Provincie Zeeland Verkeer recreatiedorpen uommissies MWG Wielemaker Meeuwse handelsonderneming bv lINRFRFHFKIIKin 11 IN D C r\C w C IN I IN w Openingstijden maandag t/m vrijdag 10.00 tot 12.00 13.00 t/m 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. www.mwgwielemaker.nl Vijverstraat 6a Heinkenszand Tel. 0113-561687 Nu 25,00 adverteren in de Bevelander de hoogste respons in uw streek Land-art ■Officiële Mededelingen MMHB Opheffing PSD pagina 5 Woensdag 14 augustus 2002 Prijzen zijn incl. BTW Prijzen zijn incl. BTW 5,00 €2,10 1,60 [SlKCËR'J] Bodemverontreiniging Oost Zeedijk 4 te Colijnsplaat Koks- of bakkersbroek Blauwe ruit 100% katoen Per stuk 17,95 3 stuks voor 49,00 Alles uit voorraad leverbaar Werkschoen S3 Maat 39 t/m 47 Alles uit voorraad leverbaar Bodem- verontreiniging/sane- ringsplan NS emplace ment (SGB terrein) te Goes Een rondweg om Domburg zou de verkeersoverlast in het dorp het best verhelpen. Zoutelande en Oostkapelle zien meer in uitbreiding van parkeermogelijkheden aan de rand. Hiltonjas 100% katoen Per stuk 15,95 3 stuks voor 39,95 alle maten vanaf 42-58 5 halen 4 betalen Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 33/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl 4 voor 4,54 Diverse modellen Milieu Vergunning bemaling aanleg kade Scaldiahaven ■MMMMMMIMMHHMMH^MMMMMMI Naturel A. Plesmanweg 6 Postbus 190 4460 AD Goes Tel.0113-212620 Fax 232214 www.meeuwse-goes.com E-mail info@meeuwse-goes.com /'LA. 'A DE BEVELANDER i4 Nieuws Abdij Belanghebbenden kunnen in de- voor t Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aan Zeeland Sea ports te Terneuzen een vergun ning Grondwaterwet met voor schriften ter bescherming van de bij het grondwaterbeheer betrok ken belangen verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een kade ter plaatse van de Scaldia- haven te Vlissingen-Oost De vergunning ligt van 15 augus tus tot en met 25 september 2002 ter inzage bij de Direc tie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middel burg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kan tooruren en in het gemeente huis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en net vrijdag van 8.30-12.30 uur, ömmissie economie praat over samenwerking Zeeland Seaports en Havenbedrijf Utterdam. zorg en praktische pedagogische thuisbegeleiding. Verder doen GS verslag over het beleid tegen huiselijk geweld in het rapport De vrijblijvendheid voorbij. Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning en be langhebbenden aan wie redelijker wijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-ver gunning kunnen tot en met 25 september 2002 tegen de ver gunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage. De vergunning wordt op 26 sep tember 2002 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voor zitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. missie op uitnodiging van de gemeente naar Reimerswaal om geïnformeerd te worden over de uienverwerkende sector. De statencommissie economie vergadert woensdag 21 augus tus, 15.30 uur. Er zijn subsidievoorstellen voor een automatiseringsproject voor de ROC’s Zeeland en Wester- schelde en voor een studie naar het verkeer dat het spoor moet kruisen bij Kapelle en Goes op weg van en naar de Westerschel- de Containerterminal (WCT). Gevraagd wordt mee te doen in een proef duurzaamheidsbalans van het ministerie van VROM en de samenwerking tussen het havenschap Zeeland Seaports en het gemeentelijk havenbedrijf in Rotterdam uit te breiden, De brief van de kamer van koop handel over bedrijventerreinen op de Bevelanden staat ook op de agenda. Verslag wordt gedaan van het project Vitaal platteland en het project Rondom het Veerse Meer. Ook is er een rapport over de promotie-activiteiten van water- sportbedrijven'HISWA, regio Delta. De statencommissies verkeer en vervoer en algemeen bestuur houden hun beraadslagingen maandag 26 augustus, respectie velijk om 13.30 en 13.45 uur. De agenda's worden volgende week in AbdijNieuws opgenomen. De commissievergaderingen, die beginnen met spreekrecht voor het publiek, worden gehouden in het provinciehuis, Abdij 6, Middel burg. De agenda’s en vergaderstukken liggen ter inzage in het provin ciaal informatiecentrum, Abdij 9, Middelburg. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben onderzoeksrappor ten ontvangen van Wisse - Kra mer V.O.F. te Colijnsplaat met betrekking tot de bodemveront reiniging op de locatie Oost Zeedijk 4 te Colijnsplaat. Gedeputeerde Staten zijn van plan deze verontreiniging als ern stig te beschouwen (artikel 29 Wet bodembescherming). Gezien de aanwezige verharding op de locatie zijn geen actieve beheers maatregelen noodzakelijk. De ontwerp-beschikking ligt van 15 augustus tot en met 12 sep tember 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8- 17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeen tehuis van Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9-12 uur en 13- 15 uur en (na telefonische afspraak 0113-377362) in de avonduren. Deze aanbevelingen blijken uit onderzoek van Goudappel Cof- feng in Deventer. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de provincie en de gemeente Veere. De inwoners en de ondernemers van de drie dorpen is gevraagd naar verkeersoverlast in het toe ristenseizoen en daarbuiten. Bij de inwoners is onderscheid ge maakt in wie langs de doorgaan de route wonen en wie elders in de dorpen. De groep rondwegen en ver- keerstransferia weegt de aanbe velingen mee in haar advies over de verkeerssituatie aan de stuur groep Walcheren 2000+. Respons De helft van alle bewoners stuur de het vragenformulier terug. Volgens de onderzoekers levert dat aantal een betrouwbaar meet resultaat op. Bijna 60 procent van de onder vraagden vindt de doorgaande route tijdens het seizoen in de dorpen onveilig; 's winters daalt het percentage naar 28. Geluidsoverlast, het niet kunnen oversteken en moeilijk een par keerplek kunnen vinden worden als ergerlijk en hinderlijk ervaren. De klachten leiden tot verminde ring van het woongenot, dat zich vooral in de zomermaanden voor doet. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een onderzoeksrap port en een saneringsonderzoek/ saneringsplan ontvangen van de Stichting Bodemsanering NS te Utrecht met betrekking tot de bodemverontreiniging op het NS emplacement te Goes op het ter rein van de Stichting Stoomtram Goes-Borsele. Mosselsalade 100 gram Ondernemers In de drie dorpen zijn 27 onder- parkeerproblemen scoren er 74 procent in het seizoen en 30 pro cent in de rest van het jaar. Het oversteken van de doorgaan de route is voor 55 procent van de ondervraagden in de drie dor pen hinderlijk. Per dorp en tijdstip zijn er wel wat verschillen: Van wie langs de route woont, onder vindt in Zoutelande 57 procent overlast, in Domburg 58 procent en in Oostkapelle 5'1 procent. Voor de mensen elders in de dor pen zijn de percentages respec tievelijk 74, 63 en 52. In de win ter dalen de gemiddelden: Zoutelande 25 procent, Domburg 23 procent en Oostkappele 16 procent. Gedeputeerde Staten zijn van plan deze verontreiniging als ern stig te beschouwen en tevens met het saneringsplan voor de verontreiniging van de voormalige tankplaats in te stemmen (artikel 29 en 39 Wet bodembescher ming). De ontwerp-beschikking ligt van 15 augustus tot en met 12 sep tember 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8- 17 uur en desgevraagd buiten kantooruren, en in het gemeen tehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkdagen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur. nemers telefonisch geënquê teerd; van hen hebben er 16 hun bedrijf langs de doorgaande route. In Domburg zijn de meeste ne ringdoenden voor een rondweg met parkeermogelijkheden aan de rand van het dorp. Als het doorgaande verkeer niet meer door het dorp wordt geleid, kan de route bovendien heringericht worden. Zo’n maatregel zou het toeristische klimaat verbeteren, vinden de ondernemers. Hun col lega's in Zoutelande en Oostka pelle zijn niet zo eensgezind. Sommigen pleiten voor parkeer ruimte aan de rand van het dorp, anderen zien meer in een rond weg. Het gaat om een nieuwe vorm van landschapsbeleid en daarom wil het dagelijks bestuur van de provincie drie proefprojecten of pilots laten uitvoeren: het Vebena- bos in Walcheren West, Schouwen-West en het landinrich tingsproject Den Inkel. Begonnen wordt met het Vebena- bos. In hun brief aan de statencom missies welzijn en ruimte, milieu en water schrijven gedeputeerde staten dat zij vier kunstenaars wil len uitnodigen een schetsontwerp in te dienen. De kunstenaars moeten samenwerken met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in Goes. De dienst moet erop letten dat de ontwerpen voldoen aan de eisen van ruimtelijke ordening. Ook wordt advies gevraagd van de provinciaal archeoloog. Een selectiecommissie met kwali teiten in de beeldende kunst, vormgeving, landschapsarchitec tuur en landinrichting gaat de ont werpen beoordelen. Een publicatie en een kleine ten toonstelling van de ontwerpen moeten het voorbeeldproject en de land-art in het algemeen bekendheid gaan geven. Ook wordt een debat georganiseerd. Voor de ontwerpfase is een klei ne 27.000 euro nodig. Daarvan wordt 5.000 euro betaald uit het stimuleringsprogramma cultuur participatie Zeeland en de rest uit de reserve natuur en milieu/na- tuurontwikkeling. De statencommissies welzijn en ruimte, milieu en water bespre ken het voorstel in hun vergade ring van respectievelijk 19 en 21 augustus. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot W. Buizer (tel. 0118- 631168). zelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag of de ontwerp-be schikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631736. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). Belanghebbenden kunnen in de zelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag of de ontwerp-be schikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631736. actie - actie - actie Smocky Stiks Donderdag - vrijdag 2 Gegrilde kippen De provincie is doende land-art te ontwikkelen. Het fenomeen wordt omschreven als ‘het modelleren van het landschap, waarbij cul tuur voorop staat in het program ma van eisen. De vorm is daarbij belangrijk. Het mag aandacht trekken. Er is duidelijk te zien dat mensenhanden het hebben ge maakt. Hierbij worden land- schapsvormende krachten, zoals natuur, verval, ecosysteem en lichtval, gebruikt of gegenereerd. De esthetische aspecten staan voorop'. De uitgangspunten moeten gestalte krijgen bij de herinrich ting van gebieden, zoals Walch- ren en West Zeeuwsch-Vlaan- deren. In die gebieden is al geld beschikbaar voor grondaankoop; bijkomende kosten van land-art zijn die voor beeldend kunste naars en professionele vormge vers. Ook moet gerekend worden met publiciteits- en tentoonstel- lingskosten. te statencommissie welzijn ver gadert maandag 19 augustus, (.30 uur. te commissie wordt bijgepraat ever het Zeeuws Museum en ever de herstructurering jeugd zorg. Gedeputeerde staten vragen ad- \ies over de provinciale beleids- Ijn voor Omroep Zeeland en voor land-art: culturele kenmerken in het landschap. Proefprojecten vorden voorzien in het Vebena- tos aan de Walcherse kust, Schouwen-West en landinrich- ingsgebied Den Inkel. Andere agendapunten zijn wacht- ijstgegevens ouderenzorg, het oekomstscenario Zeeuwse zie lenhuiszorg, financiering zorg in lospices en subsidies sociale Mi Over het algemeen zijn de klach- ■■■■■■I ten het grootst in Domburg. De VLEESWAREN 200 gram naar keuze: ook 4 x 50 gram Gebraden gehakt (eigen) Leverkaas Cornedbeef Palingworst 200 gram voor Gebraden gehaktballen Groente Minisnack De statencommissie ruimte, milieu en water komt woensdag 21 augustus bijeen om 9.00 uur. Ook hier wordt het beleid land-art besproken. Andere punten zijn een brief van de kamer van koop handel over de behoefte aan ruimte voor bedrijventerreinen op de Bevelanden en een jaarlijkse subsidie tot 2006 aan de stich ting Zeeuwse schaapskudde. De inventarisatie legionellapreventie in zwemgelegenheden wordt aan geboden. Na de vergadering gaat de com- actie - actie - actie Gegrilde spareribs 1000 gram voor €5,00 actie - actie - actie De opheffingsdatum van de provinciale stoombootdiensten in Zeeland wordt voorzien op 18 maart 2003. Een paar dagen eerder, 14 maart, zijn dan de Westerscheldetunnel en het fiets/voetveer Vlissingen-Breskens in gebruik genomen. De bepaling van de einddatum is van belang voor de rechtspositie van het personeel van de veerdiensten over de Westerschelde. Alle personeelsleden krijgen ontslag. Voor degenen die bij de afwik keling van de opheffing van de dienst betrokken zijn, wordt daarna een tijdelijke arbeidsovereenkomst gesloten. Varkens filet lapjes Naturel of gemarineerd 100 gram 1,00 j> j 20.00 uur. STANA S3 PU2D k 39x47

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5