen en de provincie heb ben samen een IBA-wacht opge richt. De besturen verplichten zich geld beschikbaar te stellen voor Indivi duele Behandeling van Afval water. Huizen en bedrijven in het buitengebied die nog niet op de riolering zijn aangesloten, kunnen met een bijdrage van de instan ties worden voorzien van een alternatief zuiveringssysteem, zoals een septic tank of een helo- fietenfilter. Zo’n filter bestaat uit diverse grondsoorten en stenen In Milieutijdingen is ook aandacht voor het energiebesparingspro- ject Meer euro’s met minder energie. Huishoudens wordt aan gespoord energiebesparende maatregelen door te voeren, waardoor de kosten voor water, licht en gas afnemen. Er blijft dan meer geld over voor andere din gen en het wooncomfort neemt toe. en wordt gecompleteerd met riet planten. Gezamenlijk zorgen die voor een natuurlijke zuivering. De eigenaren moeten volgens de IBA-overeenkomst zelf zo’n 2.300 euro bijdragen in hun alternatief rioleringssysteem. Verder is er aandacht voor de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, de winnaars van de fotowedstrijd Beeldkwaliteit Zeeland, de kwali teit van de grond in het buitenge bied, de sanering van voormalige stortplaatsen, een digitaal infor matiesysteem voor de opslag van gegevens voor bodemverontreini ging en -sanering en de website duurzame energie: www.zee- land.nl/duurzame_energie. 's-Heer Arendskerke: Noordweegseweg 15 Telefoon (0113) 567 157 jasperszeeland@hotmail.com www.jasperskantoormeubelen.nl Belanghebbenden kunnen tot en met 19 februari 2004 een be zwaarschrift tegen de beschik king indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN ‘s Gravenhage. De beschikking treedt 20 februari 2004 in werking, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voor lopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Data februari: maart: april: mei: juni: juli: augustus: september: oktober: november: december: Eind vorig jaar verschijn nummer 84 van Milieutijdingen - het provinciale tijdschrift over alles wat met milieu te maken heeft. Milieutijdingen is los en in abon nement verkrijgbaar bij het pro vinciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400, e-mail: infocentrum@zeeland.nl. Bestel nu per telefoon: 0900-7777444 20 ct min. SCHLECKER Alleen bij SCHLECKER HOME SHOPPING Minimale bestelwaarde: 15.- GRATIS THUISBEZORGD Tablets STRING H'/WWAtto Naai-,brei- en borduurmachines ALLE GROTE MERKEN VERKOOP-INRUIL-FINANCIERING ONDERHOUDEN REPARATIES Gratis opgehaald (vooraf prijsopgave) ook op afspraak-klaar terwijl u wacht Naailessen en cursus voor Lockmachines Breimachines Borduurontwerpen. Vraag ook ons gratis infoblad Geld voor nieuw fietspad langs Vroonweg - één van de projecten natuurontwikkeling - in commissie ecologie en water. De eerste stremming voor het wegverkeer wegens onderhoud aan de Zeelandbrug zit er al op. Dit jaar zijn er in elk geval nog elf in het verschiet. De stremmingen zijn in de regel in de nacht van de eerste maandag op dinsdag van elke maand en duren van 24 tot 5 uur. Tijdens de afsluitingen wordt het verkeer omgeleid via de weg over de stormvloedkering. Alleen spoedeisende ritten van de hulpdien sten, zoals ambulances, wordt doorgang verleend. Bij ongunstige weersomstandigheden kan van de data worden afge weken. De actuele stand van zaken wordt weergegeven op www.zeeland.nl, knoppen Over Zeeland, Stremmingen Zeelandbrug. Normaal of 3 in 1 4 Abdij Op de agenda staan de voort gangsrapportage 2003 over de nota Kracht van cultuur en het sti muleringsprogramma Cultuur participatie, alsook de startnotitie Cultuur continu - de aanzet voor een nieuwe provinciale nota over het cultuurbeleid. Andere onderwerpen zijn een budgetovereenkomst met het Bureau voor Toerisme Zeeland, een handreiking voor de opstel ling van een gedragscode voor de provinciale bestuurders in Zeeland en de evaluatie van het beleidskader sociale zorg. 1 F. invisible A n Q Ondernemersweg 19 A.D.Ö. tel.:0166607085 www.abstholen.nl w Hij wordt door ons opgehaald en thuisgebracht voor slechts (geldig voor Goes.Wilhelminadorp, Lewedorp, Nieuwdorp, ’s-Heer Arendskerke, ’s-Heer Hendriks Kinderen, Heinkenszand, ’s-Heerenhoek). geven aan een openbare voorbe reidingsprocedure. j Best.Nr.: 081683) Tefal .Stoomkoker lAquatimer 600 i Voor gezonde, 1 smakelijke en fcu voedzame -a. gerechten. Te gebruiken voor oa. groenten, rijst maar ook vlees, vis en eieren. 2 stoomschalen van 3 liter p/st., rijst- kom, rekje voor eieren (max 12 st.). 60-Minuten-Timer, automatische stop-functie met signaal. Met practische waterstandaanduiding. Afm. ca 35 x 30 x 28 cm Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). A JUMBO PACK 4m» Advertentie geldig vanaf j 31.12.2003 t/m 13.01.2004 I zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden. K gjfei few

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 5