EVENEMENTE LIEF Als plagen uit de hand loopt NFGV I J Vergadering raads commissies De CDA-Fractie Goes Uit de gemeenteraad van oktober Goes: Een fractie vol vertrouwen. r Veel felicitaties voor burge meester Van der Zaag Informatiebijeenkomst 6 november project‘s- Heer Hendrikskinderen Oost ïi ■I ni I pagina 15 DE BEVELANDER woensdag 23 oktober 2002 OPENBARE KENNISGEVINGEN 1 OPENBARE KENNISGEVINGEN Vragen? Opmerkingen? Suggesties? t r, v info@nfgv.nl www.nfgv.nl Besteedde bij de begroting 2003 onder meer aandacht aan: Veiligheid en handhaven van regels Ontsluiting Goes-Zuid De zwakke weggebruiker Meer eigen verantwoordelijkheid voor het onderwijs Minder bureaucratie Onderhoud sportaccommodaties Milieu en Waterbeheer Bouw voldoende seniorenwoningen Masterplan Binnenstad Een geintje op zijn tijd is leuk. Maar van duizenden kinderen en volwassenen wordt het leven dagelijks verpest. Op school, op het werk. Ze worden uitgelachen, uitgescholden, opgesloten, hun spullen worden vernield of ze krijgen steeds hatelijke e-mails. En iedereen weet het maar weinigen doen er iets aan. Herkent u dit? Vraag dan de brochure aan, voor uzelf of iemand die u kent. Bel 030-2971197, fax 030-2971198, of schrijf naar het NFGV, postbus 5103, 3502 JC Utrecht. Bel of mail naar A.J. de Kok, tel. 0113- 215708, e-mail: aug.kok@planet.nl Zie ook onze website: www.cdagoes.nl GEMEENTE GOES Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid F INFORMATIERUBRIEK VAN DE GEMEENTE GOES OVERZICHT BURGERLIJKE STAND van 10-10-2002 t/m 15-10-2002. Burgemeester en wethouders van Goes 25 t/m 27 oktober, Zeelandhallen 10.00-18.00 uur Pasar Malam 29 oktober. Podium ‘t Beest 20.30 uur Filmvoorstelling: Charlotte Evenementen in Goes ook op internet: http://www.goespromotie.nl. Pesten Elke maand vindt u op deze pa gina een toelichting op de besluit vorming in de gemeenteraad die doorgaans plaatsvindt op de derde donderdag van de maand. Woens dag 16 en donderdag 17 oktober kwamen het Convenant Wester- schelde Container Terminal en de begroting van 2003 aan de orde. Aan het begin van de vergadering stond de burgemeester kort stil bij het overlijden van prins Claus. Overleden: I0-10-2002 Zweedijk, Willem jacob; I0-10-2002 van der Weele, Jacobus; 10-10-2002 Bal, Marina Jacomijntje; 11 -10-2002 Witte, Neeltje; 11 -10-2002 Huige. Magdalena; 11 -10-2002 van Dongen, Apolonia Maria Catharina. Kappen bomen Het college van burgemeester en wethouders van Goes maakt be kend dat een kapvergunning is verleend voor de volgende bomen: - Schumanstede I2-27 te Goes: I linde en I sierkers Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning op 22 oktober kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2I I8, 4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt op geschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld, tot op het bezwaar is beslist. Indien u vragen hebt of nadere informatie wilt over de kap- vergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling com municatie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling milieu, Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling communicatie. Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een re ferendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling communicatie in het stads kantoor. 30 oktober, Ambachtscentrum Hollandse Hoeve 14.00 uur, Poppen theater Sim Bolus speelt de voorstelling: “Wat een schat”. Voor vol wassenen en kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren is gewenst: tel. 212031 Sportpunt Zeeland Spektakeldag Sportherfstweek voor kinderen van 6 t/m 12 jaar Informatie: SMWO Welzijn, tel. 237085 29 oktober. Grote Kerk 13.30-14.30 uur Carillonbespeling door Stads beiaardier Sjoerd Tamminga 24 en 25 oktober, Podium ‘t Beest 20.30 uur Filmvoorstelling: Y tu mama tambien 26 oktober. Podium ‘t Beest 22.00 uur Concert: Kopna Kopna DJ Mek DJ Sandstorm 31 oktober, Podium ‘t Beest 20.30 uur Theatervoorstelling: Monk, Lin en Walker door de Maan EVENEMENTEN IN GOES VAN 24 T/M 3I OKTOBER 2002 OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 1230 uur en dins dag van 1330 - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag t/ m vrijdag van 09.00 - 1230 uur, dinsdag en woensdag van I3.3O - I6.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bu reau Voorlichting is geopend op werk dagen van 09.00 - 1230 uur en van I 330 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Onder grote belangstelling vierde burgemeester D. van der Zaag afge lopen vrijdag zijn 25-jarig jublileum als burgemeester. In Goes is hij nu ruim negen jaar, daarvoor was hij bur gemeester in Zuidhorn enVriezen- veen. Het gemeentebestuur bood de burgemeester een receptie aan. De politie en de brandweer haalden de jubilaris thuis op, waarna hij de op dracht kreeg een ladderwagen in werking te stellen. Hier op verscheen een groot spandoek met een felici tatie. Wethouder Linssen ontving de burgemeester, die in het gezelschap van zijn vrouw ep twee dochters was. Tijdens de geanimeerde receptie werd burgemeester Van der Zaag toegesproken door gemeenteraads lid A. van Oosten. Monumentenprocedure voor interne verbouwing van het pand Grote Markt 10 Er is een bouwaanvraag ingediend voor een interne verbouwing voor het pand Grote Markt 10 te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes,sectie D,nr 438Vanwege de status van rijksmonument moet er voor een interne verbou wing een monumentenprocedure gevoerd worden bij de Rijksdienst voor de MonumentenzorgjMvorens bij die instantie een aanvraag wordt ingediend, ligt het plan op grond van artikel 12, lid 2 van de monumentenwet twee weken ter visie op kamer 2.25 van het stadskantoor te Goes. Gedurende deze ter mijn kan een ieder zienswijzen over de aanvraag kenbaar maken. Afdeling Communicatie Tel.; (0113) 249870 E-mail: communicatie@goes.nl Geboren: 10-10-2002 van Eijkeren, Roel Christiaan; 10- 10-2002 van der Linde,Tom; 11- 10-2002 Bahk, Isja; 11 -10-2002 Schog, Quinty; 12- 10-2002 Inghels,Justin; 14-10-2002 Kort, Stefan; 14- 10-2002 van Koeveringe, David Cornelis; 15- 10-2002 de Bue.Joram; 15-10-2002 Oostindiër, Jasper Willem Johannes. Stadskantoor. Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.; (01 f3) 249600 Calamiteitentelefoon: (01 13) 249770 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53298141 Internet www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Volgende week vergaderen de Goese raadscommissies over onderwerpen die in de raadsvergadering van 21 no vember aan de orde komen. De raads commissies brengen advies uit aan de gemeenteraad. De complete agenda en stukken kunt u iedere werkdag (be halve vrijdagmiddag) inzien tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur bij de afdeling commu nicatie in het stadskantoor aan de Oostsingel. U kunt ook telefonisch om informatie vragen (249616) of een af spraak maken om op een andere tijd de stukken in te zien. De commissievergaderingen zijn in het stadhuis aan de Grote Markt. Spreekrecht: u kunt tijdens de commissievergaderingen het woord voeren over onderwerpen die tot het takenpakket van de commissie beho ren. Donderdag 31 oktober om 19.30 uur Commissie Middelen: Vaststelling van de verordening brandveiligheid en hulpverlening van de gemeentelijke brandweer Goes Dinsdag 29 oktober om 19.30 uur Commissie Maatschappelijk Ontwik keling: Voorstel tot vaststelling van de kademota wijkgericht werken com municatie - toelichting door vm interim-hoofd afdeling communicatie - bespreking kadernota Voorstel tot wijziging van de ge meenschappelijke regeling “Het Mu seum voor Zuid- en Noord-Beveland” Voorstel tot het intrekken van de regeling “armoedeval” *Voorstel tot wijziging van de ingangs datum van de “Verordening toeslagen en verlagingen ABW gemeente Goes 2002” (Anjelierstraat/Oostsingel) Notitie over woningbouw in Ou verture aan de John Denverlaan Vaststelling beleidsuitgangspunten Duurzaam Bouwen Opheffing van de gemeenschappe lijke regeling budgetbeheer Besluit woninggebonden subsidies (BWS) Convenant Westerschelde Con tainer Terminal De gemeenteraad besprak het convenant dat de gemeenten Goes, Kapelle en Reimerswaal gaan afsluiten met de provincie over de milieu- en leefbaarheids- effecten ten gevolge van de komst van de Westerschelde Container Terminal. Doel van dit convenant is bevredigende oplossingen te vinden voor de problemen van geluidhinder.trillinghinder, externe veiligheid, veiligheid op de overwe gen en sluitingstijden van de spoor wegovergangen. In algemeenheid ging de raad ak koord met het convenant zoals dat door het college is voorgelegd.Wel vroeg de raad het college om bij de onderhandelingen te proberen het maximale te bereiken voor de drie gemeenten.Verder is het niet uitgesloten dat, als onderhandelen met de provincie niet lukt, de ge meente naar de Raad van State gaat. Maandag 28 oktober om 19.30 uur Commissie Grondgebied: Voorlopige vaststelling integraal milieubeleidsplan 2003 - 2006 - toelichting door het hoofd van de afdeling milieu - bespreking van het milieubeleidsplan Project Hoge Heggen van de Z.L.T.O. Planontwikkeling kavel De Groene Begroting 2003 De begroting voor 2003 werd vast gesteld. De begroting is het huis houdboekje van de gemeente Goes voor het komende jaar. In het volgende nummer van Samenspel komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde. Samenspel wordt eind no vember verspreid. Milieuvergunning perceel Anthony Fokkerstraat 8 te Goes Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat vanaf vandaag ter inzage is gelegd het besluit op een aanvraag om milieuvergunning van Delta N.V., Postbus 5048 te Middelburg. Het betreft een districtskantoor met o.a. werkplaatsen en magazijnen - voor in hoofdzaak het distribueren van gas, water en elektra - op het adres Anthony Fokkerstraat 8,4462 ET Goes. De aangevraagde vergunning betreft de gehele inrichting, in verband met het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 8.4 lid I Wm).Wij hebben - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - deze vergunning verleend. De vergunning wijkt niet af van het ontwerp, - zoals wij dat eerder ter inzage hebben gelegd. De vergunning, voorschriften en andere daarop betrekking hebbende gegevens liggen vanaf vandaag ter inzage op de afdeling milieu van de gemeente Goes, gevestigd in het Landbouwcentrum,Westsingel 58. De stukken kunnen worden ingezien van maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage gelegd op de afdeling communicatie, geves tigd in het stadskantoor, Oostsingel 2.Tot 4 december 2002 kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen. Een beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019. 2500 EA s-Gravenhage.Wie beroep tegen de vergunning instelt, kan bij de voorzitter van de afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Nadere inlichtingen kunt u vragen bij gemeente Goes via telefoonnummer 249718. Monumentenprocedure voor restauratie van de gevel en plaatsen van een kelderluik Keizerstraat I Er is een bouwaanvraag ingediend voor de restauratie van de gevel en het plaatsen van een kelderluik voor het pand Keizerstraat I te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie D, nr. 02486. Vanwege de status van rijks monument moet er voor de restauratie een monumentenprocedure gevoerd worden bij de Rijksdienst voor de MonumentenzorgAJvorens bij die instantie een aanvraag wordt ingediend .ligt het plan op grond van artikel 12, lid 2 van de monumentenwet twee weken ter visie op kamer 2.25 van het stadskantoor te Goes. Gedurende deze termijn kan een ieder zienswijzen over de aanvraag kenbaar maken. Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgegeven positieve reacties tot bouwvoornemen in de periode van 14-10 t/m 18-10-2002. Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermeide datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van (Burgemeester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden in gediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling bouwen en wonen, bureau bouwen (0113-249709) 17-10 Schuberdaan 23, het uitbreiden van de woning 17- 10 Duke Ellingtonlaan 12, het bouwen van een woning en berging 18- 10 Oude Kade Ihet verbouwen van de schuur tot woning Al sinds I960 heeft de gemeente Goes plannen om te komen tot een uitbreiding aan de oostzijde van ‘s-Heer Hendrikskinderen. Met deze uitbreiding wordt het dorp aan de oostzijde afgerond omdat een verdere uitbreiding richting de Deltaweg uit oogpunt van geluidhinder thans niet denk baar is. Op 14 september 2001 hebben wij overleg gevoerd met de dorps- vereniging over randvoorwaarden waaraan de dorpsuitbreiding moet voldoen. Deze randvoorwaarden zijn vervolgens door ons college vastgesteld, waarna gewerkt is aan het maken van een steden bouwkundig plan. Daarbij zijn we uitgegaan van de bouw van 29 woningen. We heb ben getracht om er een mooi plan van te maken. Mooi voor de toe komstige bewoners, maar ook zo goed mogelijk rekening houdend met de belangen van de omwonen den. Met de dorpsvereniging hebben we afgesproken het concept-plan te zullen bespreken met de bevolking, in ieder geval met de direct belang hebbenden. We nodigen u hierbij dan ook van harte uit voor een in formele informatiebijeenkomst over het project ‘s-Heer Hendrikskinderen Oost op woensdagavond 6 november 2002 van 19.00 tot ca. 21.00 uur in het Heer Hendrikhuis aan de te Werf- straat 18 in uw dorp. Behalve (amb telijke) vertegenwoordigers van de gemeente zal de projectontwikke laar - de heer C.J. van Sabben van de Zeeuwse Projektbouwmij Fraanje B.V. - aanwezig zijn. We hopen op uw komst! Vrijstellingsprocedure voor de bouw van een serre aan de Lewestraat 10 te Kloetinge Voor het perceel Lewestraat 10 te Kloetinge, kadastraal bekend gemeente Kloetinge sectie A nummer 01711 G 0000. is een aanvraag om bouwvergun ning binnengekomen voor het bouwen van een serre. Deze serre past niet geheel in het geldend bestemmingsplan "kern Kloetinge”. Het bouwplan kan met toepassing van vrijstellingsartikel 19 lid 3 van de Wet Ruimtelijke Orde ning ingewilligd worden. Alvorens hiertoe te besluiten, ligt het bouwplan vanaf 24 oktober 2002 gedu rende vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijzen daarover kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. Vrijstellingsprocedure voor bouwplan bedrijfswoning Wissekerkseweg 14‘s-Heer Arendskerke Burgemeester en wethouders maken ter uitvoering van het bepaalde in arti kel 19, lid I van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het volgende bekend. Na toepassing van de gemeentelijke inspraakverordening ligt met ingang van don derdag 24 oktober 2002 het bouwplan voor het verwezenlijken van een bedrijfswoning bij de paardenhouderij op perceel Wissekerkseweg 14 te's- Heer Arendskerke voor de duur van vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling communicatie, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende de termijn van tervisielegging kan iedereen bedenkingen indienen tegen het voornemen van burgemeester en wethouders de bouwvergunning voor de bedrijfswoning met toepassing van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid I van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verlenen. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen komen inzien op de afdeling bouwen en wonen, bureau bouwen. 10-10 Oostmolenweg 101het verbouwen van het psychiatrisch ziekenhuis 14-10 Christinastraat 10A, het verbouwen en uitbreiden van de woning 14- 10 Cornelisweg 8, het bouwen van een serre 15- 10 Heemisseweg 130, het plaatsen van kap op de woning 16- 10 Ramusstraat 5, het verwijderen van asbesthoudende golfplaten 17- 10 Monnikendijk 7, het uitbreiden van de woning 18- 10 Spoorstraat 15, het plaatsen van een dakkapel Gehuwd: 11-10-2002 Feijtel. Ronald en Brouwer, Maria Janna Magdalena; 11-10-2002 van der Meuten,Marinus Engel en Steenpoorte,Janna Suzanna. GOES

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 15