O t I i I 3 i f l F I t$k 10.00 2km 2.50 'i VARKENSLAPPEN 1 kilo 2.50 VARKENSHAAS 1/2km 2,50 KILO 2.50 ttüto Uitvaartverzorging Goes KUIKENBOUT DRUMSTICKS I R| FRICANDEAU SHOARMAVLEES per ROLLETTES KILO VERSE WORST Provincie Zeeland n Bekendmaking (hernieuwde publicatie) al ai «■■Officiële Mededelingen Voor een goed begeleid afscheid lg§ Woensdag 23 oktober 2002 pagina 4 Verkeer en Vervoer Milieu t Saneringsplan Ring 2 te Nieuwdorp Ontwerp-vergunningen Auto- en Demontage- bedrijf Otte Aanpassing bedieningstijden brug gen Kanaal door Walcheren Ontwerp-besluit wijziging vergunning Coöperatieve Zuide lijke Aan- en Verkoop- vereniging u.a. Saneringsplan Anjelierstraat 5 te Goes Ontgronding water bassins Rijk Ovezande en Louisse Kats Gedoogbeschikking Sagro Aannemings- maatschappij Zeeland B.V. Besluit accepteren melding Zeeuwgrond B.V. Besluit accepteren melding Chemgas Terminal Vlissingen B.V. KAKELVERSE ORIGINELE VERSE 1 Gw’E I J Streekplanherziening “Westerschelde Container Terminal” F/JNE MAGERE ial.nl MAGERE BLANKE 4. ^4. KLEINE VERSE M DE BEVELANDER IEDERE WEEK: WWW.MAROS.NL 2; 98 grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het volgende bekend. •71 •71 Ti IV I i o - .BftTe, tr .QtoTOi Rundvlees kroketjes 5 halen 4 betalen actie - actie - actie BOERENGEHAKT-SCHNITZELS 5 voor 5,00 actie - actie - actie MALSE ENTRECÖTE ■*u We, L I 4 i t HEERLIJK ZACHT 100 gram 1,65 Donderdag vrijdag Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot en met 3 decem ber 2002 gemotiveerd bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, directie Infrastruc tuur Vervoer, Postbus 524, 4330 AM Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voor lopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank Mid delburg, Postbus 8109, 4330 EC Middelburg. Het besluit houdt in hoofdlijnen in dat - nachtbediening voor beroeps vaart onder restricties wordt toegestaan; - de bediening op zondag na Hemelvaartdag s’avonds wordt verlengd; - de bedieningstijden worden aangepast aan de huidige dienstregelingen van het open baar vervoer. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben op 8 oktober 2002 besloten de bedieningsregeling bruggen Kanaal door Walcheren met ingang van 1 januari 2003 op onderdelen aan te passen. Een ieder kan tot en met 5 december 2002 tegen de concrete beleidsbeslissing zoals aangegeven in de streekplan- herziening schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen bij de Afdelings bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep dient naam en adres van de indiener te bevatten, ondertekend en gedagtekend te zijn. Tevens moet duidelijk zijn tegen welk besluit het beroep zich richt. Op grond van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht kan degene die beroep instelt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State. Provinciale Staten hebben op 4 oktober 2002 de streekplanherziening “Westerschelde Container Terminal" en de bij behorende antwoordnota, waarin op de ingekomen bedenkingen wordt ingegaan, vastgesteld. (i.v.m. het niet eerder vermelden dat deze publicatie ook plaats vindt namens de gemeenten Vlissingen en Borsele) Gedeputeerde Staten van Zee land willen de vergunning Wet milieubeheer van de Coöpera tieve Zuidelijke Aan- en Verkoop- vereniging u.a. (CZAV) aan de Oostelijke Kanaalweg 5 te Wemeldinge, wijzigen. De reden hiervoor is dat in de voorschriften die aan de destijds verleende vergunning zijn verbon den aangegeven is dat er maxi maal 120 ton gewasbescher mingsmiddelen binnen de inrich ting aanwezig mogen zijn. Aan de classificatie van deze middelen worden geen voorschriften ver bonden. Derhalve laat de vergun ning ruimte om de drempelwaar den van de hoeveelheid gevaarlij ke stoffen zoals genoemd in het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO-1999) te overschrij- Belanghebbenden kunnen tot en met 25 november 2002 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voor lopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 25 november 2002 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Borsele. Stenevate 10 te Hein- kenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17-20 uur. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een gedoogbe- schikking aan Sagro Aan- nemingsmaatschappij Zeeland B.V. verleend, om te gedogen dat vooruitlopend op het verlenen van de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het op- en overslaan van hout en de bewer king ervan, begonnen mag wor den met het uitvoeren van enkele activiteiten binnen de inrichting, gelegen aan de IJslandweg/ Polenweg te Vlissingen-Oost, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie A, nr. 1254. De activiteiten betreffen de aanleg van een asfaltverharding, het aan brengen van scheidingswanden, de aanleg van een hemelwateraf- voer en de aanleg van een blus- watervoorziening. Voorts wordt gedoogd dat met het aanvoeren van hout mag worden begonnen, Het ontwerp-besluit en overige stukken kunnen op verzoek (tele foon 0118-631958) worden ingezien bij de Directie ruimte, milieu en water. Een ieder kan tot en met 6 no vember schriftelijk bedenkin gen tegen het ontwerp-besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Hierbij kan worden verzocht per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen het ontwerp besluit, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ont werp-besluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkin gen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit kunnen later beroep instellen. De ontwerp-beschikking ligt van 24 oktober tot en met 21 novem ber 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8- 17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeen tehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30- 12.30 uur, op donderdagavond van 17.00-20.00 uur. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben onderzoeksrappor ten en een saneringsplan ontvan gen van Van Garderen Dekker Ontwikkelingsmaatschappij B.V. te Goes met betrekking tot de bodemverontreiniging op de loca tie Ring 2 te Nieuwdorp. Gedeputeerde Staten zijn van plan deze verontreiniging als ern stig te beschouwen en tevens met het saneringsplan in te stem men (artikel 29 en 39 Wet bodembescherming) Het gedoogverzoek en de ged- oogbeschikking kunnen worden ingezien tot en met 28 november 2002 bij de Directie ruimte, milieu en water. Het Groene Woud 1 te Middelburg op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de Belanghebbenden kunnen tot en met 26 november 2002 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voor lopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de melding Wet milieubeheer van Chemgas Terminal Vlissingen B.V., Frankrijkweg 4 te Nieuw dorp. De melding heeft betrek king op verplaatsing van de con trolekamer naar een ruimte in het kantoorgebouw. Gedeputeerde staten van Zee land willen de door Meeuwse handelsonderneming BV te Goes, namens J.J. Rijk te Ovezande en door J.M. Louisse te Kats ge vraagde vergunningen ingevol ge de Ontgrondingenwet voor het uitvoeren van ontgrondings- werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een zoetwaterbas- sin op een perceel, gelegen ten noordwesten van Ovezande resp. op een perceel, gelegen aan de Zuidlangeweg ten westen van Kats, verlenen met voorschriften ter bescherming van de bij de ontgrondingen betrokken belan gen. De beschikking ligt van 24 okto ber tot en met 5 december 2002 ter inzage bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkdagen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17- 20 uur. Tot en met 21 november 2002 kan een ieder gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp beschikkingen indienen bij gede puteerde staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middel burg. Indieners van bedenkingen kunnen verzoeken hun persoon lijke gegevens niet bekend te maken. Wie in dezelfde periode over de ontwerp-beschikkingen van gedachten wil wisselen of mondeling bedenkingen wil inbrengen, kan een telefonische afspraak maken (0118-631786). De aanvragers worden in de gelegenheid gesteld daarbij aan wezig te zijn. Na 21 november 2002 tot einde beroepstermijn liggen de stukken op genoemde plaatsen ter inza ge op werkdagen tijdens kantoor uren. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aanvragen ontvan gen om vergunningen Wet milieubeheer en de Wet ver ontreiniging oppervlaktewate ren van Auto- en Demontage- bedrijf Otte voor het in werking hebben van een inrichting, be stemd voor auto-demontagewerk- zaamheden gelegen aan de Am- bachtweg 1 te 's-Heer Arends- kerke. Verse osseworst eigen keuken 100 gram 1,25 VLEESWAREN 200 gram naar keuze, ook 4x50 gram eigen boerenham coburger rauweham kipfilet eigen rosbief 200 gram voor 3,50 Waterschap Zeeuwse Eilanden willen de vergunningen verlenen met voorschriften ter bescher ming van het milieu. De ontwerp-vergunningen liggen van 24 oktober 2002 tot en met 20 november 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, bij de receptie van het water schap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 te Goes, op werk dagen van 9-12 en 13-16 uur en (na telefonische afspraak 0113- 241268) van 18-21 uur en in het gemeentehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkda gen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur; Daarna, tot het einde van de be roepstermijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaat sen en tijden. Alleen zij die bedenkingen heb ben ingediend tegen de ontwerp- vergunning(en), de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerp-vergunning(en) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ont- werp-vergunning(en) kunnen later beroep instellen. De streekplanherziening en de antwoordnota kunnen gratis worden opgevraagd bij het provinciaal informatiecentrum, Abdij 9 te Middelburg (tel. 0118-631400). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118-631071). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot A. de Pijper (tel. 0118- 631958). Belanghebbenden kunnen in dezelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag of de ontwerp beschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631722. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer P.Wattel (tel. 0118-631773). Zuidvlietstraat 37, Goes Telefoon 0113 - 216363 Voor melding overlijden dag en nacht bereikbaar Eigen rouwkamers in Colijnsplaat en Wissenkerke Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 26 november 2002 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Hein kenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17.00- 20.00 uur en bij de afdeling publiekszaken van de ge meente Vlissingen aan de Coosje Buskenstraat 200 te Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 uur en 13.30-15.00 uur en (na telefonische afspraak 0118-487204) op woensdag avond van 17.15-20.15 uur. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736. Belanghebbenden kunnen tot en met 5 december 2002 een be zwaarschrift tegen de beschik king indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Alge mene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN ‘s Gravenhage. De beschikking wordt 6 decem ber 2002 van kracht, tenzij bin nen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval wordt het besluit niet van kracht, voordat op dat verzoek is beslist. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken, kan men zich v.w.b. de Directie ruimte, milieu en water wenden tot G. Beckers (tel. 0118-631786). GEROOKTE KIPFILET eigen keuken heerlijk tussen broodje of door de sla uit eigen roterij ROOMPATÉ BOLLETJES eigen keuken 100 gram 1,10 Het besluit ligt van 23 oktober 2002 tot en met 3 december 2002 ter inzage visie bij de directie Infrastructuur Ver voer, Abdij 6 te Middelburg, op werkdagen van 9-16.00 uur, en desgevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantoor uren, het verkrijgen van een mon delinge toelichting en/of kopieën van ter visie gelegde stukken, kunt u contact opnemen met de heer A.L.B. Huurman, tel. 0118- 631 526. Belanghebbenden kunnen tot en met 28 november 2002 tegen de gedoogbeschikking een bezwaar schrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118-631071). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevr. A. de Pijper (tel. 0118-631958). De aanvragen worden op grond van de Wet milieubeheer ge coördineerd behandeld. Gedeputeerde Staten en het UITVAART VERZORGING na de termijn van tervisie-legging van de ontwerp-vergunning Wet milieubeheer en onder de voor waarde dat er ten aanzien van deze ontwerp-vergunning geen bedenkingen zijn ingediend. den. Bovendien is het op grond van de vigerende vergunningen mogelijk dat met toepassing van de in bijlage 1, deel 3 van het BRZO-1999 genoemde formule, een uitkomst wordt verkregen op grond waarvan zou moeten wor den voldaan aan de eisen uit het BRZO-1999. Met dit besluit wor den de bovengenoemde beschik kingen met de daaraan verbon den voorschriften aangepast. 2 GEGRILDE KIPPEN voor 4,54 Gedeputeerde Staten van Zeeland en Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Vlissingen en Borsele maken op Zeeuwgrond B.V., Polenweg 3 te Nieuwdorp. De melding heeft betrekking op: - het maken van binnenkades met te immobiliseren grond bin nen de bodembeschermende voorzieningen van het bagger depot; - het bevochtigen of afdekken met een celluloselaag van met asbest verontreinigde grond en baggerspecie als er kans op verstuiving bestaat. Wij regelen de uitvaart naar ieders persoonlijke wens Thuisopbaring met gebruik van koeling mogelijk Gratis advies en informatie over alle mogelijkheden en verzekeringen Lid van de 'Ned. Kwaliteitsraad Uitvaartverzorging De aanvragen, de ontwerp-be schikkingen en de overige stuk ken liggen van 24 oktober tot en met 21 november 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdag avond van 17-20 uur (aanvraag Meeuwse/Rijk) en in het ge meentehuis van Noord-Beve- land, Voorstraat 31 te Wissen kerke, op werkdagen van 9-12 en 13-15 uur en (na telefonische afspraak 0113-377362) in de avonduren (aanvraag Louisse). De streekplanherziening “Westerschelde Container Terminal, de bijbehorende antwoordnota, de bekendmaking en het vast stellingsbesluit liggen van 25 oktober tot en met 5 december 2002 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8.00-17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren, in het provinciaal informatiecentrum. Abdij 9 te Middelburg op werkdagen van 9.30-12.30 en van 13.30-16.30 uur en tijdens kantooruren bij de gemeenten Vlissingen en Borsele. Voor het inzien buiten kantooruren, het verstrekken van een kosteloze mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage liggende stukken kunt u zich wenden tot de Afdeling ruimtelijke ontwikkeling (tel. 0118-631926). A EA groothandelskorting bij afname van 5 kg. U per wers vleessoort, excl. reclames In de streekplanherziening is de wijziging van de functie “ecologische ontwikkeling richtinggevend” van de voor de contai- nerterminal benodigde oever van de Westerschelde in de functie “zeehaventerrein" aangemerkt als een concrete beleidsbeslissing als bedoeld in artikel 4a, lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening. bodemverontreiniging op de loca tie Anjelierstraat 5 te Goes niet- ernstig is en hebben met het saneringsplan van De Groene Groep te Rotterdam ingestemd (artikel 29 en 39 Wet bodembe scherming). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw S.M. van Baal (tel. 0118-631722). »Fr- Deze streekplanherziening heeft tot doel de vestiging van een containerterminal aansluitend aan het zeehaventerrein "Vlissingen-Oosf planologisch mogèlijk te maken. Tevens voorziet de streekplanherziening in het aanwijzen van een natuur- compensatiegebied, ter vervanging van de natuurwaarden die bij de aanleg van de terminal worden aangetast. Een ieder kan tot en met 21 no vember 2002 schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerp- vergunning Wet milieubeheer indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerp-vergunning Wet ver ontreiniging oppervlaktewateren dienen te worden gericht aan het Waterschap Zeeuwse Eilanden, doch te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zee land. Hierbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot en met 13 november 2002 kan een ieder verzoeken om een gedachtenwisseling over de ontwerp-vergunning(en) (tel: 0118-631958). Bij de gedach tenwisseling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwe zig te zijn en kunnen mondelin ge bedenkingen worden ingé bracht. Z"* "-■* - - De vastgestelde streekplanherziening wijkt op onderdelen af van het ontwerp. Naar aanleiding van de ingediende beden kingen en de uitgebrachte adviezen zijn een aantal wijzigingen in de tekst en op de bijbehorende kaart aangebracht. Veelal betreft het daarbij ondergeschikte aanpassingen of aanvulling van de tekst en tevens: Een aanvulling van de onderbouwing dat voor de Westerschelde Container Terminal geen alternatieven voorhanden zijn. Een nadere aanduiding van de mogelijkheden die het natuurcompensatiegebied biedt voor vissen. De wijze waarop zal worden omgegaan met beschermde plantensoorten in het plangebied. Toevoeging van een passage over lichthinder. Wijziging van de functie “agrarische ontwikkeling richtinggevend” van het tussen het natuurcompensatiegebied en het bestaande zeehaventerrein gelegen gebiedje in “zeehaventerrein”. Opname van het tracé voor de Sloelijn op de kaart, alsmede wijziging van de ligging van de primaire zeewering ter plaatse van het natuurcompensatiegebied en het aangrenzende zeehaventerrein. Toevoeging aan de tekst dat ruimte dient te worden geboden voor de bouw van een koelwateruitlaat ten behoeve van de eventuele bouw van een electriciteitscentrale in het industriegebied Vlissingen-Oost. [•BMoTi - JU

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 4