Streeknieuws Ter weel opent De Villa Goud voor Het Gors (jolven Ontwikkelingen veerse Meer Muziek en zang Burgemeester en wethouders voor de klas a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Opnieuw spuitje tegen nekkramp XPOSITIES D bij het Leger des Heils Podium Koningin opent Sint Jans hospice REGIONALE bas+mar de jager kerkplein 57 kapelle www.basmar.nl pagina 31 woensdag 2 oktober 2002 r MIDDELBURG - De eerste bewoners hadden hun in trek al genomen voordat koningin Beatrix zaterdag 5 oktober het Sint Jans hospice De Casembroot in Middelburg officieel opende. Tijdens de korte plech tigheid in de Burgerzaal liet Léon Phernambucq, voor zitter van de Raad van Bestuur van Zorgstroom, iro nisch genoeg weten dat alle medewerkers en vrijwilli gers van de zorginstelling meeleven met de gezond heidstoestand van prins Claus. Een dag later stierf het geliefde lid van het Koninklijk Huis op 76-jarige leef tijd. GOES - Jarenlang was de Villa van Zorgcentrum Ter Weel een punt van discussie. Eerst in gebruik als verpleegruimte, later als kantoor dreigde de Villa in 1994 nog door de nieuwbouwplannen van het Zorg centrum onder de slopershamer te vallen. Inmiddels is het pand in oude luister hersteld. Afgelopen donder dag verrichtte wethouder Charles Linssen de officiële opening. GOES - De GGD Zeeland start op 6 november met de tweede fase van de landelijke vaccinatiecampagne te gen meningokokken C. Alle kinderen van 6 tot en met 14 jaar worden persoonlijk uitgenodigd voor de inen ting. Twee weken voor de vaccinatiedatum valt de oproepbrief in de bus. I i MN FOTO JAAP WOLTERBEEK (advertentie) "*»7< xr. ij n n r de 40’ najaarsshow. deze hele oktober- woonmaand extra Goes - Het Kamperlands koor‘Zin - gend getuigen’en het muziekkorps van het korps Goes verlenen zon dag 13 oktober hun medewerking aan een muziek- en zangdienst in Middelburg om bij het Sint Jans hospice aan de Nassaulaan de sleutel weer aan de vorstin te overhandigen. Mol vond het een eer om voor de koningin te lopen. ,,Het is een fantastische vrouw. Om daar een ererondje voor te mogen lopen. Gewel dig!” Stichting Roparun werd betrokken bij de opening van wege hun inzet bij de realise ring van dit project. In totaal hebben de Zeeuwse atleten 100.000 euro bij elkaar gelopen voor het hospice. De ochtend verliep bijna vlek keloos, ware het niet dat de ko- MIDDELBURG - De stuurgroep ‘Rondom het Veerse Meer’ no digt iedereen uit mee te praten over de ontwikkelingen in de omgeving van het Veerse Meer. Tweewekelijks poneert de groep een stelling op internet waarop Borsele - Het college van B&W van Borsele zal binnen- kort in het kader van het School Adoptie Plan (SAP) op alle basisscholen in de ge meente uitleg geven over de ningin bij het uitstappen van de auto op de Markt haar hand tasje vergat. Aan het einde van het programma week Beatrix even af van het draaiboek om de wens van de 95-jarige Elisabeth Vervest uit Goes te een ieder kan reageren. De be langrijkste beslispunten bij de discussie over de toekomst van het Veerse Meer, de water kwaliteit, het landschap en de uitbreiding van de recreatie voorzieningen, zullen de revue organisatie. Het plan is een project van de politie om het contact met jongeren te versterken. Naast het col lege en de politie participe ren ook Bureau Halt en de vervoerder Connexxion in het SAP-project. In februari geeft Halt de lessen en aan het eind van het schooljaar parkeert Connexxion de vandalisme- bus voor de scholen. staat zijn op eigen gelegenheid te komen, wordt er gezorgd voor ver voer. Voor meer informatie over dit vervangend vervoer (0113-3212814. De toegang is gratis. laatste fase van hun leven en biedt plaats aan vijf personen. Eén van de criteria waaraan een patiënt moet voldoen om in aanmerking te komen voor plaatsing in het hospice, is een levensverwachting van maxi maal drie maanden. Het overgrote deel van het hospice is gefinancierd uit de nalaten- BREDA - Vijf verstandelijk ge handicapten van Het Gors in Goes hebben zaterdag 21 sep tember meegedaan aan de Spe cial Olympics in Breda op het onderdeel zwemmen. De reis Voor e zomervakantie zijn alle kinderen van 1 tot en met 5 jaar en alle jongeren van 15 tot en met 18 jaar ingeënt. Kinderen die tijdens de eerste fase geen gebruik konden maken van hun oproep komen ook in aan merking voor de prik. De start van de laatste inentingen is wat later dan gepland dan de bedoeling was. Vanwege de benodigde tijd die tussen de BMR-prik, voor kin deren van 9 jaar, en de vacci natie tegen meningokokken C moet zitten, worden de BMR- prikken uitgesteld tot decem ber. Het besluit om te gaan meen ten tegen meningokokken C is dit voorjaar genomen door mi nister Borst van Volksgezond heid. Gebleken is dat nek kramp zoals de meningo-kok- schap van Sophie de Casembroot, weduwe van de oud-commissaris van de koningin in Zeeland De Casembroot. De Johanniter Orde, de oudste ridderorde van Neder land, heeft als enige erfgenaam van De Casembroot het gebouw om niet aan de Walcherse zorg organisatie Zorgstroom ter be schikking gesteld. naar Brabant is niet voor niets geweest. Marga, Annet, Jan, Greta en Desiree (v.l.n.r) sleepten in totaal twee gouden, twee bronzen plakken en een vaantje voor de vijfde plaats in de wacht. ken type C ook wel wordt ge noemd, steeds vaker voorko men. Het ministerie heeft daarom besloten alle kinderen en jongeren de inenting gratis aan te bieden. Vanaf septem ber is de vaccinatie opgeno men in het Rijksvaccinatie- programma. De inentingen in Zeeland wor den verzorgd door medewer kers van de GGD Zeeland, de Thuiszorgorganisaties, ambulancediensten, het Rode Kruis en de Provinciale Ent- administratie Zeeland. De GGD heeft een callcentre inge richt om vragen te beantwoor den en zo nodig informatie te verstrekken. Tevens is informa tie te vinden op de website www.ggdzeeland.nl en in te winnen via de landelijke informatielijn 0800-3008051. KAPELLE Gemeentehuis. Kerkplein 1laap Klein, ‘De dageraad’ foto's van Zeeland tijdens het aanbreken van de dag. Ma., wo. en do. van 9-16 uur. Di. en vr. van 9-13 uur. DONDERDAG 17 OKTOBER Podium ‘t Beest, Goes; Jeugd- theaterhuis, ‘Later’, 15 uur. SINT LAURENS Boerderijgalerie De Osseberg, Singelweg 11Theo Jordans en Dick Bakker, schil derijen. Jozef van Mierio. beelden. Sophia ten Hagen, sieraden. Ma. t/m za. van 14-17 uur (t/m 12 oktober). VRIJDAG 11 OKTOBER De Wemel, Wemeldinge; Pop pentheater Robhetty, ‘Ay ay kapi tein’, 14 uur. Stadsschouwburg, Middelburg; Mikos Clowns, top- komieken uit Rusland. 19 uur. Vestzak’99,Vlissingen;Veldhuis& Kemper, 'Half zo echt’, 20.15 uur. Arsenaaltheater, Vlissingen; Willy DeVille Band, unplug-ged, 21 uur. Podium ‘t Beest, Goes; Monk, theatervoorstelling 'Gog, baby, go!', 20.30 uur. WOENSDAG 16 OKTOBER Ambachtscentrum, Goes; Pop pentheater Sim Bolus, ‘Wat een schat’, 15 uur. Stadsschouwburg, Middelburg; André Ma-nuel. cabaretprogramma ‘Tier’, 20 uur.Arsenaaltheater, Vlis-singen; The legendary' Backing Band of Steve Vai, 21 uur. DINSDAG 15 OKTOBER Stadsschouwburg, Middelburg; Toneelgroep Amsterdam, ‘De koopman van Venetië’, 20 uur. lende ruimtes. „Wij zijn in mei met de dagbehandeling hier naar toe verhuisd en ik ben erg blij met De Villa; het is een oud en sfeervol gebouw. Er zijn rond de zestig cliënten die twee tot drie dagen per week komen zodat da gelijks vijftien tot twintig perso nen op de dagbehandeling psychogeriatrie zijn. Dat be gint met thuis ophalen tot te rugbrengen. Een wachtlijst is er niet”, geeft Buijs aan. „Met de behandeling wordt het mo gelijk gemaakt om langer thuis te wonen in plaats van naar een verpleegtehuis te verhui zen.” De dagbehandeling psycho geriatrie is een onderdeel van de Dagbehandeling Zuid- en Noord-Beveland. De dag behandeling psycho-geriatrie is gevestigd in De Villa van Zorgcentrum Ter Weel in Goes. Informatie dagbehandeling: telefoon 0113 - 216 878 of op www.terweel.nl. Dag behandeling somatiek is be doeld voor cliënten met licha melijke problemen, informatie verpleeghuis Ter Valcke Goes telefoon 0113 - 240 000. ELLEWOUTSDIJK ‘t Kerkje van Ellesdiek, loh. den Herder, Zeeland uut de verve'. Za. en zo van 13.30-16 uur (t/m 13 oktober). OOST-SOUBURG Zorgcentrum De Zoute Viever, Dongestraat 1, Marijke v.d. Hooven. acrylschilderijen. Tijdens kantooruren. RHTHEM Fort Rammekens. Rammekensweg, Els van Baarle en José van der Valk, 'Sporen' beelden op textiel en objecten in brons en keramiek. Di. t/mzo. van 13-17 uur. ARNEMUIDEN Museum Amemuiden. Langstraat 35, 'Amemuidse schooltijdnostalgie'. oude schoolfoto's, en boekjes. Wo. en za. van 13.30-16.30 uur. HEINKENSZAND ‘t Kunstuus. Dorpsstraat 43. Jenni van Geest, schilderijen diverse technieken. Wo. endo. van 13- 18uur. Vr. van 13-21 uur. Za. van 10-16uur. Gemeentehuis. Stenevate 10. Joop van Nugteren, bronzen sculpturen. Marijke Koopman, acryl schilderijen Ma. t/m vr. van 8.30-12.30 uur. Do van 17-20 uur. MELISKERKE Zijdemuseum, Dorpsstraat 3, 'De zijden kant van de VOO, samengesteld uit de collectie van Harmen C. Veldhuisen, Rudolf G. Smend en het Algemeen Rijks- archief Den Haag. Ma. van 13-17 uur. Di. t/m za. van 10-17 uur. VIJSSINGEN Begijn, Badhuisstraat 1, Saskia Eggink-du Bourck. etsen, zeefdrukken en monoprint. Ma.t/mvr. van 9-17 uur. Za. van 12-16uur. Kunst’ique.Groenewoud 56, Pieter Boer, olieverfschilderijen zee- en luchtvaart. Do. van 11-18 uur. Vr. van 11-20 uur. Za. van 11-17 uur (t/m 12 oktober). Grand Hotel Arion, Boulevard Bankert, Rijk Gtisel, aquarellen Zeeuws landschap en maritiem. n i t n r aantrekkelijk in verschillende opzichten, feestelijk nieuws, maar ook ernstige kortingen op alle corbusier-items. tel. 0113 343810 OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. Duinvlietweg 6, ‘Manteling van Walcheren', ten toonstelling over het natuurgebied De Manteling Jurassic Polderland, Neder landse amfibieën en reptielen: kikkers, padden, salamanders, hagedissen en slan gen. Di t/mzo. van 12-17uur. Na de nieuwbouw van Ter Weel stond het pand leeg maar nu is een zinvolle bestemming aan de Valla gegeven, dagbehandeling psychogeriatrie. Rinus Buijs, hoofd dagbehandeling: „Mensen vragen mij ‘wat is dag behandeling nu eigenlijk?’. Het is niet alleen opvang maar ook be handeling. Ouderen kunnen te maken krijgen met lichamelijke of geestelijke problemen die je beletten zelfstandig goed te func tioneren in het dagelijkse leven. Familie, vrienden en medewer kers van de thuiszorg kunnen een belangrijke bron van hulp zijn. Maar soms is dat niet voldoende of te belastend. Ouderen die de dagbehandeling bezoeken krij gen een programma aangeboden GOES Galerie Van den Berge, Wijngaardstraat 3. Marcel van Eede, tekeningen. Florette Dijkstra, tekeningen en schilderijen. Do. van 13.30-21 uur. Vr. van 13.30-17 uur. Za. van 13-17 uur (vanaf 13 oktober). Galerie De Kaai, JA van der Goeskade 65. Zeeuwse dichter Gerrit Knoester. dichteres Nelleke Harinck en een aantal kun stenaars, schilderkunst en woordkunst ‘Dichter-bij’. Bar van Podium ‘t Beest. Beestenmarkt 3, Denz de Koon. ‘Het beest van de nacht’. Heartbreak Café, Grote Markt 22, Co Coppoolse, bodypaintfoto’s. Dagelijks van 11-02 uur. Revalidatie centrum Lindenhof, ‘s-Gravenpolderseweg 114a, Leerlingen van kunstenares Carmen Milhous-Arendt, 30-tal werken in de leeftijdscategorie 6 t/m 10 jaar. Op werkdagen. Oosterscheldeziekenhuis. ‘s-Gravenpoldersweg 114, Christianne Aitena, beelden. Dagelijks geopend. Bloedbank, 's-Gravenpolderseweg 4a. Ria Vermazen, quilten. Ma., di. en do. van 14-20 uur. Vr. van 12-15.30 uur. Na de toespraken in het Middelburgse stadhuis kreeg de captain van de Zeeuwse Roparunners, Rob Mol, uit han den van de koningin de symbo lische sleutel overhandigd. Een groep van zeventien hardlopers liep vervolgens een ronde door vervullen. Zij wilde vanwege haar eigen verjaardag de konin gin een bosje bloemen geven. Geheel tegen haar verwachting in nam de vorstin de tijd voor het in ontvangst nemen van de bloemen. ,,Jaren heb ik ge streefd om dit te doen en dan vandaag is het gewoon gelukt,” aldus Vervest, „Ik ben een heel gelukkige vrouw.” Beatrix maakte volgens de hoogbe jaarde dame een menselijk praatje met haar: „Ze was zo eenvoudig. Ik had volgens Hare Majesteit erg koude handen en zij hoopte dat de familie nog lang voor mij zou kunnen zor- MIDDELBIJRG De Drukkery, Markt 51, Inzendingen vakantiefotowedstrijd, 'Fotografeer eens een toilet'. Kunstuitleen Middelburg, expositie De Resolutie. Woensdagmiddag- club van het AZC, tekeningen rondom het kinderboekenthema Ay ay kapitein’ (t/m 12 oktober). Vaarzon Morel, SarikaGoth en AJ. van Dijck, schilderijen van twee generaties. Benno Wanken, striptekenaar. Ma. van 11-18 uur. Di., wo. en vr. van 9-18 uur. Do. van 9-21 uur. Za. van 9-17 uur. Atelier Opaal. Opaal 6, Cor van der Poel; pentekeningen, aquarellen, acryl en olieverfschilderijen, sculpturen van brons, speksteen en keramiek. Corrie Akkermans; olieverfschilderijen, sculptu ren van brons, speksteen, keramiek en mergel. Ma t/m zo. op afspraak tel. 623050. Zeeuws Archief. Hofplein 16. VOC-expositie: 'Scheurbuik en scheepsbeschuit'. Ma. t/m vr. van 9-17 uur. Zeeuwse Bibliotheek. Kousteensedijk 7, Christel Wij- landenGielLouws,‘Vis-a-Vis’.Di.wo.envr.van 10-21 uur. Za. van 10- 13uur(t/m 12 oktober). Zeeuws Museum, Abdij, VOC in de Kloostergangen, expositie van gevelstenenuitMiddelburgenZeeland.Ma.t/mza.vanll-17uur.Zo.van 12-17i uur. Caesuur. Lange Noordstraat 67, Lotje Vandevliet,'OndeiGA(A)N(G), project/j installatie. Galerie De Ruimte. Kinderdijk 10, Ronald Mullié. 'Arboretum'. Vr en za. van 13-17 uur. Zeeuws Archief, Hofplein 16, ‘Wonen in weelde', stijlkamers, drie generaties VOC-bewindhebbers in Middelburg. Di. t/m za. rondleidingen om 13.30 en 15uur. Galerie‘tHaentje te Paart, Spanjaardstraat 19. Edith Hagelstange, glassculptures. Do., za. en zo. Van 14-16.30 uur. Hetzal je maar gebeuren. Een wandeling over het strand en plots wordt je belaagd door onverwachte, sterke golven. Het wilde beest dat de zee soms kan zijn komt op je af, zuigt de grond onder je voeten weg, sleept je mee en kwakt je weer terug op het strand. Nee, het is geen fragment uit Sil de Strandjutter of een sensatie film, het is de natte werkelijk heid langs de waterlijn op het Vlissingse strand. Mensen stonden nietsvermoedend tot aan het middel in het water en er spoelde zelfs een kind uiteen wandelwagen. Gelukkig is alles goed afgelopen, maar nu het eenmaal bekend is ko men er meer verhalen los. Het komt door zeeschepen die met hoge snelheid en veel waterverplaatsing vlak langs de kust varen. In onze jeugd zwommen wij in de Westerschelde en een passerende zeebot was altijd een attractie, want daar komen de golven'. Tegen woordig moet overal alles sneller en groter. In de Middellandse Zee is er een snel zeeschip, Nell Lines, die de afstand van Rhodos naar Athene niet in veer tien maar in vier uur aflegt. Een vracht- passagiers- speedboat van onvoorstelbare afmetingen. “De eerste keer dat Nell Lines Kos aandeed sloegen de golven over de boule vard tegen de huizen aan', zei Nickos, die zonnebedden ver- 1 huurt aan het Griekse strand, “Mijn hele strand lag over hoop. Na protest vaart de Nell nu een stuk kalmer binnen maar ik moet mijn badgasten altijd waarschuwen." Dat deed de burgemeester van Vlissingen ook, waarschuwen. Mensen, let zelf goed op als je op het strand langs de water lijn loopt. Strandwachten kwijten zich in het zomerseizoen van hun taak, maar als het frisser wordt én het strand meer wandelaars dan badgasten telt, zijn zij er niet. Felgekleurde waarschuwingsborden zouden een goede oplossing zijn. Toeristisch gezien heeft het Zeeuwse strand er een nu attrac tie bij en dat is een goede tegenhanger voor een recent on derzoek dat vaststelde: weinig te beleven in Zeeland, het is grijs en saai. Kom dan naar het strand, niet voor een zand kasteel, maar voor een survival. Want om leven in de brou werij te brengen gaat Zeeland echt geen golf of zee te hoog. ZONDAG 13 OKTOBER Hervormde Kerk, ‘s-Heer Abtskerke: Jubileumconcert van Candans met optreden van de Russische zangeres Nelly Li, 15.30 uur. Stadsschouwburg, Middel burg; Paul van Vliet, een pro gramma voor Unicef, 20 uur. ZATERDAG 12 OKTOBER Markt, Middelburg; Straattheater- projectTangolessen door de fami lie De La Puntada, 14 uur. De Drukkery, Middelburg; Rob Willy en Zo., pubfolk, 14.30 uur. Stadsschouwburg, Middelburg; Paul van Vliet, een programma voor Unicef, 20 uur. Koorkerk, Middelburg; Winterthurer Vokalensemble, 20 uur. Her vormde Kerk, Kapelle; Mannen koor Groot Rotterdam, 19.30 uur. Zaal Onder de Toren, Wissen kerke; Amerikaanse pianist Little Willie Littlefield, 20 uur. Luctor et Emergo, Rilland; Zeeuwse avond met Ambras, Engel Reinhoudt en Sankie Koster. 20 uur. Arsenaal theater, Vlissingen; Hazel O’Connor, 20.15 uur. Minitheater, Middelburg; ‘De knecht van twee meesters’, komedie (première), 20.30 uur. Podium ‘t Beest, Goes; Agresión en Hope Springs Infernal, 21 uur. passeren. De stuurgroep zal de opmerkingen via Internet wor den verzameld, meenemen bij het opstellen van het gebieds- plan. De stellingen zijn te vin den op www.zeeland.nl/ veerse_meer. dat is afgestemd op hun proble men. Er wordt onderzoek ge daan, training, begeleiding en opvang geboden. De middagmaaltijd wordt geza menlijk genuttigd en het vervoer wordt verzorgd door de dag behandeling. De meeste cliën ten die de dagbehandeling psychogeriatrie bezoeken kam pen met geheugenproblemen die veroorzaakt worden door ouderdom of door verschillende vormen van dementie. Maar ook aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer of de ziekte van Parkinson kunnen geheugen problemen opleveren”. De Villa is een karakteristiek ge bouw en in tegenstelling tot een vrije ruimte zijn hier verschil- VEERE Musum De Schotse Huizen, Kaai 25-27, ‘Sweet memories’, portretten van Walcherse boeren en boerinnen. Mira Peters, olieverfschilderijen ‘Een rondje Veere’. Eliënne Veldkamp. sculpturen 'Voor eeuwig vastgelegd?'. Ma. t/m za. van 12-17 uur. Zo. van 13-17 uur. De koningin maakte een menselijk praatje met Elisabeth Vervest. gen,” zegt Elisabeth Vervest nog naglunderend. Na het in ont vangst nemen van de bloemen, stapte Beatrix, na even naar het publiek te hebben gezwaaid, onder applaus in haar donker blauwe limousine. Het hospice en zijn bewoners achterlatend. Het Sint Jans hospice is een plek voor kankerpatiënten in de het gebouw van het Leger des Heils. De dienst onder leiding van majoor Anneke Verhagen begint om 17 uur en eindigt om ongeveer 18.15 uur. Indien bezoekers niet in DONDERDAG 10 OKTOBER Stadsschouwburg, Middelburg; Formalny Baltic House Theatre St. Petersburg, experimenteel thea ter ‘School for Fools’, 20 uur. Ge meentehuis, Kapelle; Lizi Meynendockx met accordeon- begeleiding door Mike Smeul- ders, ‘Zolang de zon duurt’, 20 uur.Arsenaaltheater, Vlissingen; Paul Haenen, 20.15 uur. k --J

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 31