Provincie Zeeland Publiekspanel Zeeland Iwaarden JASPERS B K W rld BV Vergadering Provinciale Staten AUTOLAKKEN SABO LAAT ZICH ALS BESTE TESTEN Milieureeks SOS-Kinderdorpen De verfspecialist Nieuwsbrief jeugdzorg SOS-Kinderdorpen ...want ieder kind verdient een thuis MMCfficiële Mededelingen h J ll Woensdag 11 september 2002 pagina 5 DE BEVELANDER Milieu StfACfcR'Jl spies HECKER Ontwerp-besluit wijziging vergunning J.G. Timmerman Groenvoerdrogerij B.V. Vergunningen Sinke, Jamorec, Sagro, Gebr. v.d. Dries en Verstraeten Verbrugge Recycling Sanerirgsplan Anjeliestraat 5 te Goes Vrijdag 20 september om 10.00 uur vergaderen Provinciale Staten (PS) in de Statenzaal, Abdij 10 in Middelburg. Zoals gebruikelijk is de vergadering openbaar. Wie wil kan een plekje zoeken op de publieke tribune om de bijeenkomst bij te wonen. ALLE KLEUREN LEVERBAAR IN BLIK OF SPUITBUS Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 37/2002 Afdeling Voorlichting, Abdi 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telebon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl KANTOORMEUBELEN B.V. HART- EN BLOEDVATENTHERAPIE P.J.C. Riethoven, arts GIRO 2280 M SABO 32-EL K van 229,- voor 189,- AL 22 JAAR TOPDEALER VAN SABO A. D. van Gilst reparatie-inruil-verkoop van motormaaiers kettingzagen-bosmaaiers-aggregaten waterpompen tuinbouwtrekkers-tuinfrezen-tuinnetten in alle afmetingen Zaterdags geopend Jaspers Kantoor- en Bedrijfsmeubelen BV Inkoop Verkoop Nieuwe en Gebruikte kantoormeubelen Abdij Nieuws Voor het inzien buiten kan- Dorpsstraat 33-4413 BK Krabbendijke - Telefoon 0113-501475 ,A i K J A Wijzijrelke dag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur. of kijk op I nternet. vwAv.icvx>ri$l.nl Gegrilde Spareribs 1000 gram 5,00 Mals runder gehakt 1000 gram 4,49 SOS-Kinderdorpen geeft weeskinderen en verlaten kinderen een nieuwe moeder, een huis, broertjes en zusjes en een opleiding. Óveral ter wereld. Gedeputeede Staten van Zee land hebbe een onderzoeksrap port en eei saneringsplan ont vangen varDe Groene Groep te Rotterdam net betrekking tot de bodemverotreiniging op de loca tie AnjelierJraat 5 te Goes. Gedeputeede Staten zijn van plan deze vrontreiniging als niet ernstig te feschouwen en tevens met het saeringsplan in te stem men (artike29 en 39 Wet bodembestierming). De ontwerpeschikking ligt van 12 septembr tot en met 10 ok tober 2002ter inzage bij de Directie runte, milieu en water, HeGroene Woud 1 te Middelburgop werkdagen van 8- 17 uur en esgevraagd buiten kantoorurei en in het gemeen tehuis vanGoes, Oostsingel 2 te Goes op/verkdagen van 9-12 en 13-18 ur en donderdagavond van 17-20 ur. Belanghebbnden kunnen in dezelfde peiode schriftelijk of mondelingiun zienswijze over Radiografisch bestuurbare auto's, vliegtuigen, helicopters, schepen en nog veel meer! Ook voor reparaties kunt u bij ons terecht. legt onderwerpen op tafel. Ze vraagt dan' reacties aan het panel dat in zo’n geval als klankbord fungeert. voerd. Naar aanleiding van de geconstateerde saneringssituatie rondom dit industrieterrein is door ons het programma van maatregelen industrieterrein "Groenvoerdrogerij J.G. Timmer man” vastgesteld. Het ontwerp-besluit en overige stukken kunnen op verzoek {tele foon 0118-631071) worden ingezien bij de Directie ruimte, milieu en water. Met dit besluit wordt de beschik king met de daarabn verbonden voorschriften aangepast overeen komstig de uitkomsten van het programma van maatregelen. Begin van dit jaar is er een onderzoek gestart naar een nieuw model voor de jeugd zorg in Zeeland. Door mid del van een nieuwsbrief wor den instellingen en organisa ties over de opzet en voort gang van het onderzoek op de hoogte gehouden. In de zesde nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan het uitstellen van de Wet op de Jeugdzorg en de gevolgen daarvan. Andere artikelen betreffen de Regioverken- ning Jeugdzorg, het sociaal statuut voor medewerkers van organisaties die betrok ken zijn bij de reorganisatie van de jeugdzorg, de instel ling van een Raad van Toe zicht, het aanvullend onder zoek jeugdactiviteiten ge meenten en de samenwer king op het gebied van kin dermishandeling. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aan Jamorec B.V., Verstraeten Verbrugge Recycling B.V., Sagro Aannemingsmaat- schappij Zeeland B.V., Puinbreek/ Exploitatie Sinke B.V. en Aan nemersbedrijf Gebr. Van den Dries B.V. vergunningen ingevol ge de Provinciale Milieu verordening Zeeland verleend voor het gebruik van een mobiele puinbreker in de provincie Zee land. De vergunningen liggen van 13 september tot en met 24 okto ber 2002 bij alle gemeenten in Zeeland op de gebruikelijke wijze ter inzage en bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, In de vergunningen zijn enkele wij zigingen aangebracht ten opzich te van het ontwerp. Ontgrondingenverordening Als gevolg van een aantal wets wijzigingen en op grond van een evaluatie van de uitvoeringsprak tijk wordt door GS voorgesteld de Ontgrondingenverordening Zeeland 2002 vast te stellen. De nu voorgestelde wijziging vloeit voort uit het terugdringen van het aantal vergunningplichtige ont grondingen. Mede aan de hand van de uitvoeringspraktijk zijn enkele vrijstellingen toegevoegd. Schaapskudde De stichting Zeeuwse schaaps kudde te 's Gravenpolder.krijgt al vanaf 1986 financiële ondersteu ning voor het beheer van de kudde. In de loop van de jaren is het bedrag verhoogd als gevolg van teruglopende opbrengsten. Sinds vorig jaar is de subsidie bepaald op 24.200 euro en het voorstel is dit bedrag voor de komende jaren - tot 2006 - te handhaven. op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren. Overige voorstellen Als gevolg van de aanstaande herindeling in Zeeuwsch-Vlaande- ren moet de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports wor den gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de samen stelling van het Algemeen- en Dagelijks bestuur. Zeeland Seaports gaat de samen- Fiets-voetveer De dienstverlening voor het fiets- voetveer Vlissingen-Breskens wordt, als de Staten instemmen met het voorstel, gegund aan de BBA. Hiervoor wordt een ver- voerscontract opgesteld voor een periode van zes jaar. Voor de dienstverlening wordt jaarlijks een geïndexeerd bedrag van 2.230.000,- euro, beschikbaar gesteld. Tot het moment dat de nieuwe schepen voor de veerver- binding worden opgeleverd, kan gebruik worden gemaakt van de boten van de PSD. Opheffing PSD De opheffingsdatum van de pro vinciale stoombootdiensten in Zeeland wordt voorzien op 18 maart 2003. Een paar dagen eerder, 14 maart, zijn dan de Westerscheldetunnel en het fiets/voetveer Vlissingen- Breskens in gebruik genomen. De bepaling van de einddatum is van belang voor de rechtspositie van het personeel van de PSD. Alle personeelsleden van de dienst krijgen ontslag. Voor degenen die bij de afwikkeling van de opheffing van de dienst betrokken zijn, wordt daarna een tijdelijke arbeidsovereenkomst gesloten. GS vragen in te stem men met dit voorstel. voor de bouw. Na de bouw en aanleg van brug en weg draagt de provincie beide gratis over aan rijkswaterstaat. De staten wordt gevraagd een krediet van 12 miljoen euro uit te trekken voor het werk. grillham (mager) rosbeef (eigen) kipfilet (mager) varkensfricandeau (eigen) 200 gram voor 3,50 Dagverse kipamerican salade 100 gram €1,10 Uit eigen keuken Boerenleverworst 100 gram 0,75 Iedere dag vers Bami/Nasi/Macaroni Informatie De agenda van de Staten vergadering en de stukken die daarbij horen, liggen ter inzage in het Informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag ge opend van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Informatie is eveneens beschik baar via de website van de pro vincie. www.zeeland.nl. werking met het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam in de Exploitatiemaatschappij Schelde Maas uitbreiden. Het bestuur van Zeeland Seaports heeft GS ge vraagd hierover een standpunt in te nemen. GS staan positief tegenover de verdere samenwer king en vragen de staten in te stemmen met dit standpunt. De wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en de 11e en 12e begrotingswijziging 2002 zijn de laatste agendapunten. In de Milieureeks van de pro vincie zijn twee nieuwe num mers verschenen. Nummer 22, Reserve Natuur, Milieu en Energie gaat over de subsidiemogelijkheden en de Zeeuwse Milieuprijs. In num mer 23, Boeren met het milieu, wordt door een aan tal agrarische ondernemers uiteengezet wat het voor hen betekent om mee te werken aan projecten op het gebied van de duurzame landbouw. De brochures zijn verkrijg baar bij het Informatie centrum van de provincie. Gratis bakje Smickelsaus Gedeputeerde Staten van Zee land willen de vergunning Wet milieubeheer van J.G. Timmer; man Groenvoerdrogerij B.V. wijzi gen. De inrichting waarop deze ver gunning betrekking heeft, is gele gen op het industrieterrein "Groenvoerdrogerij J.G. Timmer man”. Dit industrieterrein is op 31 mei 1988 door Gedeputeerde Staten van Zeeland gezoneerd. J.G. Timmerman Groenvoer drogerij B.V. is het enige bedrijf dat gevestigd is op het betreffen de industrieterrein. Er was bij het vaststellen van de geluidszone sprake van een saneringssituatie waarvoor een saneringsonderzoek is uitge- Een ieder kan tot en met 25 sep tember 2002 schriftelijk be denkingen tegen het ontwerp besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, directie ruim te, milieu en water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Hierbij kan worden verzocht per soonlijke gegevens niet bekend té maken. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen het ontwerp besluit, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ont werp-besluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkin gen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit kunnen later beroep instellen. Wie belangstelling heeft voor Nieuwsbrief Jeugdzorg nr. 6 of een abonnement wil kan contact opnemen met het Informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ont- werp-vergunning(en), de advi seurs die advies uitgebracht heb ben over de ontwerp-vergun- ning(en), degenen die bedenkin gen hebben tegen wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerp-vergunning(en) en belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-ver- gunning(en) kunnen tot en met 25 oktober 2002 tegen de ver- gunning(en) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage. De vergunningen worden op 26 oktober 2002 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling be stuursrechtspraak van de Raad van State. Voor nadere informatie over het inzien bij gemeenten en buiten kantooruren, monde linge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot dhr. J. Provoost (tel. 0118-631769). Steunt u ons als Huisvriend voor 5,- per maand? Bel (020) 408 01 90 of kijk voor meer informatie op www.soskinderdorpen.nl VLEESWAREN 200 gram naar keuze ook 4 x 50 gram ACTIE - ACTIE Gepaneerde runderschnitzels 5 voor 5,00 ACTIE - ACTIE Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). Frisse kijk Het panel bestaat uit ongeveer vijftien mensen en komt vier keer per jaar bij elkaar, doorgaans op een donderdagavond. Er zijn inmiddels wat plaatsen vrijgeko men die voor nieuwe deelnemers ter beschikking worden gesteld. De groep is divers samenge steld, juist omdat het de bedoe ling is om geluiden uit heel ver schillende hoeken op te vangen. Milieudeskundigheid is dan ook geen vereiste. Wie geïnteresseerd is in de onderwerpen en een frisse kijk op zaken wil inbrengen kan con tact op met Leo Minnaar, directie Ruimte, Milieu en Water van de Provincie Zeeland (tel. 0118- 631978) of met de secretaris van het panel: Wim Verhoog (tel. 023-54246560). De heer Ver hoog is werkzaam bij Maurits Groen Milieu Communicatie, het externe bureau dat het panel ondersteunt en begeleidt. tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118-631071). Aan het begin van de vergadering zal het overlijden van de heer A.A.J. Heijboer worden herdacht. Hij maakte deel uit van de fractie van de Partij voor Zeeland. Zijn opvolgster wordt mevrouw M.A. Krijger te Goes. Na behan deling van de ingekomen stukken wordt vervolgd met de medede lingen van Gedeputeerde Staten over de aan- en verkopen gedu rende het eerste halfjaar van 2002. Chelatie-therapie is de moderne, Amerikaanse bloedvatenreinigende therapie die thans over de gehele wereld wordt gebruikt. Door betere doorbloeding verbeteren ook andere functies van de organen zoals hersenen, nieren, etc. Ook als preventieve therapie te gebruiken tegen bloedvatenproblemen; en bij vermoeidheid, gewrichtsklachten en verouderingsverschijnselen. Voor afspraak, literatuur en informatie: Bio-Medisch Centrum Wijngaardstraat 37 - Goes - tel. 0113-223999 ma., di., wo., vrij. AMSTERDAM Maait en vangt optimaal, ook in nat gras. 1100 Watt sterke electromotor. 32 cm ABS-slagvast kunststof maaihuis. Ook als bladzuiger te gebruiken door Turbo-ventilator. Test 'm zelf, k www.vledder.nl Nieuwe Rijksweg 2A, 4472 AB 's Heer Hendrikskinderen (bij Goes). Tel. 0113-215351/223531 Afcs op het gebied van Modelbouw Turf kade 313231 AR Brielle Telefoon en Fax (0181) 474910 VOOjt GOEDE DOELEN Donderdag/vrijdag 2 gegrilde kippen voor €4,54 de aanvraag of de ontwerp beschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631736. Leden gevraagd De Proincie Zeeland nam twee jaar gelden een opmerkelijk ini tiatief e richtte het Publieks panel Zeland op. Milieuambte naren eb in hun werk bezig zijn met grce industriële bedrijven in de provide, zitten sindsdien regelmiig aan tafel met een groep êeuwse burgers. Zij zijn benieu'/d te horen hoe de Zeeuws; samenleving aankijkt tegen industriële bedrijvigheid en ontwiklilingen op dat terrein. Het pai;l kan ook aangeven wat de info natiebehoefte is en de provinot suggesties aanreiken omtde pmmunicatie over die onderwpen op te zetten op een manierde burgers zal aanspre ken. Bijoorbeeld: wat willen inwonersvan Zeeland weten over risico’s -»nd bedrijven, hoe kun je zoiets aegrijpelijk uitleggen en hoe kun p mensen bereiken? Of: hoe denkn burgers over de handhavig van milieuregels: wat weten zeiierover en wat zouden ze erovetwillen weten? De agen da wordtnet dit soort onderwer pen gevod vanuit het Publieks panel, mar ook de provincie zelf Zeelandpoort Sinds half juni is op internet Zeelandpoort.nl actief. Het is een site die bestuurlijke informatie bevat van de Zeeuwse overheid. De site is ondergebracht in de stichting ZeelandPoort.nl. Allerlei regelingen, achtergrondinforma tie, bestuurssamenstellingen, raads- en statenvoorstellen zijn via de website te vinden. Deel nemers zijn zestien van de zeventien gemeenten en de pro vincie Zeeland. De statuten voor de stichting zijn op 21 juni ge passeerd. Het inhoudelijk en technisch beheer wordt door de provincie uitgevoerd en daarvoor vraagt GS instemming voor uit breiding van de formatie met 1,5 fte. De loonkosten worden door de stichting betaald. Tweede brug Bruinisse De Grevelingensluis is een strui kelblok in de weg Zierikzee-Oude Tonge. De vele brugopeningen leiden tot oponthoud voor het weg- en scheepvaartverkeer. Rijkswaterstaat Zeeland is eige naar en beheerder van zowel de weg als de sluis die bij Bruinisse toegang geven tot Zeeland. De provincie is er veel aan gelegen de knelpunten op te lossen en daarom worden de plannen voor de tweede brug gezamenlijk voorbereid. Het is de bedoeling dat, net als op de Zandkreek tussen Noord en Zuid-Beveland, een verkeers systeem wordt ontworpen, waar door steeds één brug voor het wegverkeer beschikbaar is. De provincie wordt opdrachtgever Grote sortering van bureaus, stoelen, kasten, ladenblokken en stellingen. Bezorging aan huis. Vanaf heden op voorraad. Ahrend meubilair 2 tot 3 jaar oud Bureaus en tafels in hoogte ver stelbaar. Tegen redelijke prijzen. Minimaal 1000 werkplekken op voorraad. 's-Heer Arendskerke: Noordweegseweg 15 Telefoon (0113) 567 157 jasperszeeland@hotmail.com J

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5