Provincie Zeeland Informatie en tarieven PSD in 2003 Faunabeleid Zeeland e Koe-bel I Hire REIZEN Ooh, kom er eens kijken. Kusadasi Alanya Br Bodrum Marmaris Side Boek nu uw zomer vakantie 2003 al v.a. 149,- Vertrek vanaf: Amsterdam, Groningen, Maastricht en Eindhoven f €4,49 Vraag nu onze vroegboek special 2003 aan. www.htcreizen.nl Vervroegde sluiting Ter visieligging 5 ^■Officiële Mededelingen ■hmmhmi Verkiezingen Provinciale Staten Landschaps- BOOSTEN SPANJE REI pagina 5 woensdag 4 december 2002 Milieu €17,95 €9,99 10,50 10,50 SlKCHPy] LG v.a. 189, Uw wijnspecialist W i j n t o p p e r Wijziging vergunning Coöperatieve Zuide lijke Aan- en Verkoop- vereniging u.a. €8,99 €27,99 5 HALEN 4 BETALEN Ballantine's De flora en fauna moeten worden beschermd om een plek op aarde te houden. De Flora- en faunawet is in het bijzonder gericht op de bescherming van planten en dieren. De Rijksoverheid heeft de wet vastgesteld en per 1 april 2002 een aantal taken en bevoegdheden overgedragen aan de provincies. LG v.a. 209,- HP v.a. 249,- HP v.a. 379,- Al v.a. 369,- LG v.a. 189, LG v.a. 209, HP v.a. 269, Al v.a. 339, Remy Martin Jagermeister DORPSSTRAAT 82 HEINKENSZAND TEL.: 0113 563797 LG v.a. 149,- LO v.a. 199,- Al v.a. 349,- Al v.a. 579,- LG v.a. 219,- LO v.a. 209.- Alv.a €239,- Al v.a. 349,- Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 49/2002 Afdeling Communicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 mfocentrum@zeeland.nl Hartevelt s Informeer bij uw ANVR reisbureau of bel met 040-243 66 OO Appartementen Khalkedon Hotel Prens 2* Hotel MGM Grand Iskandil 3* Hotel WOW Bodrum resort 5* Appartementen Bonsai Hotel Hani 2* Club Oyem 3* Hotel Marmaris Palace 4* Appartementen Vesta Hotel AkfenClub 3* Hotel Korumar 5* Hotel Fantasia 5* Appartementen Cousins Appartementen Greenpark Hotel Magnolia 3* Hotel Sunset Beach 5* Appartementen Green Op donderdag 5 de cember zijn de kan toren van de provincie om 15.30 uur geslo ten. Joustra DeKuyper Vieux I BAMI/NASI iiiiil Crus du Beaujolais Chiroubles Les Rapines Thorin Morgan Terns de Schiste Noir Juliénas Terres de Galène €7,95 Mctonxe»"“swl’?,en xitu altijd goed'. K lollMoi (öjê) 74Ojfïlo[ölöl DE BEVELANDER Abdij Nieuws Ipension incl Kerst en Nieuwjaar bad/douche. toilet en ballcon. RUNDVLEESKROKETJES 100 cl 70 cl lood 100 cl SALOU 1Odqn off KERSTREIS 12dqn I22 dec KERST/NIEUWJAARSREIS 12 DGN www. boostenTn I 045-5227777I EuroSlijter 100 d 70 d Besluitvorming In het voorontwerp van de nota Restitutie Met het oog op het einde van de dienstverlening door de PSD zijn er maatregelen genomen om het aantal restitutieverzoeken na het beëindigen van de veerdienst zo klein mogelijk te houden. Informatie De folder over de verzilvering van de waardekaarten PSD en de vol ledige tarieven PSD zoals die gel den per 8 januari 2003 kunnen worden opgevraagd bij het Informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9, Middelburg, tel. De beschikking en overige stuk ken kunnen worden ingezien van 5 december 2002 tot en met 20 december 2002 en van 6 januari 2003 tot en met 15 januari 2003 bij de Directie ruimte, milieu en water. Het Groene Woud 1 te Middelburg op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren en vanaf 23 december 2002 tot en met 3 januari 2003 bij het Zeeuws Documentatie centrum in de Zeeuwse Bibliotheek, tweede verdieping, Kousteensedijk 7 te Middelburg op maandag van 17.30-21 uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 10-21 uur en op zaterdag van 10-13 uur en tevens ligt de vergunning ter inzage in het gemeentehuis van Kapelle, op werkdagen gedurende opening stijden en in de avonduren in het Tijdens de eindejaarssluiting van de provinciale gebouwen - 20 december 2002 tot 6 janu ari 2003 - zal de ter visielig ging van stukken doorgaan, zij het niet in eigen huis. Het Zeeuws Documentatie centrum biedt de provincie gastvrijheid om de stukken in die tijd daar ter inzage te leg gen. Het Zeeuws Documen tatiecentrum is gehuisvest in de Zeeuwse Bibliotheek, twee de verdieping, Kousteensedijk 7, Middelburg; de openingstij den zijn gelijk aan die van de Zeeuwse Bibliotheek. Scotch Whisky Provinciale taken De Flora- en faunawet is een beschermingswet die door een stelsel van verboden bescher ming biedt aan in het wild leven de dieren en planten. Alleen voor de jacht op een beperkt aantal wildsoorten en wanneer de speci fiek in de wet genoemde belan gen in het geding zijn, kan van het beschermingsprincipe worden afgeweken. Voor Zeeland gaat het vooral om afwijking van de beschermingsbepalingen bij het voorkomen van schade aan land bouwgewassen. Jacht De bejaging van dieren is niet vanzelfsprekend meer. De laatste decennia is het aantal dieren waarop gejaagd kon worden ge leidelijk teruggebracht tot 16 in 1998. Ook op andere wijze zijn beperkingen opgelegd. Toch blij ven er situaties over waarin het noodzakelijk is om dieren te ver storen of zelfs te doden. Bijvoor beeld bij schade aan landbouwge wassen buiten het geopende jachtseizoen. Er worden dan ont heffingen verleend aan jagers om regulerend op te treden. Voor waarde hierbij is dat er sprake moet zijn van belangrijke schade. Om te bepalen wanneer dit het geval is, heeft de provincie richt lijnen opgesteld. Schade Om zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen zijn, waar schade is te voorzien, de schadeveroorzaken- de dieren en schadelijdende gewassen zo concreet mogelijk aangegeven. Voor niet te voorziene schade is een norm bepaald, aan de hand waarvan ontheffing kan worden verleend. Bovendien is aangege ven welke preventieve maatrege len moeten zijn getroffen voordat Geen geweer Bij het voorkomen of beperken van schade is het niet de bedoe ling dat gelijk naar het geweer wordt gegrepen. De voorkeur van GS gaat uit naar maatrege len die geen schadelijke of nade lige gevolgen hebben voor de mogelijk schade veroorzakende diersoorten. GS hebben voorkeur voor het bevorderen van natuur lijke vijanden, het gebruik van geur- en smaakstoffen of het omrasteren van teelten. Voor dieren waar Nederland een internationale verantwoordelijk heid heeft op het gebied van de instandhouding, zoals de smien ten en trekkende ganzen, is schadeloosstelling gegaran deerd. Afschot van deze dieren is volgens GS dan ook niet aan de orde. men voor een ontheffing in aan merking komt. Het informatieblad “Op weg naar de Provinciale Staten verkiezingen" is gemaakt om de smaak van de provincie te laten proeven. In het blad wordt een passend kennismakingsmenu aange boden. De menukaart bestaat uit vier mogelijkheden: Bezoek groe pen in de filmzaal van het provinciehuis, de jongerentrailer, de open dag van de provincies op zaterdag 8 maart 2003 en de diverse web sites. Exemplaren van dit informatieblad kunnen worden opgevraagd bij het Informatiecentrum provincie: tel. 0118-631400 of per e-mail: infocentrum@zeeland.nl. In de milieureeks van de provin cie Zeeland is een herdruk ver schenen van de brochure Land- schapsverordening Zeeland 2001. In de brochure is de volle dige tekst van de verordening opgenomen en wordt artikels gewijs een toelichting gegeven. Ten opzichte van de eerste druk zijn er een aantal wijzigingen aan gebracht. De brochure Land- schapsverordening Zeeland 2001, milieureeks nummer 19, kan worden opgevraagd bij het Informatiecentrum van de provin cie. gemeentehuis (dag en tijd in overleg met de sector grond gebied afd. Vrom tel. 0113- 333110). VSOP VS Grand Gni Kruidenbitter Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevr. A. de Pijper (tel. 0118-631958). Jonge Jenever De minimale bijstorting bijvoor beeld wordt verlaagd. Vanaf 8 januari 2003 wordt de minimale bijstorting voor een waardekaart met recht op lage korting euro 25,-; voor een waardekaart met hoge korting wordt dat euro 50,-. Een andere maatregel is het bun delen van meerdere waardekaar ten tot één kaart. De samen voeging van de tegoeden is sinds 1 november mogelijk en is koste loos. Vanaf 1 november is het ook mogelijk om bij te betalen (tot het geldende gereduceerde tarief) als het saldo van de kaart niet meer toereikend is. De kaart wordt in dat geval ingenomen. Wie na 15 maart 2003 nog in het bezit is van een waardekaart kan restitutie aanvragen door middel van speciale aanvraagformulie ren. •4 ■S -et- ■4 tui -o RUNDERGEHAKT 1000 GRAM 0118-631400. Het informatie centrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De informatie kan ook worden verkregen via de website: www.zeeland.nl. Binnenkort zal er een folder wor den verspreid met informatie over de tarieven en betaalmoge lijkheden van het fiets/voetveer en de Westerscheldetunnel. 1999) te overschrijden. Boven dien is het op grond van de vige rende vergunningen mogelijk dat met toepassing van de in bijlage 1, deel 3 van het BRZO-1999 genoemde formule, een uitkomst wordt verkregen op grond waar van zou moeten worden voldaan aan de eisen uit het BRZO-1999. Met dit besluit worden de boven genoemde beschikkingen met de daaraan verbonden voorschriften aangepast. Beerenburg 32 I donderdag - vrijdag 2 GEGRILDE KIPPEN voor 5,00 koopavonden: do. en vrij, tot 21.00 uur vlees gekruid 1000 gram 5,00 HOJEl SAN DIEGO is een goed 3 sterren hotel V.a en het mooie lanoe strand met de prachtige palmenboulevarcf De kamers zijn mooi inge richt en voorzien van televisie, airco, balkon, een badkamer met bad/douche, toilet. Hotel San Diego*** heeft: bar, lift, kluisjes, receptie, lounge met zithoek, T.V Ruimte en een zwem bad met terras en gratis ligstoelen. U logeert op halfpension basis met butfetmaaltijden.Tebr. 28 €213 mrt 7-14-21 €168 mrt 28 €160 mrt 31+apr 4+ 7-21 €165 apr 11 €201 apr 14 €239 apr 18 €213 Vertrek 22 dec 12 dagen Kerst+nieuwjaars- reis incl gezellige feestavondgaladiners met Kerst en Nieuwjaarsdiner4-volpension voor €333 Provinciale Staten hebben in hun ^vergadering van 15 november [2002 de tarieven voor de veer diensten 2003 vastgesteld. Het [gaat in dit geval om de dienst verlening door de Provinciale [Stoombootdiensten (PSD). [De tarieven zijn ten opzichte van [2002 gemiddeld verhoogd met [5%. Het enkel tarief voor een [personenauto bedraagt met [ingang van 8 januari 2003 euro [6,90. Houders van waardekaar- |ten met lage korting betalen dan leuro 3,51; met hoge korting Iwordt dat euro 2,84. Voor inwo- Ines van Zeeuwsch-Vlaanderen Imet een meerwaardekaart met llage korting komt een enkele reis 'op euro 2,75; met hoge korting Iwordt dat euro 2,33. De tarieven ivoor motoren en voertuigen/ voertuigcombinaties die langer zijn dan zes meter zijn eveneens aangepast. Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het wijzigen van de vergun ning Wet milieubeheer van de Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging u.a. (C.Z.A.V.) aan de Oostelijke Kanaalweg 5 te Wemeldinge. De reden voor deze wijziging is I dat in de voorschriften die aan (de destijds verleende vergunning zijn verbonden aangegeven is dat Ier maximaal 120 ton gewasbe- schermingsmiddelen binnen de inrichting aanwezig mogen zijn. I Aan de classificatie van deze I middelen worden geen voor- schriften verbonden. Derhalve laat de vergunning ruimte om de i drempelwaarden van de hoeveel heid gevaarlijke stoffen zoals genoemd in het Besluit Risico’s [Zware Ongevallen 1999 (BRZO- VLEESWAREN 200 gram naar keuze, ook 4x50 gram kipfilet rosbeef (eigen) cervelaat rauwe ham (eigen) 200 gram voor 2,98 KIPSALADE SPECIAAL ■dagvers” 100 gram 1,10 PATÉ MET MANDERIJN Sint Nicolaas paté 100 gram €1,10 Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen het ont- werp-besluit, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over het ontwerp-besluit en belang hebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingé bracht tegen het ontwerp-besluit kunnen tot en met 16 januari 2003 tegen de vergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage. Het besluit wordt op 17 januari 2003 van kracht, tenzij overeen komstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopi ge voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling be stuursrechtspraak van de Raad van State. 39,50/ Dinsdag 11 maart 2003 kan iedereen die tenminste 18 jaar is weer naar de stembus. Dit keer voor de nieuwe provinciale volksvertegen woordiging in Zeeland (Provinciale Staten). Het provinciaal bestuur beslist over talloze dingen. Voorbeelden zijn het aanleggen en onderhouden van provinciewegen, zorg voor ouderen, waar wel en niet gebouwd mag worden, milieuza ken, noem maar op! Veel mensen willen wel stemmen, maar weten te weinig af van het rei len en zeilen van het provinciebestuur. Er zijn en blijven nu eenmaal vragen zoals: - Hoe gaan Gedeputeerde en Provinciale Staten te werk? - Waarom is het nuttig te stemmen? - Waar is de provincie te zien in het dagelijks leven? - Wat voor mensen werken er bij de provincie? - De provincie geeft per jaar miljoenen euro’s uit, waar gaat dit geld naar toe? - Hoe is aan allerlei informatie van en over de provincie te komen? MAGERE RUNDERLAPJES 1000 gram 7,50 irreizen Soanie,Andorra Roval Class (toeslag €25) met bar. App/Studio'S AQUARIUM ll***2/4 p LG, nieuwe centrum 500m strand. Studio's woon- slaapkamer, Bad/douche, toilet, kitchenette, balkon. Zwembad. App.+slaapkamer t p p. nov 29 €82 jan 10-17-24 €94 dec 20 €160 jan 3 €113 jan 31 €114 febr 7-14+ m'L7 opr 11 €J-03 febt 21.ei febf 28 €154dec 6-13 HOTEL FIESTA PARK*** HP. bullet. 200m centrum, 600m strand Kamers, bad/douche. toilet, TV., balkon. 10 dgn. Kerst dec 20 €352 jan 3 €219 jan 10-17-24 €192 jan 31 €215 febi 7-144 mrt 7-14-21 -28-31apr 4 €220 apr 7 €242 apr 11 €264 tebr 21 €230 febr 28 €265 dec 6-13 22 dec 12 daagse Kerstreis volpension Incl. gala diners Kerst+Nleuwjaar Faunabeleid Zeeland zijn de uit- verordening gangspunten voor het te voeren beleid geformuleerd en is tevens aangegeven hoe de uitvoering en het toezicht zal worden geregeld. Naar aanleiding van de inspraak op voorlichtingsbijeenkomsten is het voorontwerp op enkele pun ten aangepast. In totaal zijn er 116 reacties ingediend. Deze zijn verwerkt in een antwoordnota. De ontwerpnota Faunabeleid Zee land en de ontwerpverordening Flora- en faunawet Zeeland wor den op 20 december behandeld in de vergadering van Provinciale Staten. o<^a en tees^ayo^d^Kan^s meïïè^evisie^^^d^ou^he^toile^en’^XT^^on^^*^^*^^ *1 9 0ENIDORM hotel MONT PARK*** volpension incl Kerst en NieuwjaarsdinerQ wf t -_ers me’ •eievis-e, ped, douche, toilet en balkon. I 1byj i z g 4 ENCAMP. HOTEL MONTE CARLO**HP, in centrum, ski-bus stopt voor hotel OOO Kamers met verwarming, douche/bad, toilet, T.V. en telefoon. Jan 10-17J JVI €229 jan 24-31 €239 fèbr 7-14-21 €249 fèbr 28 €269 mrt 7 €249 mrt 14 ^b^b V BENIDORM 1 verier» mocjeli - r' (0j I - e 3 PO a. r 5 a [oloïg Oc KUYPC#

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5