EVENEMENTEN LIEF LEED 1 Condoleance Z.K.H. Prins Claus lik j Cheque voor kinderboerderij Bestratingswerkzaamheden ‘s-Heer Hendrikskinderen Programma sportherfstweek 2002 25-Jarig jubilieum burge meester Van der Zaag Impressie informatieavond voor nieuwe inwoners Omleidingen asfaltering fiets pad Fruitlaan Vergadering gemeenteraad woensdag 9 oktober 2002 pagina 10 DE BEVELANDER F Edisonstraat Rondweg-West A. A A s Verkeersmaatregelen aanleg rotonde Marconistraat/ i.v.m. het overlijden van Z.K.H. Prins Claus gaat de praatavond Wolphaartsdijk niet door. De nieuwe datum voor deze praatavond zal later bekend ge maakt worden. GEMEENTE GOES Brandweer biedt burgemeester nieuwe folder aan over brand- veiligheid in de woning Rioolwerkzaamheden Kloetinge OPENBARE KENNISGEVINGEN k INFORMATIERUBRIEK VAN DE GEMEENTE GOES d. termijn van zes weken na de datum 11 oktober, Zeelandhallen, Stoffenbeurs 12 oktober, Zeelandhallen, Concert: Golden Earring IS oktober. Podium ‘t Beest. 20.30 uur. Filmvoorstelling: Blue Velvet 16 oktober. Podium 't Beest 14.00 uur, Filmvoorstelling: Kruimeltje Evenementen in Goes ook op internet http://www.goespromotie.nl. I2 oktober, Buurthuis De Pit. Goes-Zuid 10.30-15.00 uur Senioren-burenmiddag Wonen in Goes-Zuid met optreden van Engel Reinhoudt I6 oktober. Dorpshuis De Griffioen Wolphaartsdijk I9.30 uur Alles over de structuurvisie van het Veerse Meer door gedeputeerde Van Zwieten. Inlichtingen: tel. 612586. 16 oktober. Ambachtscentrum Hollandse Hoeve 15.00 uur Poppentheater Sim Bolus speelt de voorstelling: “Wat een schat". Voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren is gewenst: tel. 2I203I. I0 en II oktober. Podium ‘t Beest 20.30 uur. Filmvoorstelling: Innocence 11 oktober. Podium ‘t Beest 20.30 uur, Theatervoorstelling: Monk met Go, baby, go! I2 oktober. Podium ‘Beest. 21.00 uur Concert Agresion hope springs infernal De kinderboerderij in de Hollandse Hoeve ontving op dierendag 4 okto ber een cheque van 2.700 euro van hun club: voetbalvereniging Goes, sportvereniging Robur, volleybal vereniging Mytilus, hockeyvereniging GMHC, handbalvereniging GSC, tafeltennisvereniging Kapelle en korfbalverenigingTOGO. Op donder dag organiseert het CIOS een spektakeldag met speleologie (avon tuur inhet donker), hindernisbaan (bui ten),fitheidstest, kratten stapelen, klim- men/abseilen en boogschieten. Alle activiteiten zijn bestemd voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar.Op dins dag is de toegang gratis en op woens dag en donderdag is de toegang I euro. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SMWO Welzijn, Robbert Aartsen, tel. 01 13 - 23 70 85, bij geen gehoor 0113 - 23 70 84. oorzaakt menige keukenbrand. Veel woningbranden worden veroorzaakt door een omgevallen kaars, roken in bed of door kinderen die spelen met luci fers. Andere oorzaken zijn een defect of verkeerd gebruikt apparaat of product en brandstichting. Ook door het onvoorzichtig omgaan met vluch tige stoffen zoals benzine en lijmsoorten, ontstaat nogal eens brand. Met vriendelijke groet, C.R.M.M. Linssen Loco-burgemeester Vorige week is begonnen met bestratingswerkzaamheden aan de trottoirs in de Van Maelstedestraat in ‘s-Heer Hendrikskinderen. Vanaf dinsdag 8 oktober worden de Van Maelstedestraat en de kruising met de Spanjaardstraat herbestraat. De Spanjaardstraat is dan vanaf huis nummer 9 wiiet met de auto bereik baar. Het streven is deze stremming niet langer dan een dag te laten duren. Vervolgens wordt het ge deelte van de Van Maelstedestraat bij de Jacoba van Beierenstraat herbestraat, daarna een gedeelte Te Werfstraat voor het Heer Hendrikhuis en tenslotte de rijbaan, het trottoir en de parkeerplaats voor Geschokt heeft het gemeentebe stuur van Goes kennis genomen van het overlijden van Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden. Een condoleanceregister is geo pend in het stadskantoor te Goes, Oostsingel 2. Openings tijden maandag t/m woensdag 09.00 - 17.00 uur, donderdag 09.00 - 20.00 uur en vrijdag 09.00 - I2.30 uur. Op donderdagavond I0 okto ber van I9.00 tot 20.30 uur kan het condoleanceregister ook in de dorpen ondertekend worden, op de volgende locaties: Kattendijke - Het Blokhuis Kloetinge - Amicitia 's-Heer Arendskerke - Zorg centrum Poelwijck ‘s-Heer Hendrikskinderen - Heer Hendrikhuis Wilhelminadorp - Het Wilhel- minahuis Wolphaartsdijk - De Griffioen Voor vragen kunt u contact op nemen met de gemeente Goes, afdeling Communicatie. Vorige week maandagavond was de informatiebijeenkomst voor de nieuwe inwoners in de Grote of Maria MagdalenakerlcOm 19.00 uur zou het beginnen Alles stond klaar. De kerk was binnen mooi verlicht in groene en roze tinten. Vele clubs, verenigingen en in stanties waren present Samen lieten ze een dwarsdoorsnede zien van de Goese gemeenschap. Er waren kramen met informatie over sport, cultuur, re ligie, vrije tijd, overheidsdiensten etce tera. Er was een programma dat af wisselend optredens van dans en mu ziek bood. Wie binnenkwam, werd meteen al uitgedaagd om met de korfbalclub mee te doen. De geur van verse koffie verwelkomde de bezoe kers. Kortom, alles was uit de kast ge haald. Het wachten was op de nieuwe EVENEMENTEN IN GOES VAN I0 T/M I6 OKTOBER 2002 I0 oktober, Podium 't Beest 20.30 uur. Theatervoorstelling: Theater De Alliantie Coupure Overleden: 16-09-2002 Rijnbergen, Gerardina; 16-09-2002 Mulder, Lambertus Jo zef; 24-09-2002 Visser, Dirk; 26- 09-2002 Verburg, Markus Jan; 27- 09-2002 Hoondert, Jacobus Franciscus; 29- 09-2002 de Marco, Pietro; 30- 09-2002 van Eijkeren, Dankert Cornelis. OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 12.30 uur en dins dag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag t/ m vrijdag van 09.00 - I2.3O uur, dinsdag en woensdag van I3.30 - I6.00 uur en donderdag van I7.00 - 20.00 uur. Bu reau Voorlichting is geopend op werk dagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Binnen zes weken na de dag van verzending van de kap- vergunningen 8 oktober kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wet houders, Postbus 2I I8, 4460 MC Goes. De werking van de kap- vergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstre ken, of, als er bezwaar is ingesteld, tot op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt met betrekking tot de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling communicatie, tenzij het adders is aangegeven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling milieu, Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroeps termijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling communicatie. 23-09, Bob Marleylaan 26. het bouwen van een woning met garage 30-09, Lewestraat I0. het bouwen van een serre 30-09, Beethovenlaan 62. het bouwen van een berging 0I-I0, Scottweg 2, het bouwen van een bedrijfspand 02-10, Bessestraat 4, het slopen van het schoolgebouw 03-10, Bachlaan 58. het uitbreiden van de woning 03-10, Bachlaan 60, het uitbreiden van de woning 03-10, Bob Marleylaan 35, het bouwen van een woning 04-I0, J.Q.C.Lenshoeklaan 3. het bouwen van een carport 04-10, ‘s-Gravenpolderseweg 108, de bouw van een serre 04-10. Pearyweg 9, het bouwen van een wasstraat Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemees ter en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113-249709) Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat kapvergunningen zijn verleend voor de volgende bomen: Noordhoeklaan I9 te Goes: I den Postweg te ‘s Heer Arendskerke: 23 iepen Lenshoeklaan 9 te Kloetinge: I den Kennedylaan 4I te Goes: I veldesdoorn Patijnweg te Goes: 3 iepen t.b.v. aanleg en verlengen ,van bus halte Graag nodig ik de inwoners van de gemeente Goes uit voor deze infor mele bijeenkomst Afdeling Communicatie Tel.:(0l I3) 249870 E-mail: communicatie@goes.nl Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249770 In noodgevallen bliiten kantoor uren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail; stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 a b. c. In de herfstvakantie, van 22 tot en met 24 oktober 2002, wordt voor de 18e keer de sportherfstweek in Sportpunt Zeeland te Goes gehouden. Dit jaar lijks terugkerend evenement wordt georganiseerd door de Goese Sport raad, het CIOS Goes en SMWO Wel zijn. Er is dit jaar gekozen voor een vernieuwde opzet. De drie dagen staan in het teken van'kennismaking met di verse takken van sport en zijn verschil lend van opzet. De dinsdag staat in het teken van het sportbuurtwerk; op het programma staat streetsoccer met boarding (met voorinschrijving, mogelijk tot 11 okto ber a.s.), streetbasketbal, streetdance en breakdance. Op woensdag promoten zeven sportverenigingen ritten van woningen enige malen voor korte tijd gestremd zijn; bedrijven blij ven in principe bereikbaar. De asfalteringswerkzaamheden zijn gepland op 28 en 29 oktober. De werkzaamhe den zullen naar verwachting begin no vember gereed zijn, uiteraard indien de weersomstandigheden dit toelaten en zich geen onvoorziene moeilijkheden voordoen. Tijdens de uitvoering dient u er reke ning mee te houden dat het voornoemde straatgedeelte tijdelijk zal worden afge sloten. Wij verzoeken u dan ook om tij delijk op een andere plaats te parkeren en uw huisvuil daar aan te bieden, waar de huisvuilauto wel kan komen. Onge twijfeld zullen de werkzaamheden u enige overlast bezorgen. Wij zullen trachten deze overlast zoveel mogelijk te beper- ken.Voor nadere inlichtingen kunt u con tact opnemen met de opzichter, de heer N.L Moerman, telefoon 0113-249833. Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een referendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling communicatie in het stads kantoor. A deze manier de mogelijkheid behou den via de Zuidvlietstraat of de Evertsenstraat hun woning te berei ken. De bedrijven in het Marconigebied blijven bereikbaar. De werkzaamheden aan de Rond weg-West zullen dit jaar worden af gerond, met uitzondering van het aanbrengen van de asfalttoplaag vol gend voorjaar. Voor nadere informa tie kunt u contact opnemen met de heer R. Karman, projectleider van het ingenieursbureau van de gemeente, telefoon 24 97 58. basisschool DeTweemaster uit Goes, die het geld inzamelde met een sponsorloop. Op vrijdag 4 oktober is de Nationale Brandpreventieweek van start gegaan. Naast de actie ontruimingsoefeningen op scholen stimuleert de brandweer de inwoners van Goes de brandveiligheid van hun woning te testen. Daarvoor is de folder ‘Brand! Tips en een checklist' ontwikkeld. Het hoofd pro-actie en pre ventie van de brandweer Goes heeft het eerste exemplaar op dinsdag 8 ok tober overhandigd aan burgemeester drs. D.J. van der Zaag. De folder is gratis verkrijgbaar in het stadskantoor en bij de afdeling preventie van de brandweer Goes, Oranjeweg 100, telefoon 27 66 00. Op de site www.brandgevaar.nl treft u de digitale versie aan van deze folder en kunt u tevens een test doen. Aan de hand van de vragenlijst kunt u eenvoudig nagaan hoe het met het brandveiligheidsniveau van uw woning is gesteld. Door de vragen één voor één te beantwoorden, wordt u zich tevens bewust van situaties die gevaar kunnen opleveren wanneer uw woning in brand staat De folder bevat ook adviezen over voorzorgsmaatregelen die u kunt ne men om brand te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Het betreft vaak simpele maatregelen die uw leven én dat van uw huisgenoten kunnen red den. Brand in huis overkomt ons niet Ten minste, dat denken we altijd. Want we staan maar liever niet stil bij de moge lijke gevaren die op de loer liggen.Toch woeden er jaarlijks zo'n 8.000 branden in woningen. Bij deze branden komen jaarlijks gemiddeld 50 mensen om het leven en vallen er 800 gewonden.Waar ménsen wonen en ontspannen, loert altijd het gevaar van brand. De schade in geld uitgedrukt is enorm (ongeveer euro 90 miljoen). De immateriële schade (het leed dat brandwonden ver oorzaakt) en de emotionele schade (het verlies van onvervangbare bezittingen, de ravage die een brand aanricht) zijn zo mogelijk nog groter. Er kan in huis heel wat misgaan.Twee op de drie branden zijn te wijten aan onoplettendheid of onvoorzichtigheid. Vooral tijdens het koken en frituren gaat het vaak mis. De ‘vlam in de pan’ ver- Gehuwd: 27-09-2002 Karman, Marinus en de Wit, Ariana; 27-09-2002 Luijk, Jacob Marinus Adriaan en van der Gaag, Miranda Catharina; 03-10-2002 van Eijkeren, Cornelis Anthonius en Geerlings.Anna-Maria. inwoners van Goes. Maar,er kwamen niet meer dan enkele tientallen bezoekers. Dat was verbazend, want andere jaren was deze bijeenkomst altijd druk en ge zellig. Daar moest een oorzaak voor zijn. En die kwam de volgende dag aan het licht. Op het stadskantoor bleek een vergissing gemaakt te zijn met de selec tie van de gegevens van de nieuwe in woners, waardoor niet de juiste men sen uitgenodigd waren. Vervelend, zeer vervelend voor alle betrokkenen die zich ingezet hadden om van de avond een succes te maken. En voor de nieuwe in woners, die de kans gemist hadden om kennis te maken met Goes in al zijn fa cetten. Natuurlijk komt er een nieuwe informatieavond,zo mogelijk in het voor jaar en anders in september. Volgende keer beter.... Dat is zeker onze intentie! Op donderdag 10 oktober begint aannemingsbedrijf De Bourgraaf b.v. met de asfaltering van het fietspad aan de noordzijde van de Fruitlaan. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd; be gonnen wordt in het gedeelte langs het Stationspark. Het fietsverkeer wordt dan omgeleid via de Wilgenstraat, Bessenstraat enAppelstraatTijdens de herfstvakantie wordt het gedeelte te genover het StiWillibrordcollege aan gepakt. De fietsers kunnen dan, mits met enige beperking (afstappen) over het trottoir. De werkzaamheden wor den voor een deel uitgevoerd vanaf de rijbaan naast het fietspad. Op de rij baan staan dan twee vrachtauto's en een graafmachine. Ondanks het feit dat het verkeer hier geregeld wordt met verkeerslichten, zal dit toch hinder ver oorzaken. Weggebruikers wordt aan geraden een andere route te kiezen. Het valt niet te voorkomen dat de in- Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar-maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openings tijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Wat te doen bij brand? Overkomt brand u toch? Waarschuw iedereen in huis. Bel 1-1-2. Sluit ramen en deuren om uitbreiding van de brand te voorkomen Als er veel rook vrij komt, blijf dan laag bij de grond als u het huis verlaat. De meeste branden ontstaan terwijl u slaapt. Bij brand is niet alleen het vuur gevaarlijk, maar ook de rook. Rook be vat namelijk koolmonoxide dat werkt als een slaapgas en u ruikt het niet U wordt dus niet wakker van de rook! Brandweermensen vinden vaak mensen die vredig slapend zijn verbrand. Daarom is het belangrijk dat u gewaarschuwd wordt zodat u en uw medebewoners op tijd het huis kunnen verlaten in ge val van brand. Rookmelders zijn ‘waarschuwers’ die u in de zogenaamde ‘verkeersruimtes’ (gangen.trappen) van uw huis plaatst Op dit moment zijn rookmelders (nog) niet verplicht voor de bestaande bouw. Nieuwbouwhuizen zijn vanaf 2002 standaard voorzien van een rookmelder op elke verdieping. Het Nederlands Instituut voor Brand weer en Rampenbestrijding (NIBRA) heeft over het onderwerp rookmelders een publieksfolder ontwikkeld: ‘Geef brand geen kans met een rookmelder’. Deze folder is verkrijgbaar in het stads kantoor en bij brandweer Goes. Geef brand geen kans. Controleer uw woning aan de hand van de vragenlijst en tref de nodige maatregelen om brand te voorkomen. Heeft u nog vragen over brand preventie? Neem ook dan contact op met de brandweer afdeling Preventie van de brandweer Goes, telefoon 0113 - 27 66 00. De medewerkers zullen u graag nader informeren. de huizen Van Maelstedestraat 2 tl m 14. De werkzaamheden zullen naar verwachting omstreeks eind oktober gereed zijn, uiteraard als de weersomstandigheden dit toelaten en zich geen onvoorziene moeilijk heden voordoen. Tijdens de uitvoe ring wordt het genoemde straat gedeelte tijdelijk afgesloten. U wordt verzocht uw auto tijdelijk op een andere plaats te parkeren en uw huisvuil daar aan te bieden, waar de huisvuilauto wel kan komen. Wij zullen trachten overlast zoveel mo gelijk te beperekn. Voor nadere in lichtingen kunt u contact opnemen met de opzichter, de heer N.L Moer man, telefoon 249833. Vanaf 8 oktober wordt de riole ring in Kloetinge gereinigd en gecontroleerd. Daar waar nodig zullen ook de in het riool ingegroeide boomwortels wor den verwijderd. De werkzaam heden zullen ca. 10 dagen in be slag nemen. Doordat de riolering met hoge waterdruk wordt gerei nigd, kan het gebeuren dat uw binnenriolering wordt leeggezo gen of een ogenblik onder druk komt te staan. Het eerste veroor zaakt een Hooilucht in huis. Dit is eenvoudig te verhelpen door alle kranen even te laten lopen (waterslot herstellen). In het an dere geval kan het water om hoog komen en/of gaan borre len in het toilet of gootsteen. Door een handdoek te leggen onder het deksel (bril) van het toilet, voorkomt men eventuele de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Het besluit ligt gedurende zes weken na deze publicatie bij de afdeling communicatie ter inzage. Spreekrecht burgers Na de opening van de vergadering kunnen andere aanwezige burgers gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Het woord kan niet worden gevoerd: over een besluit waartegen be zwaar of beroep op de rechter open staat of heeft open gestaan; ovér benoemingen, keuzen, voor drachten of aanbevelingen van per sonen; indien een klacht ingevolge de AWB kan of kon worden ingediend. Degene die van het spreekrecht ge bruik wil maken, dient dit tenminste 48 uur voor de aanvang van de ver gadering te melden aan de griffier onder opgave van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voe ren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. Voorstel tot instemming met delegatiebesluiten grondverkopen Voorstel tot handhaving van het besluit tot afwijzing van een verzoek om planschadevergoeding *Voorstel tot het delegeren van mede bewind bestuursbevoegdheden aan het college. Voorstel tot vaststelling van de ver ordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden. Voorstel tot het vaststellen van di verse belastingverordeningen. Convenant Westerschelde Contai ner Terminal Behandeling begroting 2003 (Ie termijn beantwoording algemene be schouwingen); voortzetting op don derdag 17 oktober 2002 om 14.00 uur. Diverse begrotingswijzigingen Op 30 september is de aannemerscombinatie KWS M.J. Oomen begonnen met de laatste fase van de aanleg van de Rondweg-West. Dit betreft de aan leg van de rotonde ter hoogte van de kruising Marconistraat/ Edisonstraat. De kruising ter plaatse is afgesloten voor door gaand verkeer. Het verkeer ko mend vanaf de Marconistraat Edisonstraat wordt via de Heemskerkstraat omgeleid. Bewo ners van Nieuw-West blijven op wateroverlast op de vloer. Door dat men met grote wagens het riool schoonmaakt, zou dit ook kunnen leiden tot enige verkeershinder. Wanneer een put van de riolering voor uw inrit ligt, kan uw inrit enige tijd geblok keerd zijn. Wij gaan ervan uit dat in overleg met de medewer kers van de aannemer de over last zoveel mogelijk beperkt kan worden. Doordat het werk wordt uitgevoerd met relatief vrij grote auto’s, kan ook enige overlast voor voetgangers, fietsers en be dienend verkeer ontstaan. Voor verdere informatie over de plan ning en uitvoering kunt u contact opnemen met de afdeling stads beheer: vragen over de planning Paul Schipper (249840), vragen over de uitvoering Jaap op ‘t Hof (06-20132397). Vaststelling agenda De raad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. Op voorstel van .een lid van de raad of de voorzitter kan de raad bij de vast stelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren. Vragenuur voor leden gemeente raad Aan het begin van de verga dering is er een vragenuur voor gemeenteraadsleden, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn inge diend. Het raadslid dat tijdens het vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onder werp tenminste 24 uur voor aanvang van het vragenuur bij de voorzitter. De voorzitter van de raad bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, voor de wethouders en voor de overige leden van de raad. Dnze burgemeester drs. D.J.van der Zaag verdient naar onze mening een ëlicitatie voor het feit dat hij per 16 >eptember 2002 al 25 jaar dit mooie afi bijzondere ambt mocht vervullen. Eerst in Zuidhorn enVriezenveen en •iu in Goes. Op woensdag 16 oktober 2002 om 19.30 uur vergadert de gemeente raad in het stadhuis aan de Grote Markt. De voortzetting van de ver gadering is op donderdag 17 okto ber 2002 om 14.00 uur. Tijdens deze vergaderingen wordt o.a. de begroting 2003 besproken. De be groting is het “huishoudboekje” van de gemeente voor het komende jaar. Geïnteresseerden kunnen de agenda en vergaderstukken inzien bij de afdeling communicatie in het stadskantoor, Oostsingel 2. U kunt daar terecht op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur (behalve op vrijdag middag). Tijdens de vergaderingen liggen de agenda’s en stukken in de ruimte voor het publiek. De gemeen teraad bespreekt volgende week de volgende onderwerpen. Het college van burgemeester en wethouders van Goes biedt de ubilaris en zijn gezin op vrijdag 18 oktober 2002 vanaf 16.30 uur tot on geveer 18.00 uur een receptie aan in de trouwzaal van ons historische stadhuis aan de Grote Markt. Parkeerverbod op het Statenhof Burgemeester en wethouders van Goes hebben op 3 oktober 2002, onder registratuurnummer 2002/4621 besloten een parkeerverbod in te stellen op het Statenhof aan beide zijden van de rijbaan. Het verbod wordt aangeduid door middel van borden El (parkeer verbod) met het opschrift “zone”. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belang hebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders van Goes, Postbus 2118. 4460 MC Goes. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening: een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Het besluit ligt gedurende zes weken na deze publicatie bij de afdeling communicatie ter inzage. Uitbreiding parkeerverbodszone binnenstad Burgemeester en wethouders van Goes hebben op 2 oktober 2002, onder registratuurnummer 2002/5452 besloten de parkeerverbods zone in de Goese binnenstad uit te breiden. De uitbreiding betreft de volgende straten en straatgedeelten: Akker- distelstraat (gedeeltelijk), Fluitekruidstraat, Klaproosstraat, J. Rogge veenstraat, Kamillepad, Korenbloemstraat, Boterbloempad, J. Catsstraat, J. de Moerstraat, Bankertstraat, Evertsenstraat (gedeel telijk), Vogelwikkestraat, Klaverpad, Bereklauwerf, Ratelaarstraat, Weegbreepad, Pinksterbloemstraat, Bosdijklaan, L. de Colignylaan (gedeeltelijk), ‘s-Heer Elsdorpweg. M.D. de Grootstraat (gedeelte lijk), De Graafstraat, J.D. van Mellestraat, P.C. Quantstraat, Vogel- zangsweg. Bergweg (gedeeltelijk), Van Dusseldorpstraat, Fransen van de Puttestraat, Patijnweg en Van der Spiegelstraat (gedeelte lijk). Het besluit treedt op de verschillende straten en straatgedeelten in werking nadat de inrichting van de betreffende straten is voltooid en de borden El (parkeerverbod met het opschrift "zone") zijn geplaatst. Parkeren is daarna in deze straten alleen toegestaan op de daar voor aangegeven plaatsen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belang hebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders van Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Dit moet gebeuren binnen een van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: a b. c. 30-09, Walstraat 20, het uitbreiden van de woning 02-10, ‘s-Gravenpolderseweg 114, het bouwen van een tijdelijke huisartsenpost 03-10, Zaagmolenstraat 2, het uitbreiden van de woning 03-10, ‘s-Gravenpolderseweg 114, het bouwen van tijdelijke verloskamers 03-10. W.F. Hermanslaan 37. het bouwen van een schuurtje 04-10, De Spinne 11-45 t/m 11-49 en 11-82, verbouw van het winkel centrum 04-10, De Spinne 11-50 t/m 11-81, het bouwen van 32 appartementen 04-10, Sint Adriaanstraat I, het vervangen van pui door een rolluik 04-10, Glenn Millerlaan 11het bouwen van een woning Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgeven posi tieve reacties tot bouwvoornemen in de periode van 07-10 t/m 11-10-2002. OVERZICHT BURGERLIJKE STAND van 16-09-2002 t/m 03-10-2002. Geboren: 24-09-2002 Sukhraj, Karishma Kajal; 26-09-2002 Stroo, Michelle; 26- 09-2002 Zoutewelle, Naomi; 27- 09-2002 Burg, Ivar; 27- 09-2002 Wijnschenk, Demi; 28- 09-2002 Verhelst, Vanessa; 28- 09-2002 van de Merwe. Bart Dirk; 29- 09-2002 Tazelaar, Dylan; 30- 09-2002 Menheere, Elise; 30-09-2002 Khiar, Imad; 30-09-2002 Blok, Mijntje.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 10