Provincie Zeeland Tweede brug Bruinisse wagenaar I ZUIDWEG Subsidie schaapskudde BETON •'HOUT SCHU TTINGEN ■irw a Zeelandpoort.nl In beroep Commissies iggcgTBisPANj|EREIZ- - 'kE RST/NIEUWJLA2K SR ElIS 12DGN Informatiecentrum eerder dicht i wisse I alles moet weg! OP OP ■■■Officiële Mededelingen ■■HM Bel 040-2261605 Jk m pagina 5 Woensdag 4 september 2002 n ■■I! Diversen Milieu 4 i i i StfACÈRUl f07,1 ffiïóStë] 6 september Besluit accepteren melding Chemgas Terminal Vlissingen bv Saneringsplan Eerste Oostdijkweg 4 te Oostdijk Ontheffing Flora- en faunawet De Grevelingensluis is een struikelblok in de weg Zierikzee-Oude Tonge. De vele brugopeningen leiden tot oponthoud voor het wegverkeer. GARAGES TUINSCHUREN probeer maar 0113-227072* Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 36/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl GASKACHELS EN GEBRUIKTE GEISERS onder volledige garantie. Vakkundige plaatsing. DE LOODGIETER DIE KOMT ALS JE BELT i^.itAA ENCAMP. HOTEL MONTE CARLO* "pin centruiKskl butistopt voor hotel 'O Mé DE BEVELANDER Abdij Nieuws 10 ILuxe tourinqcarreizen Spanje Royal Class (toeslag LI ÊK1H11 LLORET DE MAR 10 DGN Last Minute BLANES 1O DGN MALGRAT DE MAR ENIDORM A&B BETON- HOUTBOUW EINDHOVEN IJJWjGRATIS ZOMERGIDS of onze nieuwe WINTERGIDSl I APR LOTUS/EUROPA*** 2/6 pers. In nieuwe centrum, 250m strand, zwem- bad Complete badkamer, keuken, balkon. 4p.p,p. Sept 6-9 699 bij 2p j |p p €125 sept 13-16-20-23-27 €99 okt 14-21 €97 okt Tl-18 €119 okt 7 W Iff i toilet, balkon Ovenspek naturel of ketjap 100 gram 0,85 voor de tweede brug gezamenlijk voorbereid. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteid dat de bodemverontreiniging op de loca tie Eerste Oostdijkweg 4 te Oost dijk ernstig is en hebben met het saneringsplan van de gemeente Reimerswaal ingestemd (artikel 29 en 39 Wet bodembescher ming). De beschikking ligt van 5 sep tember tot en met 17 oktober 2002 ter inzage bij de directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen op werkdagen van 9- 12 en 13-16 uur en (na telefoni sche afspraak 0113-395315) op donderdagavond van 17.30- 20.30 uur. Gedeputeerde Staten hebben besloten geen toepassing te geven aan een openbare voorbe reidingsprocedure. Belanghebbenden kunnen tot en met 17 oktober 2002 een be- Provinciale staten beslissen in hun septembervergadering over een subsidie van 24.200 euro voor de stichting Zeeuwse schaaps kudde in 's Gravenpolder. De stichting krijgt al vanaf 1986 financiële ondersteuning voor het beheer van de kudde. In de loop van de jaren is het bedrag ver hoogd als gevolg van teruglopen de opbrengsten. Sinds vorig jaar is de subsidie bepaald op 24.200 euro en het voorstel is dit bedrag voor de komende jaren - tot 2006 - te handhaven. Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit Uit de begroting van stichting blijkt, dat andere inkomsten wor den verkregen door de verkoop van schapen en wol. Dat levert respectievelijk ruim 12.000 en 227 euro op. Het leeuwendeel van de baten komt uit subsidies en giften: een kleine 50.000 euro. De staten beslissen 20 septem ber. Belanghebbenden kunnen tot en met 8 oktober 2002 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van Chemgas Terminal Vlissingen B.V. te Nieuwdorp. De melding heeft betrekking op het conden seren van gassen uit schepen die moeten worden gespoeld, met behulp van een gas recovery sys tem. De inrichting is gelegen aan de Frankrijkweg 4 te Nieuwdorp. De stichting Faunabescherming heeft drie bezwaarschriften inge diend tegen even zoveel onthef fingen aan fruittelers in Nieuwer- kerk, Wemeldinge en Tholen voor de jacht op kauwen, zwarte kraai en, vlaamse gaaien en reeën ter voorkoming van schade aan hun teelten. Partijen worden om 16.00 uur gehoord. De adviescommissie bezwaar schriften houdt dinsdag 17 sep tember openbare zitting in het provinciehuis, Abdij 6, Middel burg. De heer F. van Noorden uit Krab- bendijke wordt gehoord over zijn bezwaarschrift tegen het maken van een uitweg op de oude Rijks weg (N289) in de gemeente Reimerswaal, inclusief de bebou wing van een perceel bij de uit weg. De zitting begint om 14.45 uur. De stichting Euregio Tuinen Oost burg wordt om 15.15 uur ge hoord over haar bezwaar tegen de vastgestelde Europese subsi die voor het tuinproject. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is in het kader van artikel 68 van de Flora- en faunawet de volgende ontheffing verleend. Eigenaar Rijkswaterstaat Zeeland is eige naar en beheerder van zowel de weg als de sluis die bij Bruinisse toegang geven tot Zeeland. De provincie is er ook veel aan gele gen de knelpunten pp te lossen en daarom worden de plannen Overigens ondervindt ook het scheepvaartverkeer hinder en loopt het openbaar vervoer ver traging op. De verkeersveiligheid is evenmin gediend met de situ atie. Dat blijkt uit onderzoek van rijks waterstaat en de provincie. Aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek zijn plannen ontwikkeld voor een tweede, be weegbare brug in de Grevelingen- dam bij Bruinisse. Tevens bestaat op grond van artikel 8.81, lid 1 van de Alge mene wet bestuursrecht de mogelijkheid om, indien -gelet op de betrokken belangen- onver wijlde spoed dit vereist, gelijktij dig met of na het indienen van een bezwaar een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. De staten wordt gevraagd een krediet van 12 miljoen euro uit te trekken voor het karwei. Volgend jaar De brug en de bypass komen aan de zuidkant van het sluis- Het is de bedoeling dat, net als op de Zandkreek tussen Noord en Zuid-Beveland, een verkeers systeem wordt ontworpen, waar door steeds één brug voor het wegverkeer beschikbaar is. De provincie wordt opdrachtge ver voor de bouw van de brug en het verkeerssysteem dat in jar gon bypass wordt genoemd. Na de bouw en aanleg draagt de provincie beide gratis over aan rijkswaterstaat. de gronden gelegen aan de Slabbekoornsedijk in de ge meente Borsele. Zowel de provincie als rijkswater staat doet er alles aan om het werk voor het recreatieseizoen 2004 klaar te hebben. In de statenvergadering van 20 september wordt het besluit over de tweede, beweegbare brug en het verkeerssysteem genomen. Het voorstel is al behandeld in de commissie verkeer en ver voer, waar instemming werd betuigd. hoofd. De hoofdrijbaan van de bypass komt voor de woonhui zen en de parallelweg erachter. De parallelroute over de huidige brug blijft beschikbaar voor fiet sers en het openbaar vervoer als de tweede brug geopend is voor de scheepvaart. De vergadering is openbaar; de vergaderstukken liggen ter inzage in het provinciaal informatiecen trum, Abdij 9, Middelburg. Gedeputeerde staten melden nog aan provinciale staten dat het minis terie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties ruim 113.000 euro in het project heeft bijgedragen. De provinciale commissie omge vingsbeleid - de opvolger van de commissie milieubeheer en water huishouding en de provinciale planologische commissie - verga dert donderdag 12 september. De aanvangstijd is 14.00 uur en plaats van samenkomst is het gebouw van de provinciale direc tie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg. De commissie bespreekt de deel- stroomgebiedsvisie voor Zeeland. De visie is een bouwsteen voor het waterbeheer in de 21e eeuw - een project, waarbij zowel het rijk, de provincie, de waterschappen en de gemeenten betrokken zijn. De site is ondergebracht in de stichting ZeelandPoort.nl. Aan provin ciale staten wordt voorgesteld 20 september te beslissen over deelne ming in de stichting en als bestuurslid voor te dragen griffier mr. drs. L.J.M. Verdult van de Staten van Zeeland. Als zijn plaatsvervanger wordt afdelingshoofd M. van Stijn van communicatie voorgesteld. Om de site actueel te houden wordt de staten bovendien gevraagd huisvesting te bieden aan anderhalve arbeidskracht: een webredacteur en een halve netwerk/systeembeheerder. De medewerkers komen in dienst van de stichting en de kosten worden dan ook gezamenlijk gedragen. Mocht de stichting worden ontbonden, dan blijven de gemeenten voor hun deel aansprakelijk via de Vereniging van Zeeuwse gemeenten. Sinds half juni is op internet Zeelandpoort.nl actief. Het is een internetsite die bestuurlijke informatie biedt van de Zeeuwse overheid. Allerlei regelingen, achtergrondinformatie, bestuursamenstel- lingen, raads- en statenvoorstellen zijn op de website te vinden. Deelnemers zijn zestien van de zeventien gemeenten en de provincie. Giro 456 Utrecht beenham (eigen) kipfilet rauwe ham (eigen) runderrollade (eigen) 200 gram voor 3,60 Dagverse hammouse van boerenham 100 gram 0,60 Telefoon 0113-223359 Fax 0113-250464 Ouderwets varkensgehakt 'lossewoste' 100 gram 0,50 Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118-631071). Bezwaar De ontheffing ligt van 6 septem ber 2002 tot en met 17 oktober 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantoor uren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage ge legde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer R. Steijn (tel. 0118-631196). Be langhebbenden kunnen tot en met 17 oktober 2002 bezwaar tegen de ontheffing indienen bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD te Middelburg. VLEESWAREN 200 gram naar keuze ook 4 x 50 gram ACTIE - ACTIE Verse kippebouten naturel of gekruid 1000 gram 2,50 ACTIE - ACTIE ACTIE - ACTIE Orginele boomstammetje 5 voor 5,00 ACTIE - ACTIE Kantoor: Postbus 9544 5602 LM EINDHOVEN Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 8 ok tober 2002 bij de Directie ruim te, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren, in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdag avond van 17.00-20.00 uur en in het gemeentehuis van Vlissin gen, op werkdagen van 8.30- 12.30 uur en 13.30-15.00 uur en (na telefonische afspraak 0118- 487204) op woensdagavond van 17.15-20.15 uur. Bedrijventerrein De Goese Poort” ‘s Heer Hendrikskinderendijk 117 4461 EB Goes L Wij hebben nog enkele gebruikte 0113-216806 (216524) OPRUIMING OPRUIMING OPRUIMING Donderdag/vrijdag 2 gegrilde kippen voor 4,54 zwaarschrift tegen de beschik king indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN ‘s Gravenhage. De beschikking wordt 18 oktober 2002 van kracht, tenzij binnen die termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval wordt het besluit niet van kracht, voordat op dat ver zoek is beslist. Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bos sen bedrijfsmatige visserij en wateren is ontheffing verleend voor het doden, verwonden, van gen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van 1ekster, spreeuw, kauw en zwarte kraai en daarbij ge bruik te maken van het ge weer aan A. Steijn te Kwaden- damme. De ontheffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 31 augustus 2002. De ontheffing heeft betrekking op de bij ont- heffinghouder in gebruik zijn- INSTALLATIEBEDRIJF WISSE BV VERRIJN STUARTWEG 3, 4462 GE GOES GAS, WATER, SANITAIR, ELEKTRA, C.V. Het schapenbedrijf heeft hierdoor een bovenregionale betekenis gekregen en dat rechtvaardigt een provinciale subsidie, aldus het dagelijks bestuur van de pro vincie. bar. toilet en Video HOTEL CASINO ROYAL***HP, buffet. 200m centrum en 400m strand Kamers, me' J A douche/bad, tollet, T.V., balkon (22-12 Kerst/nieuwjaar 12 dan VP €419) P| |%li sept 6-9-13 16 €199 okt 11 €202 okt 18 €218 sept 20-23-27 okt 4-7 14-21 €179 IjT’ febr 28 €210 opf 11 €173 opr 14 €205 apr 18 €207 mrt 7-14-21-28-31 >apr 4-7-2 IBmfW rX«l ft =1T HOTEL REYMAR***HP buffet, t.o strand, kamers bod/douche, tollel, balkon JE R Zwembad. Ie kind tot 12 jaar op actiekamer 2 vol bet.€ 99 sept 6-9-13-16+H 20 €179 sept 23 €175 sept 27 €159 okt 18 €193 sept 3Q>okt 4 - 4 I Vw HOTEL SIRIUS****HP buffet, centrum I o strand Kamers T V airco douche/bad toiletX AE balkon. Jacuzy+bultenbad Kind tot 10) op kamer 2vol bel €99 sept 6 €249 sept 9+ T M 1316-20 €219 sept 23 €211 sept 27-30okt 4-7_€201 okt 1 11229 okf/8 23' J I I li'i— App/Studio’S AQUARIUM ll***2/4 p LG, nieuwe centrum 500m strand. Studio’s woonslaapka- mer. Bad/douche, toilet, kitchenette, balkon. Zwembad. App slaapkamer. 4p p p. Sept g 11 13-16-20-23-27-30+okt 4 €139 okt 14-21-25 €118 nov 1 €103 nov 8 €98 nov 15 €95 nov 22+f W Kamers met verwarming, douche/bad, tollet, T.V. en telefoon. Jan 3-10-17 J €229_ian 24-31 €239 lept 7 14-21 €249 febr 28 €269 mrt 7 €249 mrt 14-21 mm Gedeputeerde staten schrijven aan provinciale staten dat de kudde bijdraagt aan de nationale kwaliteiten van de Zak van Zuid- Beveland. Door de begrazing van de schapen wordt op natuurvrien delijke manier onderhoud van de bloemdijken gepleegd. De kudde is een toeristische attractie geworden met als hoog tepunten het schaapscheerders- feest in Nisse en de kraamdagen in de schaapskooi. De schaaps kooi doet bovendien dienst als bezoekerscentrum dat wordt opgenomen in schoolreizen en excursies, soms gecombineerd met een ritje met de stoomtrein Goes-Borsele. Vrijdag 6 september gaat het provinciaal informatiecentrum om half vier 's middags dicht. Dat is een uur eerder dan normaal. De aanleiding is de afscheidsreceptie van het hoofd van de afdeling voorlichting, de heer LA. van der Linde. Per 2 september treedt zijn opvolgster aan, mevrouw M. van Stijn, die tot dan in dienst is bij de Bibliotheek Rotterdam. De reguliere openingstijden van het provinciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, zijn: werkdagen van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Telefonisch is het centrum bereikbaar onder nummer 0118-631400 en per e-mail: infocentrum@zeeland.nl. Ook voor zelfbouw Tevens sleenmolief (grijs, rood,of geel). Betonploten in houtmotiel k (roboldelen). NIEUW! Nu ook betonplaten in vlechlmolief. Vlotte levering door gebeel Nederland. Div. modellen te bezichtigen aan de fabriek Ie Heeze, I Heipoldersstraal 6 /Fax 040-2263805). Website: a-en-b.nl E-mail: aenb@iae.nl voor folder SALOU HOTEL SAN DlEGO*** Volpension buffet inclusief Kerst en Nieuwjaarsdiner,*^ BENIDORM HOTEL MÖNTPARK*** Volpension buftel inclusief Kerst en Nieuwjaarsdiner 300 m

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5