Streeknieuws tiet weten waard Sarouk Perzische Tapijten stopt inoxia benadert ziekte op eigenzinnige manier EU» VERLICHTING Nieuw zeelandboek uit Straluma IjPAKKER Z 95 I DIGITALE FOTO’S ONDER DE LOEP bevel a nd van dag tot day Optiek I J I I I I I I f EU ROPA1UIN pagina 7 woensdag 16 oktober 2302 O» 1 DE GROOTSTE JUNIORENBRILLENCOLLECTIE VAN ZEELAND Kinderbrillen compleet met kunststof kraswerende glazen vanaf 75,- ...sleutel tot succes is eigenlijk heel simpel... WIN DE HELE SERIE op de begane grind GOES - Hij noemt zich een prettige zot en rept over een roeping en ‘geneest’ kwalen. Wel op een geheel vernieu wende manier, anders dan de reguliere geneeskunde. Dirk Zoutewelle, biologisch zorgverlener, voert sinds kort zijn praktijk Inoxia ook in Goes, naast zijn al langer be staande vestiging in Amersfoort. Hij introduceert daar mee de psycho-neuro-immunologie (PNI) in Zeeland. GOES - Wie zoekt naar verstrooiing in de eigentijdse Zeeuwse geschiedenis, gelardeerd met wetens waardigheden uit vroegere jaartellingen, schiet raak met het aanschaffen van het Zeelandboek, dat inmid dels onder nummertje zes is verschenen. Dit jaarboek raakt de tand des tijds en weet uitgekiend fijntjes ruim boven de gordel te blijven in het gevecht om de virtu ele nieuwswaarde. Wie een kaartje stuurt naar de re dactie maakt kans op de hele serie ineens. GOES - Vergelijkend warenonderzoek kent iedereen. Handig bij de aanschaf van een product. Voor een on dernemer is het prettig om goed uit de bus te komen. Lout Serré, eigenaar van SprintPhoto, kan daar over mee praten. Zijn klanten krijgen de vakantiefoto’s te gen een kleine vergoeding niet alleen mee op papier, maar tegenwoordig ook op een cd’tje. Het blad Com puter Idee testte negen verschillende aanbieders van deze service en kwam tot de conclusie dat SprintPhoto verreweg de beste kwaliteit leverde. MOOI WEER 1 6 (advertentie) SprintPhoto beter dan landelijke concurrenten I FOTO SPRINT PHOTO op ll (advertentie) (advertentie) 41 1 Straluma is de grootste speciaalzaak voor verlichting van Nederland GOES - Eind december gaat na 27 jaar Goes de deur van Sarouk Perzische tapijten in de Koning straat definitief dicht. Perzische ta pijten voor op de vloer, tafelkleden in bijna alle voorkomende maten, kleden die als kleurig decor aan de wand hangen, alles in mooi uitge werkte patronen, bij Sarouk heeft menigeen zijn keus kunnen maken. Voor de inkoop ging ik altijd naar Teheran in Iran; zo ben je verzekerd PNI benadert een ziekte vanuit een totaalbeeld. „Niets kan alleen licha melijke of geestelijke oorzaken heb ben,” verduidelijkt Zoutewelle, Vaak is de oorzaak van een depres sie bijvoorbeeld darmklachten.” Hij IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND GEOPEND VAN 11.00 UUR - 17.00 UUR bestrijdt de depressie niet met de gangbare medicijnen, maar raadt de cliënt aan zijn voedingspatroon aan te passen. „Regelmatig ‘ge nees’ ik mensen van hun dipje, enkel door te wijzen dat ze van wit brood op bruin brood over moe ten stappen en meer water in plaats van melk moeten drinken. In de normale geneeskunde zou er al met anti depressiva zijn ge smeten,” licht Zoutewelle zijn me thode toe. Ook kan hij homeopathische mid delen voorschrijven en bij grote problemen laat hij onderzoek ver richten door grote laboratoria. Hij vat zijn uitvoerige uitleg samen tot een zin. „Ik ga liever op zoek naar de kern van de klacht, dan dat ik de symptomen moet bestrijden.” Zoutewelle stelt nieuwe cliënten een spervuur aan vragen, waarmee van een authentiek produkt. Het is blijvend mooi, heeft een blijvende waarde en het kan altijd in de wo ning toegepast worden”, weet Fatémi Zadeh, eigenaar van Sarouk, “Vanwege mijn leeftijd en wat li chamelijk ongemak én omdat er geen opvolger is, is 31 december de laatste dag. Tot dan heeft nog iedereen de mogelijkheid, de kans om bij Sarouk iets moois aan te schaffen. Er is een speciale aktie gaat om de kwali teit van je product en die is, ook volgens de test, veel beter dan bij mijn concurrenten.” De consument kiest, zo denkt Serré uiteindelijk toch voor kwa liteit. „Als twee gezinnen in de zo mer op dezelfde camping hebben gezeten en de een laat zijn foto’s door mij doen en de ander gaat naar een concurrent, blijkt dit. De volgende keer komen beide fami lies naar SprintPhoto". Zijn con currenten weten dus wat ze te doen staat. „De sleutel tot succes is eigenlijk heel simpel,” meent Serré. standen van SprintPhoto hebben de kenmerken van goede scans’ zijn volgens Serré dan ook op zijn plaats. Computer Idee kwam ech ter ook tot de conclusie dat SprintPhoto iets duurder is dan de overige winkelketens. Serré vindt dat geen probleem: „Ik zal niet ont kennen dat we iets duurder zijn. Dat is ook niet het Dirk Zoutewelle: Ik ga liever op zoek naar de kern van de klacht". FOTO TANNIE DE JONGE vanwege het op handen zijnde vertrek, alles gaat weg voor de halve prijs. Ik heb al veel aanloop gehad en veel mensen vinden het erg dat zo’n zaak uit de stad weg gaat. Het is dan ook een speciaal zaak, uniek in Zeeland.” Na slui ting blijft Fatémi Zadeh service bieden via het telefoonnummer van Sarouk 0113 - 227101Sarouk Perzische Tapijten, Koninstraat 9, Goes, telefoon 0113 - 227101. hij een zo goed mogelijk beeld van de persoon wil vormen. „De ge zondheid van een mens is een complexe zaak, dus ik bekijk naast de voeding en de klachten, ook de leefsituatie en de omstandigheden waaronder mijn cliënt werkt.” Het vergt al met al een zeer inten sief contact met zijn klantenkring. Toch denkt Zoute-welle dat over een vijf tot tien jaar ook huisartsen op de ‘PNI-manier’ zullen werken. „Dat zou een hele cultuuromslag betekenen voor de zorg in ons land. De wachtlijsten in ons land zullen afhemen.” Het heeft ook als gevolg, door het intensieve contact dat een arts dan met de patiënt heeft, dat er eigenlijk op elke hoek van de straat een praktijk moet komen. De hele maatschappij zal dan ver anderen, denkt Zoutewelle: „We moeten anders leren denken en wij zullen met zijn allen op een andere manier gaan leven.” De mens moet volgens de therapeut iets overheb ben voor een goede gezondheid. „Een topsporter die een enorme prestatie moet leveren, kan dat ten slotte ook niet op McDonalds- voedsel. ’’Voor meer informatie kunnen belangstellenden terecht op de website: www.inoxia.nl Van Champagne Charlie tot rap porten over wind en water, van kunst tot een zich opgewerkte dorpspoliticus, van imago en iden titeit tot de De Roompot als pijler van de Zeeuwse economie en na tuurlijk het Zeeuwse onderwijs waarin duidelijk progressie zit in het streven naar meer kwaliteit. Nemen we het artikel over De Roompot. Meer dan 25 pagina’s tekst, voorzien van (historische) fo to’s vertellen het ontstaan, de ont wikkeling en de visie van het recreatieoord dat genoemd wordt. „Een gezonde professionele pijler van de economie van Zeeland”. Meteen op de eerste pagina al somt de schrijver en samensteller van het Zeelandboek de ultra moderne voorzieningen op van De Room pot. Ook de diverse koninklijke be zoeken aan het recreatieparadijs krijgen aandacht met foto’s en tekst. Maar ook de familiegeschiedenis wordt in het kader van anno nu ge plaatst. En natuurlijk hoe het alle maal begon. Rapporten van wind water is het relaas van Andreas Oosthoek over de schilder Adriaan Willem Duvekot (1920) die zich vooral bezighield met de schoon heden van de Westerschelde; de wijze waarop die zeearm als sinds heugenis water naar de zee draagt. Rustgevend, lijkt het, maar waar het uiteindelijk over gaat duurt even. bereikt. Het bedrag wat met dit deel van de markt gemoeid is, be gint serieus geld te worden.”Serré gaat er van uit dat ook in de ko mende jaren het aanbod van te ontwikkelen digitale fo to’s een ver dere vlucht zal nemen. Mede omdat hobbyisten tot de ontdekking komen dat het uitprinten van beelden veel inkt Imago en identiteit is een ‘be knopte exploratie van het interne en externe beeld van Zeeland’ door Jaap van Velzen. Hij beschrijft de inzichten elders over Zeeland en hoe daar op wordt geanticipeerd. De Zeeuwse identiteit: het blijft speculeren voor Van Velzen. Het komt er stomweg op neer aan wie je wat vraagt. „Beschrijvingen van de Zeeuwse identiteit zijn schaars”, concludeert de schrijver. Het beeld wordt bovendien bepaald door wat ‘anderen er van zeggen’. Het Zeelandboek is leuk. Het is bo vendien Zeeuws, dus aaibaar en authentiek om alle nummers op een rij in de boekenplank te heb ben. Het staat al ruim een week in de schappen van de boekhandel. Maar... De redactie heeft een com plete serie op de kop weten te tik ken. Wie kans wil maken op de zesdelige serie moet een kaartje sturen naar de redactie van De Bevelander, postbus 5,4460 AA in Goes. De winnaars worden gepu bliceerd in De Bevelander van woensdag 6 november. Over de uit slag wordt niet gecorrespondeerd. Eerst leeft Oosthoek zich uit in fei telijke bespiegelingen als opmaat, kennelijk vereerd door de ont vangst, edoch: (wellicht) onzeker als hij natuurlijke sterfte van de rozenbladeren in de herfst lijden noemt. en dus veel geld kost. „Alles bij el kaar, vanaf de aanschaf van een perfecte printer tot de kosten van goed fotopapier, blijven wij goed koper dan dat de klant de kiekjes zelf uitprint,” zegt Serré. Hij heeft zijn filialen dan ook recentelijk uitgerust met de nieuwste inter netverbinding, zodat hij straks fo to’s uit het hele land kan ontwik kelen. „Wij zijn klaar voor de toe komst, maar nu is het wachten tot de klant zo ver is.” WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, knutselclub 6 t/m 12 jaar, 14 u Gebouw Leger des Heils Gois, spreekuur Cliëntenraad Bijstaid en Minima van de Gemeerte Goes, 9.30-11.30 u. Sportpmt Zeeland Goes, senioren wandil- morgen, 9.30 u. Hotel Terminis Goes, bijeenkomst voorlotgero- ten Cerebraal, vereniging voor mensen met niet-aangeboen hersenletsel, 14 u. Ambachs- centmm Goes, Herfst doedagm, deelnemen aan diverse activiei- ten, 13 u. WOENSDAG Wijkgebouw De Spi ne Goes, knutselclub 6 t/m 12 lar, 14 u. Bibliotheek Goes, vodeesuurtje voor kinderen van 4 lm 8 jaar, 14 u. Gebouw van d Scouting Heinkenszand, speeloedbeurs, 9 u. Wijkgebouw )e Spinne Goes, bingo-dansant20.30 u. Lout Serré beschouwt de test als een van de mijlpalen in zijn ondernemerschap. Vooral omdat het verwerken van digitale foto’s de toekomst is. De omzet die ge realiseerd wordt met het ontwikkelen van digitale foto’s stijgt nog elk jaar explosief zegt Serré: „De afge lopen twee jaar hebben we ten opzichte van de jaren daarvoor een toename van zo’n zes procent e 3d 10, voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 1 M i o i 4 a g Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Sla ger, dr. van Straalen, dr. v.d. Werft wordt waargenomen door: dr van Straalen, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 0113-272005. De praktijken van de huisartsen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 17.00 uur tot zondag 19.00 uur door: Dr. R.C. Rijken, Beethovenlaan 3a, Goes, tel. 0113-252797. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ‘s-Heer Hendrikskinderen, Nisse, ‘s-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aarnoutse en Binnekamp wordt waargenomen door: dr. G.A.C. Aarnoutse, Havenweg 16, Nieuwdorp, tel. 0113-612327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvogelstraat 86, Heinkenszand, tel. 0113-563074. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Bood schappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. C. Ammerlaan, Zeeburg 1 Yerseke, tel. 0113-573520. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Bood schappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Huisartsenpraktijk Balans, Tremel 20, Krabbendijke, tel. 0113-272844. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldinge, tel. 0113-621438. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ‘s-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg, Zwartelé en Van der Tempel wordt waargenomen door: G.L. v.d. Tempel, Langeweg 40, ‘s-Gravenpolder, tel. 0113-311747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.P.J.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen van vrijdag 17.00 uur tot zondag 08.00 uur door: dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene, tel. 0900-3301319. Van zondag 08.00 uur tot maan dag 08.00 uur door: dr. H.L.N. v.d. Veen, Ooststraat 30. Wissenkerke, tel. 0113-372565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00-11.00 uur. B.J.M. Groot, Laustraat 1, ’s-Heerenhoek, tel. 06-53 25 71 31. Tandartsen in de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandart sen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. APOTHEEK: Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Marieke Verschelling, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118- 414444. DIERENARTSEN: Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door: A.C. Mosselman, tel. 0113-361233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.RC. Karelse, H.J. van Dijk en P Stok man wordt waargenomen door: dr. M.P.C. Karelse en M. van Anrooy, ‘s-Heer Hendrikskinderendijk 118, Goes, tel. 0113-220656. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 - 10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. DIERENAMBULANCE Voorde regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256. De keuze is enorm: op 2500 m2 zijn vele duizenden lampen te bewonderen Straluma heeft niet alleen de juiste verlichting voor thuis maar ook voor uw kantoor of bedrijf Zo’n 80% van de collectie is uit voorraad leverbaar: u kunt de lamp(en) van uw keus meteen mee naar huis nemen VRIJDAG Keihoogteweg Wissenkerke,ex cursie Inlagen Noord-Bevelmd, 14 u. Verenigingsgebouw De Vuurneon Kapelle, dialeing door dhr. Van de Klooster, ‘Vijers van leden’, 20 u. De Vliedterg Rilland, bingo voor ouderei, 14 u. Sportpunt Zeeland G>es, rugby-instuif, 10 u. Zeelnd- hallen Goes, Pasar Malam, 2 u. Zeemanstraat 17 2991 XR Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-2921026 Meubelen Tel. 010-2921022 Verlichting Ring Rotterdam-Zuid, A15 afslag 20 Barendrecht/ljsselraonde www.straluma.nl door Jacco van Maldegem Serré is de eigenaar van zeven ves tigingen verspreid over West-Bra bant en Zeeland, onder andere in Middelburg, Vlissingen en Goes. Opmerkelijk is dat een relatief klein bedrijf grote landelijke ketens ver slaat. Hema, Albert Heijn, Blokker, Dixons, Kruidvat, Trekpleister, FotoQuelleen Maxicolor. Stuk voor stuk kunnen naar - de mening van ■•Wij Zijn kl33f VOOT de belangrijkste. Het Computer Idee toekomst... niet tippen aan de kwaliteit van SprintPhoto. Serré werd blij verrast met de resultaten van de test, maar was niet verbaasd. „Deze landelijke ketens sturen de foto’s naar grote laboratoria waar vijfentwintigduizend plaatjes per uur ontwikkeld worden. Wij heb ben een veel kleinere capaciteit, maar een medewerker bekijkt alle beelden en past eventueel het con trast, de helderheid en de kleur aan,” legt hij uit. De bewoordingen van het computertijdschrift als ‘de kwaliteit van SprintPhoto is een stuk beter’ en ‘alleen de digitale be- ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastaije- straat Goes, trimgroep, eenvou dige conditieoefeningen erepel- vormen, 8.20 u. Hotel Goe, bij eenkomst Crohn en Glitis Ulcerosa Vereniging, 11 u. ■Gaas boerderij Nisse, open dag. u. Notenboomdijk 5 Nise en Weelweg 25 Waarde, open <ag bij trekpaardenhouders, H u. Sportpark Lewedorp, tanis- weekend, 13 u. ‘t Aerur Uus Krabben-dijke, knutselmddag voor de kinderen, 14 u. Schaapskooi Heinkensand, kunstveiling Schapenkunt, 14 u. SGB-perron Goes, wervigsdag nieuwe medewerkers Soomt- reinGoes-Borsele, 10,13n 15u. Stal Vermue Heinkenszand, indoor dressuurwedstrijén, 9 u. Zeelandhallen Goes Pasar Malam, 11 u. Boekhariel De Koperen Tuin Goes, 999’ames, demonstratie bord- en kartspel- len, 12 u. ZONDAG Sportpark Lewedorp, ennis- weekend, 10 u. Zeelarlhallen Goes, Pasar Malam, 111 MAANDAG Oosterscheldeziekenhts Goes, voorlicht ingsbijeerfcomst Schildklierstichting, 10 u. Peuterspeelzaal de Doordouwertjes Rillari, open dag, 9.30 u. DINSDAG Soosgebouw LegerdielGoes, re- petitieouderenkoorZaglust, 14 u. De Stenge Heinknszand. postzegel promoieavond Filatelisten-verenigig De Bevelanden, 19 u. Gmeente- huis Kruining-en, gmeente- raadsvergade-ring vn de ge meente Reimerswaal,.3 u. DONDERDAG Zorgcentrum Ter Weel Krib- bendijke, zorgmarkt, 11 1. Ambachtscentrum Goes, Hefst doedagen, deelnemen aan di verse activiteiten, 13 u Schaapskooi Heinkenszajd, workshop: vilten met schapen wol, voor de kinderen, 14 u., wor volwassenen. 19.30 u. Gauge De Jonge Goes, cursus: 'Peclun- derweg, uw auto en veiligheid 19 u. Medewerkster Cathy Maas van SprintPhoto in Goes achter de computer waar de foto's worden bekeken en aangepast. Help de vogels de winter door. Decoratieve=zonnebloem met vogelvoer. Makkelijk in de grond te prikken. GOES, 0113-215395, DONDERDAG KOOPAVOND Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0113)274020 Privé (0113)503903 06-54267132 e-mail: red.bevelander@whz.wegener.nl Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5, 4460 AA Goes Oplage: 43.200 Bezorging ((0113) 274 000 Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: Maandag 12.00 uur De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B.V. Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 4460 AA Goes tel.: (0113)274000 fax.: (0113)274010 Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes Pieter Karman (bladmanager) (0113) 274090 privé (0113)613394 Henk Mallekote (acquisitie) (0113)274031 privé (0113)342535 Cora Slot (acquisitie) (0113)274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (acquisitie) (0113)274032 privé (0113)213463 --

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 7