Hoe wakker is politiek Zeeland Boeren met het milieu Het wordt steeds leuker bij Jan dag kans op een Provincie Zeeland Let op! Tijdens de wegwerkzaam heden maakt u elke Van maandag 7 okt. t/m zaterdag 12 okt. 2002 YET HEATERS Meeuwse handelsonderneming bv i E 5 I •X- X i- Statencommissie Provinciale Onderwijsraad In beroep IpSfÉ «g, -x» jasfe i 3 ■w Woensdag 9 oktober 2002 pagina 5 I ijl 1 5 Het is voor velen onduidelijk wie de provinciale bestuurders zijn en waar zij zich mee bezig houden. Daar moet verandering in komen, maar hoe doe je dat. Politici en burgers kunnen hun mening daarover kenbaar maken in het Scoopera-debat dat op 15 oktober in Middelburg wordt gehouden onder leiding van Ferry Mingelen. Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 41/2002 Afdeling Communicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl 5 halen 4 betalen Heteluchtkanonnen Infraroodstraiers Overal toepasbaar Olie - petroleum - propaangasuitvoeringen Vele types Met en zonder rookgasafvoer Hoge kwaliteit Lage prijs Energiebesparend ic'-' A U. S- I M y*' F ll\ o '4 DE BEVELANDER Nieuws 3 Gratis I “ALLEEN OPWARMEN” Donderdag vrijdag 2 gegrilde kippen -A- Win en Verdien! VERSE RUNDERTARTAARTJES 3 voor 2,20 Zoet water Gezuiverd rioolwater wordt in vaktermen effluent genoemd. Dit zoete water wordt, tegen hef fingskosten, nu zonder meer geloosd. Zonde vond akkerbou wer Huub Remijn. Zoet water kan hij goed gebruiken op zijn akkers wanneer de regen uitblijft. Het waterschap was erg geïnteres seerd in de plannen. Bij wijze van proef werd een bestaand bekken gebruikt voor de opvang van het water. Van daar uit is het water via druppelbevloeiing over een aardappelveld verspreid. Het resultaat van de proef was posi tief, reden om door te gaan met het bevloeiingssysteem. Vlasverwerking Vlak bij Koewacht, heeft Mark van Gremberghe samen met zijn Vermindering van de afhankelijk heid en het gebruik van gewasbe schermingsmiddelen, gebruik van dierlijke mest in plaats van kunst mest. Dat zijn doelstellingen die in tal van provinciale en rijksno- ta’s te vinden zijn. Om dit alle maal te kunnen bereiken stimu leert de provincie onder andere door subsidieverstrekking een aantal projecten die betrekking hebben op duurzame landbouw. In nummer 23 van de miiieureeks 'Boeren met het milieu’ zijn boe ren zelf aan het.woord. Zij vertel len hoe het in de dagelijkse prak tijk gaat.. Vochtspanning Vanaf 2001 kunnen 24 telers in de provincie Zeeland voorkomen dat ze onnodig veel water geven. Dit door het watergeefadviesmo- del iRRY. Dit model meet de vochtspanning, dit percentage geeft aan hoeveel moeite een boom moet doen om vocht op te nemen. Sjaak Elenbaas is een van de fruittelers die deelneemt aan het project. Het project richt zich op vermindering van water verbruik en het verschaffen van inzicht in de werkelijke waterbe hoefte van bomen. Gewasbeschermingsmiddelen Minimum Lethal Herbicide Dosis houdt in dat voor een gewas zo min mogelijk gewasbescher mingsmiddelen worden gebruikt. Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van fluorescentieme- ters. Deze meter meet of een twee broers een vlasverwerkings- bedrijf. Op een gegeven moment stond de familie voor de keus doorgaan of stoppen. Het project herinrichting van de vlasketens bleek de ideale uitkomst. Het project is in 1996 gestart met als doel dat vlasverwerkingsbe- drijven vanuit een sterkere posi tie kunnen opereren, ook onder moeilijke marktomstandigheden. Het gaat goed nu met het bedrijf niet alleen is de productie beter, ook het vlas is van hogere kwali teit. Opvragen Wie wil weten wat de boeren nog meer te vertellen hebben en wat de betekenis van de projecten is, kan de brochure ‘Boeren met het milieu' opvragen bij het Infor matiecentrum van de provincie. Uienteelt De teelt van uien staat onder druk. Het verbod om bepaalde middelen te gebruiken kan ver gaande gevolgen hebben voor de teelt. Op proefboerderij ‘De Rusthoeve’ te Colijnsplaat zijn er veldproeven gedaan met het wel, niet of in mindere mate gebruik maken van bestrijdingsmiddelen. Onderdeel van de proeven was ook een rassenvergelijking. Door gebruik te maken van gegevens van de proefboerderij kan een bijdrage geleverd worden aan het doel van duurzame land bouw, vermindering van midde lengebruik. onkruidplant nog in leven is of binnen afzienbare tijd afsterft. Toon Peters woonachtig in Zuiddorpe maakt gebruik van de MLHD-meter. Hij gebruikt de meter omdat hij dan beter kan inschatten of de bespuiting is geslaagd en hij de conditie van het gewas kan bepalen. Uiteinde lijk heeft hij tien procent van de herbicide kunnen besparen. De commissie Algemeen Bestuur vergadert op maandag 14 oktober, aanvang 13.45 uur. De vergadering is openbaar en wordt gehouden in het provincie huis, Abdij 6, Middelburg. Aan het begin van de vergadering is er spreekrecht voor het publiek. In de commissie worden de be groting en het investeringsplan 2003 besproken. Voor 2003 moeten Provinciale Staten vast stellen wat de provinciale opslag is voor de motorrijtuigenbelas ting. Op grond van regelgeving zou het tarief met 3,3% mogen worden verhoogd. GS stellen voor om terughoudend te zijn met trendmatige aanpassingen van tarieven en stellen voor de verhoging te stellen op 2,3%. De verhoging zorgt voor een inkom- stenpost op de begroting van €450.000,-. Andere agenda punten zijn de brief van GS inza ke de externe evaluatie van SCOOP, het vernieuwingsproces bibliotheekwerk, de ontwikkelin gen van het Zeeuws Museum en het Biologisch Museum, de tarie ven PSD 2003 en het Meerjaren programma Infrastructuur Zee land 2003-2007. De volledige agenda en bijbehorende stuk ken liggen ter inzage bij het In formatiecentrum van de provin cie. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag ge opend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De informatie kan ook worden verkregen via de website: www.zeeland.nl. Woensdag 16 oktober vergadert de afdeling BOSO van de Provinciale Onderwijsraad. De openbare vergadering wordt gehouden in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg en begint om 14.00 utir. De heer Vosters zal uitleg geven over de relatie van de GGD met het speciaal onderwijs. De volgens spreker is de heer Huijbrechs van SCOOP. Hij geeft uitleg over het onder wijsproject Delta 2003. Andere agendapunten zijn het vakantie- schema 2003, schoolzwemmen en evaluatie Jeugdmonitor Zeeland. De afdeling VOHEHO vergadert op donderdag 17 oktober, aan vang 14.00 uur. De vergadering is openbaar en wordt gehouden in het provinciehuis. De heer M. van Os van APS en Axis houdt een inleiding over de versterking van de beroepskolom VMBO- MBO-HBO. Verder wordt gespro ken over de planningsvrijheid in het VMBO, de opvang en bege leiding van risicoleerlingen en de stand van zaken met betrkking tot de oprichting van de Roose velt Academy. De volledige agenda’s en bij behorende stukken van beide commissies liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van de provincie. Scoopera-debat Reden genoeg om een debat te organiseren over de politieke interesse, betrokkenheid en het stemgedrag van de Zeeuwse burger. Als opmaat voor de komende verkiezingen voor Provinciale Staten op 13 maart 2003 organiseert Scoop in samenwerking met de provincie een debat onder leiding van Ferry Mingelen. Op dinsdag 15 oktober vindt het Scoopera-debat ‘Hoe wakker is politiek Zeeland’ plaats in de burgerzaal van het stadhuis in Middelburg. De rode draad van de avond is het onder werp de communicatie tussen de Zeeuwse bevolking en de provin ciale politiek. Het doel van het debat is inzicht te krijgen in de betrokkenheid van Zeeuwse bewoners bij de politiek en de inzet van politici hierbij. Tijdens het debat zal pen politiek lied ten gehore worden gebracht door Engel Reinhoudt Communiceren Uit onderzoek blijkt dat in bepaal de wijken in Zeeland een zeer lage opkomst is bij verkiezingen, zowel bij de provinciale als bij de gemeenteraadsverkiezingen. Waarom is er weinig interesse in de politiek? Kunnen de politici zich wat actiever opstellen en duidelijker met de burger com municeren. Wat verwachten bur gers en politici van elkaar? De provinciale politieke partijen pra ten tijdens het debat met burger Jongeren Het is een feit dat voornamelijk jongeren nauwelijks in politiek zijn geïnteresseerd en zeker niet in de provinciale politiek Voor het debat zijn een aantal jongeren van de Hogeschool Zeeland bezig geweest met het maken van een campagnevoorstel ‘Hoe zou het in de toekomst moeten met de communicatie tussen jon geren en de provinciale politici’. Zij presenteren hun campagne voorstel op 15 oktober tijdens het debat. Welkom Het programma begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Het debat is gratis toegankelijk en iedereen is van harte wel kom. en het publiek over de interesse, betrokkenheid en communicatie aan de hand van 4 thema’s: leef baarheid op het platteland, open baar vervoer, duurzame energie en sportevenementen. Op 15 oktober 2002 zal de adviescommissie bezwaarschriften van de provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebben den. De zitting wordt gehouden in het provinciehuis. Onder voorbe houd van wijzigingen komen de volgende zaken aan de orde: - om 16.00 uur wordt het bezwaarschrift van De Faunabescherming te Amstelveen behandeld tegen een besluit van GS inzake de verleende ontheffing als bedoeld in artikel 68 van de Flora- en faunawet aan WBE/Jachtcombinatie De Bathpolders voor het doden van reeën en - om 16.00 uur wordt het bezwaarschrift van De Faunabescherming te Amstelveen behandeld tegen een besluit van GS inzake verlening van een ontheffing als bedoeld in artikel 68 van de Flora- en faunawet aan de heer J.C.D. Gideonse voor het doden van hazen. Voor meer informatie over deze zaken kan contact opgenomen wor den met de secretaris van de adviescommissie, mevrouw C.W. Ra- mondt, tel. 0118-631377. VARKENSF1LETLAPJES OF STUKJE 100 gram voor 1,00 actie - actie - actie KWARTETJES 5 voor 5,00 4 minuten bakken actie - actie - actie j Saucijzenbroodjes Kronanflets bij Jan VLEESWAREN 200 gram naar keuze ook 4 x 50 gram rosbeef (eigen) coburger rauwe ham runder melange olé cervelaat eigen ontbijtspek 200 gram voor 3,60 Hammousse van Boerenham 100 gram 0,60 Verse Nasi Bami Macaroni Stamppot. Boerenkool, Bietjes, Zuurkool voor 4,54 Politieke interesse Uit een onlangs door Scoop uit gevoerd onderzoek (2002) naar de huidige politieke interesse onder de Zeeuwse bevolking komt naar voren dat 50% van de ondervraagden vindt dat er onvoldoende contact is tussen burgers en politiek. Het onder zoek dat in opdracht van de pro vincie is uitgevoerd, geeft verder aan dat mensen wel geïnteres seerd zijn in concrete maat schappelijke vraagstukken, maar de link niet leggen met de rol die de provincie hierin speelt. i A. Plesmanweg 6 Postbus 190 4460 AD Goes Tel.0113-212620 Fax 232214 www.meeuwse-goes.com E-mailinfo@meeuwse-goes.com a., ‘■ü-V-. n? o o. •s 3 Q Qq X 1 g’ o 3: Q i Ss. y Vl /j’

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5