Streeknieuws tiet weten waard Kapelle weert verkeer jeu de boules toernooi in 's-Heerenhoek L L L ma VERLICHTING r F- Speciaal onderwijs De Kring viert jubileum Bosbeheer kapt bomen op Kattendijksedijk Prijs voor Gouden Korenaar oo m2 n Kinderdisco in De Spinne I 1 I I I I I I I I Etjserm^ms Optiek EUROPAluiN I beveland van dag tot dag DE GROOTSTE JUNIORENBRILLENCOLLECTIE VAN ZEELAND 1 pagina 7 woensdag 9 oktober 2002 2 7 6 7 2 3 5 KAPELLE - De gemeente Kapelle gaat op termijn zwaar doorgaand verkeer in Kapelle weren en gaat binnen haar grenzen autoluwe gebieden creëren. Dit staat te lezen in het Milieubeleidsplan 2002 - 2005 van Kapelle. op de begane grond GOES - De Kring in Goes, school voor speciaal en voor gezet onderwijs voor slechthorende kinderen en kin deren met spraak- en taalproblemen, bestaat deze maand 25 jaar. Ondanks een moeilijke start in 1977, De Kring voldeed niet aan het wettelijk vereiste mini mum aantal leerlingen, opende de school op 10 okto ber met totaal zeven leerlingen. Na een jaar waren dat er 35. Dit schooljaar staan er 180 leerlingen ingeschre ven. Kinderballen compleet met kunststof kraswerende glazen vanaf 75,- 1 - I 5| GOES - Staatsbosbeheer zal de resterende twintig ie pen en de drie populieren die op de Kattendijksedijk staan dit najaar nog gaan rooien. Het merendeel van de monumentale iepen is aangetast door de iepziekte. Staatsbosbeheer is van plan de dijk begin volgend jaar met vierhonderd linden in te planten. 1 r (advertentie) door Leon Janssens Ook de laatste twintig iepen worden gerooid. FOTO Tannie de Jonge kleinkunst 1 gegevens troep knaagdier scheel 3 6 kortom asvaas voegwoord (advertentie) 4 bitterheid 8 rijstgerecht (advertentie) 8 1 4 WMF De in oprichting zijnde jeu de bouleclub Borsele heeft voor za terdag 19 oktober om 14 uur een promotietoernooi georgani seerd op de parkeerplaats in de Heerenstraat in ‘s-Heerenhoek. GOES - Het wijkgebouw De Spinne in Goes is zaterdag 12 oktober van 19 uur tot 20.30 uur het decor voor de kinderdisco. Iedereen tot twaalf jaar is na betaling van vijftig cent welkom. Ook zijn er 9 en 30 novem ber en voor 14 december kinder disco’s in het wijkgebouw. aan. De norm werd verlaagd tot vijftien. Eén leerling kon pas in januari komen maar moest wel op 31 december ingeschreven staan. In en brief aan de minis ter heb ik gevraagd om de in schrijving binnen de drie maan den te beschouwen. Dat was accoord en daarmee was het voortbestaan van de school vei lig gesteld.” Naast de leerlingen uit heel Zee land en een stukje westelijk Bra bant die De Kring dagelijks be zoeken, verzorgt de school am bulante begeleiding voor kinde ren die op het regulier onderwijs zitten. „Globaal gezien gaan me dewerkers van De Kring op die school ondersteuning geven en geeft aan welke aanpak en welke meente meer energie moet ste ken in het geven van voorlich ting en harder op gaat treden te gen overtredingen. Om de kwaliteiten van het lan delijk gebied, de rust, ruimte en Deelnemers en belangstellen den kunnen zich ook aanmel den als lid van de vereniging. Een dag later om 11 uur op de zelfde locatie kunnen ouders met hun kinderen meedoen Dommelen van de Goese bak kerij ontving daarom een trofee die een mooi plekje krijgt in zijn winkel. Tijdens de bijeenkomst werd ook nog een krakeling- Straluma is de grootste speciaalzaak voor verlichting van Nederland wedstrijd gehouden. Bakker Van Dommelen won daarbij de derde plaats met een waarde ring van 8,1 voor het overbe kende koekje. IEDERE EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND GEOPEND VAN 11.00 UUR 17.00 UUR Oorspronkelijk stonden op de dijk tussen Goes en Kattendijke driehonderd iepen. Deze bo men zijn in de jaren veertig aangeplant. Een kleine twintig jaar geleden sloeg de iepziekte toe. Geprobeerd is om de bo men preventief in te enten. De positieve elektrode jong varken puntig staafje dure maatregel heeft echter niet geholpen. Als laatste mid del is bij een aantal iepen een wortelscherm aangebracht om dat de ziekte zich via hef wortelstelsel verspreidt. Ook deze maatregel is niet afdoende gebleken. woensdag 23 oktober bekend gemaakt. dieren geluid kleding stuk door stappen ZONDAG Maranathakerk Goes, wel- komstdienst met gospelkoor The Message, 17 u. Biezelinge, Wemeldinge en Schore gaat er volgens het rap port op vooruit door het beleid ten aanzien van zwerfvuil en •hondenpoep op straat te inten- met het Mini-maxi-toernooi. Geinteresseerden moeten zich voo 14 oktober aanmelden. Voor meer informatie over de vereniging en de toernooien: (0113-1563738. haar droog- toestel goed keuring verfrissing Stuur uw oplossing voor don derdag 17 oktober naar de re dactie van de Bevelander, Post bus 5, 4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissingen. De prijswinnaar wordt in de Bevelander van De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 25 september luidt: admiraal. K.J.J. Schog uit Goes won door het inzenden van de goede oplos sing twee vrijkaarten voor bio scoop Cine City in Vlissingen. voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 3 ■s hulpmiddelen te gebruiken”, legt Jooss uit, „We proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren. We kunnen telefoneren over de vorderingen van een leerling, maar het komt ook voor dat we wekelijks op een school zijn om een leerling te begeleiden.” De Kring is inmiddels na fusie onderdeel van de Koninklijke Auris Groep die onderwijs, bege leiding en audiologische zorg op maat biedt aan kinderen, jonge ren en volwassenen met audi tieve en/ of communicatieve pro blemen. Paul Jooss: „Dit moet bijdragen om het hoge peil en kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en de service naar onder toe uit te breiden. Ik be twijfel dat echter; zo’n fusie is een bedreiging én een kans". De viering van het 25-jarig be staan is in de week van 14 tot 18 oktober. Op het programma staan onder meer een toneelstuk door het personeel, een dagje naar De Efteling, een ‘vossen jacht’ met de hele school, een reünie voor oud-leerlingen en - personeel, een grote feest middag en -avond. De leerlingen gaan met hulp van kunstenaars zelf kunstwerken maken. Deze zijn gekocht door ouders of ge veild en komen in winkels in Goes te hangen. Directeur Paul Jooss stond vanaf begin voor De Kring op de bres en herinnert zich die begin periode nog goed: „Twee maan den voor die datum was ik in au gustus benoemd terwijl er nog niks was. Toch moest ik er uit zien te komen. Ik ben de zaak op gaan zetten en wij kregen een school gebouw in bruikleen van de Ge meente Goes, de voormalige R.K. MULO school aan deWestsingel. Een lijstje van potentiële leerlin gen gemaakt, contacten gelegd, voorlichting gegeven en zo kwam het moeizaam voor elkaar. Om boven de opheffingsnorm te blij ven moesten we binnen drie maanden 27 leerlingen hebben. Die norm lag voor De Kring te hoog en we vroegen ontheffing Griekse godin afgunst smal bloembed palmriet mors- doekje onderwijs muziek- noot etage- woning www.puzzelland.com kluwen op geen enkele plaats verholen Europeaan vogelbek via? bewerking WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, knutselclub 6 t/m 12 jaar, 14 u. Bibliotheek Goes, voorlees- uurtje, 14 u. Gebouw Leger des Heils Goes, spreekuur Cliëntenraad Bijstand en Mi nima van de Gemeente Goes, 9.30-11.30 u. Werkschuurtje Reeweg Yerseke, excursie Yerseke Moer, het openlucht museum van het Zeeuwse pol derland, 13.30 u. Raadszaal Stadhuis Goes, gemeente raadsvergadering, 19.30 u. De Stenge Heinkenszand, sport en spelinstuif, 13.30 u. Res taurant Aphrodite Wissen kerke, kinderbingo, 14 u. Pd- dium ‘t Beest Goes, kinder- kookcafé, videoworkshop en circusworkshop, 14 u. rijkaard muur- ha^dis De keuze is enorm: op 2500 m2 zijn vele duizenden lampen te bewonderen Straluma heeft niet alleen de juiste verlichting voor thuis maar ook voor uw kantoor of bedrijf Zo’n 80% van de collectie is uit voorraad leverbaar: u kunt de lampfen) van uw keus meteen mee naar huis nemen Ondanks de goede milieu kwaliteit in de gemeente, denkt het college van burgemeester en wethouders dat een actuele en duidelijke beleidsvisie noodza kelijk is om het milieubesef bij siveren. Dit houdt in dat de ge- burgers en bedrijven te verbete ren. Daarnaast is de gemeente van mening dat het nieuwe be leid gewenst is om in de toe komst de kwaliteit te garanderen. De leefbaarheid van Kapelle, Zeemanstraat 17 2991 XR Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-2921026 Meubelen Tel. 010-2921022 Verlichting Ring Rotterdam-Zuid, A15 afslag 20 Barendrecht/IJsselmonde www.straluma.nl Mini-Sierkool Ideaal voor manden of potten. In diverse herfstkleuren. 3 voor 2 95 MOOI WEER GOES, 0113-215395, DONDERDAG KOOPAVOND DINSDAG De Vroone Kapelle, kinder kleding- en speelgoedbeurs, 9 u. Het Trefpunt Yerseke, bingo voor 50-plussers, 14 u. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, knutselclub 6 t/m 12 jaar, 14 u. Bibliotheek Goes, voorlees- uurtje, 14 u. Gebouw Leger des Heils Goes, spreekuur Cliëntenraad Bijstand en Mi nima van de Gemeente Goes, 9.30-11.30 u. Sportpunt Zee land Goes, senioren wandei- morgen, 9.30 u. Boekhandel De Koperen Tuin Goes. Sjoerd Kuiper leest voor en signeert zijn boeken, 15 u. Zeeland- hallen Goes, Contacta, bedrijvencontactdagen, 14 u. sneeuw- storting grootste knaagdier c DONDERDAG GymnastiekverenigingYerseke, cursus ‘Bewegen op maat’, lichte conditietraining, vet- verbranding en spier- versterkende oefeningen, 20 u. VRIJDAG Buijs Ballot College Goes, dia- lezing over scheeps archeologie, 19.30 u. Aquariumvereniging De Vuur- neon Kapelle, open huis, 20 u. De Stenge Heinkenszand, feestavond voor vrijwilligers, 20 u. schone lucht,, te waarborgen worden er in de toekomst min der vergunningen verstrekt voor nieuwe woningen in het buiten gebied. Ook wil het college dat de boeren hun producten op een meet* duurzamere manier gaan telen. Wat betreft het water in de ge meente is Kapelle van plan de kwaliteit van het oppervlaktewa ter te verbeteren. Voorts probeert het gemeentelijk apparaat het watergebruik door burgers en bedrijven te verminderen, bij voorbeeld door het stimuleren van het gebruik van minder hoogwaardig water voor het sproeien van een gazon of akker. voor 12 en 13 oktober 2002 HUISARTSEN: Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Sla ger, dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt waargenomen door: dr. R. Posthumus, Van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-230318. De praktijken van de huisartsen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken en Thijssen worden waargeno men van vrijdag 17.00 uur tot zondag 19.00 uur door: dr. M.J. Oortman, J.Q.C. Lenshoeklaan 10, Kloetinge, tel. 0113-231805. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ‘s-Heer Hendrikskinderen.Nisse,‘s-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aarnoutse en Binnen kamp wordt waargenomen door: R.B.T. Wolbers, Korte Achter weg 16, ‘s-Heer Arendskerke, tel. 0113-561202. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Miermans.Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvogelstraat 86, Heinkenszand. tel. 0113-563074. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. C.l. Risseeuw, Burg. Vogelaarstraat 2a. Kruiningen, tel. 381566. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Huisartsenpraktijk Balans, Tremel 20, Krabbendijke, tel. 272844. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. 0113-341290. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke. ‘s-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg. Zwartelé en Van der Tempel wordt waargenomen door: dr. W.J. Kronenberg, Molenstraat 15, Hoedekenskerke, tel. 0113- 311747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. JA. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.PJ.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen door: dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kortgene, tel. 0900-3301319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00-11.00 uur. dr. M.J.B.M. van Hout, Prins Bernhardstraat 9, Yerseke, tel. 06-53 25 71 31. Tandartsen in de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandart sen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. APOTHEEK Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Marieke Verschelling, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118- 414444. DIERENARTSEN: Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, MA.R. van den Boomgaard en drW. Verboom wordt waargenomen door: MA.R. van den Boomgaard, tel. 0113-228866. Goes, Heinkenszand,Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.RC. Karelse, H.J. van Dijk en R Stok man wordt waargenomen door: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkenszand, tel. 0113-561290. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 -10.00 uur. Dierenartsen L Huiskes-Comelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. DIERENAMBULANCE Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen- Duiveland: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastanje- straat Goes, trimgroep, een voudige conditieoefeningen en spelvormen, 8.20 u. Neder lands Hervormde Kerk Yerseke. workshop Stichting Kinder werk Timotheus, 10 u. De HeyZon Kapelle, Klavar Regio dag met demonstratie door klavarspelers, 10.30 u. Wijk gebouw De Spinne Goes, stijl dansavond, Dansclub De Vriendschap. 21.15 u. Neder lands Hervormde Kerk Kruiningen, koor- en samenzangavond. 19.30 u. Boekhandel De Koperen Tuin Goes, Leendert Jan Vis signeert zijn werk, 14 u. Arendshuis ‘s- Heer Arendskerke, ATB-wed- strijd op parkoers De Kraker, vanaf 13 u. Wijkgebouw De Spinne Goes, kinderdisco. 19 u. Dorpshuis De Meiboom Krabbendijke, jeugdshow Ne derlandse Bond van Vogel liefhebbers, 9.30 u. De Stenge Heinkenszand, optreden voor senioren door cabaret- vèreniging De Bonte Avond Club, 14 u. Stenevate Heinkenszand. open dag bij politie, brandweer en ambulancedienst, 10 u. Dag kapel Maria Magdalenakerk Goes, eucharistieviering oud- katholieken, 10.30 u. GOES - Ambachtsbakker De Gouden Korenaar is tijdens de jaarbijeenkomst van Ambachts bakker uitgekozen tot ‘bakker van het jaar 2002’. John van Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0113) 274020 Privé (0113)503903 06-54267132 e-mail: red.bevelander@whz.wegener.nl Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5,4460 AA Goes Oplage: 43.200 Bezorging ((0113) 274 000 Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: Maandag 12.00 uur -) De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B.V. Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 4460 AA Goes tel.: (0113)274000 fax.: (0113)274010 Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes Pieter Karman (bladmanager) (0113)274090 privé (0113)613394 Henk Mallekote (acquisitie) (0113) 274031 privé (0113)342535 Cora Slot (acquisitie) (0113) 274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (acquisitie) (0113)274032 privé (0113)213463

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 7