'lil Streeknieuws tiet weten waard Scholieren met de neus Film over provincie maakt het onzichtbare zichtbaar Delscher dagen l69 op zwerfafval gedrukt «PAKKER O Puzzel CE Lil CD LU Q A A Beveland van dag tot dag 1 t DE GROOTSTE JUNIORENBRILLENCOLLECTIE VAN ZEELAND Boekenbeurs in Calvijn College Stichting zoekt vrijwilligers Eijsemons Optiek EUROPAjUIN r w Ml Mi 7 pagina 9 Woensdag 2 oktober 2002 4 HEINKENSZAND - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele gaat zich de ko mende vier jaar richten op het in stand houden en ver sterken van de vitaliteit, leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de Borselse kernen. Dit maakte de gemeente woensdag 25 september bekend bij de presentatie van het collegeprogramma ‘Bouwen aan contrasten’. Kinderballen compleet met kunsstof kraswerende glazen vanaf 75,- MIDDELBURG - De provincie Zeeland heeft een nieuw wapen in de strijd om de kiezer naar de stem bus te lokken. Een serie van zeven korte filmpjes van ieder tien mi nuten, gepresenteerd door Zeeuwse tv-kok Eric Rotte, moet de burger voorlichten over de taken en het werk van de provincie. i I I ■s 2,50 MOOI WEER x- (advertentie) Borsele streeft naar leefbaar platteland door Jacco van Maldegem Foto: Ellen de Dreu De bebouwde kom van Lewedorp wordt omgebouwd tot 50 kilometerzone. N A L P R Goes, (advertentie) I E I T p T N T S E S S R S T E E T E E L E P L E L E L S K N E E E A R K GOES - ‘Zwerfafval, mooi niet’ is de titel van een groot zwerf- afvalproject waaraan maar liefst 38 Zeeuwse scholen mee doen. Voorde organisatie teke- nen de gezamenlijke centra voor natuur- en milieuedu- catue in Zeeland, de Zeeuwse gemeenten, het OLAZ en de provincie Zeeland. Het project De serie ‘Het Eilandenrijk’ moet elke kiezer aanspreken en daarom heeft Gedeputeerde Staten gekozen voor de ‘Klok- huis-formule’. Dit houdt in dat ingewikkelde onderwerpen op een simpele wijze worden uit gelegd. De afleveringen ‘Be stuur’ en ‘Milieu’ die tijdens de première vrijdag 27 september in de Abdij in Middelburg wer den vertoond, zijn in deze op zet geslaagd. Ze geven op over zichtelijke wijze een duidelijke uitleg over het provincie bestuur en de controle op de jeugdraad wordt de functie van de dorpsraden verder uit gebreid. Het college is van me ning dat deze maatregelen een voorwaarde zijn voor een vi- is bedoeld om op een aantrek kelijke manier de houding te genover zwerfafval te verande ren. Acht Bevelandse scholen doen mee. Tijdens het project worden al lerlei voorbeelden aangedra gen. Tevens bezoeken de kin deren de milieustraten in Goes, Kruiningen en Nieuw- naleving van milieuwetten. De productie van de serie was handen van Gisèla Mallant. Zij is één van de personen die als programmamaker nauw be trokken is bij het kinder programma ‘Het Klokhuis’ op Nederland 3. Mallant zag in de opdracht een enorme uitda ging: „We hadden een heuse missie te volbrengen. Het on zichtbare zichtbaar maken.” De makers van 'Het Eilanden rijk’ constateerden na ver schillende straatinterviews dat de gemiddelde Zeeuw weinig taal platteland. De gemeente wil verder voor komen dat de Zak van Zuid- Beveland gebruikt wordt als sluiproute. De verkeersregels op bepaalde ontsluitings- wegen zullen worden bekeken en zo nodig aangepast. De be bouwde kom van Lewedorp gaat in ieder geval op de schop. Blessure Broddelaar Broodmes Dweilen Erven Exces Grenspaal Hemelvaart Kartelen Koord Krans Wij nodigen u uit tijdens onze Open Delscher Dagen van I t/m 5 oktober Bij besteding vanaf 200 euro ligt er een heerlijke Delschertaart op u te wachten (van onze huispatisserie)! Krasser Kregel Manuscript Mastiek Methode Neomist Ontspannen Onwel Pasta Plankenkoorts Proper Rente Roede Roest Sampan Savooiekool Schelms Spits Spook Stenograferen GOES - Voor liefhebbers van boe ken - verzamelaars en andere liefhebbers - wordt zaterdag 5 oktober een tweedehands boekenbeurs gehouden in de aula van het Calvijn College in Goes. Er zal een ruime sortering zijn in boeken op allerlei gebie den Ook jeugd- en kinderboeken staan te koop. Ing. W. van Gent taxeert oude boeken gratis. De beurs is open tussen lOen 16uur. GOES - De Nederlandse Stich ting voor het Gehandicapte Kind op de Bevelanden is op zoek naar vrijwilligers die in november enkele uurtjes vrij hebben om met de collectebus rond te gaan. Deze organisatie helpt met de opbrengsten kinderen hun handicap te overwinnen om zo volwaardig mogelijk mee te kunnen doen in de samenle ving. Wie mee wil doen kan bel len met B. Plasman, 0113- 340082. voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 4 5 f Met gepaste trots presenteren wij onze nieuwe collectie Herfst/Winter 2002 van o.a.: Escada, Christ, Cerruti, Armani jeans en een unieke collectie Mantels. Het wordt de komende jaren ingericht als 30 kilometerzone. Dit past in het duurzaam verkeersveiligheid-beleid van het Rijk. De gemeente gaat het contact en betrokkenheid met de bur ger vergroten met, zoals het programma zegt, middelen ‘die passen in de moderne communicatiemaatschappij’. Borsele is vanwege verstoring van de omgeving en om veiligheidsredenen tegen ver dere uitdieping van de Wester- schelde. Ook verwerpt de ge meente uitbreiding van het ha ven- en industrieterrein Sloe op Borsels grondgebied. De ge meente Borsele heeft echter geen bezwaar tegen de aanleg van de Westerschelde Contai ner Terminal. Dit moet wel bin nen de bestaande wetten pas sen en ook de aanleg van na- WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, knutselclub 6 t/m 12 jaar, 14 u. “Bibliotheek Goes, Kinderboeken-week. voorleesuurtje, 14 u. “Wijk gebouw Jan Ligthart Goes, bingo, 13.30 u. Jeugdsoos De Paerdestal Goes, inleve ren kleding en speelgoed. 19-19.30 u, tel. 231007. Kerk Ellewoutsdijk, lezing door schilder Joh. den Her der en liedjes van Engel Reinhoudt, 14 u. N N E R E F P M R bouwbeleid en de inwoners te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken. Voor hulpbehoevenden zal op ter mijn een ‘zorgzone’ in Heinkenszand worden inge richt, waar wonen en zorg ge combineerd wordt. Het jeugdbeleid is een ander speerpunt in de komende vier jaar. Zo krijgen de jongeren uit de gemeente Borsele een eigen plek waar ze ook verantwoor delijk voor zullen zijn. Daar naast gaat de gemeente een jeugdraad instellen om beter in te kunnen springen op cfe wensen en de problemen van de jongeren. tuurgebieden elders is een Naast de oprichting van de voorwaarde. Het college wil de leefbaarheid binnen de gemeentegrenzen verbeteren door de inwoners meer vrijheid te geven in het van de werkzaamheden van de provincie af weet. „Het was echte noodzaak bij het begin te beginnen,” aldus Mallant. Gedeputeerde Toine Poppel- aars benadrukte dat de film objectief is en zeker geen on derdeel vormt van een reclamecampagne. „De burger moet meer interesse gaan to nen voor het werk van de pro vincie.” Hij wist ook precies te vertellen waarin zich dat moet uiten. „Het resultaat van de film moet te zien zijn in de op komst bij de verkiezingen in maart 2003.’ Omroep Zeeland gaat de serie verspreid over zeven vrijdagen uitzenden. Vrijdag 11 oktober begint de Zeeuwse omroep met de aflevering ‘Bestuur’. „Scholen kunnen de serie daarna gebruiken voor bij voorbeeld de lessen Maat schappijleer,” meende Poppel- aars. GOES, 0113-215395, DONDERDAG KOOPAVOND Grote Markt 11-13, 4461 AH Goes, telefoon 0113 227607 DONDERDAG Dorpshuis De Wemel Wemeldinge, winterkinder- kleding, babyartikelen en speelgoedbeurs, 18.30 u. Jeugdsoos De Paerdestal Goes, kinderkleding- en speelgoedbeurs, 9.15 u. Ge meentehuis Heinkenszand, gemeenteraadsvergadering, 20 u. P X S A I R MAANDAG Stichting De Oase Goes, eet- groep, 18 u. Zeelandhallen Goes, Contacta, bedrijven- contactdagen, 18 u. WOENSDAG Wijkgebouw De Spinne Goes, knutselclub 6 t/m 12 jaar, 14 u. Bibliotheek Goes, voorleesuurtje, 14 u. Ge bouw Leger des Heils Goes, spreekuur Cliëntenraad Bij stand en Minima van de Ge meente Goes, 9.30-11.30 u. Sportpunt Zeeland Goes, se nioren wandelmorgen, 9.30 u. Boekhandel De Koperen Tuin Goes, Sjoerd Kuiper leest voor en signeert zijn boeken, 15 u. Zeeland hallen Goes, Contacta, bedrijvencontactdagen, 14 u. DINSDAG Zeelandhallen Contacta, bedrijvencontact dagen, 14 u. Centrum De Vroone Kapelle, presentatie Adventsproject 2002, 18.45 u. S T E M I I E G N N T E E S D DAS DDT E O Stuur uw oplossing voor donderdag 10 oktober naar de redactie van de Bevelander, Postbus 5, 4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissingen. De prijs winnaar wordt in de Bevelandervan woensdag 16 oktober bekend ge maakt. De oplossing van de puzzel uit de Bevelander van woensdag 18 september luidt: aardolie. W. Bosselaar uitwissenkerke won door het inzenden van de goede oplos sing twee vrijkaarten voor bioscoop Cine City in Vlissingen. In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden of omge keerd of schuin. Enkele letters worden dubbel gebruikt. Streep alle woorden door. Re resterende letters vormen dan regel voor regel van boven naar beneden gelezen de oplossing van deze puzzel. VRIJDAG Café De Goede Verwachting Lewedorp, avondruilbeurs, 19.15 u. Kerstenschool Yerseke, bloedafname- avond, 19 u. Buurthuis De Pit Goes, bingo, 20 u. Mo tel Goes, informatieavond ‘Verlies en rouw' voor nabe staanden van verkeers slachtoffers en misdrijven, 19.30 u. ZATERDAG Ingang Hertenkamp Kastanjestraat Goes, trim- groep, eenvoudige conditie- oefeningen en spelvorpen, 8.20 u. Parkeerplaats Water land Neeltje Jans, excursies ‘Wandelen rondom de vloedlijn' en ‘Paddestoelen in het duin’, 14 u. Peuter speelzaal De Doordouwertjes Rilland, kinderkledingbeurs, 10 u. Piet Vogelaar Auto’s Goes, autopuzzelrit rond Goes, 13.30 u. Sportcomplex Kwaden-damme, ADLM schieting. 14 u. Parkeer plaats Theunis-wegeling ‘s- Heer Hendriks-kinderen, Poelbosloop, diverse afstan den, vanaf 13 u. Kwadendamme, Fruit- feesten met onder andere, appeltaart bakwedstrijd, de monstraties, solextoertocht, 12 u. Calvijn College Goes, boekenbeurs, 10 u. Her vormd Centrum en Peuter speelzaal Waarde, feest- morgen ten behoeve van het 10-jarige bestaan van de peuterspeelzaal, 9 u. voor 5 en 6 oktober 2002 HUISARTSEN: Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Sla ger. dr. van Straalen, dr. v.d. Werff wordt waargenomen door: dr van Straalen, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 0113-272005. De praktijken van de huisartsen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer.Van der Stoep, Rijken enThijssen worden waargenomen van vrijdag 17.00 uur tot zondag 09.30 uur doorDr. van der Stoep, Stationspark 33, Goes, tel. 0113-215306. Van zondag 09.30 uur t/ m maandag 07.30 uur door: dr. J.J.H.G. Schmeitz, Stationspark 33, Goes. tel. 0113-216405. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ‘s-Heer Hendrikskinderen, Nisse, ‘s-Heer Abtskerke en Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aarnoutse en Binnen kamp wordt waargenomen door: dr. G.A.C. Aarnoutse, Haven weg 16, Nieuwdorp, tel. 0113-612327. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr JA Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvogelstraat 86, Heinkenszand. tel. 0113-563074. Hansweert. Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Bood schappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. C. Mak, Zeeburg 1, Yerseke, tel. 573520. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Bood schappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Praktijk Krabbendijke, Spoorlaan 2, Krabbendijke, tel. 501444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldinge, tel. 0113-621438. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ‘s-Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronenberg, Zwartelé en Van der Tempel wordt waargenomen door: dr. J. Peene, Monsterweg 8, Borssele, tel. 0113-354010. Noord - Beveland: De praktijk van dr. JA. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.PJ.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen door: dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuwstraat 4, Kamperland, tel. 0113-371338. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00-11.00 uur. dr. F.K. Wiersum, Prunusstraat 42, ‘s-Gravenpolder, tel. 06-53 25 71 31.Tandartsen in de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tand artsen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. APOTHEEK: Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Matty Stroo, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of langdurig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118-414444. DIERENARTSEN Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W. Verboom wordt waargenomen door: A.C. Mosselman, tel. 361233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, H.J. van Dijk en P. Stokman wordt waargenomen door: dr. P. Stokman, ‘s-Graven- polderseweg 39, Goes, tel. 0113-213419 Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 -10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. DIERENAMBULANCE Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen- Duiveland: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256. R B NAMMS E N R A A V OOK V A O O T O A N W P SAN N O A A S W L D M O R L A T O N I C s p E E S M E R A R G O N E N O A N E H E L O O V A S D R N I K M K O A S R R P dorp en de stortplaats Midden- Zeeland in Nieuwdorp. Spe ciaal voor dit project is een theatershow gemaakt waarvan de kinderen kunnen genieten en leren. Met opruimacties wordt de jeugd letterlijk met de neus op het zwerfafval ge drukt. Het project bestrijkt de maanden september en oktober. De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B. V. Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 4460 AA Goes tel.: (0113)274000 fax.: (0113)274010 Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes Pieter Karman (bladmanager) (0113)274090 privé (0113)613394 Henk Mallekote (acquisitie) (0113)274031 privé (0113)342535 Cora Slot (acquisitie) (0113) 274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (acquisitie) (0113)274032 privé (0113)213463 Sterfruit ^■Decoratieve kallabas, pompoen of UTurkse muts. Leuke sfeermakers voor binnen of buiten. &i2 Per stuk K D ROOK H G O EUR S L B R A B S PAT Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0113)274020 Privé (0113)503903 06-54267132 e-mail: red.bevelander@whz.wegener.nl Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5, 4460 AA Goes Oplage: 43.200 Bezorging ((0113) 274 000 Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: Maandag 12.00 uur ZONDAG Kerk Ellewoutsdijk, meezingmiddag, 14.30 u. Bethelkerk Goes, zang- dienst, 18.30 u. I R O U E L E E S H E M C O R K S CSU

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 9