Puur of on the Rocks Ouderdomsdiabetes De Koe-bel i I 1 I «9 I treft steeds meer jonge mensen J Diabetes de wereld uit. Giro 5766. Diabetes Fonds, Amersfoort. Aisha, 17 jaar ■■■Officiële Mededelingen 4 Diabetes Fonds I Woensdag 9 oktober 2002 pagina 4 v geregelde procedure. Milieu j I €32,95 €23,95 24,50 €29,95 34,95 €26,95 28,95 25,95 Uw whiskyspecialist €23,95 Saneringsplan Molen polderweg (ong.) te Yerseke Wijziging vergunning J.G. Timmerman Groenvoerdrogerij B.V. Streekplanherziening “Westerschelde Container Terminal Concessie Wet droogmakerijen en indijkingen Ontgronding mestbassin Wester- landpolderweg Wolphaartsdijk en per ceel in Yerseke Moer Ontheffing Flora- en faunawet Glenfiddich Solera Reserve -15 years The Macallan Single Malt -12 years DORPSSTRAAT 82 HEINKENSZAND TEL.: 0113 563797 Grondwaterbeheers plan 2002-2007 The Balvenie Founders Reserve -10 years Tamnavulin Speyside Single Malt -12 years Auchentoshan Lowland Single Malt -10 years Bowmore Legend Islay Single Malt Highland Park Single Malt - u years Aberlour Single Malt-10 years Famous Grouse Vintage Malt -12 years Ontwerp-vergunning Sagro Aannemings- maatschappij Zeeland B.V. rj I I t z G v; Z( fii g' w hi w w SI pi g' w vi a; re ti< ht Glen Garioch Highland Single malt -10 years «s» t ft Diversen I DE BEVELANDER i” I Ci EuroSlijteij €25,95 1 Provinciale Staten van Zeeland hebben op 28 juni 2002 het Grondwaterbeheersplan 2002-2007 met als titel “Samen omgaan met (grond)water” vastgesteld. In het plan zijn de nieuwe regels voor het onttrekken van grond water uiteengezet. Gelijktijdig met het plan is de Verordening Waterhuishouding Zeeland aange past aan de nieuwe regels. Belanghebbenden kunnen tot en met 21 november 2002 een be zwaarschrift tegen de beschik king indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Alge mene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN ‘s Gravenhage. De beschikking wordt 22 novem ber 2002 van kracht, tenzij bin nen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval wordt het besluit niet van kracht, voordat op dat verzoek is beslist. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de loca tie Molenpolderweg (ong.) te Yerseke-ernstig is en hebben met het saneringsplan van de heer P.H. den Toonder te Yerse ke ingestemd (artikel 29 en 39 Wet bodembescherming). De beschikking ligt van 10 okto ber tot en met 21 november 2002 ter inzage bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen op werkdagen van 9- 12 en 13-16 uur en (na telefoni sche afspraak 0113-395315) op donderdagavond van 17.30- 20.30 uur. Provinciale Staten hebben op 4 oktober 2002 de streekplanher ziening “Westerschelde Container Terminal” en de bijbehorende ant woordnota, waarin op de ingeko- Het ontwerp-plan heeft ter inzage gelegen van 19 december 2001 tot en met 14 februari 2002. Op 29 en 31 januari 2002 zijn hoor zittingen gehouden in respectie velijk Heinkenszand en St. Jan steen. Er zijn 18 schriftelijke reacties ingediend die zijn ver werkt in een Antwoordnota. Ook de reacties die zijn ontvangen tij dens de hoorzittingen zijn in die nota verwerkt. Het plan heeft een looptijd van zes jaar. Deze streekplanherziening heeft tot doel de vestiging van een containerterminal aansluitend aan het zeehaventerrein "Vlissingen- Oost” planologisch mogelijk te maken. Tevens voorziet de streekplanherziening in het aan wijzen van een natuurcompensa- tiegebied, ter vervanging van de natuurwaarden die bij de aanleg van de terminal worden aange tast. De vastgestelde streekplanherzie ning wijkt op onderdelen af van het ontwerp. Naar aanleiding van de ingediende bedenkingen en de uitgebrachte adviezen zijn een aantal wijzigingen in de tekst en op de bijbehorende kaart aange bracht. Veelal betreft het daarbij ondergeschikte aanpassingen of aanvulling van de tekst en tevens: - Een aanvulling van de onderbou wing dat voor de Westerschelde Container Terminal geen alter natieven voorhanden zijn. - Een nadere aanduiding van de mogelijkheden die het natuur- compensatiegebied biedt voor vissen. - De wijze waarop zal worden omgegaan met beschermde plantensoorten in het plange bied. - Toevoeging van een passage over lichthinder. - Wijziging van de functie “agrari sche ontwikkeling richtingge vend” van het tussen het natuur- compensatiegebied en het bestaande zeehaventerrein gelegen gebiedje in “zeehaven terrein”. - Opname van het tracé voor de Sloelijn op de kaart, alsmede wijziging van de ligging van de primaire zeewering ter plaatse van het natuurcompensatiege- bied en het aangrenzende zee haventerrein. - Toevoeging aan de tekst dat ruimte dient te worden geboden voor de bouw van een koelwa- teruitlaat ten behoeve van de eventuele bouw van een electri- citeitscentrale in het industrie gebied Vlissingen-Oost. In de streekplanherziening is de wijziging van'de functie “ecologi sche ontwikkeling richtinggevend" van de voor de containerterminal benodigde oever van de Westerschelde in de functie “zee- haventerrein" aangemerkt als een concrete beleidsbeslis sing als bedoeld in artikel 4a, lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening. De streekplanherziening “Wester schelde Container Terminal, de bijbehorende antwoordnota, de bekendmaking en het vaststel lingsbesluit liggen van 10 okto ber tot en met 20 november 2002 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8.00-17.00 uur en desgevraagd buiten kantooru ren, in het provinciaal informa tiecentrum, Abdij 9 te Middel burg op werkdagen van 9.30- men bedenkingen wordt inge gaan, vastgesteld. De aanvraag om concessie be treft de uitvoering van indijkings- werken ten behoeve van de reali sering van een containeroverslag- terminal voor de zee- en binnen vaart met bijbehorende be drijfsterreinen en ontsluitende infrastructuur in het zeehaven- gebied Vlissingen-Oost in de gemeenten Vlissingen en Borsele. Ingevolge artikel 3 en volgende van de Wet droogmakerijen is door ons college verslag en advies uitgebracht over de aan vraag bij besluit van 17 septem ber 2002. Daarbij is toepassing gegeven aan de in afd. 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht De aanvragen, de ontwerp-be- schikkingen en de overige stuk ken liggen van 10 oktober tot en met 7 november 2002 ter inza ge bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, in het gemeentehuis van Goes, Oost- singel 2 te Goes, op werkdagen van 9-12 en 13-18 uur en don derdagavond van 17-20 uur (aan vraag Jasperse) en in het gemeentehuis van Reimers waal. Oude Plein 1 te Kruiningen, op werkdagen van 9-12 en 13-16 uur en (na telefonische afspraak 0113-395395) op donderdag avond van 17.30-20.30 uur (aan vraag waterschap Zeeuwse Eilanden). Tot en met 7 november 2002 Kan een ieder gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp beschikkingen indienen bij gede puteerde staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middel- Gedeputeerde staten van Zee land willen de door J.P. Jasperse te Wolphaartsdijk en het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuwse Eilanden gevraagde vergunningen ingevolge de Ontgrondingenwet voor reeds uitgevoerde ontgrondingswerk- zaamheden ten behoeve van de aanleg van een mestbassin op een perceel, gelegen aan de Westerlandpolderweg ten westen van Wolphaartsdijk resp. het win nen van grond voor het maken van dammen en kades in het kader van waterpeilverhogende maatregelen in de Yerseke Moer, verlenen met voorschriften ter bescherming van de bij de ont grondingen betrokken belangen. Na 7 november 2002 tot einde beroepstermijn liggen de stukken op genoemde plaatsen ter inzage op werkdagen tijdens kantooru ren. Een afschrift van het advies ligt voor belangstellenden vanaf 10 tot en met 23 oktober 2002 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, het Groene Woud 1 te Middelburg op werk dagen van 8.00-17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren en de gemeentehuizen van Vlis singen en Borsele op de voor hen gebruikelijke tijden. Tegen dit advies staat geen bezwaar en beroep open. In een later stadium van de pro cedure, bij de concessieverlening door de Kroon, kan desgewenst bezwaar worden ingediend en beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Daarna, tot het einde van de be roepstermijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaat sen en tijden. Een ieder kan tot en met 7 no vember 2002 schriftelijke be denkingen tegen de ontwerp- vergunning indienen bij Gedepu teerde Staten van Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middel burg. Hierbij kan worden verzocht per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot en met 30 oktober 2002 kan een ieder verzoeken om een gedachtenwisseling over de ontwerp-vergunning (0118- 631769). Bij de gedachtenwisse ling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge be denkingen worden ingebracht. Alleen zij die bedenkingen heb ben ingediend tegen de ontwerp- Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een aanvraag ont vangen om een vergunning Wet milieubeheer van Sagro Aan- nemingsmaatschappij Zeeland B.V. voor uitbreiding van de door genoemd bedrijf geëxploiteerde inrichting aan de Polenweg te Nieuwdorp (gem. Borsele). Het terrein van de uitbreiding ligt naast de huidige inrichting en zal gebruikt worden voor de op- en overslag van hout en de bewer king ervan. Gedeputeerde Staten willen de vergunning verlenen met voor schriften ter bescherming van het milieu. De ontwerp-vergunning ligt van 10 oktober tot en met 6 novem ber 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene, Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeen tehuis van Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17- 20 uur. De beschikking en overige stuk ken kunnen worden ingezien van 10 oktober 2002 tot en met 20 november 2002 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9-12 uur en 13-15 uur en (na telefonische afspraak 0113- 377362) in de avonduren. Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het wijzigen van de vergun ning Wet milieubeheer van J.G. Timmerman Groenvoerdrogerij B.V. te Kortgene. De inrichting waarop deze ver gunning betrekking heeft, is gele gen op het industrieterrein “Groenvoerdrogerij J.G. Timmer man". Dit industrieterrein is op 31 mei 1988 door Gedeputeerde Staten van Zeeland gezoneerd. J.G. Timmerman Groenvoer drogerij B.V. is het enige bedrijf dat gevestigd is op het betreffen de industrieterrein. Er was bij het vaststellen van de geluidszone sprake van een saneringssituatie waarvoor een saneringsonderzoek is uitge voerd. Naar aanleiding van de geconstateerde saneringssituatie rondom dit industrieterrein is door ons het programma van maatregelen industrieterrein "Groenvoerdrogerij J.G. Timmer man" vastgesteld. Met dit besluit wordt de beschik king met de daaraan verbonden voorschriften aangepast overeen komstig de uitkomsten van het programma van maatregelen. vergunning, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerp-vergunning en be langhebbenden aan wie rede lijkerwijs niet kan worden verwe ten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-ver gunning kunnen later beroep instellen. Het besluit wordt op 22 novem ber 2002 van kracht, tenzij over eenkomstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, junc to artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling be stuursrechtspraak van de Raad van State. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is in het kader van arti kel 68 van de Flora- en fauna wet de volgende ontheffing ver leend. Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bos sen bedrijfsmatige visserij en wateren is ontheffing verleend voor het doden, verwonden, van gen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van haas en daarbij gebruik te maken van het geweer aan A.G.B. Eversdijk té Colijnsplaat. De ontheffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot 15 oktober 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden aan de Schoorsebredeweg te Kapelle, gelegen in de gemeente Kapelle. Tevens bestaat op grond van artikel 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaar een voorlopi ge voorziening te vragen bij de president van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Inzien en bestellen Het Grondwaterbeheersplan 2002-2007 is toegezonden aan alle instanties en personen die destijds het ontwerpplan hebben ontvangen en aan degenen die er op hebben gereageerd tijdens de inspraakperiode. Voor belangstel lenden ligt het plan ter inzage in het informatiecentrum van de provincie. Het plan kunt u daar gratis op vragen. Het adres is: Provinciaal Informatiecentrum, Abdij 9 te Middelburg. Het cen trum is geopend op werkdagen van 09.30-12.30 en 13.30-16.30 en telefonisch bereikbaar op het volgende nummer: 0118- 631400. U kunt het plan over enige tijd ook inzien via internet op de website van de provincie www.zeeland.nl. Inlichtingen Voor inhoudelijke informatie over het Grondwaterbeheersplan kunt u zich wenden tot de heer E.J. Lere, bereikbaar op telefoonnum mer 0118-631189. 12.30 en van 13.30-16.30 uur en tijdens kantooruren bij de gemeenten Vlissingen en Borsele Voor het inzien buiten kantoor uren, het verstrekken van een kosteloze mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage lig*gen- de stukken kunt u zich wenden tot de Afdeling ruimtelijke ontwik keling (tel. 0118-631926). Een ieder kan tot en met 20 november 2002 tegen het de concrete beleidsbeslissing zoals aangegeven in de streek planherziening schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen bij de Afdelings bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep dient naam en adres van de indiener te bevat ten, ondertekend en gedagte kend te zijn. Tevens moet duide lijk zijn tegen welk besluit het beroep zich richt. Op grond van artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht kan degene die beroep instelt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De streekplanherziening en de antwoordnota kunnen gratis wor den opgevraagd bij het provinci aal informatiecentrum, Abdij 9 te Middelburg (tel. 0118-631400). burg. Indieners van bedenkingen kunnen verzoeken hun persoonlij ke gegevens niet bekend te maken. Wie in dezelfde periode over de ontwerp-beschikkingen van gedachten wil wisselen of mondeling bedenkingen wil inbrengen, kan een telefonische afspraak maken (0118-631786). De aanvragers worden in de gelegenheid gesteld daarbij aan wezig te zijn. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken, kan men zich v.w.b. de Directie ruimte, milieu en water wenden tot G. Beckers (tel. 0118-631786). Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen het ont- werp-besluit, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over het ontwerp-besluit en belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen be denkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit kunnen tot en met 21 november 2002 tegen de vergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118-631071). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw S.M. van Baal (tel. 0118-631722). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot J. Provoost, (tel. 0118- 631769). r L I V, hi SI d JT in tc JT Ie di a. hi In ‘E re Ie tij V VI v; - Het Grondwaterbeheersplan is een uitwerking van het provincia le beleid met betrekking tot het voorgestane grondwaterbeheer, zoals verwoord in het Waterhuis- houdingsplan Zeeland 2001- 2006, vastgesteld op 23 maart 2001. De regels voor het ont trekken van grondwater zijn tegen het licht gehouden en aan gepast op basis van het nieuwe beleid. Tevens zijn de regels ver eenvoudigd en de mogelijkheden voor het onttrekken van grondwa ter op basis van algemene regels uitgebreid. Hierdoor kan slag vaardiger worden ingespeeld op nieuwe onttrekkingen. Anderzijds zijn, door wijzigingen van de kwetsbare gebieden, de mogelijk heden voor het onttrekken van grondwater in enige mate be perkt. Onder de kwetsbare gebie den worden begrepen de gebie den met de functie natuur, land- bouw/natuur, drinkwater inclusief een bufferzone. Bij het plan is een kaart gevoegd waarop de betreffende gebieden zijn aange duid. Bezwaar De ontheffing ligt van 10 oktober 2002 tot en met 20 november 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantoor uren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer R. Steijn'ttel. 0118-631196). Belanghebbenden kunnen tot en met 20 november 2002 bezwaar tegen de ontheffing indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD te Middelburg. Door Zeeland Seaports is een verzoek om concessie ingediend ingevolge de Wet droogmakerijen en indijkingen. Dit verzoek is bij de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ingekomen op 9 juli 2001 en aan het college van Gedeputeerde Staten om advies gezonden op 26 juli 2001. Daarbij is verzocht de concessie aanvraag gecoördineerd met de andere aan de Milieu Effect Rapportage gekoppelde procedu re te behandelen. Deze procedu res betreffende de streekplanher ziening en de wijziging van de bestemmingsplannen van de gemeenten Vlissingen en Borsele.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 4