9 23 17 KERSTPAKKETTEN VOOR MEDEWERKERS 30 39 DER 1 33 Voorrang voor vogels FEESTCAFÉ KIEK! I I OO« G Miele Snel kerstpakket €109 korting Kerst op Grote Markt NVM Kerst! special STEÜTEL ENS VERVROEGDE AFSLUITING (uj) ujanadoo Mandos voor altijd in Borsele Lewedorp sluit 2002 af Frans en Spaans in Goes Onderscheiding voor brandweer i o. KEUKENS BADKAMERS Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 ■■■HMM —MM Goes wenst u... Kerstmis 2003 ft 6 VANAF 19 DECEMBER BIJ Ik ben Fabia. op zoek naar een nieuwe woning? E 3 O) Speel-o-theek De Schatkist Kapelle viert 25-jarig bestaan Sjoemeltournooi Kapelle staat nu al als een huis CC LU O cn Puzzel mee en win prachtige prijzen met onze kerstpuzzel Nobelweg 2-38 Goes (naast Zeelandhallen), telefoon 0113 - 270 695, e-mail info@debel.nl, www.debel.nl GOES - Niet minder dan 140 vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar wederom met hart en ziel ingezet voor de Vrijwillige Thuiszorg in de Oosterschelderegio. Een kleine groep enthousiastelingen besloot hen daarom te verrassen met een kerstpakket van unieke samenstelling. door Paula Koster Individualisme viert hoogtij en deuren en portemonnees blijven steeds vaker gesloten waar het de opvang en ondersteuning van an deren betreft. Toch zijn ze er geluk kig nog: mensen met een groot hart die zich geheel belangeloos inzetten voor de ander. Nederland telt een fors aantal vrijwilligers organisaties waar vrijwilligers hun hulp kunnen aanbieden en hulp behoevenden of hun omgeving een hulpvraag kunnen indienen. De Vrijwillige Thuiszorg in de Oosterschelderegio, die kantoor houdt in Goes, is een van deze or ganisaties met 140 vrijwilligers in zijn bestand. Zij biedt op diverse fronten hulp naast de profes- s i o n e 1 e thuiszorg, in aanvulling op de mantelzorg van bijvoorbeeld ouders, partner, familie, vrienden of buren. De vrij willige thuiszorg voor mensen met een handicap of een chronische ziekte bijvoorbeeld, stelt mensen in staat zo lang mogelijk thuis of zelfstandig te blijven. Daarnaast beoogt deze hulp de taak van de vaste verzorgers te verlichten (on der andere door een luisterend oor te bieden), zodat er ook voor hun LU Lekker eten met de kerst F F •o o Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek - 0113-351717 bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.ol Kom met de stapperstaxi. Tot 23.00 uur gratis entree E X c c ff K Schoonmaakbedrijf Cc 'rphcnn begint i voor 'eren kijk a.s. maandag A 1 ^dinsdag w j in de Woningkrant v» L. mensen in staat zo lang mogelijk thuis te blijven... ...Vrijwillige thuiszorg Stelt mentijdelijkdezorg thuis over voor een dementerende en stellen zo de man telzorg in de gelegenheid de zinnen eens te verzetten. Vrijwilligers van de Vrijwillige Terminale Zorg bie den ondersteuning bij de verzor ging thuis van terminaal zieken. Extra hulp naast die van wijkverple - ging, gezinsverzorging en huisarts levert een bijdrage aan de invulling van de wens van de zieke om thuis te kunnen sterven.Ook komen de vrijwilligers in actie als hulp ge wenst is in de vorm van bood- nm zaterdag 21 december: MENTAL THEO on the road donderdag26december:Vieren wij traditioneel getrouw 2ekerstdagsamen met jou! zaterdag 28 december: PATRICK KICKEN live GOES - De steenbekleding van het dijkvak Everingepolder, Zuidpolder en Baarlandpolder wor den, al shet aan het Waterschap Zeeuwse Eilanden ligt, verbeterd. Vogels krijgen voorrang in de plannen. KERST KOOPDAGEN IN GOES DO. 19 DEC. 1 VR. 20 DEC. MA. 23 DEC. Uitgebreid colofon: zie pagina 9 Su woensdag 18 december 2002 jaargang 53 nummer 51 EUROCAR GOES B.V. Thuiszorg verrast vrijwilligers Pret bij het inpakken van de pakketten. IBM •I (advertentie) (advertentie) UITVERKOOP (advertentie) DeB UITVERKOOP EXTRA KORTING Grote Markt 11-13 Goes SALE! ONLY positive generation De nieuwe klasse van Skoda. Voor de editie van donderdag 2 januari: Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is vri jdag 27 december 09.00 uur, advertenties vrijdag 27 december 17.00 uur. ■C 3 In verband met de feestdagen dient kopij vervroegd aangeleverd te worden Voor de editie van vrijdag 27 december: Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is woensdag 18 december 09.00 uur, advertenties woensdag 18 december 17.00 uur. leven ruimte blijft. Het Steunpunt Mantelzorg biedt soortgelijke hulp en verzorgt daarnaast thema bijeenkomsten, cursussen op aan vraag (bijvoorbeeld over til- technieken en de verzorging van een zieke thuis) en gespreksgroe pen met andere mantelzorgers. De Vriendendienst voor zelfstandig wonende, psychisch kwetsbaren vanaf 55 jaar helpt mensen bij het voorkómen of doorbreken van hun sociale isolement. De vrijwilligers in dit project gaan bijvoorbeeld bij de cliënten op bezoek of ondernemen samen met hen activiteiten zoals winkelen, wandelen of het bezoe ken van het wijkcentrum. De vrij willigers van de Vrijwillige Thuis zorg Dementie ne- schappen doen, het verrichten van kleine klusjes in huis of het verzor gen van vervoer naar ziekenhuis, dokter etc. Wie zich aanmeldt als vrijwilliger krijgt in een persoonlijk gesprek inzicht in de taken die door de vrijwilligers worden verricht. Ook wordt een inventarisatie ge maakt van datgene wat de vrijwilli ger zou willen en kunnen doen. Door middel van gerichte cursus sen bereidt de Vrijwillige Thuiszorg deelnemers voor op hun taken. De privacy van de vrijwilligers wordt -Ie shirt 20% 2e shirt 30% 3e shirt 40% van Sisseren en Serife Kastaci, een verrassing voor alle vrijwilligers te organiseren in de vorm van een unit»; kerstpakket. Vele tientallen brieven aan bedrijven in de regio gingen op de bus, met het verzoek om een bijdrage. De reacties waren zeer positief en de Vrijwillige Thuis zorg werd overstelpt met een zeer uiteenlopend arsenaal aan ge schenken. Het zogeheten Kerst pakkettenteam, kortweg KP-team genoemd, had en heeft de handen meer dan vol aan het samenstellen schap overlegt met het Rijksinstituut voor Kust en Zee om de overlast voor vogels tijdens het werk zoveel moge lijk te beperken. De kreukelbermen (de overgang tus- Snel internetten met: Wanadoo ADSL Lite van voor 27,95 per maand 25, retour bij ADSL modem pack op bank- of girorekening Uw totaalvoordeel 109,- FOTO AIMTON DINCEMANSE van de pakketten, maar het resul taat mag er zijn. Iedere vrijwilliger die door middel van een bon te kennen heeft gegeven een kerst pakket te willen ontvangen, wacht een persoonlijk en daarmee uniek geschenk dat vandaag (18 deccember) tijdens een feestelijke bijeenkomst in het kantoor aan het Hollandiaplein word uitgereikt. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Zij kunnen contact opne men met het Meldpunt Vrijwillige Thuiszorg: 0113 - 221576, op werk dagen tussen 9.30 enl2.3U uur. sen de harde steenbekleding en het slik) worden grotendeels onder het maaiveld van het voorliggende voorland aangebracht. Zodoende vormen ze geen belemmering voor plevieren die deze bermen als broedgebied uitkiezen. De gekozen bekleding, gekantelde blokken, is voor broedende plevieren welis waar niet optimaal maar toch vol doende voor herstel van de habitat. KOOP AVONDEN 19.00/21.00 UUR Ik ben te zien en te berijden bij: J. Weyermanweg 9 4462 GB Goes (0113) 25 19 19 0) ■o re HEINKENZAND - De voormalige burgemeester van Borsele ir. J.L.M. Mandos is vanaf donderdag 19 december voor altijd op het gemeentehuis van Borsele te vinden. Die datum wordt na melijk het schilderij onthuld dat kunstenaar Borst van hem maakte. Volgens traditie komt het schilderij te hangen in de bestuursvleugel van het gemeentehuis. LEWEDORP - Lewedorpse clubs sluiten gezamenlijk het jaar 2002 af. De voetbal-, tennis- en carnavalsvereniging houden op zondag 29 december gezamenlijk een voetbal toernooi. De aftrap is om 14 uur. Vanaf 16 uur is er een eindejaarsreceptie met een drankje en een hapje in de voetbalkantine. GOES - Adri de Schipper begint halverwege januari weer met nieuwe taalcursussen in Goes. Zowel overdag als ‘s avonds zijn er lessen Frans en Spaans. Er zijn groepen op meerdere niveaus en er zijn speciale conversatielessen. De cursussen beginnen op 16 en 17 januari. Meer informatie is verkrijgbaar via 0113 551 980. OVEZANDE - J.L. Rentmeester nam zaterdag afscheid als com mandant voor de brandweer Ovezande. Bij het afscheid, dat werd gevierd in het Trefpunt in Ovezande, viel Rentmeester een aangename verrassing te beurt. Uit handen van de Borselse bur gemeester E.J. Gelok ontving hij een koninklijke onderschei ding. Rentmeester is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau. GOES - De Grote Markt is klaar voor Kerstmis. Het project Kerst bomen op Palen van beeldend kunstenares Karin Keijzer en VhDW vormt dit jaar het decor voor een paar sfeervolle extraa tjes. Donderdag, vrijdag en zater- dagstaat er een muziektent op de markt. Brassband Excelsior uit Kloetinge treedt hier donderdag avond op. Korven met vuur zor gen voor behaaglijke warmte. Op vrijdag en zaterdag zijn amateur- muzikanten uitgenodigd om op tredens te verzorgen. De bomen blijven staan tot na de jaarwisse ling. OJ o CM có 3 z o UJ UJ 0 LU O 0 CE 0 LU 0 Z 5 o o. w §5 3 o z UJ UJ 8 2 Ga nu naar: tB telecom 0) N N 3 fik 0J MAANDAG 23 EN 30 DEC. VEEL WINKELS HELE DAG OPEN DINSDAG 24 DEC. OPEN TOT 17.00 UUR DINSDAG 31 DEC OPEN TOT 16.00 UUR Aledia ^Alarkt Vraag in de winkel naar de voorwaarden Deze actie geld! t/m 31 december 2002 door een bepaald protocol ge waarborgd. Ook kunnen zij te allen tijde terugvallen op deskundige begeleiding en ondersteuning. De inzet van de vrijwilligers is groot, zeggen regiocoördinator Joke Damen en coördinator Hans van der Have. Beiden hebben een uit gebreid takenpakket binnen de or ganisatie en onderhouden een nauw contact met het vrijwilligers- netwerk. In de loop van het afge lopen jaar besloten zij, samen met vrijwilligers Ans Grondman, Ted dagen nissen 9 3(1 enl 2 30 uur. Zo zou de onderhoudsweg ter plaatse afgesloten worden voor re creatief gebruik, waardoor vogels meer ruimte krijgen om te vluch ten bij hoog water. Daarmee krij gen de Vogelbescherming Neder land en Planologiewerkgroep De Bevelander hun zin. Het Water- A (advertentie) Onderr>en,et XBEW. EX modem p 3 Lange Kerkstraat 2 3-25, Goes ET 23 30 [38“ 39 37 [46 45 [57 Ï55 q. o 8 IA -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1