EVENEMENTEN Vergaderingen raadsfracties Cursus Klussen voor Start actie school- Technika 10 Goes: technische club voor meisjes RWS Bureau werk, inkomen en zorg pp 3 oktober gesloten ontruimingsoefening op Prinses Ireneschool Opening werkgelegenheids project “Oosterscheldewerf Goes” Praatavond Wolphaartsdijk Vrouwen in Goes-Oost \N0 Woensdag 2 oktober 2002 pagina 22 DE BEVELANDER OPENBARE KENNISGEVINGEN OPENBARE KENNISGEVINGEN Het bureau werk, inkomen en zorg van de afde ling sociale zaken op donderdag 3 oktober de hele dag gesloten in verband met scholing van de me dewerkers. Het kantoor van onze vereniging is op vrijdag 4 oktober 2002 in verband met een personeelsreis de hele dag gesloten. REGIONALE WONINGBOUWVERENIGING SAMENWERKING GEMEENTE GOES GOES INFORM ATIERUBRIEK VAN DE GEMEENTE GOES OVERZICHT BURGERLIJKE STAND van 16-09-2002 t/m 24-09-2002. ruis X 3 oktober, Podium ‘t Beest, 13.30 uur Theater Voloperahuis: Nummers 10,2 km) 7 t/m 9 oktober, Zeelandhallen Bedrijvencontactdagen CONTACTA Evenementen in Goes ook op internet: http://www.goespromotie.nl. 3 en 4 oktober, Podium 't Beest 20.30 uur. Filmvoorstelling: Le lait de la tendresse humaine 5 oktober, Podium ‘t Beest, Concert: Gore Gore Girls The Moe Greene Specials 8 oktober. Grote Kerk 13.30-14.30 uur.Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga Wethouder M.L. ‘t Hart heeft op dinsdag 24 september officieel het werkgelegenheidsproject “Ooster- scheldewerf Goes geopend. De opening was op de voormalige locatie van De Jager Tolhoek aan de Houtkade. Het project heeft als doel om lang durig werklozen werkervaring op te laten doen of een zinvolle dag besteding te bieden. Het project draait rond het opknappen van een schip, te weten een Zeeuwse schouw. Het schip fungeert als werkervaringsobject en is sinds half Controlelijst brandveiligheid De gemeente Goes onderschrijft na drukkelijk het belang voor de brand veiligheid, waarvan een ontruimingsplan deel uit maakt. Maar daarnaast zijn er nog meer aandachtspunten waar de brandveiligheid betrekking op heeft. Daarom is aan alle schooldirecties in de gemeente een brief gestuurd met bijgevoegd een controlelijst brand veiligheid “scholen”. In de brief staat vermeld dat brandveiligheid niet alleen door de brandweer in de gaten moet worden gehouden, maar dat de school leiding hier ook een zeer groot aan deel in hoort te hebben. Ondanks dat nagenoeg alle scholen de brand veiligheid al serieus aanpakken biedt de brandweer met deze controlelijst een handvat om structureel in eigen be heer brandveiligheidscontroles uit te voeren zonder daarbij zaken over het hoofd te zien. Waarom alleen voor meisjes? Veel meisjes denken dat techniek alleen voor jongens interessant en belangrijk is. Ze lopen er dan ook meestal met een boog om heen. Dat is heel begrijpelijk. Klussen in een schuurtje, helpen met een technisch karweitje in huis, een hok voor een konijn timmeren of spe len met technisch speelgoed Thuis en buitenshuis doen meisjes met techniek veel minder prakti sche ervaring op dan jongens. En met hoeveel technische vrouwen kunnen meisjes zich identificeren? Technika 10 laat meisjes ontdek ken of ze handig zijn en inzicht hebben, of ze het spannend vinden, of bepaalde technische onderwer pen hen aanspreken, of ze het be langrijk vinden om meer van tech niek te weten.De begeleiding van Technika 10 is in handen van vrou wen; hierdoor zien de meisjes di rect dat vrouwen net zo goed met techniek kunnen omgaan als man nen. Gereedschappen Gereedschappen hoeft u niet mee te nemen. Nadere informatie en/of aanmelden U kunt contact opnemen met Hetty Scheiuit van SMWO welzijn, tel. 01 13 - 237087, op maandag, dins dag en donderdag.Wacht niet te lang met aanmelden want vol vol. Data: 3, 10, 17,31 oktober en 7, 14, 21,28 november Locatie: wijkcentrum “Jan Ligthart”, Bergweg 12 te Goes-Oost Leeftijd: er nog plaats voor zes meisjes van 10 jaar Kosten:€ 1,40 per keer (natuurlijk betaal je voor de gehele cursus ook al ben je een keer ziek) ring is openbaar.Voor de agenda zie de internetsite www.d66goes.nl GroenLinks De fractie van GroenLinks verga dert op dinsdag 8 oktober om 20.00 uur in het huis van het Groen Links-raadslid Saskia Verheij.C. v.d. Lindenstraat 187 te Goes, tel. 21 I 196. De vergadering is open baar. Laat even weten dat u komt, dan staat de koffie klaar. Vrijstellingsprocedure voor uitbreiding woning Mosselbank 20 te Goes. Er is een bouwaanvraag ingediend voor verbouwing van de woning Mossel bank 20 te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie AB, nr. 894. Er kan niet zondermeer een bouwvergunning worden verleend, omdat door het bouwplan het maximale bebouwingsoppervlak van 200 m2 wordt overschreden. Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepassing van de vrijstellingsmogelijkheid uit artikel 8 van geldend bestemmingsplan “Goese Meer-IV” medewerking aan het bouwplan te verlenen. Alvorens daartoe te besluiten kunnen belanghebbenden vanaf 3 oktober a.s. gedurende veertien dagen hierover zienswijzen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2,4461 KC Goes. Overleden: 16- 09-2002 Buijsrogge, Joseph Alphonsus Maria; 17- 09-2002 Tramper, Neeltje Dina; 17- 09-2002 de Jonge, Marinus; 18- 09-2002 Daansen, Wilhelmina Anna; 18- 09-2002 Verdonk, Jacoba Johanna; 19- 09-2002 den Herder, Jozina; 20- 09-2002 de Visser, Jan Dingeman; 21 -09-2002 Zuidweg, Louwrina Maatje; 22-09-2002 Duivewaarde, Janna; 22-09-2002 Luijk, Johanna Jacoba. EVENEMENTEN IN GOESVAN 3 T/M 9 OKTOBER 2002 3 oktober Podium ‘t Beest 13.30 uur Filmmiddag voor senioren: Lijmen/ Het been Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een refe rendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling communicatie in het stadskantoor. Burgemeester en wethouders van Goes Geboren: 16-09-2002 Ezzoubai, Zoubeir; 18-09-2002 Kreule, Michael: 18- 09-2002 Weijmans, Noah Peter Lodewijk; 19- 09-2002 Houtepen, Danique; 19-09-2002 de Wolff. Lindy Gabrielle; 19- 09-2002 Groen, Melissa; 20- 09-2002 Sandee, Mido; 20- 09-2002 Kentin, Milou; 21- 09-2002 Kamp, Elisabeth Neeltje Chimène; 24-09-2002 van Steensel, Egbertus. Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan ‘Marconigebied, gedeelte Marconistraat 2002’ Burgemeester en wethouders maken ter uitvoering van het bepaalde in de inspraakverordening het volgende bekend. WET MILIEUBEHEER openbare kennisgeving melding (art.8.40). Burgemeester en wethouders maken bekend dat, in verband met het van toepassing worden van het genoemde Besluit, de volgende meldingen zijn ontvangen: Milieuvergunning perceel Krukweg 31 te Goes. Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat vanaf vandaag ter inzage is gelegd het besluit op een aanvraag om milieuvergunning van: - Exploitatiemij. Goese Golf BV, Krukweg 31 te Goes. Betrefreen golfbaan, waaronder een clubgebouw, werkplaats en parkeer plaats op het adres Krukweg 314465 BH Goes, op het adres Krukweg 31 te Goes. Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning I okto ber kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 2118, 4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij een kapvergunning heeft verleend voor de volgende gemeentelijke bomen: Informatie Nadere inlichtingen kunt u vragen via telefoonnummer 01 13-249718. U bent van harte welkom bij de fractievergaderingen. Wilt u leden van de gemeenteraad spreken, dan kunt u voorafgaand aan of tijdens de fractievergadering terecht Dat kan gaan over agendapunten voor de raadsvergadering, maar ook over andere onderwerpen die u wilt aankaarten bij de fracties. De fracties vergaderen volgende week. zelf mogen aangeven wat ze willen gaan maken tijdens de resterende vier bijeenkomsten. De docent geeft graag advies indien dat nodig is. De deelneemsters moeten zelf de be nodigde materialen voor hun eigen werkstuk in Doe Het Zelf zaken gaan kopen. Begeleiding De begeleiding is in handen van een Technika 10 - trainster. Zij heeft onder meer veel ervaring met het geven van trainingen aan Technika 10- begeleidsters die cursussen ge ven aan meisjes van 10 t/m 12 jaar op het gebied van techniek. De kosten van de cursus De kosten p. p. bedragen: n 25,00; materiaalkosten voor de eerste twee keer zijn inbegrepen. Materiaal kosten voor het eigen werkstuk dat tijdens de vier resterende bijeen komsten wordt gemaakt dient u zelf te betalen. Koffie/thee is niet inbe grepen in het cursusgeld. OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dins dag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag t/ m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bu reau Voorlichting is geopend op werk dagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Afdeling Communicatie Tel.: (01 13) 249870 E-mail: communicatie@goes.nl Vrijstellingsprocedure voor bouw paardestal langs Patijnweg te Kloetinge. Er is een bouwaanvraag ingediend voor een paardestal langs de Patijnweg te Kloetinge, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie E, nr. 2712 en X, nr. 720. De aanvraag is mogelijk met toepassing van de vrijstellingsmogelijkheid in plan Landelijk Gebied voor dierenonderkomens tot 50 m2 in zg. kernrand- zones (artikel 4.2, lid 4). Burgemeester en wethouders zijn voornemens met toepassing van deze vrijstellingsmogelijkheid medewerking aan het bouwplan te verlenen. Alvorens daartoe te besluiten kunnen belanghebbenden vanaf 3 oktober a.s. gedurende veertien dagen hierover zienswijzen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2,4461 KC Goes. 9 oktober,Ambachtscentrum Hollandse Hoeve 15.00 uur Poppentheater Sim Bolus speelt de voorstelling:“Wat een schat”. Voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren is gewenst: tel. 212031 Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schrifte lijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burge meester en wethouders.Tevens kan een verzoek om voorlopige voor ziening worden ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u con tact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (0113-249709) Kinderdagverblijf/buitenschoolseopvang De Stichting Kinderopvang De Bevelanden heeft het college van burge meester en wethouders van Goes verzocht een vergunning te verlenen voor het exploiteren van een kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang voorziening in het pand E.Prseleylaan 103 te Goes. Burgemeester en wethouders zijn van plan om de vergunning te verle nen. Overeenkomstig artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt de aanvraag voor deze vergunning en de concept-vergunning gedurende een periode van vier weken (tot 30 oktober 2002) voor een ieder ter inzage bij de afdeling Communicatie. Gedurende deze periode kan iedere be langhebbende zijn zienswijze kenbaar maken.Schriftelijke zienswijzen die nen gericht te worden aan burgemeester en wethouders van Goes, Post bus 2118. 4460 MC GOES. Voor nadere informatie of om aan te melden kunt u terecht bij: SMWO welzijn, Hetty Scheiuit (coördinatieTechnika 10 Goes) tel.: 0113 - 237087 Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: (01 13) 249770 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgeven positieve reacties tot bouwvoornemen in de periode van 23-09 t/m 27-09-2002. Aangevraagde vergunning: een svergunning (ex. art. 8.1b Wm) voor het uitbreiden van de inrichting met 2 brandstofpompen en het plaatsen van I ondergrondse tank met een inhoud van 2 x 5000 Itr. Gehandicaptenparkeerplaats Burgemeester en wethouders maken bekend een gehandicapten parkeerplaats te hebben aangewezen bij de Westsingel te Goes. Gedurende de termijn van tervisielegging kan iedereen schriftelijk op het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan reageren. Daarnaast kan op maandag 21 oktober 2002 te 16.30 uur tijdens een inspraakbijeenkomst in het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes een mondelinge inspraakreactie worden ingediend. Ontruimingsplan Nederland telt ongeveer 8.000 basis scholen, waarvoor de brandweer in gebruiksvergunningen voorschrijft dat ze moeten beschikken over een ontruimingsplan en dat er eenmaal per Vrijdag 4 oktober a.s. begint de Na tionale Brandpreventieweek, die duurt van 4 tot 12 oktober. Burge meester drs. D.J. van der Zaag geeft op 4 oktober om 9.30 uur het start sein voor een schoolontruimings- oefening op de Prinses Ireneschool, Kamperfoeliestraat 63 in Goes. De Ireneschool werd uitgeloot uit een groot aantal scholen die zich tussen 22 augustus en 15 september bij de brand weer hadden aangemeld voor deel name aan de schoolontruimings- oefening. Dit levert de school onder meer het lespakket‘Het vuur de baas' op en een uitnodiging voor een rond leiding bij de Brandweer. Landelijk start schot De gemeentelijke ‘aftrap voor de schoolontruimingsoefening' volgt de landelijke actie die ook op vrijdag 4 oktober wordt gegeven voor de Na tionale Brandpreventieweek in Utrecht Meerdere scholen in de gemeente Goes volgen dit voorbeeld, maar al leen op de Prinses Ireneschool wordt de ontruimingsactie officieel geopend en groots aangepakt in het bijzijn van de brandweer en de burgemeester. Ook de rode tankautospuit ontbreekt niet In de week die daarop volgt bege leidt de brandweer de 15 scholen die zich bij de brandweer hebben aange meld voor de ontruimingsoefeningen. augustus aanwezig op de locatie van het project. De werkzaamheden aan het schip vinden plaats in een loods. De loods is inmiddels inge richt met machines en materialen en de deelnemers zijn druk aan het werk met diverse activiteiten. Voor de dagelijkse leiding over de projectdeelnemers en,de organisa tie van de activiteiten heeft de ge meente een projectleider be noemd, de heer Viveen. De heer Viveen is de contactpersoon wat betreft de uitvoering van het pro ject. Met ingang van donderdag 3 oktober 2002 ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Marconigebied, gedeelte Marconistraat 2002’ voor de duur van vier weken ter inzage. Het voorontwerp voorziet in de bestemmingsplanmatige inpassing van de uitbreiding van bouwmarkt Gamma ter plaatse van de beschikbare bouwgrond aansluitend op het bestaande bedrijf. Het plangebied, dat mede de bestaande bouwmarkt omvat, wordt om ringd door de Braille-, Pasteur-, Van Heemskerck- en Marconistraat te Goes. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan ligt het in de bedoeling de bouwvergunning te verlenen na toepassing van de procedure ex artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daartoe zal het inmiddels ingediende bouwplan op een later tijdstip ter inzage worden gelegd. Deze volgende tervisielegging vindt plaats, nadat de planologische commissie van de provincie zich akkoord heeft verklaard met de inhoud van het voorontwerp-bestemmingsplan. Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer: TPG Post B.V.Verrijn Stuartweg 5 te Goes in verband met een interne veranderingen. Vrijstellingsprocedure voor uitbreiding woning Kreekslagweg 14 te Goes. Er is een bouwaanvraag ingediend voor verbouwing van de woning Kreek slagweg 14 te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie AB, nr. 733. Er kan niet zondermeer een bouwvergunning worden verleend, omdat door het bouwplan het maximale bebouwingsoppervlak van 200 m2 wordt overschreden. Burgemeester en wethouders zijn van plan met toepas sing van de vrijstellingsmogelijkheid uit artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking aan het bouwplan te verlenen. Alvorens daartoe te besluiten kan iedereen gedurende vier weken hier over schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2,4461 KC Goes. Technika 10 Goes gaat opnieuw van start met een cursus hout bewerking op de donderdagavond van 19.00 uur tot en met 20.30 uur. SGP/ChristenUnie,CDA en D66 Op dinsdag 8 oktober vergaderen de fracties van de SGP/ ChristenUnie, het CDA en D66 in het stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de SGP/Christen Unie vergadert in de secretaris kamer. Van 19.45 uur tot 20.45 uur kunt u de fractievergadering bijwo- nen.Vanaf 20.45 uur is de vergade ring besloten. De fractie van het CDA vergadert om 19.30 uur in de burgemeesterskamer. De ver gadering is openbaar. De fractie van D66 vergadert vanaf 19.30 uur in de publieke tribune. De vergade- Op maandag 14 oktober 2002 om 19.30 uur is er een praat- avond voor de inwoners van Wolphaartsdijk in het Dorsphuis De Griffioen.Tijdens deze avond wil de gemeente met de inwo ners praten over actuele zaken in het dorp. Wilt u een onder werp aandragen voor deze bij eenkomst, neemt u dan contact op met de wijkcoördinator M. 9 oktober, Sportpunt Zeeland (kantine) 09.30 uur Wandelmorgen voor senioren. Inlichtingen: tel. 220695 PvdA en VVD Op woensdag 9 oktober vergade ren de fracties van de PvdA enWD in het stadhuis aan de Grote Markt. De fractie van de PvdA vergadert vanaf 19.30 uur in de burgemeesterskamer. De vergade ring is openbaar. De fractie van de VVD vergadert in de secretaris kamer. De vergadering is openbaar. Als u de fractie wilt toespreken, neemt u dan eerst even contact op met een van de fractieleden. Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer: J.J. van Nieuwenhuijze, Bredeweg 14 te Kloetinge in verband met het vervangen van schuren. Wat is Technika 10 Technika 10 is een technische club voor meisjes van 10 t/m 12 jaar (basisschool). Meisjes leren bij deze club dat techniek heel leuk kan zijn voor meisjes. Ze gaan bijvoorbeeld aan de slag met electriciteit, metaal, hout bewerking, constructie beweging, metselen, etc. van Berkum of W. van Meegen van de afdeling communicatie (tel. 249871) of per e-mail: m.van.berkum@goes.nl Voor persoonlijke vragen of suggesties kunt u uiteraard het hele jaar bij de wijkcoördinator of de vak- afdelingen van de gemeente te recht. Over de agenda van de praatavond wordt u in deze info- rubriek nader geïnformeerd. Gehuwd: 20-09-2002 Kraamer.Arnold en Brasser,Adriana Cornelia; 20-09-2002 Jansen, Marinus Jacobus en van Belzen.Adriana; 20-09-2002 Schipper, Dennis Johannes Adriaan en de Smit. Maria Adriana; 20-09-2002 van Nieuwenhuijzen, Jacob Cornells en van Heugten, Mariska; 24-09-2002 van Beek, Frank Hendrikus Johannes en van Dokkum,Wendy. De cursus Klussen voor Vrouwen wordt door SMWO welzijn en de wijkvereniging Goes Oost georganiseerd voor vrouwen uit de wijk Goes Oost. Wie kunnen deelnemen Vrouwen die nog nooit gewerkt hebben met gereedschappen en er achter willen komen dat ze het leuk en handig vinden *Vrouwen die al wat vaardigheden hebben opgedaan maar wat meer willen oefenen met gereedschappen onder deskundige begeleiding. Start De cursus gaat van start op vrijdag I november om 19.30 uur in het wijk centrum “Jan Ligtharf’aan de Berg weg te Goes Oost. Aantal bijeenkomsten De cursus bestaat uit zes bijeen komsten a twee uur. De eerste bij eenkomst is op vrijdagavond maar de overige vijf op woensdagavond. De data zijn: 1,6, 13 20 novem ber en 4 II december Iedere bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur Inhoud Tijdens de eerste twee bijeenkom sten wordt een verplicht werkstuk met verschillende vaardigheden gemaakt waarna de deelneemsters 5 oktober, Poelbos 14.30 uur, Poelbosloop (2,6, I en jaar een ontruimingsoefening moet worden gehouden. Directeuren van scholen - ook die zonder gebruiks vergunning - zijn verantwoordelijk voor de brandveiligheid van hun school.Zo'n ontruimingsplan bevat o.a. informatie over het aantal leerlingen, het alarm nummer van de brandweer, het type gebouw, aantal verdiepingen, de plat tegrond met daarop de vluchtwegen, de taakverdeling binnen het coördinatieteam. Omdat het schoolontruimingsplan meer is dan alleen het aanzetten van een alarmsignaal, is ervoor gekozen om dit jaar de Schoolontruimingsoefening over het voetlicht te brengen. 24-09 Bokkeweg I, het bouwen van een loods 24- 09 Vivaldipad 1, het tijdelijk uitbreiden van de Sprienke 25- 09 Jacob Roggeveenstraat I Ihet bouwen van een schuur 27-09 Anthony Edenlaan 10, het bouwen van een erker en tuinhuisje Vrijstellingsprocedure voor serre Zaagmolenstraat 74 te Goes. Er is een bouwaanvraag ingediend voor de bouw van een serre aan de achtergevel van de woning Zaagmolenstraat 74 te Goes, kadastraal be kend gemeente Goes, sectie D, nr. 3225. De aanvraag past niet binnen geldend bestemmingsplan “Noord-I, 1968" maar is wel in overeenstemming met het huidige perceelsbebouwingsbeleid. Burgemeester en wethouders willen daarom middels de vrijstellings procedure van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking verlenen. Daartoe ligt de aanvraag vanaf 3 oktober 2002 vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oost singel 2 te Goes. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling com municatie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. De stuk ken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling milieu.West- singel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling communicatie. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Besluit Wij hebben - onder voorschriften ter bescherming van het mi lieu - deze vergunning verleend. De vergunning van het ontwerp, zoals wij dat eerder ter inzage hebben gelegd. Inzage De vergunning, voorschriften en andere daarop betrekking hebbende ge gevens liggen vanaf vandaag ter inzage. Beroep Tot 13 november 2002 kan tegen deze beschikking beroep worden inge steld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te brengen. Een beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. Postbus 20019,2500 EA s-Gravenhage. Wie beroep tegen de vergunning instelt, kan bij de voorzitter van de afdeling’bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht dan nadat op dit verzoek is beslist. Ravelijn de Grenadier te Goes: I Els, boom wordt herplant 23-09 Juliana van Stolberglaan 8, het plaatsen van een dakkapel 23-09 Koningin Julianastraat 4, het plaatsen van een kap op de garage 23-09 Bob Marleylaan 35, het bouwen van een woning 25- 09 Opril Westwal 2A, het gedeeltelijk vernieuwen van de voorgevel 26- 09 Golda Meirstraat 58, het uitbreiden van de woning 26- 09 Golda Meirstraat 60, het uitbreiden van de woning en plaatsen dakkapel 27- 09 Ganzepoortstraat 6, het slopen van een schoorsteen met asbest 27-09 Bereklauwerf 9, het bouwen van een woning Voor inlichtingen hierover kunt u (tijdens kantooruren) bellen naar de afdeling Milieu, tel. 0113-249718. ra

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 22