Streeknieuws tiet weten waard r Bevelanders doen het goed bij' NK Twirl VERLICHTING Ferry Mingelen schudt Zeeuwse politiek wakker Straluma oo m: L Puzzel F 2 SJAKIE SNOEK OP WWW.WZE.NL 1 beveland van dag tot dag BOV-Trofee naar l’Eté Eijsemans Optiek voorheen Kampman Optiek Woensdag 4 december 2002 pagina 17 GOES - Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft een spe ciale website voor kinderen ontwikkeld: Sjakie Snoek. De educatieve website laat kinderen via een quiz in aanraking komen met alles waar een waterschap zich mee bezighoudt. op de begane grond Opbrengst collecte diabetes ïSS MIDDELBURG- De burgerzaal van het stadhuis in Middelburg vormde dinsdagavond 26 november het toneel voor een politiek debat over hoofdzakelijk com municatie. Centrale vraag voor de avond georganiseerd door de Provincie Zeeland en Scoop was: Hoe wakker is politiek Zeeland? Ferry Mingelen, bekend van Den Haag Vandaag, leidde de discussie. ...water heefteen prominente plek in het leven van elke Zeeuw... ...niet alles is educatief... (advertentie) kinderwebsite ^^Exc/us/ef verkrijbaar bij ff Een vrolijke website voor kinderen. eten gesloten een zekere 2 keg 6 3 ronduit schaamte 1 steenafval 5 7 lidwoord 8 4 vaartuig www.puzzelland.com 1 2 3 4 5 6 7 8 kend gemaakt. (advertentie) De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B. V. Schneller sehen. PORSCHE DESIGN - - „Deze zaal lijkt sprekend op de grote zaal van Zweinstein uit Harry Potter, alleen de vraag is of hier vanavond ook wonderen gebeuren”, Ferry Mingelen weet met zijn introductie meteen de volle zaal in een losse stemming te brengen. Het eerste deel van het politieke debat kan begin nen. Waterschap presenteert burgerpanel zich af. Gedepu teerde Poppelaars verzekert dat de antwoorden nog ko men. „Nu nog, kom nou!”, reageert het panel. Reacties uit de zaal stranden al snel in beleidskwesties als deWester- schelde Container Terminal. Dit was niet toch niet de be doeling, het zou juist over de manier van communicatie moeten gaan”, merkt iemand uit het publiek op. Je merkt dat er veel ontevre denheid heerst over de com municatie en de mate van po litieke invloed van de burgers. Er komen geen concrete voor stellen uit, maar ik had ook geen communicatieplannen verwacht deze avond. De poli tiek is te weten gekomen dat ze er toch anders mee om moe ten gaan, dat is nuttig,” aldus de doorgewinterde politiek journalist. Geen wonderen dus vanavond, maar net als bij Pot ter is het uitkijken naar het vervolg. houding jegens de politiek. Mingelen probeert in het tweede debat meer op voor stellen uit het publiek in te gaan zoals een politiek spreek uur en een jeugdkrant. De po litiek kan hierover geen geza menlijk standpunt innemen. Wel is duidelijk dat de provin ciale politici meer naar de bur ger toe moeten en niet alleen in de verkiezingstijd. Directeur van Scoop, Dick van de Bout, sluit de avond af met de be lofte dat er zeker een vervolg op deze “aftrap” komt. Als het grootste deel van publiek het bordes van het Stadhuis al is afgedaald wil Mingelen nog wel reageren: ren de speciale Sjakie-knop aanklikken. Niet alles op Sjakie’s site is educatief. Door het aan bieden van spelletjes, zoals Wat tost wet op en wat niet, wat tftijft. zweet» of ztnxt? Met de pi otessoi ga je dat nu eeus lekker utttesteti Noem een paar glazen watet en due tn tetlei glas tets er hg. in het eetste qMs doe te een theeieprf zo»rt hg het wate» en te roert dat goed om. Lost het zout op of blijf p de routkot reis nog ztenHet eerste natuurlijk. Stuur uw oplossing voor donderdag 12 december naar de redactie van de Bevelander, Postbus 5,4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissingen. De prijs winnaar wordt in de Bevelander van woensdag 18 december be- Sjakie’s Klik-de-vis of Oei-ik- roei, komen kinderen spelen derwijs met de wereld van het water in aanraking. Ook aan jon- Straluma is de grootste speciaalzaak voor verlichting van Nederland De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 20 no vember luidt: espresso. J.P de Jonge uit Oudelande won door het inzenden van de goede oplossing twee vrijkaarten voor bioscoop Cine City in Vlissingen. gere kinderen (vanafvier jaar) is gedacht: zij kunnen Sjakie Snoek zelfs interactief kleuren. IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND GEOPEND VAN 11.00 UUR - 17.00 UUR WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, knutselclub 6 t/m 12 jaar, 14 u. Bibliotheek Goes, voorleesuurtje voor kinde ren van 4 t/m 8 jaar, 14 u. Ziekenhuis Lievensberg Ber gen op Zoom, informatie bijeenkomst voor whiplashpatiënten, 10 u. Wijkgebouw Jan Ligthart Goes, bingo. 13.30 u. VRIJDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, superbingo en ver loting, 20 u. Steunpunt Vrij willigerswerk Goes, open huis, 9.30 u. 's-HEER HENDRIKSKINDE- REN - De collecteweek Geef Voor Diabetes heeft in ‘s-Heer Hendrikskinderen dit jaar 408,09 euro opgebracht. De collecte werd gehouden van 27 oktober tot en met 2 no vember. Ifeb je ooit een bloem half zwart, italf wit oezten? Met tips vat» tte professor maak je die zelf. Neem een wrtte Mown met een slot Xe steel en splits die steel éutwztchttq in de teitgte. Dan neem ie twee glazen water w» Je doet tn het ene een tjeetje zwarte in» hg liet watei to Itet andet e tjlat» doe te a»nen water Dan stop te «te steelhedten teder in een apart glas en laat dit een tijtJje zo staan. Is tjehiK Dan «ja je met de professor de volgende moet «toen. muziek noot kleur schakering MIDDELBURG - Restaurant De Stadsschuur en Jeremiasse Iweewielers grepen net naast. Het Middelburgse bedrijf l’Eté won vorige week de BOV-tro- fee Midden-Zeeland. De wed strijd Beste Ondernemers Vi sie (BOV) wordt jaarlijks ge houden door de Junior Kamer Walcheren. Dit jaar stond hij in het teken van 'Acceleratie, 5 jaar BOV, 5 jaar vooruitstre vend ondernemerschap'. L’Eté is een organisatie die sinds 1970 als gemeenschappelijke regeling bestaat. In de ge meenschappelijke regeling werken de gemeenten op Walcheren samen. De organi satie integreert mensen die in beginsel een te grote afstand hebben met de arbeidsmarkt. De prijs bestaat uit een kunst werk met oorkonde. BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 tto professor gaaf santen met pilhe aan da stap. Hij onderznefct spfitsf dioogt, vetvmh. rnaaM schoon w tost <g». Doe mee en «jnhtok «te geheimen wt «te jéufessot tijding gezet F in het jaar plaaggeest voorjaar vest kortom tanden en kiezen Waterschap home terug I worurt je-meil Europeaan vogelbek bladzijde huid- versiering F visgerei regering F projt'rtmt reuwöouw vacatures en water forto ZONDAG Grote Kerk Goes, advents- vespers, 17 u. Kerk Ellewoutsdijk, oecumeni sche bijeenkomst in het Zeeuws, 14.30 u. De keuze is enorm: op 2500 m2 zijn vele duizenden lampen te bewonderen Straluma heeft niet alleen de juiste verlichting voor thuis maar ook voor uw kantoor of bedrijf Zo’n 80% van de collectie is uit voorraad leverbaar: u kunt de lamp(en) van uw keus meteen mee naar huis nemen Zeemanstraat 17 2991 XR Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-2921026 Meubelen Tel. 010-2921022 Verlichting Ring Rotterdam-Zuid, Ai; afslag 20 Barendrecht/IJsselmonde www.straluma.nl Water heeft een prominente plek in het leven van iedere Zeeuwse inwoner. De website laat kin deren onder andere via een quiz in aan raking komen met alles waar een waterschap zich mee bezighoudt. De quiz bestaat uit een vijftiental - soms pittige - Sjakie Snoek is bereikbaar via de website van waterschap Zeeuwse Eilanden (www.wze.nl). Op de home page van de site kunnen kinde- vragen die kinderen vanaf circa acht tot twaalf jaar oud kunnen beantwoorden. Voor het beant - woorden van de vragen kunnen ze de bibliotheek raadplegen die ook op de site te vinden is. Deze bibliotheek geeft op een toegankelijke en makkelijke ma nier én met hulp van tekst en plaatjes weer wat een waterschap is en wat een waterschap doet. Ie der kwartaal ontvangt de winnaar van de waterschapsquiz een prijs. De gelukkige mag een keus maken uit een drietal prijzen. brandstof poppen spel De site is vooral gemaakt voor kinderen van acht tot twaalf jaar, maar ook jongere kinderen vin den er spelletjes en digitale kleurplaten. Leerlingen van groep 8 van basis school De Zuidwesthoek in Goes openen de gloednieuwe kindersite vandaag (4 december) officieel. Ruim tweehonderd Zeeuwse basis scholen ontvangen bovendien posters en kaarten van Sjakie. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, knutselclub 6 t/m 12 jaar, 14 u. Bibliotheek Goes, voorleesuurtje voor kinde ren van 4 t/m 8 jaar, 14 u. Leger des Heils Goes, spreekuur Cliëntenraad Bij stand en Minima van de ge meente Goes, 9.30 u. Sport- punt Zeeland Goes, senioren wandelmorgen, 9.30 u. De Meiboom Krabbendijke, bingo voor ouderen, 14 u. Bergweg 88 Goes, kerst- bijeenkomst Women's Aglow, 9.30 u. De Stenge Heinkenszand, sport- en spelinstuif, 13.30 u. Het forum met vertegenwoordi gers van alle provinciale Staten fracties en het burgerforum, met een viertal burgers stellen zich voor. Al snel wordt duide lijk dat er van standpunten ver schild wordt. Het Zeelanddebat, wat volgens het burgerpanel in eerste in stantie een goed initiatief was om te communiceren is reden voor een scherpe woordenwis seling. „Na de inspraakronde is het eigenlijk helemaal stil ge worden. Wat is er gebeurd met de resultaten?",vraagt het Engel Reinhoudt vraagt zich in een voorgedragen lied af hoe ‘belangriek’ politiek nou eigenlijk is. Voordat een tweede discussie van start gaat, worden een aantal voor stellen gedaan. Twee stagiaires van de Provincie vinden vooral de toon, de houding en de kleding van de politiek voor verandering vat baar. Ook de burgers kunnen volgens hen wat doen aan hun voor 7 en 8 december 2002 HUISARTSEN: Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Slager, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt waargenomen door: dr. Joosse, van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-252114. De praktijken van de huisartsen Kooiman, Oortman. Schmeitz, Schnier, Van der Stoep, Rijken en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 17.00 uur tot zondag 0930 uur doorDr. van der Stoep, Stationspark 33, Goes, tel. 0113-215306. Van zondag 09.30 uur tot maandag 07.30 uur door: dr. J.J.H.G. Schmeitz, Stationspark 33, Goes, tel. 0113-216405. Spreekuurvoor spoedgevallen van lO.OOtot 10.30 uur en van 17.00tot 17.30 uur. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ‘s-Heer Hendrikskinderen, Nisse, ‘s-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aamoutse en Binnekamp wordt waargenomen door: R.B.T. Wolbers, Korte Achterweg 16, ‘s-Heer Arendskerke, tel. 0113-561202. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J A Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maan dag 0830 uur: dr. JA Fortrie.Zangvogelstraat 86, Heinkenszand, tel. 0113- 563074. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende ge vallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mo - gelijk vóór 10.00 uur. L. Breukers, Lange Geer21, Hansweert, tel. 381344. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 1730 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende ge vallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mo gelijk vóór 10.00 uur. A Plaisier. Burg. Vogelaarstraat 2a, Kruiningen, tel. 381566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong Eckhardt, Riemei jer en Bakx wordt waar genomen door. dr. JA. de Jong Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. 0113- 341290. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende ge vallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ‘s-Gravenpolder, Ovezande en ‘s- Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg, Zwartelé en Van der Tempel wondt waargenomen door dr.W.J. Kronenberg, Molen straat 15, Hoedekenskerke. tel. 0113-311747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J A Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.RJ.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen van vrijdag 17.00 tot 24.00 uur door: dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, tel. 0113-372565. Van Vrij dag 24.00 uur tot maandag 08.00 uur door: dr. G.P.J.M. van Delft, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat, tel. 0113-695304. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00-11.00 uur. G.JA Tuyl, Kastanjestraat 307, Goes, tel. 06-53 25 71 31. Tandartsen in de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandartsen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. APOTHEEK: Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur Apo theek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende re cepten op zaterdag en zondagvoor lO.OOuuren na 18.00uuren van maan dag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes. Van vrijdag20.00 uur tot en met zondag20.00 uur: Marieke Verschelling tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. DIERENARTSEN: Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waaigenomen door: MAR. v.d. Boomgaard, tel. 228866. Goes, Heinkenszand,Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.RC. Karelse, H.J. van Dijk en P Stokman wordt waaigenomen door: dr. M.RC. Karelse, ‘s-Heer Hendrikskinderendijk 118, Goes, tel. 0113-220656. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 930 - 10.00 uur. Dierenartsen L Huiskes-Comelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. DIERENAMBULANCE Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland: Dierenambulance Dierenbescherming, tel. 0900-7673437. MAANDAG Dorpshuis 's-Heer Arendskerke, gemeentelijke praatavond, 19.30 u. handvat Eskimo- vaartuig verharde huid sleepnet watering petroleum- ether Japans bordspel uniek land in Azië papier- vouwkunst ‘s-HEERENHOEK - De meisjes van The Showgirls uit ‘s-Heerenhoek scoorden goed op de Nederlandse Kam pioenschappen Baton-Twirlen. De beste prestatie werd behaald door Lucinda Martens uit Heinkenszand en Judith Duerinck uit ‘s-Heerenhoek, die twee keer kampioen werden in de onderdeling Duo Twirling Senior Intermediate en Duo Danstwirl Senior Intermate. Verder ontving het tweetal een speciale onder scheiding voor Most Outstanding Performance. Op al onze advertentiecontracten en aanbiedingen daartoe zijn van toepassing de Algemene Advertentievoorwaarden huis-aan-huiskranten Wegener NV. Een exemplaar van de Algemene Advertentievoorwaarden wordt op uw verzoek kosteloos toegezonden. Wegener Huis-aan-huiskranten BV is een onderdeel van het Wegener-concem. De door u aan ons verstrekte gegevens hebben wij opgenomen in een bestand, dat wordt gebruikt door onze administratie en om u te (laten) informeren over voor u relevante diensten en producten van de titels en de werkmaatschappijen van Wegener of door ons zorg vuldig geselecteerde derden. Als u op deze informatie geen prijs stelt dan kunt u dit schriftelijk melden bij Wegener Huis-aan-huiskranten BV, t.a.v. de heer A.T Kooij Hoofd Marketing, postbus 28,7500 AA Enschede. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastanjestraat Goes, trim- groep, eenvoudige conditie- oefeningen en spelvormen, 8.20 u. Parkeerplaats Wa terland Neeltje Jans, excursie 'Winterkost', 14 u. Buurt huis De Pit Goes, kinderclub met knutselen en bijbelver haal, 10 u. Ons Dorpshuis Kruiningen, stijldansavond, 21 u. Zeelandhallen Goes, Indoor Zeeland Atletiek wedstrijd, 9.30 u. Hotel Holland Inn Wemeldinge, dansavond Gerard Bras, 20.30 u. Pompweie Kort- gene, kerstmarkt, 13 u„ lampionoptocht, 19 u. Grote Kerk Goes, advent- zangavond, 20 u. Ter Valcke Goes, kerstmarkt, 10 u. Geerteskerk Kloetinge, adventsconcert met samen zang, 20 u. Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 4460 AA Goes tel.: (0113)274000 fax.: (0113)274010 Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes Pieter Karman (bladmanager) (0113)274090 privé (0113)613394 Henk Mallekote (acquisitie) (0113) 274031 privé (0113)342535 Cora Slot (acquisitie) (0113) 274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (acquisitie) (0113) 274032 privé (0113)213463 Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0113) 274020 Privé (0113)503903 06-54267132 e-mail: red.bevelander@whz.wegener.nl Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5, 4460 AA Goes Oplage: 43.200 Bezorging ((0113) 274 000 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: Maandag 17.00 uur DINSDAG Soosgebouw Legerdiek Goes, repetitie ouderenkoor Zanglust, 14 u. Boekhandel De Koperen Tuin Goes, ledenvergadering PvdA- Goes, 19.30 u. 4 K

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 17