gemeente Leed doet vaak zeer als je reuma hebt e J COpenbareW kennisgevingen ^Evenementen^ 1 Raadsvergadering Vergadering Raadspresidium w Themabijeenkomst "Voeding en gezondheid Woensdag 7 januari 2004 7 januari 2004 IV. V. VI. Geef tegen reuma. Giro 324 [Reumafonds Met reuma willen je gewrichten vaak niet wat jij wilt. 1 op de 10 mensen heeft daar last van, van kleuter tot oudere. Voor hen is er het Reumafonds. i Pagina 15 De Bevelander Openingstijden Gemeente Goes Afdeling Burgerzaken: Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Geboren: 23-12-2003 23-12-2003 24-12-2003 24-12-2003 25-12-2003 26-12-2003 Plasschaert, Selina. Gehuwd: Goosen, Jacobus Anthonius en Moerman, Jacoba Jans. 29-12-2003 Overleden: 16-12-2003 17-12-2003 18-12-2003 19-12-2003 20-12-2003 22-12-2003 23-12-2003 23-12-2003 - het Bekostigingsbesluit herinrichting binnenstad Goes. 23-12-2003 23-12-2003 24-12-2003 14 januari 25-12-2003 25-12-2003 14 januari 26-12-2003 Boot, Levina Geertruida; 26-/2-2003 VII. 27-12-2003 28-12-2003 l IX. X. XI. 16 februari Grote Markt 20 23-12 Burgemeester en wethouders van Goes. Zeelandhallën januari ff sm 13 januari Schijf, Kornelia Francina; Mol, Maatje Wilhelmina; Snoek, Wijnand; Kouman, Izabella Sara; Werner, Jan Christoffel; van Gorp, Marina Anthonia; de Jager, Jacobus Willem; Klootwijk, Christiaan; Ossewaarde, Maatje Cornelia; Breure, Sophia Tannetje; Weststrate, Pieternella; Mallekoote, Adriana Maria; van Oeveren, Abraham Willem; Dekker, Joost; Klootwijk, Jacob Cornelis; de Visser, Maartje. 8 en 9 januari Monumentencommissie 19 januari Iedereen is van harte welkom op deze gratis themabijeenkomst. Internet www.goes.nl e-mail: stadskantoor@goes.nl J. Klaaysenstraat 32 te Goes: I Berk, I Haagbeuk, I Taxus en 2 Kersenbomen In de maand januari is er geen raadsvergadering. De eerstvolgende vergadering van Goese gemeente raad is op 19 februari om 19.30 uur in het stadhuis aan de Grote Markt. Op maandag 12 januari a.s. verga dert het raadspresidium (fractie voorzitters met de burgemeester) om 16.30 uur in het stadskantoor. Op de agenda staat onder andere •Vaststellen verslag raadspresidium van 15 december 2003. Accorderen verslag overleg colle- ge/raadspresidium van 15 decem ber 2003. II. III. Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer - A. Jacobs Manneeweg 2A te Kloetinge, voor het oprichten en in werking hebben van een akkerbouwbedrijf. - Fruitteeltbedrijf "De Hoge Pad" Hogepad 11 te Kattendijke, voor het uitbreiden van een reeds aanwezige inrichting. - Pomona Reimerswaal B.V. Piasweg 2 te Kattendijke, voor het uit breiden van een reeds aanwezige inrichting. Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer: - Lukasse Dakbedekkingen Albert Plesmanweg 35 te Goes, voor het oprichten en in werking hebben van een dakbedekkingsbedrijf. - Nijkamp Zuidwest B.V.Volkerstraat 3 te Goes, voor het van toepas sing worden van het Besluit op een reeds aanwezige inrichting. Besluit Woon-en verblijfsgebouwen milieubeheer: - Ditronics B.V. Scottweg 13 te Goes, voor het van toepassing wor den van het Besluit op een inrichting voor Telecommunicatie, Brand detectie en Netwerktechniek De agenda wordt 9 februari gepu bliceerd op de site van de gemeen te Goes (www.goes.nl) en in Info Goes in de Bevelander. •Vaststellen agenda voor de raads vergadering van 19 februari 2004. Bespreken instellen van een audit- commissie. Bespreken recht van onderzoek in de gemeentelijke praktijk ingevol ge artikel 155a, Ie lid, Gemeente wet. De vergadering is openbaar. Besluit bouw-en houtbedrijven milieubeheer: -Van der Vlies NauticV.O.E Hensonweg 10 te Goes, voor het van toepassing worden van het besluit op een reeds aanwezige inrich ting. - Hobbywerkplaats "De Bevelanden" Houtkade 7 te Goes, voor het in werking hebben van een hobbywerkplaats. -Aannemingsbedrijf De Bourgraaf B.V.AIbert Joachimikade 43 te Goes, voor het van toepassing worden van het Besluit op een reeds aanwezige inrichting. Voor inlichtingen hierover kunt u (tijdens kantooruren) bellen naar de afdeling Milieu, tel. 0113-249718. 18-12 22-12 22-12 22-12 22-12 22-12 22-12 23-12 30-12 Oosthavendijk 95 Walstraat 20 Columbusweg 14 Vlijekreek 14 Grote Markt I Ring 6 IGJ van den Boschstraat 38 Nieuwe Diep 35 Nieuwe Diep 35 het slopen van een loods het bouwen van een woning het uitbreiden van de woning het gedeeltelijk slopen van het woon huis het uitbreiden van de woning het plaatsen van een schutting het bouwen van een magazijn met kan toren het uitbreiden en verbouwen van het café het uitbreiden van de woning het maken van een dakopbouw 10 en II januari 22-12 22-12 22-12 22- 12 23- 12 23-12 23-12 23-12 23-12 23-12 29-12 De kantoren zijn geopend: maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur. Theater de Mythe 20.00 uur Podium 't Beest 20.30 uur Grote Ker 1^30 uur Grote Kerk 13.30-14.30 uur Podium 't Beest 20.30 uur ROC Zeeland 9.30 uur Bibliotheek Goes 14.00-15.00 uur maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur; dinsdag en woensdag 13.30 - 16.00 uur en donderdag 17.00 - 20.00 uur. het gedeeltelijk slopen van het gebouw het tijdelijk plaatsen van kantoorunits het gedeeltelijk slopen van het gebouw het tijdelijk plaatsen van kantoorunits het uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woning het verbouwen van de woning het restaureren van de boerderij Droog Brood met het cabaret- programma 'Scènes voor de mensen' Filmvoorstelling: Young Adam Filmvoorstelling: De Witte Doek Terugkeek, van Van Kooten en De Bie Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga Voorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar Stadskantoor, Oostsingel 2 Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249 600 Calamiteitentelefoon: (0113)249 770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 532 981 41 9 t/m 10 januari Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning op 6 januari kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2118,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opge schort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goe- degebuure, tel. 249770. ••«««««««««««««««««««•«««a******************** Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249 870 e-mail: communicatie@goes.nl VERKEERSMAATREGELEN RONDOM STADSPOORT Burgemeester en wethouders van Goes hebben op 16 december 2003, besloten de volgende verkeersmaatregelen te treffen: WET MILIEUBEHEER openbare kennisgeving melding (art.8.40). Burgemeester en wethouders maken bekend dat, in verband met het van toepassing worden van het genoemde Besluit, de volgende mel dingen zijn ontvangen: TER INZAGE Alle stukken liggen tijdens kantooruren (zie openingstijden) ter inzage bij de Publieksbalie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendma king. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afde ling Milieu, Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd bij de publieksbalie. VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR VERBOUWING WONING NIEUWE DIEP 35 GOES Er is een bouwaanvraag ingediend voor verbouwing/uitbreiding van de woning Nieuwe Diep 35 te Goes. Het bouwplan is op het punt van maximaal te bebouwen oppervlak niet in overeenstemming met geldend bestemmingsplan "Goese Meer"", maar wel in overeenstem ming met de beleidsuitgangspunten voor toelaatbare bebouwing in het Goese Meer. Daarom zijn burgemeester en wethouders van plan medewerking te verlenen via toepassing van de vrijstellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 W.R.O.. Daartoe ligt het bouwplan vanaf 8 januari 2004 vier weken ter inzage bij de publieksbalie. Gedurende deze ter mijn kan iedereen hierover schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. 9 9 0 9 0 9 0 0 0 0 9 9 99999» »9»9 9 9 9 9 9, 9 9 9 9, 9 9 9 9 9 Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgegeven positieve reac ties tot bouwvoornemen in de periode van 22-12-2003 t/m 02-01 - 2004. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR PROJECT MOVING CIRCLE AAN WISSEKERKSEWEG TE 'S-HEER ARENDSKERKE Er is een aanvraag ingediend voor een tijdelijke vergunning voor twee zeecontainers op een perceel aan de Wissekerkseweg buiten 's-Heer Arendskerke en voor het houden van artistieke acitiviteiten aldaar. De aanvraag is niet in overeenstemming met geldend bestemmings plan "Landelijk Gebied", maar in verband met het kunstproject willen burgemeester en wethouders hieraan medewerking verlenen tot I november 2004. Dit kan via toepassing van de tijdelijke vrijstellings procedure uit artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daartoe ligt het bouwplan vanaf 8 januari 2004 twee weken ter inza ge bij de publieksbalie. Gedurende deze termijn kan iedereen hiero ver schriftelijk zijn/haar zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. V, 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Podium 't Béést 20.30 uur 13 januari Dit besluit, inclusief de bijbehorende kaart van het bekostigingsgebied en de indicatieve kostenbegroting, is onder volgnummer 339 opgeno men in het “Register van algemeen verbindende voorschriften”, dat voor een ieder kosteloos ter inzage ligt bij de publieksbalie. Tegen betaling van de verschuldigde leges kan een kopie van dit besluit verkregen worden. I 13 en 14 januari KAPPEN VAN BOMEN Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij een kapvergunning heeft verleend voor de volgende bomen: Theater de Mythe 15.00 uur I. de M.A. de Ruyterlaan tussen het Admiraalsplein en de F. den Hol- landerlaan aan te wijzen als éénrichtingsstraat in de richting van het Admiraalsplein naar de F. den Hollanderlaan vanaf het punt 30 meter ten oosten van het Admiraalsplein, uitgezonderd fietsers en bromfietsers; fietsstroken aan te brengen aan beide zijden van dit straatgedeelte; een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op de M.A. de Ruyterlaan, direct ten oosten van het Admiraalsplein; de Westwal en de LP. van der Spiegelstraat tussen Piet Hein- straat en Dam gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen in de richting van de Piet Heinstraat naar de Dam; de L.P. van der Spiegelstraat tussen de Dam het het punt direct ten noordwesten van L.R van der Spiegelstraat 2 gesloten te ver klaren voor motorvoertuigen in de richting van de Dam naar L.P. van der Spiegelstraat 2, uitgezonderd bestemmingsverkeer; de LP. van der Spiegelstraat en de Westwal tussen het punt direct ten noordwesten van L.P. van der Spiegelstraat 2 en de Piet Heinstraat gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen in de richting van L.R van der Spiegelstraat 2 naar de Piet Hein straat; de kruising van de L.R van der Spiegelstraat met de Dam en de F. den Hollanderlaan aan te duiden als voorrangskruising, met dien vestande, dat het verkeer komende vanaf de L.P. van der Spiegel straat voorrang moet verlenen aan het kruisende verkeer; VIII. de voetgangersoversteekplaats op de L.P. van der Spiegelstraat direct ten westen van van de kruising met de Dam en de F. den Hollanderlaan op te heffen; de voetgangersoversteekplaats op de Piet Heinstraat ter hoogte van Westsingel en Westwal te wijzigen; het gedeelte van de Wijngaardstraat(pad), dat de verbinding vormt tussen de LR van der Spiegelstraat en de Wijn- gaardstraat(rijbaan) aan te wijzen als fiets-/bromfietspad; twee algemene gehandicaptenplaatsen aan te leggen aan de L.R van der Spiegelstraat ter hoogte van L.R van der Spiegelstraat 4. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belangheb bende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118,4460 MC Goes. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Het besluit ligt gedurende zes weken na deze publicatie ter inzage. De bouwplannen moeten uiterlijk 7 werkdagen voor de welstand- /monumentencommissievergadering worden ingediend bij het bureau Bouwen. De agenda voor de vergadering van de welstands/monumen- tencommissie is vanaf de woensdag voor de vergadering in te zien zijn bij de publieksbalie. VERGADERDATA WELSTANDS/MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE GOES Welstandscommissie 19 januari 2 februari 16 februari I maart Kramer, Maatje Lourina; Anthonise, Chloë Alexandra; Weststrate, Hendrik Johannes Jan; van Dalen, Maria Johanna Cornelia; Verschuure, Cornelis; Seniorenkalender: cursus 'Toneel voor Senioren’ voor beginners en gevorderden. Inlichtingen: tel. 558000 Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Nieuwsgierig naar de voorstellingen in Theater de Mythe? Kijk op www.theatergoes.nl. burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bou wen (01 13-249709) Dam 9 Dam 9 Dam 11 Dam I I Blokjesplaat 4 Mosselbank 19 Nieuwe Rijksweg 6 Tervatenseweg 42 's-Gravenpolderseweg 114 het plaatsen van 3 tijdelijke poliklinieken Fluitekruidstraat 85 het bouwen van een serre Ina Boudier-Bakkerlaan 34 het uitbreiden van garage BEKOSTIGINGSBESLUIT BAATBELASTING HERINRICHTING BINNNENSTAD Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend, dat de raad van de gemeente Goes in de vergadering van 18 december 2003 onder agendapunt 7a besloten heeft tot vaststelling van: De bijeenkomst vindt plaats op vrij dagavond 9 januari a.s. om 19.30 uur in de wijkinfowinkel Goese Polder, Kuyperlaan 17 in Goes, Info: 0113 25 12 54 Als u niet naar deze themabijeen komst toe kunt komen, maar u heeft wel interesse in het onder werp, kom dan naar het spreekuur voeding en gezondheid. Dit spreek uur vindt iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur plaats in de wijkinfowinkel Goese Polder. Ook zonder afspraak bent u van harte welkom. Don KosakenChor Russland Moscow Festival Ènsembte. Voorprogramma: een mihfeon- cert door De Zeeuwse Koor-% school en het R.K. Mannenkoor Indoor ZeekyuJ^ijk voor infor matie op wwyv. indó^rzeeland.nl of bel op wedstrijddagen, tel. (0113) 253850 INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u, de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Hiervoor kunt u een telefonische afspraak maken (01 13-249700). Het voedings- en gezondheids- spreekuur van SMWO Welzijn organiseert samen met de Turkse Stichting een themabijeenkomst voor vrouwen over voeding en gezondheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn; Gezond gewicht Risico’s bij over- en ondergewicht Gezonde voeding en eetpatronen •Welke invloed heeft bewegen op gezond gewicht Overzicht Burgerlijke stand van 16-12-2003 t/m 29-12-2003 1 EVENEMENTEN IN GOES VAN 8 tlm 14 januari 2004 8 januari Filmvoorstelling: De Witte Doek Terugkeek, van Van Kooter^gM?e Bie W* Assepoes muiiektheater- voorstelling door Het Filiaal (leeftijd vanaf 7 jaar) ui e

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2004 | | pagina 15