5 10 9 Oude boerderijen waren o 16 14 24 Tot 50% korting op I alle kerst- artikelen n vroeger ook modern r.npt'-'G I I n De Bel, altijd prijsl EUROPAjUIN NOORD-BEVELAND TIMMERT AAN DE WEG Geijtenbeek verhul i 32rs o 1 o» aarends goes ftl vrijdag 27 december 2002 jaargang 53 nummer 52 Uitgebreid colofon: zie pagina 5 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 Dikke van Dale hoe dan ook iets Gemeente Goes Wij wensen u... Micro Electro voordeel BB CB Goese kledingzaak breidt uit GOES - Op de topdressuuravond van Indoor Zeeland, zaterdag 28 december, kunnen paardenliefhebbers af scheid nemen van Controversy, het paard van amazone Mischa Koot. Tijdens de Grand Prix wedstrijd brengt Koot haar succesvolle viervoeter voor het laatst in de ring. Zorg voor tijdige vervanging van de distributieriem Brammetje Dump heeft voor u het grootste assortiment SIERVUURWERK. DIAMOND COLLECTION Tentoonstelling Zeeuwse Kunstring in Vleeshal Middelburg 1 s f MOOI WEERz*T*s Millennium shop in Goes GOES - Wegener Huis-aan-Huis Kranten en de Zeeuwse NVM-leden hebben de handen ineen geslagen. Gezamenlijk brachten zij onlangs een NVM Kerstspecial uit, waarin de midden-Zeeuwse NVM-ma kelaars zich presenteren. De Kerstspecial biedt de le zer naast het totale woningaanbod tevens een kijkje in de keuken van de gekwalificeerde makelaars. WISSENKERKE - In het proces van vernieuwing en ver beterde dienstverlening aan de burger timmert de ge meente Noord-Beveland stevig aan de weg. Er zijn al veel initiatieven genomen, soms ook vanuit de bevol king, waar de gemeente dan weer op inhaakte. Daar wordt nu de Nieuwjaarsmarkt aan toegevoegd. Niet zomaar in de rij gaan staan om de burgemeester en wethouders het beste te wensen, maar onder het ge not van een drankje en een hapje shoppen in het ge meentehuis. Ongedwongen en vooral niet traditioneel, door Marja Minnaert GOES - Historische boerderijen en hun grote schuren domineren het vlakke Zeeuwse polderland. Piet van Cruyningen, verbonden aan de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek in Arnhem, deed onderzoek naar deze oude Zeeuwse boerderijen. Het resultaat is te le zen in het boek ‘Schone Welbetimmerde Hofsteden’, dat eind november verscheen bij uitgeverij Matrijs. (0113) 230 230 „Mensen worden al ...een gemeente blijkt keld. overspoeld met in formatie en dan afstandelijks... Bezorgklachten: (0113) 274 000 I GRAVEREN doen wij GRATIS! j W, www.autoschadeteam.nl Nobelweg 2 - 38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel. 0113 270 695 Burgemeester Cees van Liere: ,,We willen tonen wat we te bieden hebben". Peelander (advertentie) Kerstspecial van Afscheid van Koot Zeeuwse makelaars 4 a AUTOSCHADl-TEAIVi IAA ze F bij de gemeente moet zijn. Deze markt is een nieuwe poging om die kloof te overbruggen.” Onderwerpen die zeker een plaats in zullen nemen op de markt zijn nieuwe beleids terreinen. „De te ontwikkelen brede school in Kamperland bijvoorbeeld,” vertelt Van Liere. „De stand wordt aange kleed met educatieve spelen en computeranimaties. Maar ook tonen we hoe de brandweer functioneert of wat de ge meente aan cultuur doet. On derwerpen die inwoners wel kennen maar niet direct iets zeggen.” Noord-Beveland realiseert zich dat om burgers bij de lokale politiek te betrekken, zij als ge- presentatie van de NVM-make- laars. „Iedereen kan zich tegen woordig makelaar noemen, een tendens die de kwaliteit uiteraard niet altijd ten goede komt”, stelt Paul Fermont, makelaar bij Faasse Faasse. „Des te belangrijker is het dat er een eenduidige kwaliteitsorganisatie is die de kwa liteit, waar de cliënt recht op heeft, bewaakt. NVM-leden moeten aan hoge eisen voldoen. De basisoplei ding is niet voldoende, daarnaast moet er een toelatingstest worden afgelegd die onder andere bestaat uit een aantal taxaties en dan is er nog de plicht tot continue educa tie. Pas dan word en blijf je een er kend NVM-makelaar. Mensen die een NVM-makelaar in de arm ne men zijn gegarandeerd van eerlijke advisering, maatwerk en de hoog ste kwaliteit.” Deze eerste gezamenlijke presen tatie van de Midden-Zeeuwse NVM-makelaars sluit nauw aan bij de landelijke NVM-cam- pagne ‘Neem je eigen makelaar mee’. De NVM Kerstspecial die huis-aan-huis verspreid wordt in heel Midden-Zeeland is een eerste aanzet tot gezamenlijke profilering van de Zeeuwse NVM-afdeling. Het is volgens voorzitter Kole niet ondenkbaar dat er in de toekomst meer col lectieve producten worden ge maakt. De Grand Prix-dressuur is één van de vele onderdelen die tij dens Indoor Zeeland, dat 24 de cember begonnen is met een showcompetitie, worden afge werkt. Vandaag, 27 december, komen de eerste wedstrijd- combinaties in de L- en M-cate- gorieën in actie. Morgen wordt het dressuurgedeelte van Indoor Zeeland, dat voor de 24e keer wordt gehouden, afgesloten met FOTO TANNIE DE JONGE Voor volgend jaar staan schouwingen, bezoeken aan de dorpen op het programma. Ook dorpsraden worden opge richt.” onder meer de Kür op muziek en de Grand Prix. Op de één laatste dag van het jaar wordt er gesprongen in de L- en M-klassen. Na twee dagen pauze is er op 2 januari een promotiedag paardrijden voor gehandicapten en staat de Rabobank/KWON educatieve clinic op het programma. De laatste drie dagen (9, 10 en 11 januari) staan volledig in het te ken van het springen. Hoogte punt is hierbij de strijd om de Gouden Mossels. Schone Welbetimmerde Hof steden is aangevuld met veel foto’s, archiefbronnen en teke ningen. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel. er geen vuurwerk voor zouden kopen. Want die rotjes. Een betere naam was er niet voor dat harde klapspul. En dan gooiden die rotjonge dat nog vlak achter je en dan schrok je j’n eigen het apezuur. Nee, dan vroeger toen ze nog jong was. Met de carbidbus. Carbid in een blikken bus, d’r op spugen, deksel met een gaatje er op, lucifer er bij en knal. Dat was leuk en niet zo gevaar lijk. De grote jongens schepten op dat ze dat ook met een melkbus deden maar dat had ze nooit gezien. Door carbid was ze aan haar man geko men want vroeger had je op je fiets een carbidlamp die aan moest in het donker. De veldwachter controleerde streng en toen had den die mannen nog gezag. Dinsdagsavonds ging ze met haar zuster naar de zangvereniging en dan moesten ze in donker naar huis fietsen. De jongens hingen daar ook altijd rond en haal den dan het carbid uit je lamp zodat je geen licht had. En dan mocht je drie keer raden hoe jij je carbid weer terug kreeg. Voor een kusje. Maar dan staken ze je lamp ook weer aan. Tja, ene vonkje was lang blijven branden glimlachte ze en beleefde in haar herinnering die eerste kus. „Piet Carbid”, noemde ze haar levensgezel soms nog. Het donkere sonore geluid van de koenkelpot bracht haar terug op de stoep: „Foeke-foeke-foeke-foek, En de zon en de maan en de sterren zijn klaar. Ik wens u veel zegen in het nieuwe jaar”. Dat wens ik U allen, en een goede gezondheid. VUURWERKVERKOOP 28, 30 EN 31 DEC. LEEFTIJD VANAF 16 JAAR bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues relatiegeschenken enz. f ging bakken. Daar stond ze op met d’r 87 len- Dat zijn anders meer winters tegenwoordig ide ze. De deurbel ging en in de gang hoorde ze en gelijk zong ze mee: „Klein zieltje, klein ziel- ït achter de trap, en klein zieltje, klein zieltje, jstt'n gin pap” met de kinderen die met de Uitsluitend wettelijk goedgekeurd vuurwerk De nieuwjaarsmarkt wordt op 2 januari gehouden in het ge meentehuis te Wissenkerke en begint om zeven uur ‘s avonds. Meer informatie is te vinden op www.noordbeveland.nl of via 0113 - 377 377. CU N N 5 Q. CD W> 75 CD CD N ■a ai CD o 5 ao 1 i •E MIDDELBURG - VLISSINGEN - GOES GOES, 0113-215395. DONDERDAG KOOPAVOND Carbid Zo op het eind van het oude jaar vervalt men gemak kelijk in gepeins over wat geweest is, wat men ver- :e en niet kwam, en, het spannendste, niet ver en toch gekomen. Moeder Janna stond in de 3 Z5 0) co In het boek wordt de ontwik keling van de boerderijbouw in Zeeland vanaf de Middel eeuwen besproken aan de hand van de resultaten van bouwhistorisch, archeolo gisch en archiefonderzoek. Zo blijkt dat het huidige Zeeuwse boerderijtype, met zijn ken- In de afgelopen jaren heeft Noord-Beveland als gemeente regelmatig de pers weten te halen. Was het niet vanwege de perikelen omtrent de sa menvoeging, dan wel weer om het aparte en soms creatieve optreden van sommige raads leden. Vorig jaar trad een nieuwe burgemeester aan, er kwam een nieuw managementteam en er werd een nieuw communicatie traject richting inwoners inge zet. Een nieuwe wind waar door het imago veranderde in dat van een vooruitstrevende, klantvriendelijke en naar de burgers luisterende gemeente. Burgemeester Van Liere: „De nieuwjaarsmarkt die op 2 ja nuari gehouden wordt, vloeit voort uit dit nieuwe traject. Ook vorig jaar was de nieuwjaarsreceptie al aange kleed. We/mochten toen bijna vijfhonderd inwoners ontvan gen. Dit jaar pakken we het groter aan.” Marilka van Zevenbergen, voorlichtster: „We willen de burgers echt tonen wat we te bieden hebben. Dat gebeurt al op veel manieren zoals op de website en in het nieuwe De NVM Kerstspecial voor Mid den-Zeeland is volgens voorzitter Cees Kole een uitstekende manier om Zeeland nader kennis te laten maken met de bij de erkende brancheorganisatie aangesloten makelaars. „Doormiddel van deze krant kunnen wij ons als groep voorlichtingsblad, maar ook deze gelegenheid willen we be nutten. Al 160 producten zijn bijvoorbeeld beschreven op onze uitgebreide website, een deel wordt getoond op de markt. Beleidszaken, maar ook praktische informatie of ge meentelijke diensten. Een ge meente blijkt hoe dan ook iets afstandelijks. Ook blijft het in gewikkeld om er achter te ko men voor welke dit jaar pakken we zaken de burger het groter aan... Nieuwjaarsmarkt in gemeentehuis BLDfcsEEs? vooral gekeken naar de manier waarop er werd gebouwd en welke veranderingen zich vol trokken. Het is in eerste instantie een wetenschappelijke studie, maar we hebben het zo opge schreven dat wie geïnteres seerd is in Zeeuwse boerde rijen of streekhistorie er ook goed mee uit de voeten kan”. merkende grote schuur en vrij staande woning, door nieuwe landbouwmethoden rond 1600 ontstond. De oudere boerderijen zijn doorgaans veel bescheidener. Auteur Piet van Cruyningen, geboren in het Zeeuws- Vlaamse Zuidzande: „Ik heb www.geijtenbeek.com vrijuit vragen over dit onder werp stellen.” Naast de markt heeft Noord- Beveland nog andere initiatie ven ontwik- Het nieuwe informatie blad De dat drie maandelijks zal verschijnen valt daar ook onder. „Ook het college en de raad gaan actief Pieter Karman, bladmanager Wegener Huis-aan-Huls Kranten Zuid, bekijkt samen met de NVM-makelaars Paul Fermont en Cees Kole het eerste exemplaar van de nvm Kerstspecial. FOTO TANNIE DE JONGE profileren en onderscheiden van de andere makelaars en handelaren in onroerend goed”, legt Kole uit. „De timing van deze krant is niet wille keurig. Veranderingen in de markt en de afschaffing van de makelaarstitel zijn de belangrijkste redenen voor deze gezamenlijke meente zelf de boer op moet. „Je kunt niet van inwoners ver wachten dat ze kennis van za ken hebben”, vervolgt Marilka van Zevenbergen. komt het aan op de goede manier van communice ren. Het dualisme bijvoorbeeld, wat is dat? Op de markt mag je meewerken aan dit proces”, vult Van Liere aan. „We zijn al gestart met opiniërende raads vergaderingen. Deze vergaderingen op locatie gaan uit van een centraal thema, waar ook betrokken partijen voor uitgenodigd wor den. Zo hebben we over het thema ouderenbeleid in bejaar denhuis Vredestein vergaderd in aanwezigheid van de ouderenbonden. cn C rc <D

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1