zoek naar EVENEMENTEN een leuk cadeautje de Bevelander Nog op Blader eens door Ill’ ir- uw ili OPENBARE KENNISGEVINGEN Vergaderingen raadsfracties Discussieavond “Nieuwbouw voor een kleinere beurs. Is OPROEP!!!!! Praatavond s-Heer II Gemeentelijke diensten gesloten Winternummer Samenspel verspreid Verstrekkingen uit de gemeente lijke basisadministratie persoons- Brandveiligheid tijdens de feestdagen Opening zuinig energie systeem Ouverture gegevens Arendskerke dat nog mogelijk?” pagina 15 DE BEVELANDER Woensdag 4 december 2002 GEMEENTE GOES REGIONALE WONINGBOUWVERENIGING SAMENWERKING k j INFORMATIERUBRIEKVAN DE GEMEENTE GOES F PvdA,VVD en D66 rus I 6 december. Podium ‘t Beest 20.30 uur, Filmvoorstelling: Chocolat 7 december, Zeelandhallen, Indoor Atletiek 7 december. Podium’t Beest, 20.30 uur,Concert:Astrosoniq Moodswing I I december, Podium‘t Beest. I4.00 uur Filmvoorstelling: Mariken internet: http:// ook OP 5 december. Podium ‘t Beest 13.30 uur, Filmvoorstelling voor senioren: Mariken Het winternummer van het informatie blad Samenspel is vorige week door de TPG Post huis-aan-huis verspreid. In dit nummer onder meer aandacht voor de begroting van 2003,de samen werking van de Brede Scholen in Ou verture en de Goese Polder.de activi teiten van de SMWO Welzijn, het SAMENWERKING BREDE SCHOLEN NIEUW VERKEERSPLAN GOES-WEST INTERVIEW WETHOUDERS VAN EWIJK EN VAN *T WESTFIN nieuwe verkeersplan voor Goes-West en een interview met de wethouders van Ewijk en van ‘t Westeinde. Degenen die geen Samenspel hebben ontvangen, kunnen telefonisch contact opnemen met de afdeling Communi catie, tel.249870. Een exemplaar wordt dan zo snel mogelijk opgestuurd. gesloten. Ook de avondopen stelling van de afdeling Burgerzaken vervalt. Het kantoor van de Regionale Woningbouwvereniging Samenwer king is op woensdag 4 december OVERZICHT BURGERLIJKE STAND van I8-II-2002 t/m 27-II-2002. Geboren: 20-11-2002 Stroo, Nygel; 22-11 -2002 Lammers, Max; 22-1I-2002 van der Weele. Mike; 25-11 -2002 Minderhout, Lucas; 25- 11 -2002 Minderhout,Veron; 26- 11 -2002 Wedding, Luuk; 27- 11-2002 Verheij, Jan Willem Daniel. 7 december. Grote Kerk 20.00 uur, Adventzangavond m.m.v. jongeren koren 'Con Amore’ uit Dirksland en ‘Jigdaljahu’ uit Barendrecht en mannen koren‘Elim’ uit ‘s Gravenpolder en‘De Lofzang' uit Goes. I0 december, Podium ‘t Beest 20.30 uur, Filmvoorstelling: 200l:A Space Odyssey 10 december.Grote Kerk 13.30-14.30 uur,Carillonbespeling door Stads beiaardier Sjoerd Tamminga 7 december, Podium‘t Beest 20.30 uur Filmvoorstelling: Dogtown and Z- Boys 11 december.Sportpunt Zeeland,09.30 uur (kantine) Wandelmorgen voor senioren 11 december. Openbare bibliotheek Goes. 14:00-15:00 uurVoorleesuurtje voor kinderen van 4 t/m 8 jaar Monumentenprocedure voor steiger kademuren Goes De gemeente Goes is van plan aan de kademuren van de Grote Kade, Bierkade enTurfkade te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie D, nr. 4762 een steiger te plaatsen. Omdat de kademuren rijksmonument zijn moet er voor de plaatsing een monumentenprocedure gevoerd worden bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Alvorens bij die instantie een aanvraag wordt ingediend ligt het plan op grond van artikel I2, lid 2 van de Monumentenwet twee weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken. OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maan dag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dinsdag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van 13.30 - I6.00 uur en donderdag van I7.00 - 20.00 uur. Bureau Communicatie is ge opend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en van I3.3O-16.00 uur. Op vrijdag middag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. WET MILIEUBEHEER openbare kennisgeving melding (art.8.40). Burgemeester en wethouders maken bekend dat, in verband met het van toepassing worden van het genoemde Besluit, de volgende meldingen zijn ontvangen: Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer: de heer R.Janse, Stelledijk 3 te‘s-Heer Arendskerke voor het oprichten en in werking hebben van een 1800 Itr. propaantank. Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer: de heer J. van Weele.Stadseweg I4 teWolphaarsdijk voor het veranderen (uitbreiding met showroom, olie-afscheider op andere plaats: verplaatsing kantoren en verwijdering tanks) van een garage-landbouwmechanisatiebedrijf. Voor inlichtingen hierover kunt u (tijdens kantooruren) bellen naar de afde ling Milieu, tel. 0113-249718. Op donderdag 5 december zijn in verband met Sinterklaas alle ge meentelijke diensten om 15.00 uur Afdeling Communicatie Tel.:(OH3) 249870 E-mail: communicatie@goes.nl den. Wat is de bedoeling? Bij voldoende belangstelling willen wij voor de kerst vakantie één keer bij elkaar komen om de manier van aanpak te bespreken. Dit zal op dinsdag I0 december a.s. van I6.30 uur tot 17.30 uur zijn. Het is de bedoe ling dat jullie zelf met ideeën komen en deze proberen te realiseren. Na de kerst vakantie zullen we afhankelijk van jullie creatieve gedachten nog een aantal keer bij elkaar komen. De bijeenkomsten zul len niet langer dan één uur duren. Als je interesse hebt, dan kun je voor meer informatie terecht bij Peter Remijn 0I 13-237089 of Adil Fertoute 01 13- 237082. Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: (01 13) 249770 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 20 december 2001 de “Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Goes” heeft vastgesteld. Een verordening die voorziet in de wijze van afhandeling van ingediende bezwaar- en administratieve beroepschriften tegen besluiten van burgemeester en wethouders en de burgemeester inzake bouwvergunningen met betrek king tot bedrijfsmatige objecten en handhavingbesluiten waarbij bedrijfsmatige aspecten aan de orde zijn. Een verordening ingevolge welke een ingestelde commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester daarbij adviseert De “Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Goes” treedt op I januari 2003 in werking en is onder nummer 304 opgenomen in het Regis ter voor algemeen verbindende voorschriften van de gemeente Goes. Dit register ligt bij de afdeling communicatie ter inzage. Tegen betaling is een kopie van de verordening verkrijgbaar. 11 december, Ambachtscentrum Hollandse Hoeve, 15.00 uur Poppen theater Sim Bolus speelt de voorstelling:“Wat een schat".Voor volwasse nen en kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren is gewenst: tel. 212031 Nieuwbouw is tegenwoordig erg duur. Hoge grond- en bouwkosten en weinig subsidies, maken het bouwen van nieuwe sociale huur- en koopwoningen niet eenvoudig. De gemeente Goes wil graag wij ken, met niet alleen dure koop woningen, maar dit blijkt in de praktijk moeilijk realiseerbaar.Wij willen over dit probleem graag met u in discussie gaan. Daarom zijn wij bezig met de voorbereidingen van een open discussie-avond met als thema“Nieuwbouw voor een klei nere beurs. Is dat nog mogelijk?” De bijeenkomst is maandagavond 17 februari 2003 in Hotel Goes. De discussie wordt vooraf gegaan door vier sprekers die met een inleiding hun visie geven op het thema. De sprekers zijn de heer A.Th. Duivesteijn (Tweede Kamer lid voor PvdA, volkshuisvestings- deskundige), mevrouw dr. ir. M. Els- GroenLinks De fractie van GroenLinks verga dert op donderdag 12 december om 20.00 uur in het huis van het Groen Links-raadslid Saskia Verheij, C.v.d. Lindenstraat 187 te Goes, tel. 21 I 196. De vergadering is openbaar. Laat even weten dat u komt, dan staat de koffie klaar. Op woensdag I I december ver gaderen de fracties van de PvdA VVD en D66 in het stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de PvdA vergadert vanaf 19.30 uur in de burgemeesterskamer. De ver gadering is openbaar. De fractie van de VVD vergadert in de secretariskamer. De vergadering is openbaar. Als u de fractie wilt toe spreken, neemt u dan eerst even contact op met een van de fractie leden. De fractie van D66 verga dert vanaf 19.30 uur in de publieke tribune. De vergadering is open baar. Voor de agenda zie de internetsite www.d66goes.nl SGP/ChristenUnie en CDA Op dinsdag 10 december vergade ren de fracties van de SGP/ ChristenUnie en het CDA in het stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de SGP/Christen Unie vergadert in de secretariskamer. Van 19.45 uur tot 20.45 uur kunt u de fractievergadering bijwonen. Vanaf 20.45 uur is de vergadering besloten. De fractie van het CDA vergadert om 19.30 uur in de burgemeesterskamer. De vergade ring is openbaar. Wijzigingsvoorstel subsidieregeling Goese sportraad De Goese Sportraad heeft op 20 maart 2002 een nieuwe subsidieregeling vastgesteld. Nu bestaat er aanleiding deze subsidieregeling te wijzigen. Deze wijziging heeft betrekking op de volgende punten: Onderdeel B, punt 2 Na onderdeel c wordt de volgende zin toegevoegd: “aan een vereniging of instantie kan maximaal vier maal per jaar een subsidie voor de organisatie van evenementen worden verleend aange vuld met éénmaal een bijzondere subsidie per jaar”. Onderdeel B.punt 3 Aan de subsidieregeling wordt een toelichting toegevoegd waarin wordt vermeld welke aanvragen om subsidie in het verleden zijn toegewezen, danwel afgewezen. Dit overzicht dient in het vervolg als leidraad bij het beoordelen van subsidieaanvragen. Onderdeel D, punt I Aan de subsidieregeling wordt een toelichting toegevoegd waarin wordt vermeld welke aanvragen om subsidie in het verleden zijn toegewezen, danwel afgewezen. Dit overzicht dient in het vervolg als leidraad bij het beoordelen van subsidieaanvragen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Goese Sportraad van 19 november 2002. I IDorpenbudget 2003 12. Goedkeuring begroting werkgroe pen 13. Mededeling dorpsverenigingen 14. Sluiting U wordt tijdens deze avond in de gele genheid gesteld algemene vragen te stellen aan de aanwezige vertegen woordigers van de gemeente. Met al gemene vragen bedoelen we vragen die voor meerdere personen van be lang zijn. Met persoonlijke vragen kunt u het hele jaar door terecht op het stadskantoor, tel. 249600, bij de ver antwoordelijke afdelingen of uw dorpencoördinator. Een andere mo gelijkheid is dat u op de avond zelf uw vraag invult op een formulier. Hierop ontvangt u dan op korte termijn een reactie. Wij hopen dat de belangstel ling voor deze avond groot zal zijn en zien u graag 9 december in het “Heer Arendshuis” Torenring 46 te ‘s-Heer Arendskerke. In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkings administratie)' zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat hier bij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit,ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheid sinstellingen en enkele bijzondere maat schappelijke instellingen, zoals pensioen fondsen, voorzover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instel lingen, die automatisch alle relevante wij zigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisadministratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties. De hiervoor bedoelde gegevens verstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen,om dat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook an deren vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisadministratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkin gen kunt u geheimhouding van uw gege vens verzoeken. Het gaat dan om ver- U bent van harte welkom bij de fractievergaderingen. Wilt u leden van de gemeenteraad spreken, dan kunt u voorafgaand aan of tijdens de fractievergadering terecht. Dat kan gaan over agendapunten voor de raadsvergadering, maar ook over andere onderwerpen die u wilt aankaarten bij de fracties. De fracties vergaderen volgende week. dacht aan te besteden. Om u te helpen heeft de brandweer Goes een lijst met handige tips voor u samengesteld. Ook kunt u de website van de brandweer Goes www.brandweergoes.nl bezoeken. Hier treft u naast allerlei ander informatie tevens de digitale versie van de folder ‘Brand! Tips en een checklist' aan. Deze folder is tevens verkrijgbaar in het stads kantoor en bij de afdeling preventie van de brandweer Goes,Oranjeweg 100,te lefoon 27 66 00. Brandweerkazerne Goes: Veilig feesten, november 2002 Oranjeweg 100 Postbus 11 I 4460AC Goes Tel.: (0113) 276600 Fax: (01 13) 276605 Vorige week maandag werd het innovatieve energiesysteem van de nieuwe Goese wijk Ouverture of ficieel in werking gesteld.Wethou- der‘t Hart verrichtte de openings handeling in het pompgebouw aan hetjim Morrisonpad. Het warmtepompsysteem maakt gebruik van waterbronnen diep in de grond. In de winter wordt het relatief warme water gebruikt voor verwarming en in de zomer wordt het afgekoelde water voor De naderende feestdagen rondom het kerstfeest en de jaarwisseling zijn van die dagen waarbij er sprake is van extra versieringen, kerstbomen, kaarslicht en natuurlijk gezellig fonduen of gourmetten Al deze gezelligheid brengt een extra risico met zich mee wanneer brandbare materialen worden gebruikt en onvoldoende bewust over brand veiligheid is nagedacht. Het is voor u en uw huisgenoten, familie, e.d. belangrijk dat u bewust nadenkt over brand veiligheid. Is het wel brandveilig bij mij thuis? En welke maatregelen kan ik tref fen om de veiligheid te waarborgen. Niet te vergeten is naar aanleiding van de brand in Volendam het toepassen van kersttakken en kerstbomen een extra aandachtspunt geworden. De brand weer adviseert u ook hier extra aan- vanaf 15.30 uur gesloten. RWS, Stationspark 30, 4462 DZ Goes, tel.:0113 -231674 koeling benut. Dit zeer zuinige systeem gaat 300 woningen, Brede school en I a 2 apartementen complexen verwar men. Op zo’n grote schaal is het in Ne derland nog niet eerder toegepast. Goes heeft zich hiermee in één keer op de kaart van duurzaam Nederland gezet, zoals een van de sprekers, W. Gerardu van de Ne derlandse Organisatie voor Ener gie en Milieu, het verwoordde. Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgeven positieve reac ties tot bouwvoornemen in de periode van 25-11 - t/m 29-12-2002. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wet- houders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden inge diend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113-249709) 25-11 Evertsenstraat 17, het slopen van de aanwezige asbest in de garages 25-11 Heernisseweg 95 het plaatsen van een blokhut 25- 11 M.A.de Ruijterlaan 31het verbouwen van de woning 26- 11 Lewestraat 10, het bouwen van een serre 28-11 Montgomerystraat 31het plaatsen van een dakkapel 28-11 Trumanstede 9511, het bouwen van een serre strekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uit brengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorgdraagt voor de bijhouding van de ledenadministratie van die kerken) en aan zogenoemde vrije derden (niet commer ciële instellingen, zoals sport- en muziek verenigingen of particulieren). Bij de gemeente kunt u schriftelijk ver zoeken om aan de voornoemde instel lingen geen gegevens over u uit de basis administratie te verstrekken. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging.Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gege vens zijn verstrekt uit de basis administratie, dan kunt u daarvan (schrif telijk) een overzicht opvragen bij de ge meente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan (kosteloos) thuisgestuurd. Het is van groot belang dat de over u in de basisadministratie opgenomen gege vens juist en actueel zijn.lwijfelt u daar aan, neemt u dan contact op met de af deling burgerzaken van de gemeente. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisadministratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u verkrijgen bij de afdeling burgerzaken. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. 22-11 Lageweg 6, het bouwen van een rijhal en stal 26-11 Dorpsstraat 67, het bouwen van berging/voorportaal 26-11 Noordhoeklaan 90, het tijdelijk plaatsen van een schoolunit 26-11 Glenn Millerlaan 26. het bouwen van een woning 28-11 Batterijweg Ihet slopen van 2 bijgebouwen 28-11 Schumanstede 1101 t/m 1447 het renoveren van de woningen 28-11 Schumanstede 1208,1209,1222,1223,1227,1235,1236, 1314,1315,1441, het slopen van 10 woningen en diverse bergingen 28- 11 Zomerweg 2 het verbouwen van het kinderdagverblijf 29- 11 Anthony Fokkerstraat 20, het slopen van een gedeelte van het bedrijf pand 29-11 Burgemeester C Koertstr 49, het plaatsen van een dakkapel Op maandag 9 december 2002 om 19.30 uur houden de Stichting Over legorgaan ‘s-Heer Arendskerke en de gemeente Goes de jaarlijkse praat avond. Deze vergadering wordt bijge woond door wethouder M.L. ‘t Hart en de dorpencoördinator van de ge meente Goes. De agenda voor de avond ziet er als volgt uit I .Opening door de voorzitter van het Overlegorgaan 's-Heer Arendskerke 2. Openingswoord door de wethou der 3. Verslag praatavond 2001 4. Nieuwbouw in's-Heer Arendskerke 5. Standpunt Gemeente Goes ta.v.Railontsluiting Sloe 6. Plan van aanpak verkeersplan 's-Heer Arendskerke 7. Verbetering aanzicht dorpshuis 8. Rondvraag 9. Pauze 10. Informatie vanuit Knip N254 NU SMWO Welzijn is op zoek naar jon geren die invulling aan de Voorjaarsvakantie willen gevenIVan dinsdag 4 maart 2003 tot en met don derdag 6 maart 2003 organiseert het SMWO Welzijn zowel op sport en spel gebied als op sociaal cultureel gebied di verse activiteiten. Deze activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar en 13 tot en met 16 jaar.Voor de jongeren van 13 tot en met 16 jaar zijn wij op zoek naar zes vrijwilligers, die mee willen helpen in het organiseren van de activiteiten voor hun leeftijdsgenoten. Jullie weten tenslotte zelf wat jullie leeftijdsgenoten gaaf en minder gaaf vin- inga (wetenschappelijk medewerk ster van onderzoeksbureau OTB in Delft), de heer P. van der Gugten (directeur Proper Stok, projectontwikkelaar) en een ver tegenwoordiger van een woning corporatie. Iedereen is welkom om te komen luisteren of om ook mee te dis cussiëren. Indien u geïnteresseerd bent kunt u de datum alvast in uw agenda noteren. Over een aantal weken zal in deze inforubriek een algemene uitnodiging met antwoordstrook worden gepubli ceerd. Organisaties die op de een of andere manier betrokken zijn met het onderwerp ontvangen een schriftelijke uitnodiging. Als u vragen heeft over de open discussie-avond kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen Marije van Belzen (01 13-249697) IN DIT NUMMER (Mü 15 1I Wfc BEGROTING 2003 Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergunningen heeft verleend voor de volgende particuliere bomen: Stationspark 39 te Goes: 6 Moeraseiken Cort van de Lindestraat 17 te Goes: 2 Berken en I Sierkers Beatrixlaan 7 te Goes: I Roodbladerige Prunus Trumanstede 92-27 te Goes: I Kronkelwilg en voor de volgende gemeentelijke bomen: Molenplein te Goes: 6 Trompetbomen Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen 3 december kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd be zwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2118, 4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. ACTIVITEITEN SMWO WELZIJN Evenementen in Goes www.goespromotie.nl. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling com municatie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. De stuk ken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling milieu,West- singel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling communicatie. Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een refe rendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling communicatie in het stadskantoor Burgemeester en wethouders van Goes Gehuwd: 22-11-2002 Goedhart, Jacob en Francke,Marinda Sandrina. Overleden: 18-11 -2002 de Bart, Maatje; 20-11-2002 Burggraaf, Nicolaas; 20-11 -2002 Slaakweg, Cornelia Johanna; 20- 11 -2002 Meijer,Antonia; 21- 11 -2002 Padmos.Tona Martina; 21-11-2002 Pijpelink, Jacob; 21- 11 -2002 de Koster, Cornelia Adriana; 22- 11 -2002 Paauwe, Neeltje Elizabeth; 24-11-2002 Heynen, Maria Josephina Leonie; 26-11 -2002 van Bendegem, Cornelia; 26-11 -2002 Machielse, Pieter Gerardus.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 15