EVENEMENTEN Vergadering gemeenteraad Manhuistuinconcert door Excelsoir Praatavond Goes-Zuid Open Monumentendag een groot succes. De afdeling Burgerzaken is woensdagmiddag 25 september gesloten Vergadering raads commissies Afgesloten bruggen in Goese polder Zondag 22 september Autovrije Dag Goes Wrakkenactie Zeeuwse Koorschool opent 9e Muziekfestival Aanleg 30-km zone op diverse plaatsen in Goes pagina 25 24 woensdag 18 September 2002 DE BEVELANDER Programma 4W GEMEENTE GOES OPENBARE KENNISGEVINGEN Afsluiting binnenstad Goes en gedeelte Kattendijksedijk op zondag 22 september. Verslag praatavond Wilhelminadorp I UW samenwerking Het kantoor van onze vereniging is op donder dag 19 september 2002 vanaf 15.30 uur gesloten. INFORMATIERUBRIEK VAN DE GEMEENTE GOES voorontwerp-bestemmingsplan ‘Locatie Zusterstraat’. OVERZICHT BURGERLIJKE STAND van 04-09-2002 t/m 12-09-2002. 19 t/m 22 september. Grote Marktvanaf 16.00 uur, Festival Today Everyday 21 september. Grote Kerk en stadhuis. Muziekfestival (muziekschool) 2I september, Zeelandhallen, 20.00 uur. Concert Normaal 22 september. Binnenstad Goes,Autovrije dag met allerlei activiteiten Evenementen in Goes ook op internet http://www.goespromotie.nl. 22 september, Manhuistuin, Zusterstraat, 12.30-13.30 uur. Concert door: Brassband Excelsior uit Kloetinge 24 september, Start kookcursus voor mannen S5+. Inlichtingen: Stichting Wel zijn voor Ouderen, tel. 223723. 25 september. Sportpunt Zeeland. 9.30 uur.Wandelmorgen voor senioren. Inlichtingen: tel. 220695 Met ingang van 19 september 2002 ligt het voorontwerp van het be stemmingsplan ‘Binnenstad-Centrum, partiële herziening Zusterstraat’ gedurende vier weken ter inzage. Dit bestemmingsplan omvat het gebied van de Zusterstraat te Goes en is een vertaling van de planopzet zoals die in mei en juni 2001 aan de omgeving is getoond. Het geldende bestemmingsplan “Binnenstad-Cen trum” biedt onvoldoende mogelijkheden om aan de voorgestane her- invulling van het plangebied medewerking te verlenen.Vandaar dus het nieuwe bestemmingsplan. Vooruitlopend op de uiteindelijke goedkeuring van het bestemmings plan is het de bedoeling de bouwvergunning(en) te verlenen na toepas sing van een procedure ex artikel 19. lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarvoor moet het concrete bouwplan ter inzage worden gelegd. Dat zullen wij doen nadat de planologische commissie van de provincie akkoord is met het voorontwerp-bestemmingsplan. Het gaat nu dus alleen om het voorontwerp-bestemmingsplan en nog niet om het concrete bouwplan. Tijdens genoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen monde ling of schriftelijk reageren op de beleidsvoornemens die in het plan zijn neergelegd. Skeelerparcours Er is een parcours uitgezet vanuit Goes richting Kapelle,Vlakebrug,Wemeldinge, Kattendijke, terug naar Goes. Grote delen van het parcours zijn autovrij,zoals de Kattendijksedijk De afstanden zijn 20, 35 of 40 km. Voor de kinderen en minder ervaren rijders is er een spe ciale route uitgezet bij de Hollandse Hoeve van 2 km. Het inschrijfgeld be draagt 2,50 Euro en voor de kinderen 1,25 Euro. De start van de pelotons- tocht is om 12.00 uur op de Grote Markt. Na I2.00 uur kan er tot 14.00 uur gestart worden bij Sportpunt Zee land. De tocht wordt georganiseerd in samenwerking met Ijsclub Haamstede- Burgh en KNSB. Onderweg zijn er verzorgingsposten en EHBO. Bij de fi nish krijgt iedere deelnemer een herin nering. Ook dit jaar was Open Monumenten Dag een groot succes.Vele panden wa ren voor bezichtiging geopend. Zo be zochten ruim I I00 mensen het Stad huis en brachten ruim 600 mensen een voorlopig laatste bezoek aan het mu seum. Maar ook de Katholieke Kerk en meubelrijtuigstofferderij Brouwer in ‘s Heer Hendrikskinderen met 800 be zoekers behoren tot de toppers. In ‘s- Fietstocht De fietstocht gaat richting Kapelle, Wemeldinge en Kattendijke. Natuurlijk wordt er ook gefietst over de autovrije Kattendijksedijk om er op te wijzen dat hier een fietspad moet komen. Start op de Grote Markt vanaf 12.00 uur. Kos ten deelname I Euro/per persoon, be stemd voor een goed doel. Wandeltocht Er is een wandeltocht uitgezet via Kloetinge naar Kattendijke en terug naar Goes. Start vanaf 12.00 uur op de Grote Markt. Kosten deelname I Euro/per persoon, bestemd voor een goed doel. Waterschap Zeeuwse Eilanden De Kattendijksedijk kan autovrij zijn doordat de wegbeheerder, het Water schap Zeeuwse Eilanden, ook dit jaar weer meewerkt aan de Autovrije Dag. Het is het enige Waterschap in Neder land dat actief meedoet. Heer Arendskerke genoten velen van de oude Koopmansgeest. Verder werden er diverse rondleidin gen, activiteiten en optredens georga niseerd en kon men net als vorig jaar met een passagiersbootje varen van de Kleine Kade naar de Houtkade voor een bezoek aan hetAmbachtscentrum of een rondvaart door het Goese Meer. Wij nodigen u uit voor het bijwonen van de activiteiten in en rond Goes. Komt u dan op de fiets of te voet of met het openbaar vervoer? U bent van harte welkom! Volgende week vergaderen de Goese raadscommissies over onderwerpen die in de raadsvergaderingen van I6 en 17 oktober aan de orde komen. Op I6 en I7 oktober behandelt de ge meenteraad de begroting (het huis houdboekje van de gemeente) voor 2003. De raadscommissies brengen ad vies uit aan de gemeenteraad. De com plete agenda en stukken kunt u iedere werkdag (behalve vrijdagmiddag) inzien tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur bij de afdeling com municatie in het stadskantoor aan de Oostsingel.U kunt oo|< telefonisch om informatie vragen (249616) of een af spraak maken om op een ander tijd de stukken in te zien. Plaats De commissievergaderingen zijn dit keer op verschillende locaties. Zie on derstaand schema. Iedereen is welkom. Spreekrecht U kunt tijdens de commissie vergaderingen het woord voeren over onderwerpen die tot het takenpakket van de commissie behoren. Maandag 23 september om 19.30 uur in het gebouw van Stadsbeheer aan de Troelstralaan Dinsdag24september l9.30uurin het gebouw van de Stichting Colours, Wijngaardtsraat 49. Commissie Maatschappelijk Ontwik keling: is ook de volgende dag nog te bekijken van 14.00 - 17.00 uur.Voor het volle dige programma: www.goespromotie.nl. Programmaboekjes zijn op de locaties verkrijgbaar. De concerten en exposi tie zijn gratis voor iedereen toeganke lijk. Colonne en concert “boom cars” Zaterdag 21 september tussen 12.00 en 13.00 uur rijdt een colonne van “boom cars” door de stad: auto’s met een zeer zware geluidsinstallatie. Om streeks 12.15-12.45 uur houden ze stil tussen de twee Maria Magdalenakerken voor een “concert”. Het geluid wordt verspreid doordat de auto’s de radio allemaal op radio Goes hebben afge stemd, die het concert uitzendt. Het concert maakt deel uit van het geluids- programmaThe Sound of Music The Music of Sound. De leden van de Opel Club Zeeland zijn vertegenwoordigd onder de naam Boom Cars United. Op zondag 22 september geeft Brassband “Excelsior” uit Kloetinge een concert in de Manhuistuin in Goes. Het concert duurt van I2.30 tot 13.30 uur. De toegang is gratis. Aansluitend kan de gratis exposi tie van geluidskunstwerken The Sound of Music The Music of Sound bekeken worden (laatste Op maandag 26 september 2002 vanaf I9.30 uur is er een gemeen telijke praatavond voor de inwo ners van Goes-Zuid. Tijdens deze avond wil de ge meente met de inwoners praten over actuele zaken die spelen in de wijk. De agenda wordt in de Inforubriek van volgende week ge publiceerd. Vragen kunt u voor 26 september indienen bij de afdeling communi catie, telefoon 01 13-249872 of per e-mail c.bevelander@goes.nl. Met 21 september, Grote of Maria Magdalenakerk. 19.30 uur, Najaarsconcert m.m.v. Chr. Gem Koor Vox Jubilans uit Waddinxveen o.l.v. Pieter Stolk en Chr. Gem. Koor“Met hart en stem” uttTerneuzen o.l.v.Johan de Rijke en organist Gerard van de Wege. 21 september. Keizersdijk, 8.00-17.00 uur, Zeeuwse Boekenmarkt (toegang gra tis) 24 september. Grote Kerk, 13.30-14.30 uur, Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga In de Openbare Bibliotheek Goes vervalt t/m 2 oktober het wekelijkse voorlees- uurtje op woensdagmiddag. 19 en 20 september, Podium ‘t Beest, 20.30 uur. Filmvoorstelling: Donnie Darko EVENEMENTEN IN GOES VAN 19 t/m 25 september 2002 Burgerzaken is geopend van maandag tl m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van I3.30 - I6.00 uur en donderdag van I7.00 - 20.00 uur. Bu reau Voorlichting is geopend op werk dagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. slecht aan toe, maar is nog wel bereikbaar voor fietsers. Over de uit te voeren reparatie of vervanging wordt over ongeveer een maand een besluit genomen. Op vrijdag 13 september heeft de poli tie Goes in samenwerking met de Goese stadswachten een wrakkenactie gehouden in de omgeving van het sta tion. Tijdens deze actie zijn ongeveer zeventig fietswrakken verwijdert van de Lijnbaan en het Stationsplein. De poli tie houdt drie tot vier keer per jaar een Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunningen 17 september kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd be zwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 2118, 4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. Ontwerp-milieuvergunning perceel Anthony Fokkerstraat 8 te Goes. Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vandaag ter inzage is gelegd het ontwerp-besluit op een aanvraag om milieuvergunning van: - N.V.Delta Nutsbedrijven,Postbus 5048,4330 KA Middelburg. Laarmans Antiquariaat open Vlakbij deVlasmarkt, in het piepkleine Waterstraatje, is de Boekhandel Laarmans Antiquariaat van August Verdonck gevestigd. Deze boekenzaak past helemaal in het toekomstbeeld van de Vlasmarkt: een kunstmarkt zonder auto’s. Op donderdag 19 september 2002 vergadert de gemeente raad van Goes in het stadhuis aan de Grote Markt. De verga dering begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen de agenda en de vergaderstukken inzien bij de afdeling communi catie in het stadskantoor, Oost- singel 2. U kunt daar terecht op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur (behalve op vrijdagmiddag). Op de avond van de vergadering lig gen er agenda’s en stukken in de ruimte voor het publiek. De ge meenteraad bespreekt volgende week de volgende onderwerpen. Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249870 E-mail: communicatie@goes.nl Stadskantoor, Oostsingel 2. Postbus 2118,4460 MC Goes Tel: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: (01 13) 249770 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afde ling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. 03-09 Boudewijnstraat 17, het plaatsen van een dakkapel 10-09 Beatrixlaan 7, het verbouwen en uitbreiden van de keuken 10-09 Nieuwe Diep 34, het bouwen van een aanlegsteiger 13-09 Kreekslagweg 14, het’uitbreiden van de woning 13-09 Wagnerlaan I, het uitbreiden van de woning -Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgeven positieve reacties tot bouwvoornemen in de periode van 09-09 t/m 13-09-2002. Binnen 6 weken na de dag van verzending (zié vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemees ter en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opne men met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (01 13-249709) 09-09 Fluitekruidstraat 95 t/m I09B, het bouwen van 23 appartementen 10-09 Lange Kerkstraat 20, het verbouwen van de voorgevel 12-09 Brederodestraat 6, het herbouwen van de schuur 12-09 Geertesplein I9A, het plaatsen van een tuinhuisje 12-09 Noordoordplaat 9, het uitbreiden van de woonkamer 12- 09 Bereklauwerf 4, het bouwen van een woning met garage 13- 09 Beatrixlaan 7, het verbouwen en uitbreiden van de keuken 13-09 Duke Ellingtonlaan 14, de bouw van een woning De Werkgroep Autovrije Dag Goes O® 25 september, Ambachtscentrum Hollandse Hoeve, 15.00 uur Poppentheater Sim Bolus speelt de voorstelling: "Wat een schat".Voor vol wassenen en kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren is gewenst:tel. 212031 Op zondag 22 september is het Euro pese en landelijke autovrije dag. Op die dag vinden er in de binnenstad van Goes en in de omgeving van Goes diverse activiteiten plaats. In verband hiermee is een groot gedeelte van de binnen stad van Goes na 12 uur voor auto verkeer afgesloten. Ook is de Kattendijksedijk tussen de Manneeweg en Kattendijke voor autoverkeer afge sloten. Verder wordt u verzocht de Zondag 22 september is het weer Auto vrije Dag in Goes. Het leuke van een Autovrije Dag is dat je van alles op straat kunt doen. In de binnenstad van Goes mogen van 9.00 tot 18.00 uur geen au to’s komen. Er is dan van alles te doen in de binnenstad en in het buitengebied. Het gaat dan om kunst, cultuur, sport, spel en recreatie. De kerken blijven be reikbaar voor auto's.Wethouder Dorith van Ewijk geeft om 12.00 uur op de Grote Markt het startschot. 21 september. Binnenstad Goes. 10.00-18.00 uur (zaterdag). 14.00-17.00 uur (zondag). The Sound of Music The Music of Sound Parcours van geluids kunstwerken in de binnenstad van Goes Zusterstraat/Wijngaardstraat In verband met het invoeren van 30- km zones is maandag 16 september begonnen met de aanleg van een verkeersplateau op de kruising Zuster straat/Wijngaardstraat. Om de bereikbaarheid van het cen trum te waarborgen wordt het werk in twee fasen uitgevoerd. De eerste week wordt de rechterhelft (vanaf de Westwal gezien) van het pla teau aangelegd. Het verkeer kan dan doorgaan over de linkerweghelft. De voorrang wordt geregeld met verkeersborden. In de tweede week kan het verkeer over het nieuw aangelegde gedeelte algemene vragen bedoelen we vra gen die voor meerdere personen van belang zijn. Met persoonlijke vragen kunt u het hele jaar terecht op het stadskantoor, tel. 249600 of bij uw communicatie medewerker (tel. 249872). Een andere mogelijkheid is dat u op de avond zelf uw vraag invult op een formulier. Hierop kunt u op korte termijn reactie ontvangen. Wij hopen dat de belangstelling voor de praatavond groot zal zijn en zien u graag op 26 september. Vlasmarkt Kunstmarkt De Vlasmarkt wordt zondag omgeto verd tot kunstmarkpdaarvoor zorgt de kunstenaarsgroep En-Passant met ca10 kunstenaars. Ook de aan deVlasmarkt gevestigde Bevelandse Kunstuitleen, edelsmid Marc de Regt en GalierieVan den Berge zijn geopend. Discussie Vlasmarkt Kunstmarkt Edelsmid Mare de Regt en de onderne mers op de Vlasmarkt hebben ideeën ontwikkeld om van de Vlasmarkt een Kunstmarkt te maken. Ook de ge meente Goes heeft plannen voor een andere inrichting van dit intieme marktje. Daar passen geen auto’s in. Beide ideeën worden getoond en bediscussieerd. Kappen van bomen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kap vergunningen heeft verleend voor de volgende particuliere bomen: Oostmolenweg 21 te Kloetinge: I Spar Oostmolenweg 59 te Kloetinge: I Ceder en I Den En voor de volgende gemeentelijke bomen: Grote Kade Bierkade te Goes: I Amberboom en 4 Sierperen Commissie Grondgebied: Gemeentebegroting 2003. Toelichting door de heer J.G.H. van der Weele, directeur van de Schakel en de Horst, op de toekomst van serviceflats in het algemeen en de Horst in het bijzonder. Gemeentebegroting 2003. Donderdag 26 september om 19.00 uur in de brandweerkazerne aan de Oranjeweg Commissie Middelen: Delegeren van medebewind bestuursbevoegdheden aan het college. Vaststelling verordening voorzienin gen wethouders, raads- en commissie leden (onder voorbehoud). *Toelichting over diverse aangelegen heden door de politie. *Toelichting over diverse aangelegen heden door de burgemeester en de brandweercommandant. Gemeentebegroting 2003 Diverse begrotingswijzigingen. Oude Zeedijk tussen Wemeldinge en Kattendijke en de Manneeweg zoveel mogelijk met de auto te vermijden. De verbindingsbrug tussen de ijs baan in de Goese polder en de Oude Zeedijk is onveilig verklaard en afgesloten voor alle verkeer. De brug tussen de Attleestede en de Oude Zeedijk is er eveneens Geboren: 05-09-2002 Schout, Steijn Anton Jan: 05-09-2002 Geerlings.Jorginho Noah; dag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling 06-09-2002 Boudens, Calvin Damian; 08-09-2002 Oudshoorn. Niels Leo; 09-09-2002 Daniëlse, Richard: 10-09-2002 Ridderhof,Jay-Jay Rodi. Op dinsdag 18 juni 2002 is er een praatavond geweest voor de inwoners van Wilhelminadorp. Het verslag van deze avond is gereed. Op de avond zelf is gelegenheid geweest om aan te geven of u dit verslag toegestuurd naar.lskajehl (Neurenberg, 1966) woont en werkt in München. De tentoonstel ling “Instructions for happiness” toont een aantal werken uit de series "Barbie Forever en Daheim/At Home’Wrij en tree. wilde hebben. Bent u echter niet in de gelegenheid geweest om dit aan te geven maar wilt u het verslag wel ontvangen dan kunt u contact opne men met gemeente Goes, afdeling Communicatie, telefoon; 249873 (al leen ‘s morgens) of via e-mail: m.vant.westeinde@gees.nl- het vragenuur bij de voorzitter. De voorzitter van de raad bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, voor de wethouders en voor de overige leden van de raad. Spreekrecht burgers Na de opening van de vergadering kunnen andere aanwezige burgers ge zamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woorden voeren over geagendeerde onderwerpen. Het woord kan niet worden gevoerd: over een besluit waartegen bezwaar of beroep op de rechter open staat of heeft open gestaan; over benoemingen, keuzen, voor drachten of aanbevelingen van perso nen; indien een klacht ingevolge deAWB kan of kon worden ingediend. Degene die van het spreekrecht ge bruik wil maken, dient dit tenminste 48 uur voor de aanvang van de verga dering te melden aan de griffier on der opgave van naam, adres en tele foonnummer en het onderwerp waar over hij het woord wil voeren. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. ♦Voorstel tot het niet overdragen van de inzameldienst aan de Zeeuwse Reinigingsdienst. Bepalen van een keuze van projec ten voor de korte en/of lange termijn voor de impuls van het fietsbeleid in Goes Diverse begrotingswijzingen. ♦Vaststelling agenda De raad stelt aan het begin van de vergadering de agenda vast. Op voor stel van een lid van de raad of de voor zitter kan de raad bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren. ♦Vragenuur voor leden gemeenteraad Aan het begin van de vergadering om 19.30 uur is er een vragenuur voor gemeenteraadsleden, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. Het raadslid dat tijdens het vragen uur vragen wil stellen, meldt dit on der aanduiding van het onderwerp tenminste 24 uur voor aanvang van Gehuwd: 06-09-2002 Bakker, Bert Joop en van Velzen, Janine Maria; 06-09-2002 van Sluijs, Johannes Robert en Minnaard, Johanna Elisabeth Dominique; 06-09-2002 Otte, Lieven Hendrik en Duijn, Nicole Angelique; 06-09-2002 Bachet, Fernand Roger en de Vlieger, Mathilde Cornelia: 06-09-2002 van der Scheer, Marinus Simon en Veltmeijer, Bridget Lynch; 12-09-2002 de Wolff, Jeroen en Goossens, Pieternella Francina Cornelia Hendrika; 12-09-2002 Bakridie, Kishoorkumar en Riemeijer, Hilda; 12-09-2002 Oskam,Jan Nicolaas en Dekker.Jenneken. Overleden: 04-09-2002 Bom,Willem Cornelis; 06-09-2002 Duvekot, Marina Pieternella; 06-09-2002 Dagevos, Christiaan; 07-09-2002 Harinck, Jan; 07-09-2002 Maas, Laurens Adriaan; 07-09-2002 Cavus, Murat; 08-09-2002 van Maasdam, Lambertus Cornelis; 08-09-2002 van Kooten, Esther; 08-09-2002 van der Hart. Johanna; 08-09-2002 Trommel, Jan; 08-09-2002 Blommaart, Elisabeth Digna Maria; 08-09-2002 Baten,Antonia Maria; 11 -09-2002 Berckenkamp, Rudolf Franciscus. OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dlns- GalerieVan den Berge Op dit moment exposeren er twee kunstenaars in de galerie. Marcel Berlanger (Brussel, 1965) woont en werkt in Brussel.De tentoonstelling“Les petites histoires de la peinture” toont een selectie van de Brusselse kunste- Uitmarkt op de Beestenmarkt Podium ‘t Beest houdt een speciale festivaldag t-b.v.een nieuwe oefenruimte voor Zeeuwse bandjes. De volgende bands en artiesten hebben hun mede werking toegezegd: X-Proof, Zork, Rob Rieser, Flavour, United Forces, Edwin Theenaart, Puk, Eat Roadkill. Op de autovrije Beestenmarkt wordt een ter ras opgebouwd Aanvang: 14.00 uur. En tree 5,00 Euro. Manhuistuinconcert Van 12.30 tot 13.30 uur geeft Brassband Excelsior uit Kloetinge een concert in de Manhuistuin. Entree gratis. GeluidenrouteThe Sound of Music /The Music of Sound De expositie van 5 geluidskunstwerken The Sound of Music/ The Music of Sound is te beluisteren in het Stadhuis, Manhuistuin, Museumplein, Centrum voor de Kunsten ROC en de buitenzij den van de Grote KerkWanneer wordt geluid muziek is de vraag die de luiste raar zich kan stellen. Organisatie: FoundSound. De geluiden zijn te be luisteren van 14.00 tot 17.00 uur, plat tegrond verkrijgbaar op de locaties, te herkennen aan roodwitgestreepte markeringen. Gratis. Muziekoptreden op de Grote Markt Van 13.00 - 17.00 uur treden er twee bands op. Guerilla Groovers Deluxe brengt strakke beat Free Style Fabrik Kamerorkest zijn Antwerpse rappers met jazzmuziek. Kinderspelen Voor kinderen zijn er rondom de Grote Kerk verschillende activiteiten van 12.00 tot 16.00 uur. Er kunnen oude spulle tjes verkocht worden op de kinder- kleedjesmarkt, er is een groot spring kussen, kinderen kunnen zich laten schminken en er is straatschaken. Het Jongerenwerk van SMWO-Welzijn zorgt voor de organisatie. Poelboswandeling Staatsbosbeheer en het IVN De Bevelanden organiseren een nazomer- wandeling. Er wordt speciaal aandacht geschonken aan paddestoelen. De wan deling is zeker ook geschikt voor kin deren. De deelname is gratis. De wan deling start om 14.00 uur aan de Teuniswegeling. Streetsoccer toernooi De horeca rondom de Grote Markt doet mee aan een streetsoccer toer nooi op de Markt. De teams bestaan uit 5 personen. Er wordt gespeeld vanaf 13.00 tot 16.00 uur. Werkgroep Autovrije Dag Goes De activiteiten worden georganiseerd door de Werkgroep Autovrije Dag Goes. De werkgroep verwacht dat veel bezoekers lopend, met de fiets, op skeelers of met openbaar vervoer naar Goes zullen komen. Voor informatie: 0113-228984. Zaterdag 21 september om 10.00 uur opent het 9e Muziekfestival voor Ko ren en Ensembles met een concert door de Zeeuwse Koorschool in de R.K. Maria Magdalenakerk. De gehele dag (tot 18.00 uur) zijn er concerten door ruim twintig koren en ensembles uit Zuidwest-Nederland in deze kerk, het Stadhuis en de Villa (Zeeuwse Muziek school). ‘Geluidenparcours’The Sound of Music /The Music of Sound’ Nieuw is dat bezoekers tussen de con certen door kunnen een expositie van geluidskunst bekijken: ‘The Sound of Music /The Music of Sound’ in het Stad huis, ROCentrum voor de Kunsten (Zusterstraat), Manhuistuin. Museum- tuin en buitenmmuren weerszijden Grote Kerk. Ook is er dan een work shop mondharp door Phons Bakx. De locaties zijn herkenbaar aan roodwit gestreepte markeringen. De expositie dergelijke actie. Hierover zijn afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie wat betreft het verwijderen, de opslag, de bewaartermijn en het afvoeren van de fietswrakken.Voor meer informatie over de wrakkenactie kunt u terecht bij de Goese stadswachten telefoon (0113) 249849. Betreft: een districtskantoor met o.a. werkplaatsen en magazijnen voor in hoofd zaak het distribueren van gas, water, elektra op het adres Anthony Fokker- straat 8, 4462 ET Goes. Aangevraagde vergunning: voor de gehele inrichting in verband met het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art .8.4. lid I Wm). Wij hebben het voornemen om - onder voorschriften ter bescherming van het milieu - deze vergunning te verlenen. dag). De ingang van de Manhuistuin bevindt zich bij het poortje rechts van het ROC Oosterschelde Col lege aan de Zusterstraat I I (voor zijde) of bij het hek in het Schuttershofgebied (achterzijde). Bij minder goed weer wordt uitge weken naar de R.K. Maria Magdalenakerk. Inzage De aanvraag.de ontwerp-beschikking met de daarbij behorende voorschriften en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf vandaag tijdens kantoor uren ter inzage op Bezwaren/bedenkingen Schriftelijke (gemotiveerde) bedenkingen kunnen tot 16-10-2002 bij het ge meentebestuur worden ingebracht; in linkerbovenhoek van enveloppe ver- melden:“Bezwaarschrift”. Degene die bedenkingen inbrengt kan tegelijker tijd verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Wie dat uitdrukkelijk wenst, kan bedenkingen mondeling naar voren bren gen tijdens een gedachtenwisseling. Tot 9-10-2002 kunt u dat via onder staand telefoonnummer kenbaar maken. De aanvrager wordt in de gelegen heid gesteld hierbij aanwezig te zijn. Alleen wie tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerp-beschik king kan later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij men aantoont daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest. Informatie Nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt door de afdeling milieu, telefoonnummer 01 13-249718. Ter inzage Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling communicatie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling milieu,Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling communicatie. Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raads besluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een referendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling communicatie in het stadskantoor. Burgemeester en wethouders van Goes aan de rechterzijde, terwijl het linker deel dan wordt aangelegd. De Wijngaardstraat richting Vlasmarkt is dan afgesloten. Het eenrichtingverkeer wordt tijdelijk opgeheven. Parkeerter rein Koepoort blijft altijd bereikbaar. Valckeslotlaan/Bergweg Op woensdag 18 en donderdag 19 september is de Bergweg afgesloten en op vrijdag 20 september is dé van Dusseldorpstraat aan de beurt. Herbestrating Zuidvlietstraat/ Lorentzstraat Aan het einde van week 38 wordt de kruising Zuidvlietstraat/Lorentzstraat wegens herbestrating voor de duur van ca. een week afgesloten. cföFE? Ml REGIONALE I II |«M WONINGBOUWVERENIGING 2

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 25