I ZIJ GENIETEN DUBBEL VAN HUN VAKANTIE EVENEMENTEN OOK IK HELP MEE’ Dit jaar gaan ruim 6200 langdurig zieken en zwaar lichamelijk gehandicapten met de Zonnebloem op vakantie. Ook kunt helpen! Doe mee aan de 'Actie Zonnebloemvakanties', Giro 145, Breda. ZomerConcerten door Zeeuwse Koorschool OPENBARE KENNISGEVINGEN Postbus 2100 4800 CC Breda Tel. (076) 564 63 62 E-mail: info@zonnebloem.nl http://www.zonnebloem.nl DE BEVELANDER Woensdag 24 juli 2002 5 n NATIONALE VERENIGING 16-07 16-07 16- 07 17- 07 17-07 17-07 17-07 17- 07 18- 07 18-07 GEMEENTE GOES Ter inzage 17-07 J.P.Coenstraat 5 18-07 Glenn Millerlaan 9 <s> INFORMATIERUBRIEK VAN DE GEMEENTE GOES 16-07 Beestenmarkt 10 Burgemeester en wethouders van Goes i Zonnebloem 25 en 26 juli Grote Markt, Goes 18.00-24.00 uur.Avondmarkt 27 juli Grote Kerk, Goes 20.00 uur, Orgelconcert door Kees van Eersel i 27 juli Grote Markt. Goes 10.00-17.00 uur, Snuffelmarkt 30 juli Grote Kerk, Goes 12.30 uur. Marktconcert door Kees van Eersel Evenementen in Goes ook op internet: http://www.goespromotie.nl. Giro 145 Traditiegetrouw verzorgt de Zeeuwse Koorschool in de maanden juli en augustus ZomerConcerten. Een echo van vervlogen eeuwen vin den we terug in Goes met de Zeeuwse Koorschool. Dagelijks re peteren zo’n 35 jongens onder lei ding van Evert Heijblok. Tussen het boodschappen doen of alle vakantie- 23 t/m 26 juli Sportpunt Zeeland, Goes, 25, 40 of 60 km Zeeuwse Rij wiel- enToervierdaagse. Inlichtingen: 223016 Het wekelijkse voorleesuurtje op woensdagmiddag van de Openbare Bibliotheek Goes vervalt t/m 2 oktober. 25 juli Grote Kerk, Goes 19.30-20.30 uur Beiaardconcert door Marina Nevskaya 30 juli Grote Kerk, Goes 13.30-14.30 uur, Carillonbespeling door stads beiaardier Sjoerd Tamminga 30 juli R.K. Maria Magdalenakerk, Goes, 11.00-12.00 uur, Zomerconcert Zeeuwse Koorschool Openbare Bibliotheek Goes: T/m dinsdag 30 juli sluit de bibliotheek haar deuren voor leners en overige bezoekers. Tijdens deze periode wordt de vloerbedekking vervangen. Strausslaan 6 Strausslaan 7 Strausslaan 8 J.P.Coenstraat 5 Westhavendijk 72 Bereklauwerf 4 Duke Ellingtonlaan 2 Glenn Millerlaan I v.d.Spiegelstraat 2 Duke Ellingtonlaan 12 het verbouwen en uitbreiden van de woning het uitbreiden van de woningen het uitbreiden van de woningen het uitbreiden van de woningen het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking het uitbreiden van de woning het bouwen van een woning met garage het bouwen van een woning het bouwen van een woning het plaatsen van twee dry-coolers het bouwen van een woning Vrijstellingsprocedure voor uitbreiding woning Mosselbank 20 te Goes Er is een bouwaanvraag ingediend voor uitbreiding van de woning Mosselbank 20 te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie AB, nr. 894. De aanvraag is op een enkel onderdeel niet direct passend binnen geldend bestemmingsplan “Goese Meer IV”, maar is planolo gisch wel acceptabel. Burgemeester en wethouders willen daarom middels gebruikmaking van een vrijstellingsartikel in vermeld bestem mingsplan (art. 8, lid a) medewerking verlenen. Daartoe ligt de aan vraag vanaf 25 juli 2002 twee weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor. Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over de aanvraag kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. Vrijstellingsprocedure voor tijdelijke noodlokalen Hoornbeeckcollege aan Oranjeweg te Goes DeVereniging voor Voortgezet Onderwijs op reformatorische Grond slag heeft een bouwaanvraag ingediend voor de plaatsing van enkele gestapelde noodlokalen naast het parkeerterrein van het sportveld aan de Oranjeweg te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie F nr. 2454. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het gel dende bestemmingsplan “De Weitjes”, maar burgemeester en wet houders willen medewerking verlenen, omdat de school vervangende lesruimte nodig heeft gedurende de nieuwbouw van het schoolgebouw aan de Van Dusseldorpstraat. Dit kan middels toepassing van de tijde lijke vrijstellingsprocedure uit artikel 17 W.R.O.. Daartoe ligt het bouw plan vanaf 25 juli 2002 gedurende twee weken ter visie op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan een ieder hierover schriftelijk zijn zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. Speelvoorziening Juliana van Stolberglaan Op initiatief van bewoners en de werkgroep Wijkbelangen Goes-Oost is een plan opgesteld om aan de Juliana van Stolberglaan (tegenover de huisnummers 25-29) een speelvoorziening te maken voor de kleine kinderen in de buurt. Het gaat om een grasveld met verspreid staande grote bomen. In het plan is daarom uitgegaan van een drietal speeltoestellen waarbij geen aanpassing van de ondergrond nodig is. Deze toestellen mogen dus op het gras staan. De toestellen zijn geschikt voor de jongste leeftijds groep I -4 jaar). Het gaat om een klimrek, een schommel en een glijbaan. Het plan ligt gedurende een periode van vijf weken ter inzage bij de afdeling communicatie van de gemeente Goes en in de wijkinfowinkel Goes-Oost.Voor informatie of eventuele vragen kunt u contact opne men met mevrouw. D. Osté, afdeling welzijn, tel. 249746 of mevrouw. J. van der Kaaij, ingenieursbureau, tel. 249761 Goedkeuring bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied* Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend, dat gedeputeerde staten van Zeeland op 2 juli 2002 onder nr. 026797/ 633/19 het door de raad op 20 december 2001 vastgestelde bestem mingsplan ‘Landelijk Gebied’ gedeeltelijk hebben goedgekeurd. Dit be sluit is op donderdag I I juli 2002 verzonden. Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor on der meer landbouw, natuur, landschap, wonen, recreatie en infrastruc tuur in het buitengebied van de gemeente Goes. Het plangebied om vat het overgrote deel van het grondgebied van de gemeente. Buiten het gebied zijn gelegen onder meer de woonkernen, de grotere bedrijventerreinen, enige campings en andere gebieden met overwe gend recreatieve functies of voorzieningen. Goedkeuring is onthouden aan de navolgende plangedeelten: a. delen van de plankaart aan de Oude Rijksweg en de Nieuwe Rijks weg nabij de kern ‘s-Heer Hendrikskinderen, alsmede delen van arti kel 4.2 - vrijstellingen in de klasse L (AL); delen van artikel 4.3 - wijzigings- bevoegdheden binnen de bestemming agrarische doeleinden;delen van artikel 4.4 - specifieke wijzigingsbevoegdheden binnen de kernrand- zone; artikel 6, lid 5c- bedrijfsdoeleinden; artikel 7 lid 4 - recreatieve doeleinden; een deel van artikel 17, lid 4 - cultuurmonument, alsmede een deel van artikel 32.1 - aanlegvergunningen in de gebruiksruimte; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking het bouwen van een woning Parkeerverbod gedeelte Bosdijklaan Burgemeester en wethouders van Goes hebben op 15 juli 2002, onder nummer 2002/4304, besloten een parkeerverbod in te stel len aan de noordzijde van de Bosdijklaan over een lengte van 12 meter, tegenover de in-/uitritten van de garages bij de woningen Schipperswegeling I en Oude Singel 2 in Goes. Het verbod zal door middel van een gele onderbroken streep worden aangegeven. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belang hebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders van Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Het besluit ligt ter inzage vanaf 24 juli tot en met 4 september 2002. OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dins dag van 13.30 - 16.00 uur. De afdeling Burgerzaken is geopend van maandag t/ m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bu reau Voorlichting is geopend op werk dagen van 09.00 -12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249870 E-mail: communicatie@goes.nl Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249770 In noodgevallen buiten kantoor uren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 EVENEMENTEN IN GOES VAN 25 T/M 31 JULI 2002 Wijziging taxistandplaats Mozartlaan/Vivaldipad Burgemeester en wethouders van Goes hebben op 15 juli 2002, onder nummer 2002/1410, besloten de aanwijzing van het parkeer terrein aan het kruispunt Mozartlaan/Vivaldipad als taxistandplaats te wijzigen. De aanwijzing als taxistandplaats gaat met ingang van 19 augustus 2002 gelden op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 09.00 uur en van 14.30 tot 15.15 uur. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belang hebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders van Goes, Postbus 2118,4460 MC Goes. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zes weken na de datum van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. VOOR GOEDE DOELEN genoegens in kunt u dinsdags van 11.00 - 12.00 uur genieten van een concert. De concerten worden gehouden in de sfeervolle R.K. Maria Magdalena kerk aan de Singelstraat. De jongens zijn nog te beluisteren op dinsdag 30 juli, dinsdag 6 augustus en dins dag 13 augustus. Overzicht Burgerlijke Stand van 11-07-2002 t/m 19-07-2002 Geboren: 11 -07-2002 de Groene, Laura; 13-07-2002 Gijssel, Johannes Ladislau; 13-07-2002 de Boed, Abraham; 13- 07-2002 Talab, Safouan; 15-07-2002 den Toonder, Elizabeth Petronella; 15-07-2002 Adriaanse, Adriaan Juriaan; 15- 07-2002 Josep, Nasser; 16- 07-2002 Koops, Ilse Marjolein; 17- 07-2002 Rasoul, Lanko; 18- 07-2002 Rouw, Maaike Elise 18-07-2002 Vermaas, Boaz Franciscus; 18-07-2002 Griep, Isabel: 18- 07-2002 den Hoed. Jeffrey. Huwelijken: 12-07-2002 van den Berge, Martin Johannes en Moeleken, Cornelia Alexandra; 12-07-2002 Pekaar.Marinus Johannes en Jacobs,Adrienne Marina Gabriella; 12-07-2002 Menheere, Hubrecht Jacobus en Stolk, Amolda Albertha; 19- 07-2002 Berk.Adrianus Gerardus Maria en Burgemeister, Liliane Pauline Regine. Overleden: 14- 07-2002 van de Velde, Mattheus Marinus; 15- 07-2002 van Kleunen, Maatje Jacomina; 15- 07-2002 Jobse, Lena; 16- 07-2002 Hoondert, Marinus; 18-07-2002 Abelmann, Louis Joseph; 18- 07-2002 Daniels, Paula Maria; 19- 07-2002 Raas, Jozina Pieternella. Ingekomen bouw- en sloopaanvragen Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.Tijdens de openings tijden kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling bouwen en wonen, bureau bouwen. Kappen bomen Het college van burgemeester en wethouders van Goes maakt be kend dat zij kapvergunning(en) heeft verleend voor de volgende bo men: - Oudhof 2 te Goes: I Berk en I Conifeer - Calsstraat 54 te Goes: I Haagbeuk Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning(en) op 23 juli kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 2118, 4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen kunt u contact opnemen met de heer T. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, tel. 249770. u contact opnemen met de afdeling bouwen en wonen, bureau bouwen, tel. 249709. Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schrif telijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van bur gemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt b.de hierna te noemen onderdelen van de voorschriften, uitsluitend voor zover betrekking hebbend op gronden gelegen binnen de wet telijke geluidszones langs wegen als bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder en voor zover aangegeven op voorschriftenkaart 5 met de nummers I tot en met 42: artikel 4.1 lid 2 b - Agrarische doeleinden,klasse F en partikel 4.2 lid 1.2;artikel 4.3 lid 1.5;artikel 4.3 lid 2.2 (beide leden);artikel 4.3 lid 3.1;artikel 4.4 lid 2.1;artikel 6 lid 2 b; artikel 7 lid 2 c de zinsnede achter het tweede gedachte streepje; artikel II lid 4.1 - burger- en zomerwoningen, alsmede artikel 28 lid 2 a - bouwen langs wegen in een geluidszone. Het besluit van gedeputeerde staten ligt samen met het bestem mingsplan met ingang van donderdag 25 juli 2002 voor een tijdvak van zes weken ter inzage. Gedurende de genoemde termijn kan door degenen, die zich tijdig op grond van artikel 27 lid I of 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot gedeputeerde staten hebben gewend, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep tegen het be sluit van gedeputeerde staten worden ingesteld. Dit recht komt ook toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig laatstgenoemde bepaling tot gedeputeerde staten te wenden, alsmede een ieder voor zover het betreft de gedeelten van het plan waaraan goedkeuring is ont houden. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 AE te ‘s-Gravenhage. Op grond van artikel 28 lid 8 van de Wet op de Ruimtelijke Orde ning treedt het goedkeuringsbesluit van gedeputeerde staten in werking daags na afloop van de bovengenoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan door een ieder die beroep heeft ingesteld tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voor lopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht spraak is ingediend, treedt het besluit van gedeputeerde staten niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling communicatie, tenzij het anders is aangegeven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling milieu,Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroeps termijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling communicatie. Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een referendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling communicatie in het stadskantoor. Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgegeven positieve reac ties tot bouwvoornemen in de periode van 15-07 t/m 19-07-2002

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 8