Het eilandenrijk fc B^GERS I Groots in Mannenmode Provincie Zeeland J Verkeers- en Vervoersplan Groene ÖO/^ 35 miljoen vluchtelingen wereldwijd Vergeet ze niet Giro 999 0118-441441 rrrrftïi 1 VOOR EEN BETER HERSTELDE SCHADE ■■Officiële Mededelingen www.vanderendtautoschadejilJ Recreatie- verdeelweg Statencommissies In beroep A3 v 1 pagina 5 woensdag 2 oktober 2002 Verkeer en Vervoer Brasserie Restaurant MOLENSTRAAT 5, 4701 JK ROOSENDAAL SL’ACER'JI Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Rectificatie ontwerp-vergunning V.D.S. Staal- en Machinebouw B.V. Boulevard Evertsen 2-8 Vlissingen In de rubriek Abdijnieuws wordt elke week mededeling gedaan van zaken die spelen bij het Provinciaal Bestuur van Zeeland. Toch hebben veel mensen geen idee van wat de Provincie als bestuurslaag doet en waar zij een rol van betekenis voor burgers en bedrijven kan spelen. Een informatieve videoserie moet daar meer duidelijkheid over geven. Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 40/2002 Afdeling Communnicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Vanaf vandaag nieuwe menukaart met ook weer de flambeergerechten 15 oktober start wildseizoen 20 oktober 14.00-17.00 uur Live Jazz-muziek Wij kunnen nog enkele afwassers gebruiken! 5 halen 4 betalen k Diversen De specialist in Mode voor de grote en lange man Casual en klassiek j L- Tr www.bogersherenmode.nl 'ctèïcl ÉSWr DE BEVELANDER 4 Nieuws Abdij - id e Donderdag vrijdag 2 gegrilde kippen Is n. ng GIRO 999 www.vluchteling.orq i: if Gekookte Gelderseworst 100 gram 0,90 MALS RUNDERGEHAKT 1000 gram voor 4,99 Mensen verplaatsen zich om ergens anders iets te gaan doen: werken, winkelen of ergens ont spanning zoeken. In gevallen waar het onderweg zijn een doel op zich is, gaat het vaak om het genieten van wat er onderweg te zien is. Tegelijkertijd heeft het verkeer ook consequenties voor de mensen die niet onderweg zijn. Zij krijgen te maken met geluid, stank en onveiligheid. Het beleidsveld van verkeer en ver voer heeft daarom tal van relaties met: economie, welzijn, land- schap, milieu en ruimtelijke orde ning. Gebiedsprofielen Het nieuwe Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PWP) stelt die samenhang tussen verschillende beleidsvelden centraal: waarom wil een reiziger ergens naar toe, wat zijn de functies en kwaliteiten van verschillende soorten gebie den en welk verkeers- en vervoer systeem is daarvoor nodig. De kern van het plan bestaat uit zeven gebiedsprofielen, zeven soorten gebieden waarin een bepaalde functie of eigenschap doorslaggevend is voor de inrich ting van het verkeers- en vervoer systeem. De zeehavens stellen nu eenmaal andere eisen dan een dorp of een camping. Voor die verschillende gebieden is be schreven welke rol de auto, het openbaar vervoer en de fiets zou- Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een concept Provin ciaal Verkeers- en Vervoersplan (PWP) opgesteld. Dit plan omvat de beleidsvoornemens voor ver keer en vervoer van het college voor de komende 10 jaren. Op 23 september 2002 is door de statencommissie Verkeer en Vervoer het plan vrijgegeven voor inspraak. Beleidsagenda Het concept-PWP sluit af met een beleidsagenda voor de ko mende jaren. Het college van GS zal na de inspraak (oktober/no- vember) keuzes maken uit de opties die in de agenda zijn opge nomen. De belangrijkste elementen zijn: verkeersveiligheid houdt de hoog ste prioriteit; vanuit een kosten/baten-verhou- ding wordt de volgorde van pro jecten bepaald; het werken in gebiedsaanpakken wordt versterkt en uitgebouwd; het Zeeuws coördinatiepunt fiets wordt gecontinueerd en krijgt een voortrekkersrol in het nieuwe mobiliteitsmanagement, dat zich richt op het beïnvloeden van het verplaatsingsgedrag van reizi gers. den moeten spelen. Daarbij gaat het telkens om de balans tussen die drie. zen en in alle bibliotheken in de provincie. U kunt zich daarvoor wenden tot de betreffende instan tie. Het concept PWP zal regionaal worden gepresenteerd door mid del van 4 regionale inloopavon den. Op deze avonden kunt u komen kijken naar een presenta tie van het PWP (op panelen en met lichtbeelden), kunt u hierover vragen stellen aan de opstellers van het plan die ook aanwezig zullen zijn en kunt u ook uw reac tie geven. De regionale inloopavonden zul len eind oktober worden gehou den in Middelburg, Terneuzen, Goes en Zierikzee. U wordt hier over nader geïnformeerd in een volgende abdijnieuws. Belanghebbenden en belangstel lenden kunnen gedurende de hier boven genoemde 6 weken een inspraakreactie geven door deze toe te zenden aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alle reacties zullen in een inspraaknota worden ver werkt, welke nota bij de definitie ve besluitvorming over het plan zal worden betrokken. en van 13.30 tot 16.30 uur. Het plan ligt ook ter inzage bij alle gemeentehuizen en bibliotheken in de provincie. Op regionale inloopavonden, welke begin november zullen worden georga niseerd, zal het plan worden toe gelicht door deskundigen. De exacte plaatsen en datums wor den nog nader bekend gemaakt. Wie meer wil weten over het plan kan ook de website van de pro vincie, www.zeeland.nl raadple gen. In de advertentie in de Bevelan der week 39 voor de bekendma king van de ter inzagelegging van de ontwerp-vergunning V.D.S. Staal- en Machinebouw B.V. staat vermeld dat de betreffende ont werp-vergunning in het gemeen tehuis van Vlissingen ter inza ge ligt. Deze ontwerp-vergunning ligt tevens ter inzage in het gemeentehuis van Borsele. Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdag avond van 17.00-20.00 uur. Van 11 oktober tot en met 22 november zendt Omroep Zeeland elke vrijdag een aflevering uit van de videoproductie Het Eilanden rijk. De bedoeling is duidelijk te maken aan burgers waar de Provincie als bestuurslaag voor staat. Waarover heeft het Provin ciaal Bestuur wat te zeggen en wat is er van het werk van de provincie in de dagelijkse gang van zaken te zien. In elke uitzending wordt een thema/werkterrein belicht. Er is gekozen voor een opzet die ver gelijkingen vertoont met de infor matieve jeugdserie ‘Het Klokhuis’. Geschiedenis De eerste aflevering gaat op speelse wijze in op de ontstaans geschiedenis van de provincies. De geschiedenislessen van de basisschool lopen naadloos over naar het provinciebestuur van vandaag. Natuurlijk komt de Commissaris van de Koningin in beeld en wordt een sfeerbeeld gegeven van een vergadering van Provinciale Staten. Een gedepu teerde mag uitleggen wat hij zoal doet en hoe nu eigenlijk een besluit van Gedeputeerde Staten tot stand komt. De volgende afleveringen gaan over de werkterreinen van de provincie. Natuur Als eerste is natuur aan de beurt, waarin aandacht wordt geschon ken aan de ontwikkeling van de zuidkust van Schouwen, maar ook aan het ontwikkelen van nieu we vogelbroedplaatsen in Zeeland, waar op afstand naar gekeken kan worden vanuit een vogelobservatiepunt. Van Wegen en Vaarwegen Zonder wegen en vaarwegen, waarover de derde aflevering Platteland De provincie maakt zich sterk voor nieuwe ontwikkelingen op het platteland en dat is in afleve ring vier te zien. Het verbouwen van knoflook en het maken van wijn uit fruit zijn daar enkele voor beelden van. Verder worden beel den getoond van een boerderij waar verstandelijk gehandicapten niet alleen opvang krijgen, maar ook kunnen werken en hun pro ducten in een winkeltje aan de man brengen. Vitaal platteland is meer dan een papieren product, zo blijkt uit deze aflevering. Economie De economie is het volgende Kipcordonblue (ham/kaas) 5 voor 5,00 4 min. pan of frituur actie - actie - actie Cultuur De provincie geeft voor tal van cultuuractiviteiten subsidies. In de aflevering cultuur zien we hoe het Zeeuws orkest daardoor op hoog niveau kan presteren en dat het Straatfestival in Vlissingen spec taculaire acts kan laten zien. Ook is er aandacht voor beeldende kunst zoals het project van Gust Romijn in het kader van 'Zonne- maire buitengewoon’. Het cultureel erfgoed moet ook behouden blijven en de monu mentenwachters laten zien wat hun bijdrage daaraan is. Milieu Als laatste is de aflevering over Milieu aan de beurt. Meten is weten en zonder cijfers valt er maar moeilijk te vergelijken of er een afname is van bijvoorbeeld geluidsoverlast door een bedrijf. Aan de hand van praktijkvoorbeel den kan iedereen zien hoe milieu vergunningen tot stand komen, hoe controles worden uitgevoerd en welke maatregelen er geno men worden om overlast te voor komen. STICHTING VLUCHTELING Het concept PWP ligt vanaf 2 oktober 2002 t/m 12 november 2002 ter inzage op het bureau voorlichting van de Provincie Zeeland, Abdij 9 te Middelburg, op werkdagen van 9.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur en desgevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooru ren kunt u zich wenden tot mevrouw F.C.H. Vos, tel. 0118- 631657. Daarnaast ligt het concept PWP ter inzage op alle gemeentehui- Deze maand zijn de werkzaamhe den voor de aanleg van de Re- creatieverdeelweg tussen Se- rooskerkeseweg (N59) en de Ro tonde Stoofweg (N651) (Haam- stede-Renesse) gestart. Op de plaats waar de weg aan sluit op de Serooskerkseweg wordt een rotonde gemaakt. Voor de kruising met de Kooij- mansweg is gekozen voor de aanleg van een ovale rotonde (ovonde). Tijdens de uitvoering zal er een omleidingsroute worden aangege ven zodat altijd één van de zijwe gen tussen de Bouwmansweg en Lage Zoomweg geopend is voor het verkeer. De uitwegen naar de openbare weg blijven tijdens de werkzaam heden zoveel mogelijk in gebruik. Mochten zij op enig moment toch moeten worden afgesloten, dan wordt tijdig overleg gepleegd met belanghebbenden. Als alles volgens planning verloopt is het werk op 1 maart 2003 gereed. Met de aanleg van de Recreatie- verdeelweg is een bedrag van 4,6 miljoen euro gemoeid. Voorafgaand aan een vergade ring van Provinciale Staten be spreken diverse Statencommis sies onder andere de door Gede puteerde Staten(GS) ingediende voorstellen. De commissieverga deringen zijn openbaar en wor den gehouden in het provincie huis, Abdij 6, Middelburg. In alle Statencommissies is er aan het begin van de vergadering spreek recht voor het publiek. Kroketjes rundvlees F Inspraak In de komende weken bestaat er voor iedereen de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van het concept PWP. Het plan ligt van 2 oktober tot 12 november ter inzage bij het Informatiecen trum van de provincie, Abdij 9, Middelburg, tel 0118-631400. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur VLEESWAREN 200 gram naar keuze ook 4 x 50 gram eigen snijworst cornedbeef eigen varkens fricandeau eigen ontbijtspek 200 gram voor 2,55 Rundvleessalade eigen keuken 100 gram 0,99 voor 4,54 gaat, is het erg moeilijk om in Zeeland van A naar B te komen. Niet alleen voor de aanleg van doorgaande wegen is de provin cie verantwoordelijk maar ook voor het onderhoud van wegen en vaarwegen. Bij de laatste categorie hoort ook het bedienen van sluizen en bruggen in het Kanaal door Walcheren. Shoarmavlees (varkens) 1000 gram 5,00 actie - actie - actie Donderdag 17 oktober 2002 is er een zitting van de Hoorcom- missie bestemmingsplannen De zitting, die om 9.15 uur begint, is openbaar en wordt gehouden in het gebouw van de directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Middelburg. Op de zitting worden de bezwaar schriften van M.M. Gervink e.a., K.T.M. van Damme, J.K. Mulder en fam. Otte te Nieuwdorp behan deld. Zij hebben bedenkingen ingebracht tegen het bestem mingsplan Nieuwdorp 2002 van de gemeente Borsele. Betrokkenen möken bewaar tegen de realisering van apparte menten in de kerk, gelegen aan de Ring te Nieuwdorp. Zij zijn van mening dat de realisatie niet gewenst is omdat er sprake zal zijn van overlast, aantasting van privacy, woongenot, openbaar groen en aantasting van het karakter van de dorpskern. De gemeente Borsele is uitgenodigd om op de bedenkingen te reage ren. De gemeente Middelburg wordt uitgenodigd om te reage ren op de door C. de Jonge, Schout, Wibra en bouwgroep Peters ingebrachte bedenkingen tegen het bestemmingsplan Nieuw Middelburg. Gedeputeerde Staten hebben de Provinciale Planologische Commissie verzocht om advies uit te brengen over de door de gemeenten Borsele en Middel burg vastgestelde bestemmings plannen en de daartegen inge brachte bedenkingen. Na de hoorzitting zullen Gedeputeerde Staten een besluit nemen over de bestemmingsplannen. Maandag 7 oktober, aanvang 9.30 uur, vergadert de commis sie Welzijn Een belangrijk deel van de verga dering zal worden besteed aan het bespreken van de begrotings- brief en de begroting 2003. De plannen voor de nieuwe opzet van het Zeeuws Museum en de toekomst van het Zeeuws Biologisch Museum staan even eens op de agenda. De commissie Verkeer en Vervoer vergadert ook op 7 oktober. Deze vergadering begint om 13.30 uur. In deze vergade ring wordt het concept van het PWP gepresenteerd en wordt informatie gegeven over enkele ‘fietsprojecten’. Andere agenda punten zijn: Duurzaam Veilig, tarieven PSD 2003, begroting en begrotingsbrief 2003, het Investeringsplan 2003 en de le wijziging daarvan. De commissie Economie verga dert woensdag 9 oktober, aan vang 15.30 uur. De commissie bespreekt het voorstel van GS om aan het Regionaal leerbedrijf VAKwerk een subsidie van 150.000,- toe te kennen voor aanschaf van inventaris bespro ken. De begroting en begrotings brief 2003 staan eveneens op de agenda, samen met de 2e bestuursrapportage 2002 en de 13e wijziging van de begroting 2002. De commissie Ruimte, Milieu en Water vergadert op vrijdag 11 oktober, aanvang 9.00 uur. De commissie bespreekt naast de begroting en begrotingsbrief 2003, het Jaarprogramma Ruimte, Milieu en Water 2003. Het voorstel van GS inzake de uit voering van actiepunten uit het 10-puntenplan voor de cultuurhis torie, de toekomst van het Zeeuws Biologisch Museum en de nota inzake robuuste verbin- dingszones als beleidstitel voor nieuwe natuur staan eveneens op de agenda. De volledige agenda’s en bijbe horende stukken van alle com missies liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9, Middelburg, tel 0118-631400. Het informatiecen trum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De informatie kan ook worden verkregen via de website: www.zeeland.nl. beleidsterrein. De bedrijvigheid in Zeeland wordt vanuit de lucht getoond en er komen onderne mers aan het woord. Ook wordt aandacht besteed aan een ande re pijler van de provinciale econo mie, het toerisme met o.a. aan dacht voor nieuwe ontwikkelin gen, zoals de landschapscam- ping. 8»* jp O J] X K O n iiC. - fe|

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5