Provincie Zeeland Jaarprogramma ruimte, milieu, water en natuur Deelstroomgebieds- visie Zeeland 229,- nubuck jas ra BOS r ribkolbert hemd broek das kolbert pantalon overhemd en das kostuum overhemd das katoenen broek rib jeans winterjack met sympatex wind- en waterdicht kabeltrui blauw katoen nu 99," nu e159,- wollen jas MEN SHOP Inloopavonden Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Provinciale Almanak voor Zeeland Wegwerkzaam heden Bedieningsregeling bruggen Kanaal door Walcheren Commissie Algemeen Bestuur 12% nu vanaf 139,- 1397- 1797- nu vanaf 11 7Q90 nu 2 voor 1 a 4 ia- samen nu met gratis shawl met gratis shawl nu I 4 n- Hoewel we nog een paar maanden zijn verwijderd van een nieuw jaar, is het bij de provincie weer de tijd om jaarprogramma's op tafel te leggen. Directie Ruimte, Milieu en Water (RMW) heeft haar programma eind september uitgegeven. Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 43/2002 Afdeling Communicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl t- 4 samen 1997- 7 Goes, Lange Vorststraat 56, tel. (0113) 214530. Middelburg, Lange Delft 1, tel. (0118) 61 3047. Middelburg, Lange Delft 37, tel. (0118) 650666. Hugo Boss Hugo Gant Brax Gardeur State of Art Camel Lacoste Tenson Pierre Cardin Burlington Mac McGregor Dimaggio Gaastra Napapijri for Fellows t Abdij Nieuws r; y rp- en i >n Koopjes bij B O S jes /t B O S ■U a. I- i e- n iet Normen Voor de waterlast door overstro ming zijn landelijk normen vastge steld. Bebouwing mag niet vaker Overstroming De visie richt zich hoofdzakelijk op de wateroverlast door over stroming, veroorzaakt door veel neerslag in een korte tijd. De visie kijkt ook naar andere knel punten, bijvoorbeeld overstro ming als gevolg van te hoge grondwaterstanden, de riolering in bebouwd gebied, de bodemda ling, het watertekort voor de landbouw, de verzilting en de waterkwaliteit. In de komende jaren krijgt Neder land en daarmee ook Zeeland te maken met een toenemende hoe veelheid neerslag. Het lijkt erop dat deze ontwikkeling zich al heeft aangekondigd gezien de extreme regenval van de afgelo pen jaren. Daarom is er een lan delijke Commissie waterbeheer 21e eeuw ingesteld. Op landelijk niveau is via een startovereen- komst afgesproken dat er per deelstroomgebied een visie moet worden opgesteld. De provincie Zeeland heeft op dit moment een voorlopige visie gemaakt. De visie is een samenwerkingpro- duct tussen het waterschap, de gemeenten en de provincie. Oplossing Voor het zoeken naar oplossin gen voor wateroverlast door overstroming zijn twee belang rijke principes geformuleerd. Het principe van ‘niet afwentelen’: het principe ‘vasthouden, bergen, afvoeren’ houdt een prioriteits- volgorde in, zadel een ander niet op met je problemen. Alle afvoergebieden voeren hun overtollig water af naar zeer grote buitenwateren, zoals de Wester- en Oosterschelde, dus er is geen sprake van afwente ling. dan eens in de 100 jaar overstro men. Voor hoogwaardige land- en tuinbouw en glastuinbouw geldt eens in de 50 jaar, voor akker bouw eens in de 25 jaar en voor grasland eens in de 10 jaar. Voor natuurgebieden zijn er nog geen normen, al is daar wel behoefte aan. Op 28 oktober a.s. vergadert de Commissie Algemeen Bestuur om 13.45 uur in het Provincie huis, abdij 6 in Middelburg. Aan de orde komen onder andere de Najaarsnota, een brief van GS wat betreft het IPO-jaarplan en een brief inzake het actieplan over de democratische vernieu wing van de D66-statenfractie Zeeland. De agenda en bijbehorende stuk ken liggen ter inzage bij het informatiecentrum van de provin cie. Het concept van het Provinciaal Verkeers- en vervoersplan (PWP) geeft de richting aan van het ver keers- en vervoersbeleid van de provincie voor de komende jaren. Hoewel het concept PWP met grote zorg en gebruik makend van specialistische ken nis is opgesteld, kan een bijdra ge uit de praktijk van alledag meehelpen het nog beter of uit- voerbaarder te maken. Om de mening van de inwoners van de provincie te peilen en reactie te krijgen op het plan, zijn er inloop avonden gepland, te weten: 29 oktober in de Burgerzaal van het stadhuis te Middel burg; 30 oktober in het Hotel Terminus, Stationsplein 1 te Goes; 31 oktober in gemeen schapscentrum Meulvliet, Zoekweg 8 te Tholen; 5 no vember in het gemeentehuis te Zierikzee en op 6 novem ber in het Stadskantoor van Terneuzen. Op deze avonden zal het plan worden toegelicht middels panelen en een diapre sentatie. De opstellers van het plan zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en suggesties op te nemen. De inloopavonden be ginnen om 19.30 uur en eindi gen om 21.30 uur. Hoofdlijnen in 2003 Op het beleidsterrein ruimte is de kracht van de Zeeuwse ste den van groot belang voor de provincie. Samen met de haven gebieden vormen zij de motor voor de ontwikkeling van Zee land. Om op voorzieningenni veau, bijvoorbeeld het aanbod van theaters, openbaar vervoer e.d. te kunnen concurreren met de randstad is het belangrijk dat de Zeeuwse steden gaan samen werken. Het rijk ondersteunt deze samenwerking, waarin Middelburg, Goes, Vlissingen en Terneuzen zijn aangemerkt als regionaal stedelijk netwerk. Deze samenwerking zal in 2003 verder vorm krijgen. In een later stadium wordt gekeken of de samenwer king kan worden uitgebreid tot over de grens, bijvoorbeeld met Gent. De provincie gaat samen met gemeenten en andere partijen verder met het in beeld brengen van de bodemproblematiek. De resultaten hiervan moeten in 2003 beschikbaar komen. De provincie gaat in 2003 verder met de laatste bodemsaneringen van gasfabriekterreinen. In 2004 komt de Wet geluidhin der te vervallen en dat betekent dat de gemeenten hun eigen geluidsbeleid moeten maken. Waar nodig ondersteunt de pro vincie dit proces. Samenwerking De Deltawateren leveren een belangrijke bijdrage aan het uiter lijk van Zeeland. Samen met andere belanghebbenden werken de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland al enige tijd samen aan de voorbe reiding van een gezamenlijk visie voor de Deltawateren. Het is een complex proces, omdat er veel partijen bij zijn betrokken. Deze werkzaamheden zullen in 2003 worden afgerond met de vaststel ling van de visie door de drie Provinciale Staten. De provincie voert met het oog op een veiliger Westerschelde twee projecten uit, waaronder een project gericht op beperking van de risico’s vanwege ammo- niaktransporten. Informatie Het jaarprogramma van directie Ruimte, Milieu, Water en Natuur en de bovengenoemde beleids plannen zijn op te vragen bij het informatiecentrum. Onderhoud Tussen 23 oktober en 1 novem ber wordt onderhoud aan het asfalt uitgevoerd aan de N658 Nieuw Vossemeer/Sint Annaland. In die periode is de weg één dag afgesloten voor het verkeer. De Tot 1 november zijn er nog asfaltreparaties aan de provin ciale wegen N289 vanaf de pro vinciegrens Noord-Brabant tot aan Goes en aan de N666 Kapelle-Middelburg. Tegelijk met de reparaties wordt de spoorvor ming aangepakt. Er blijft steeds één rijstrook beschikbaar en er wordt met verkeerslichten gewerkt. Hemelvaart Anders dan voorgaande jaren wordt de bedieningstijd op de zondag na Hemelvaart, 1 mei 2003, tot 21.00 uur verlengd. Verder zijn alle tijden opnieuw aangepast aan de huidige regelingen van het openbaar ver voer. Op basis hiervan zijn ook de bloktijden en spitsuursluitingen iets verschoven. Informatie Voor meer informatie over de bedieningsregeling van de bruggen over het Kanaal door Walcheren, bloktijden en spitsuursluitingen kan con tact worden opgenomen met het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, Middelburg, tel 0118-631400 of per e-mail: infocentrum@zee- land.nl. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag ge opend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Per 1 januari 2003 is de bedieningsregeling van de bruggen over het Kanaal door Walcheren enigszins aangepast. De regeling pakt gunstig uit voor zowel de beroeps- en recreatievaart als voor het openbaar vervoer en het wegverkeer. Bediening De bruggen worden het hele jaar van maandag tot en met zaterdag bediend van 06.00 uur tot 22.00 uur. Op alle zondagen van 16 tot en met 31 december, Nieuwjaarsdag en eerste en tweede kerstdag van 10.00 uur tot 19.00 uur. Een uitzondering hierop zijn de zondagen van 15 juni tot en met 15 september, tweede Paasdag en tweede Pinksterdag. Dan worden de bruggen bediend van 09.00 uur tot 21.00 uur. De beroepsvaart kan ook buiten deze bedieningstijden per marifoon het sluiscentrum in Vlissingen vragen om extra bediening van de bruggen. Als het sluiscentrum deze extra bediening verleent, kan de recreatievaart op dat moment meeliften. omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Van 28 oktober tot 1 november wordt de klinkerverharding van het verkeersplateau in de N687 Koewacht-Axel, ter hoogte van industrieterrein Drieschouwen, vervangen door asfaltbeton. Voor het autoverkeer blijft één rij strook beschikbaar. Verkeers lichten zorgen voor de doorstro ming. Fietsers wordt zoveel mogelijk doorgang verschaft. Alleen zal het af en toe nodig zijn dat een stukje van zo'n 20 meter te voet wordt afgelegd. Er komt een tijdelijke in- en uitrit van rij platen voor het industrieterrein aan de zuidkant van het ver keersplateau. 3- e >n iet e i ir ie- 4 ;r et k- en 3- let f .7 Onlangs is de Provinciale Alma nak voor Zeeland verschenen voor de periode 2002 tot en met 2004. De Almanak is een naslag werk met informatie over en adressen op divers gebied, waar onder kunst en cultuur, landbouw en visserij, natuur en milieu, onderwijs en sport. De provincie Zeeland als organisatie komt ook aanbod evenals de Zeeuwse ge meenten. De Provinciale Almanak voor Zeeland is te verkrijgen bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, Middelburg, tel 0118-631400 of te bestellen via e-mail: infocentrum@zee- land.nl. De Almanak kost €14,75. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag ge opend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Informatie De voorlopige deelstroomge- biedsvisie is te verkrijgen bij het informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9, Middelburg, tel 0118-631400 of per e-mail: infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag ge opend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Het jaarprogramma Ruimte, Milieu, Water en Natuur geeft inzicht in activiteiten die de pro vincie in 2003 aanpakt op het terrein van ruimte, milieu, water en natuur. De activiteiten komen voort uit de beleidsplannen: Streekplan Zeeland, het milieube leidsplan 2001-2006 ‘Groen licht’, het waterhuishoudingsplan 2001-2006 ‘Samen slim met water’, het 10-puntenplan voor natuurbeleid 'Werk in uitvoering’ en het Zeeuwse beleidsplan voor de kust en de Westerschelde- oevers.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5