Provincie Zeeland Rondom het Veerse Meer Statencommissies Best-Set üitzendburo GLASHANDEL MOERSTEE I Best-Set ÜITZENDBURO ■■■Officiële Mededelingen Tel. 0113 229021 Asbestsaneerders DTA'ers Slopers Grondwerkers Betonwerkers Voorzitter gezocht De Raad voor de Cultuur Zeeland geeft aan het college van Gede puteerde Staten gevraagd en ongevraagd advies met betrek king tot de cultuur in en het cul tuurbeleid van de Provincie Zee land. Ook adviseert de Raad over subsidieverzoeken. De leden wor den benoemd door GS, op voor dracht van een selectiecommis sie uit de Raad. In beroep Schelde Nieuwsbrief pagina 5 Woensdag 18 september 2002 a r Milieu -reparatie aanpassingen -Lid org. ned. tandprothetici -vergoeding ziekenfonds part, maatschappijen Raad voor de Cultuur Zeeland Saneringsplan parkeerterrein belastingkantoor Wulfaertstraat/ Stationsplein te Goes Vergunning grondwa teronttrekking koude- /warmteopslag woon wijk Ouverture Goes Voorafgaand aan een vergadering van Provinciale Staten (PS) bespreken diverse Statencommissies onder andere de door Gedeputeerde Staten (GS) ingediende voorstellen. De commissievergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. In alle Statencommissies is er aan het begin van de vergadering spreekrecht voor het publiek. Tandprothetische praktijk vosmaerstraat 3 4461 HT Goes Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 38/2002 Afdeling Communnicatie, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Bel direct 0113-252424 of 06-48118450 5,00 -nieuwe kunstgebitten evt. met implantaten Best-Set DE BEVELANDER I Nieuws Abdij I Zaterdagmiddag gesloten j Verse worst of sausijsjes 500 gram 2,75 Ribcarbonaatjes 100 gram 0,90 om 14.00 uur wordt het bezwaar schrift van de mevrouw L. Pineda Galang te Zierikzee behandeld tegen een besluit van GS van 5 Mee discussiëren Door middel van nieuwsbrieven en informatieavonden worden omwonenden en belanghebben den op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. Vanaf 18 september kan aan de hand van stellingen op de web site door iedereen worden gedis cussieerd over verschillende thema’s. De stellingen worden gepresenteerd door een lid van Toerisme is een belangrijke peiler van de Zeeuwse economie. Het Veerse Meer en de gebieden daar rondom zijn geliefde vakan- tieplaatsen en grote trekkers van dagrecreatie. Om dat zo te hou den en waar mogelijk te verbete ren heeft de provincie Zeeland in 2000 een stuurgroep en een pro jectgroep ‘Rondom het Veerse Meer, een gebied met toekomst’ in het leven geroepen. Het pro ject is een samenwerkingsver band tussen de gemeenten Goes, Veere, Noord-Beveland en Mid delburg, het waterschap Zeeuwse Eilanden, Rijkswaterstaat en ver tegenwoordigers uit de sectoren natuur, recreatie en landbouw. De beschikking en de op de zaak betrekking hebbende stukken lig gen van 19 september 2002 tot en met 30 oktober 2002 ter inzage bij de directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkda gen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkda- de Stuurgroep Rondom het Veerse Meer. De tweede stelling staat vanaf 30 september op de site. Na deze stellingen volgen er nog twee, waarschijnlijk medio oktober en begin november. De binnengekomen reacties worden meegenomen bij het opstellen van het gebiedsplan. De site van het project is als volgt te vinden: www.zeeland.nl, vervolgens ‘be leid’ aanklikken en daarna ‘Rond om het Veerse Meer' selecteren. gen van 9-12 en 13-18 uur en donderavond van 17-20 uur. De beschikking treedt in werking op 1 november 2002, tenzij bin nen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval treedt de beschik king niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aan Essent te Geer- truidenberg een vergunning Grondwaterwet met voorschrif ten ter bescherming van de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen verleend voor het ont trekken vèn grondwater en het weer in de bodem terugbrengen van het opgepompte water ten behoeve van de koel- en warmte voorziening van de woningen in de woonwijk Ouverture te Goes door middel van koude-/warmte- opslag in de bodem. De vergun ning is op enkele punten gewij zigd ten opzichte van het ont werp. De vergunning ligt van 19 sep tember tot en met 30 oktober 2002 ter inzage bij de Direc tie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middel burg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kan tooruren en in het in het ge meentehuis van Goes, Oostsin gel 2 te Goes op werkdagen van 9-12 en 13-18 uur en donderdag avond van 17-20 uur. Ruimte, Milieu en Water De commissie Ruimte, Milieu en Water vergadert op vrijdag 27 september, aanvang 9.00 uur. De commissie bespreekt het voorstel van GS inzake subsidië ring natuurontwikkelingsprojecten 2002 uit de Reserve natuur, milieu en energie. de beschikbare tijd van een half uur en het mogelijke aantal in sprekers kan het zijn dat een ver deling van de inspreektijd nood zakelijk is. Om een goed verloop van de vergadering te waarbor gen wordt daarom aan de 'inspre kers gevraagd om bij binnen komst te melden dat men wil inspreken. Andere agendapunten zijn het Concept Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Zeeland, de 4e rap portage lectoraat duurzaamheid Verkeer en Vervoer De commissie Verkeer en Ver voer vergadert maandag 23 sep tember. Deze vergadering begint na afloop van de gezamenlijke vergadering. Op de agenda staan onder andere de beantwoording van een brief van de onderne mingsraad PSD en informatie inzake belangenbehartiging PSD- personeel, de ontwikkelingen en voortgang van het fiets- voetveer, het Concept Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Zeeland, de 3e wijziging investeringsplan 2002, selectieve afrit A58 en een pre sentatie over de fietsprojecten ‘Klem op maat’ en Voorbeeld fiets(straat)route’. Economie De commissie Economie verga dert woensdag 25 september, aanvang 15.00 uur. De commis sie bespreekt het voorstel van GS om aan het LAZ-project een subsidie van 45.000,- toe te kennen. De komende jaren zijn grote problemen te verwachten bij het vervullen van vacatures in het voortgezet onderwijs en het regionaal beroepsonderwijs.De scholen willen door een gestruc tureerde vorm van samenwerking deze problemen oplosbaar ma ken. Zij stellen voor een creatieve functionaris aan te trekken die weet heeft van het fenomeen les assistenten en die opleidingen op maat kan aanbieden aan mensen die al in Zeeland wonen, om hier voor het onderwijs behouden te blijven. Verder moet deze per soon ‘snippers bundelen’, onaf hankelijk zijn, goed kunnen net werken en met onorthodoxe ideeën komen. Verder wordt een subsidiever zoek van het Regionaal leerbedrijf VAKwerk voor aanschaf van in ventaris besproken. Voorgesteld wordt om maximaal 150.000,- toe te kennen. Informatie De volledige agenda's en bijbeho rende stukken van alle commis sies liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9, Middelburg, tel 0118-631400. Het informatiecen trum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De informatie kan ook worden verkregen via de website: www.zeeland.nl. Onder voorbehoud van wijzigin gen komen de volgende zaken aan de orde: Cranberry paté heerlijk fris 100 gram 1,36 rundvlees runderlever cornetbeef snijworst (eigen) 200 gram voor €2,10 eigen keuken Rundvleessalade 100 gram 0,99 Rundvlees kroketjes 5 halen, 4 betalen juni 2002 inzake de bodemver ontreiniging op de locatie Nobel- straat 21/Steiltjesstraat 10 te Zierikzee. om 15.00 uur wordt het bezwaar schrift van Vogelbescherming Nederland te Zeist behandeld tegen een besluit van GS van 2 juli 2002 inzake het verlenen van een ontheffing ex artikel 68 Flora- en faunawet aan de ZLTO kring Zeeland voor de bestrijding van schade door grauwe ganzen. om 14.30 uur wordt het bezwaar schrift van het Boomkikkerfonds te Aardenburg behandeld tegen een besluit van GS van 18 juni 2002 inzake de afwijzing van uw subsidieverzoek voor het project "boomkikkerverjaardagkalender". om 15.30 uur wordt het bezwaar schrift van de Koninklijke Neder landse Jagers Vereniging te Amersfoort behandeld tegen besluiten van GS inzake verleen de ontheffingen als bedoeld in artikel 68 van de Flora- en Fauna wet aan diverse personen voor het, ter voorkoming of beperking van schade aan landbouwgewas sen, doden met gebruikmaking van het geweer van: ekster; kauw; zwarte kraai; spreeuw; wilde eend; grauwe-, Canadese-, rot- nijlgans en haas. eveneens om 15.30 uur wordt het bezwaarschrift van Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging te Amersfoort behandeld tegen een besluit van GS inzake de verleen de ontheffingen in het kader van artikel 68 van de Flora- en fauna wet aan diverse personen en leden van de ZLTO voor het, ter voorkoming of beperking van schade aan met name genoemde landbouwgewassen of fruitteelt, doden, verwonden, vangen, be machtigen of met het oog daarop opsporen van: wilde eend; spreeuw; ekster; zwarte kraai; kauw; haas; grauwe gans; met gebruikmaking van een geweer. Voor meer informatie over deze zaken kunt u tijdens kantooruren op werkdagen contact opnemen met de secretaris van de advies commissie bezwaarschriften, mevrouw C.W. Ramondt, tele foonnummer pl 18-631377. Gratis Gemarineerd Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de loca tie Wulfaertstraat/Stationsplein te Goés ernstig is en hebben met het saneringsplan van Stichting Bodemsanering NS te Utrecht ingestemd (artikelen 29, 37 en 39 van de Wet bodembescher ming). Nieuwsbrief Binnenkort verschijnt er weer een nieuwsbrief waarin de voortgang uiteen wordt gezet. Wie een gra tis abonnement wil op de nieuws brief ‘Rondom het Veerse Meer’ kan dit aanvragen bij het Informa tiecentrum van de provincie Zee land, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel 0118- 631400. E-mail adres: infocen- trum@zeeland.nl. Het informatie centrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 31 oktober 2002 een be zwaarschrift tegen de beschik king indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige worden inge diend. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's Gravenhage. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ontwerp- vergunnmg, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning, degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerp-ver gunning en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ont werp-vergunning kunnen tot en met 30 oktober 2002 tegen de vergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. De vergunning wordt op 31 okto ber 2002 van kracht, tenzij over eenkomstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto arti kel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voor zitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot EJ. Lere (tel. 0118- 631189). VLEESWAREN 200 gram naar keuze ook 4 x 50 gram De Raad zoekt als opvolger van mevrouw Ie Due, die per 1 no vember 2002 aftreedt, een nieu we voorzitter, iemand met goede communicatieve vaardigheden, analytisch vermogen, een onaf hankelijk oordeel, leidinggevende kwaliteiten en bestuurlijke erva ring. Kandidaten dienen naast deze eigenschappen te beschik ken over een brede culturele belangstelling, zowel landelijk als provinciaal. Verder gaat de voor keur uit naar iemand die niet betrokken is bij culturele instellin gen of initiatieven die gesubsi dieerd worden door de Provincie. Bij de samenstelling van de Raad wordt gestreefd naar een evenre dige verdeling naar geslacht, leef tijd en woonplaats in Zeeland. Wie belangstelling heeft en meer wil weten over deze functie kan contact opnemen met de vice- voorzitter, de heer M.P. Diele- man, tel. 0118 - 55 24 46. Schriftelijke informatie kan op werkdagen worden opgevraagd bij mevrouw P. Dieleman, directie Welzijn, Economie en Bestuur, tel. 0118-63 14 18. Belangstellenden kunnen hun gemotiveerde schriftelijke reac tie, met curriculum vitae, zenden aan: Raad voor de Cultuur Zeeland, Postbus 153, 4330 AD Middel-burg. (Graag in de linkerbovenhoek de vermelding ‘voorzitter Raad’) Indien je geïnteres seerd bent, neem dan contact op en laatje informeren. Op 1 oktober zal de adviescom missie bezwaarschriften van de provincie Zeeland een zitting hou den tot het horen van belangheb benden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg. Deze maand verscheen nr. 32 van de Schelde Nieuwsbrief. In nummer 32 staan onder andere de plannen van Rijkswaterstaat om het Schor van Waarde en daarbij het verdronken dorp van Valkenisse te beschermen. Daarnaast wordt een kritisch rapport over de gevolgen van de WCT besproken en wordt het vervolgtraject van de Lange ter mijnvisie uitgelegd. De nieuwsbrief kan gedownload worden via www.scheldenet.nl. Aanmelding voor een gratis abonnement richten aan Schelde Informatie Centrum, Postbus 8039, 4330 EA Middelburg, tel. 0118- 672293, e-mail: info@scheldenet.nl. ACTIE - ACTIE Smocky sticks 4 voor o JLa Donderdag/vrijdag 2 gegrilde kippen voor 4,54 Wij vragen motivatie, interesse, goede mentaliteit (geen 8-5), mini maal LBO-niveau, leeftijd vanaf 18 jaar, bezit van rijbewijs B en/of V.V.A.l certificaat is een pré. WIJ bieden: goede secundaire arbeidsvoorwaarden, eventueel een auto van de zaak, bij geschiktheid garantie op lange termijn werk, interne opleiding. Gezamenlijke vergadering De commissies Ruimte, Milieu Water; Economie en Verkeer Vervoer vergaderen gezamenlijk op maandag 23 september, aan vang 9.00 uur. Deze vergadering wordt bij wijze van uitzondering gehouden in de Statenzaal, Abdij 10. In deze vergadering wordt de Ontwerp Streekplanherziening Westerschelde Container Termi nal (WCT) besproken en de bschikbaarstelling van een kre diet ad. 1 miljoen uit het bud get modal split ten behoeve van hinderbeperkende maatregelen als gevolg van de WCT. Om een goed verloop van de ver gadering te bewerkstellingen zal de voorzitter direct na de ope ning het publiek de gelegenheid geven gedurende een half uur het woord te voeren over onderwer pen, die op de agenda van de vergadering zijn vermeld. Gezien 15 een ultzendburo dat zich hoofdzakelijk richt op de asbestsector. Het slopen, saneren en verwijderen van asbest is onze specialiteit. Wegens vele aanvragen van diverse opdrachtgevers zijn wij op zoek naar: Nw. Kerkstraat 10a - Kapelle-Biezelinge 0113 - 34 16 88 Fax 0113 - 34 40 62 Levering en plaatsing van: Alle soorten glas Zandstralen van glas Glazen meubelen Dubbel glas (HR) Spiegels (vele kleuren) Kozijnrenovatie Eigen glasslijperij Hogeschool Zeeland, evaluatie publiekspanel, notitie evaluatie validatie milieujaarverslagen en de brochure kwaliteitszorgsys teem stedelijke vernieuwing. Plet Heinstraat 10 4461 GL Goes Telefoon 0115-252424 Fax 0115-252656 i - 4 n

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5