23 21 15 Contacta blijft groeien FEESTCAFE KIEKIERIS Muzikale kermis Kwadendamme 16 12 19 10 IMeubeiIhhis 16 1.50 0.49 Agenda MAG AZIJN VERKOOP tijdelijk adres: Korte Vorststraat 16 - Goes Br P De Bel, altijd prijs! Konmar knallers! Bevelander zoekt foto's gUIVEL^NDSM FRUITFEEST SLUIT OOGSTTIJD AF KLIMMER OP WEG NAAR HOOGSTE TOP ZUID-AMERIKA ALICE DJ Live on stage 30 JAAR KIEKIERIS K) Bij Konmar kan 't. r Neuroloog spreekt voor diabetes Nieuwe folder Zwaakse weel Open repetitie Ouderenkoor Lezing bij expositie over Paracelsus Gratis taxatie munten en postzegels den Hertog TOONZAAL 5000 M2 i iW- I F woensdag 25 september 2002 jaargang 53 nummer 39 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 15 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 274 020 (advertenties) (advertentie) SSl/'65 t KWADENDAMME - Na gedane arbeid is het goed rus ten. Dat geldt zeker voor de fruitplukkers die de afge lopen weken hun steentj'e meer dan bijdroegen in de kwekerijen op Zuid-Beveland. Maar het rusten gaat niet op voor de plukkers uit de omgeving van het Zak- dorp Kwadendamme. Die vieren het eind van de oogst tijd met een fruitfeest. Een nachtje doorgaan is dan heel gewoon. Roosendaal af te reizen om zich in zijn nieuwe hobby te bekwa men. Om het nog beter onder de knie te krijgen ging hij met zijn vader in de zomer van 1997 een week op klimcursus in Oostenrijk. Al klimmende kreeg Modijefsky in de gaten dat het hem wel lag. „Ik beschouw het als topsport. Het is zwaar en het niet iets wat ie dereen kan. En hoe vaker ik klom, hoe vaker ik dacht: ‘het kan moeilijker en zwaarder’.” Zijn eerste echte beproeving was in 1999 toen hij de 3400 meter hoge Pizbuin in Oostenrijk be dwong. In juni was Modijefsky tien dagen in Italië en Zwitser land om zes bergen tussen de 4.000 en 4.600 meter te lijf te gaan. Vijf dagen is de klimmer niet onder de 3.300 meter ge weest. Slapen deden hij en de anderen in berghutten. Overdag waren ze toch al gauw zo’n ne- solexen trekt over de dijken langs boomgaarden en dorpskernen. Vanaf een vrachtwagen zorgt de blaaskapel van Jonge Kracht uit Kapelle de hele rit voor enter tainment. In het dorp zelf is er een fruit markt. Er zijn kraampjes van fruitverwerkende bedrijven, maar ook van het Fruitteelt- museum en het Wijngilde. Spec taculair worden de demonstraties kettingzaag-kunsttechnie-ken, waarbij dierenfiguren worden ge- Engel Reinnoudt brengt nieuwe zeeuwstalige cd uit Levensbron, de nieuwe S.O.w. kerk voor Rilland Nieuw op Contacta is het thema bouwen. Onder de vleugels van BouwNed (voorheen NVOB) pre senteert een groot aantal bouwbe drijven zich op zo’n duizend vier kante meter. Ook de Nederlandse Bond van Architecten en toe leveringsbedrijven zijn aanwezig. In de loop der jaren is - zo stelt de organisatie vast - Contacta gegroeid en gegroeid. Ruim tweehonderd standhouders zijn nu aanwezig om in de business tot businesssfeer kennis en kunnen te tonen. Ook de Franse sferen tijdens kunstmarkt in net Vlissingse Croenewoud GOES - Kinderen inspireren hun ouders tot het maken van de mooi ste foto’s. En het zijn juist die mooie kinderfoto’s waar De Bevelander naar zoekt. Wie zijn mooiste foto op stuurt naar De Bevelander, postbus 5,4460 AA in Goes, maakt niet alleen kans op een mooi plaatsje in de krant maar ook op een waardebon van 35 euro. Vanafvolgende week verschijnt maandelijks de pagina Superkids, waarop bedrijven die iets met kinde ren te maken hebben zich presente ren. Lezers kunnen de mooiste of origineelste foto’s van hun eigen Superkid insturen. De inzender van de foto die gekozen wordt om op het hart van de pagina te staan wint de waardebon, die in te wisselen is bij de deelnemende zaken. De Noord-Bevelandse adoptieranden beloond met Toekomstprijs <D 3 13 O» <P ca c cn tz 'g O 5 GOES - De afdeling De Bevelanden van de Diabetesvereniging Nederland houdt dinsdag 1 oktober een ledenbijeenkomst met neuroloog A.M. Boon, die een inleiding houdt over het onderwerp Diabetes en Neuropathie. De informatieavond begint om acht uur in kamer 57/60 van het Oosterscheldeziekenhuis in Goes. Ook komen bestuursmededelingen op tafel en kunnen vragen worden gesteld aan Boon. NISSE - Vereniging Natuurmonumenten heeft samen met de ge meente Borsele een nieuwe folder voor natuurgebied de Zwaakse Weel geschreven. Deze brochure gaat ten opzichte van de vorige dieper in op het brakker en natter worden van het gebied. Verder wordt de diversiteit aan planten en broedvogels beschreven en aandacht gevraagd voor de begrazing door het oude Zeeuwse runderras Witrik. De folder is kosteloos te bestellen via 0118 - 238 465. GOES - Ouderen die van zingen houden en dat in koorverband eens willen proberen zijn welkom bij de open repetitie van het Ouderenkoor Zanglust in Goes. Dinsdag 1 oktober houdt het koor er een repetitie waar vijftig plussers een idee kunnen krijgen van wat het koor allemaal doet. Het Ouderenkoor repeteert elke dinsdagmiddag van 14 tot 15 uur en treedt een aantal keren per jaar op. MIDDELBURG - De School van het Gouden Rozenkruis verzorgt donderdag 26 september een lezing over het leven en de bevrij dende geneeskunst van de geneesheer, filosoof en Godskenner Paracelsus (1493-1541). Dat gebeurt in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Sprekers zijn de kunsthistoricus drs. P.F.W. Huijs en de arts drs. R.G.M. Stevelink. Het begint om 20 uur. Van Paracel sus, die wordt gezien als de ontworstelaar van het orthodoxe den ken is nog tot en met een dag na de lezing een tentoonstelling te zien in de bibliotheek. GOES - De Munten- en Postzegelorganisatie houdt vrijdag 27 sep tember een taxatiedag voor munten, postzegels en papiergeld in de Openbare Bibliotheek aan de Oostwal in Goes. De taxatie is gratis en bestemd voor mensen die ‘zomaar wat ergens hebben gevonden’ en verzamelaars. De deskundigen zijn er tussen 11 en 16 uur. Personeel overheid staat haar mannetje op de beurs. De gemeente Middelburg bij voorbeeld heeft dit jaar een grotere stand en Vlissingen heeft zich in middels ook verzekerd van een plek, naast Middelburg. Ook de Bevelandse gemeenten zijn verte genwoordigd met Tholen en Zeeuws-Vlaamse vertegënwoordi- gers als vaste buren voor drie dagen. zaterdag 28 september: P A T RIC K KICKEN LIVE Rtdi»3 FM DJ zaterdag 5 oktober: vrijdag II oktober: 1< Zaterdag 5 oktober is het weer zover. Het Fruitfeest 2002 begint met een appeltaartwedstrijd, waarbij dorpsgenoten met elkaar wedijveren om de ‘beste appeltaartbakker van Kwaden damme’ genoemd te worden. Digna de Jong, winnares van vo rig jaar, verdedigt haar titel. Pro fessionele bakkers beoordelen de inzendingen. De hele middag staat in het te ken van fruit. Een reclame- karavaan met oude tractoren en rankje erna en at nou? Een lodijefsky nu at minder al- berg- net de GOES - Contacta, de beurs voor het Zeeuwse bedrijfs leven, lijkt uit de voegen van de Zeelandhallen. in Goes te zijn gegroeid. Bij de zestiende editie die wordt ge houden van maandag 7 tot en met woensdag 9 okto ber heeft de organisatie een aantal potentiële deelne mers op de wachtlijst moeten zetten. „Helaas”, ant woordt Inter Expo - Zeelandhallen Goes de organisa tor van dit jaarlijkse treffen van ondernemers in Zee land. zaagd uit boomstammen. Vanaf 16 uur is er live muziek van Kees Hoogesteger. Rond negen uur ‘s avonds barsten de feestelijkheden pas echt goed los. Dan begint de Nacht van Kwadendamme, die dit jaar een muzikale kermis wordt door de aanwezigheid van de Heimatkapelle Die Darmstadter Hübsch. Deze zes koppen tel lende pretband ontstond rondom zangeres Astrid Oud, bij de leden van de Heimatkapelle beter be kend als ‘Frau’. Verder bestaat het gezelschap uit drummer Pauli de Paukenhauer, toetsenist Don Phillipo, gitarist Han Solo, bassist Dennie Barsch en Reino Brust. De Heimatkapelle brengt Duitse muziek in de breedste zin van het woord. Schlagers passeren de re vue, maar ook Nena, the Spider Murphy Gang en Rammstein- worden niet ontzien. Het feest gaat door tot in de kleine uurtjes. Gemeente Goes -c- ...net semjnt dat je op grote noogte van één glas champagne al ladderzat bent... \Vas hij maar gewoon blijven ten nissen („Ik was het een beetje beu”) bij LTC de Stoof in Koudekerke. Dan kon hij op de fiets rrhrtr riP Fïqan om eens uur tje te klaa schiji kwijt ledaa beklin fiets naai u vóe. van een bergtop. Vergeet het maar! En een uurtje spelen? Niet bepaald! Je een dag lang naar boven zien te werken. De nu zeventienjarige Modijefsky bladerde zo’n vijfjaar geleden door een boekje over klimmen. Al lezende leek het fiem best wel leuk en spannend om zelf langs de (steile) wanden van bergen naar boven te klim men. De tiener begon klein met een klimwand in Roosendaal. Op deze Brabantse klimwand ver keek hij zich lelijk. „Het was zwaar”, herinnert Modijefsky zich de eerste keer. „Mijn armen waren helemaal verzuurd.” On danks de eerste tegenvallende keer besloot de Zeeuw vaker naar SCHORE - „Het geeft toch wel een kick. Ik voel me zo klein”, gebaart hij met wat ruimte tussen duim en wijs vinger, „met allemaal van die reuzen om je heen. Je staat er toch als mens tussen en dat is niet echt een ge voel wat je kunt omschrijven. Dat moet je meemaken, absoluut.” Aldus bergbeklimmer Charon Modijefsky, die wellicht één van de jongste alpinisten van Neder land is. gen uur in touw. „Tussendoor drink je een bakje thee, rook je een sigaret, maak je foto’s en moetje goed rusten.” In tegenstelling tot vele anderen heeft Modijefsky weinig proble men met gebrek aan zuurstof op grotere hoogten omdat de lucht dan ijler wordt. Overigens werkt hij wel regelmatig aan zijn con ditie door hardlopen en kracht training. De tocht in Zwitserland en Italië gold als voorbereiding op de beklimming van de Aconcagua in Argentinië, met 6962 meter de hoogste berg van Zuid-Amerika. Deze beproeving, die hij samen met zijn vader tot een goed einde wil brengen, gaat plaatsvinden tussen medio december en half januari. Dat betekent dus dat Modijefsky Kerstmis en de jaarwisseling in Nederland moet missen. „Jammer ge noeg wel, ja. Mijn vriendin was er niet blij mee.” Toch wordt Oud en Nieuw wel in de bergen gevierd. Modijefsky: „Het schijnt dat je op die hoogte na één glaasje champagne al ladderzat bent.” Desalniettemin moet de klimmer in Argentinië constant bij de les blijven. „Persoonlijk ben ik niet bang, maar klimmen is natuurlijk niet helemaal onge vaarlijk.” Zonder voorbij te gaan aan de risico’s is klimmen vooral mooi. „Ik ben verslaafd aan de bergen. Wanneer je ‘s avonds in je hutje zit en je ziet de onder gaande-zon, dat is geweldig. SuBijna. Modijefsky: „Ik mis al leen mijn vriendin.” WORKSHOP 0111-401318 of zaterdag 12 oktober: KATE RYAN LIVE bekead van'DESEHCHANTEE" Grave k r i -J rozetten ALLES ONDER 1 DAK DE COMPLETE INTERIEURSPECIALIST Nobelweg 2 - 38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel. 0113 221 792 door Peter Codrie ■MB Zuidweg 20a, Zonnernaire. Adres: Marconistraat 2, Goes. Deze aanbiedingen gelden t/m zaterdag 28 september 2002. De Heimatkapelle Die Darmstadter Hübsch. ERNST FLIEK I k 1 4 -0^2- mei Q) JÉ oj N 5 s OKTOBER Tompoucen 4 stuks met 50% korting Zeeuwse leverworst vers van het mes per 100 gram Wedgwood Villeroy&Boch Arabia Alessi Flssler Hackman Stelten Arzberg Swarovski jewelry «Demeyere ‘Wmf Robbe&Berking Goebel «Thomas WILGENSTRAAT 1 OOSTERLAND,TEL.0111-641213 641506 FAX0111-643078 Gewoon nl van tngei Remhoudt SSKS. I I Modijefsky verslaafd aan de bergen Thema: ’Stijl Kleur’ Tijdens deze workshop leert u alles op het gebied van styling. Tevens wordt er aandacht besteed aan kleur en indeling van uw eigen interieur. Schrijf u nu in! Plaats: Zonnemaire Tijd: 10.30 tot ±16.00 uur Info inschrijving: www.interieur-paauwe.nl t.i. 23.30 uur 30 avond met DJ'; van toe». Marktstraat 16 - 's-Heerenhoek - 0113-351717 bezoek ons ook eens op internet: www.kiekieris.nl Kom met de stapperstaxi. Tot 23.00 uur gratis entree beeldjp: 1 FOTO PR Charon Modijefsky. Jfju. r "T

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1