Provincie Zeeland Begroting 2003 Nieuw verschenen De Koebel Vakantiepret I ■■■Officiële Mededelingen 4 Volgende week donderdag 1 augustus Zijn wij er weer „Uw Slager André” Werk aan de weg In beroep AT 69 pagina 7 Woensdag 26 juli 2002 Diversen I liter Uw wijnspecialist Wijntopper Ontheffing Flora- en faunawet Gedeputeerde Staten hebben de ontwerpbegroting 2003 gepresenteerd. In verband met de komst van een nieuw college wordt in de begroting weinig nieuw beleid aangekondigd. Besluit accepteren melding ATOFINA Vlissingen BV DORPSSTRAAT 82 HE1NKENSZAND TEL.: 0113 563797 Martini De Vink Hartevelt Bols Vat 69 Milieu Besluit accepteren melding N.V. EPZ te Borssele Sunset Ridge w Me;it u“üid soedl Verordening water huishouding Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 30/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl DE BEVELANDER l6 Nieuws Abdij 1. Kanovaren op het Veerse Meer. Industrieterrein Kruiningen. 0 0 ^BW***^ 10,95 :oe c! wel 10» cl 75 d iöod EuroSlijter Provinciale Staten hebben 28 juni 2002 de verordening Waterhuis houding Zeeland 2002 gewijzigd. De veranderingen hebben vooral betrekking op het onttrekken van grondwater. Gedeputeerde Staten hebben 15 juli 2002 besloten dat de veror dening kan worden onderworpen aan een raadgevend correctief referendum. De verordening en het GS-besluit worden 30 juli 2002 gepubliceerd in het provin ciaal blad. Ingaande 30 juli kan zes dagen lang tegen het GS- besluit tot het referendabel zijn van de verordening Waterhuis houding Zeeland 2002 schrifte- van het project. De website is als volgt te vinden: http://www.zee- land.nl vervolgens ‘beleid’ aanklik ken en dan 'Rondom het Veerse Meer’. Nieuwsbrief Delta InZicht Het provinciaal bestuur van Zee land is de initiatiefnemer van de Integrale visie Deltawateren. Samen met de provincies Noord- Brabant en Zuid-Holland en ande re partijen wordt de visie opge steld voor de Ooster- en de Westerschelde, het Veerse Meer, Krammer, Volkerak, Zoommeer, Markiezaatmeer, Grevelingen, Haringvliet, Hollandsch Diep en Voordelta, waarbij de oevers van de wateren ook worden meege nomen in de visie. Het project heet Delta Inzicht en heeft net haar vijfde nieuwsbrief uitgege ven. Hierin uitgebreid aandacht voor het slotdebat, dat op 13 juni j.l. in de Zaete in Yerseke plaats vond. Er wordt ook een Delta- Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is in het kader van arti kel 67 van de Flora- en fauna wet de volgende ontheffing ver leend. lijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag; iedere kiesgerechtigde in Zee land binnen drie weken per soonlijk een verzoek indienen bij de woongemeente tot het houden van een provinciaal referendum. Ter bescherming van flora en fauna is ontheffing verleend voor het doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van verwilderde kat en daarbij gebruik te maken van het geweer en kastvallen aan planner gegeven, waarin alle acti viteiten tot dusver staan vermeld en welke activiteiten er nog moe ten plaatvinden om tot de uitein delijke Integrale Visie van de Deltawateren te komen. Meer informatie is ook te vinden op de website van het project: www.deltainzicht.nl. WBE Zuid-West Zuid-Beveland te Ellewoutsdijk. De ontheffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 31 januari 2003. De ontheffing heeft betrekking op de gronden gele gen binnen het werkgebied van de WBE, gelegen in de gemeente Borsele. Vanaf 12 augustus 2002 wordt de Sloeweg (N254) afgesloten in verband met onderhoudswerkzaam heden en de aanleg van rotondes. De gele borden langs de A58 zijn in ver band met de komende afsluiting reeds geplaatst. In Abdijnieuws van volgen de week wordt uitgebreider ingegaan op de werkzaam heden en de verkeersmaat regelen die genomen moe ten worden gedurende de periode dat de weg is afge sloten. In totaal gaat er volgens de prog noses volgend jaar 194 miljoen euro om bij het Zeeuws provinci aal bestuur. Het meeste geld wordt uitgegeven in de sector verkeer en vervoer, 93,9 miljoen euro. De sector welzijn komt op ruim 44 miljoen euro en in het milieubeheer wordt 15,6 miljoen euro besteed. Recreatie en natuur gaan 9,8 miljoen euro kos ten en de waterhuishouding 5,5 miljoen euro. Voor economie en agrarische zaken wordt 7,5 mil joen begroot. Aan de inkomstenkant staan bedragen van rijksuitkeringen uit het provinciefondsen die voor specifieke doelen. Beide uitkerin- water, postbus 165, 4330 AD te Middelburg. Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel- gen bedragen 63 miljoen en vor men min of meer de basis van de begroting. Via de opcenten op de motorrijtuigenbelasting komt 22 miljoen euro binnen en de vervoersopbrengsten van de veerdiensten over de Wester schelde worden nog geschat op 3 miljoen euro. Uit de reserves die de provincie in de loop van de jaren heeft opgebouwd wordt 21 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de begroting van volgend jaar. Al deze gegevens blijken uit de begrotingsbrief 2003. Beleid Behalve de cijfermatige opzet ding Wet milieubeheer van de N.V. Elektriciteits-Produktiemaat- schappij Zuid-Nederland EPZ te Vlissingen. De melding heeft be trekking op de bouw van twee ontvangst- en opslagloodsen met doseerinrichting op het kolenpark en het bouwen van een gesloten doseerinstallatie bij het ketelhuis. Beide activiteiten zijn bedoeld voor het verwerken van secun daire brandstof en vinden plaats bij de kolencentrale aan de Zee dijk 32 te Borsele. De beoogde veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevol gen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergun ning en daaraan verbonden be perkingen en voorschriften mag veroorzaken. Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 22 augustus 2002 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van wordt in de begrotingsbrief het beleid voor het komende jaar uit de doeken gedaan. Als in maart volgend jaar een nieuw college aantreedt, is dat niet de enige verandering. Het duale systeem doet zijn intrede in de provinciale politiek. Hoe de uitwerking daar van zal zijn wordt met spanning afgewacht. Het college consta teert dat het door hen opgestel de beleidsprogramma ‘Over de drempel’ voor het overgrote deel is uitgevoerd. Het Zeelanddebat heeft het college ervan overtuigd dat er in de samenleving een groot draagvlak is voor het mee denken over de toekomst van Zeeland. Economie en milieu Een evenwichtige groei en duur zame ontwikkeling van de Zeeuw se economie is de centrale doel stelling. Volgend jaar wordt een extra impuls gegeven om samen met de gemeenten het midden- en kleinbedrijf te stimuleren om ook mee te doen met duurzaam ondernemen. Het milieubeleid wordt voortgezet op de manier zoals die beschreven staat in het milieubeleidsplan ‘Groen licht’. Op grond van het Nationaal Milieu beleidsplan is er bijzondere aan dacht voor veiligheid. Door het uitvoeren van een milieuverken ning kan bijstelling van het milieu beleidsplan noodzakelijk zijn. Imago Vorig jaar is begonnen met de campagne die moet leiden tot verbetering van het imago van Zeeland. Voordat tot actie kon worden overgaan is onderzocht welke maatregelen nodig waren om het beeld van de provincie zo te beïnvloeden dat bedrijven zich Borsele, Stenevate 10 te Hein- kenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17-20 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 22 augustus 2002 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voor lopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. er vestigen, waardoor de werkge legenheid gevarieerder kan wor den dan die nu is. Belangrijk nevendoel van de actie is dat met een grote variëteit aan banen jongeren en hoger opgelei den in Zeeland aan de slag kun nen. De eerste en tweede cam- pagnegolf hebben heel wat posi tieve reacties opgeleverd. Verkeer en vervoer Een van de belangrijkste feiten in 2003 is de opening van de Westerscheldetunnel. De veran dering van verkeersstromen zal goed in de gaten gehouden wor den, zodat mogelijke knelpunten zo snel mogelijk in beeld komen. Onder voorbehoud van wijzigingen komen de volgende zaken aan de orde: - om 15.00 uur wordt het bezwaarschrift van Bouwbedrijf Flipse te Koudekerke behandeld tegen een besluit van GS van 28 mei 2002 inzake de definitieve aanslag grondwaterheffing 2001 ingevolge de Grondwaterheffingsverordening. - om 15.30 uur worden de bezwaarschriften van ZMF Zeeuwse Milieu Federatie te Goes en Greenpeace Nederland te Amsterdam behan deld. De ZMF en Greanpeace maken bezwaar tegen een besluit van GS van 2 april 2002 inzake de acceptatie van twee meldingen op grond van artikel 8.19 lid 2 sub c de Wet Milieubeheer van Broom- chemie te Terneuzen. Het gaat om een wijziging van de installatie- bezetting en het voorzien in een extra opslaglocatie voor residu. Omdat er geen wijzigingen optreden in de milieugevolgen hebben GS de melding geaccepteerd. Voor meer informatie over deze zaken kan tijdens kantooruren, op werkdagen, contact worden opgenomen met de secretaris van de adviescommissie bezwaarschriften, mevrouw C.W. Ramondt, telefoon nummer 0118-631377. Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van ATOFINA Vlissingen B.V. te Vlis singen. De melding heeft betrek king op het plaatsen van een zogenaamde akoestische reini ging in de droger van de D&P fabriek. Door de droger continue te reinigen heeft dit gunstige gevolgen voor het product en de afvalstromen. De beoogde veran deringen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en daar aan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 22 augustus 2002 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en De Westerscheldetunnel en het opheffen van de veerdiensten hebben gevolgen voor de func ties van wegen. Door de functie veranderingen van wegen zullen het Rijk en de provincie overgaan tot een herschikking van het wegenbeheer. Opvragen De begroting en de begrotings brief zijn verkrijgbaar bij het pro vinciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400, e-mail: infocentrum@zeeland.nl. De begrotingsbrief is gratis; de begroting zelf kost 9,05 euro. desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 uur en 13.30-15 uur en (na telefonische afspraak 0118-487204) op woensdag avond van 17.15-20.15 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 22 augustus 2002 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voor ziening vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrecht spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gra venhage. Meer weten Zowel de nieuwsbrief Rondom het Veerse Meer als de nieuwsbrief Delta InZicht zijn verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecen trum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118- 631400, e-mail:infocentrum@zee- land.nl. Bij het informatiecentrum is ook een gratis abonnement van beide uitgaven te bestellen. Bezwaar De ontheffing ligt van 26 juli 2002 tot en met 5 september 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantoor uren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage ge legde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer R. Steijn (tel. 0118-631196). Be langhebbenden kunnen tot en met 5 september 2002 bezwaar tegen de ontheffing indienen bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Directie ruimte, milieu en Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer P. Witkam (tel. 0118-631749). Op 6 augustus 2002 zal de adviescommissie bezwaarschriften van de provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebben den in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg. Ven»oath Bimro, Dry, Rtsso Lirhte Graan Ikwntag Parade Vim Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer P. Witkam (tel. 0118-631749). liirige Graangenew Scotth Whisky si- 3, 5; Tevens bestaat op grond van arti kel 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijk heid om, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een be zwaar een voorlopige voorzie ning te vragen bij de president van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middel burg. Droge witte Charitaunity en fruitige rotte Grennehe Matara t n 3,95 22,50 M Nieuwsbrief 6 van het herstructu- reringsproject Rondom het Veerse Meer is uit. In dit num mer wordt aandacht besteed aan één van de partijen binnen het project, namelijk de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). Er wordt ingegaan op een aantal zorgpunten die het ZLTO heeft ten aanzien van het waterpeil van het Veerse Meer, de waterkwaliteit, de natuur en het landschap. In de nieuwsbrief wordt verder een portret van een palingvisser op het Veerse Meer gegeven, wordt de stand van zaken van het project behandeld en wordt er informatie gegeven hoe er binnen het project wordt omgegaan met de toeristische plannen van ondernemers in het gebied. Verder broedvogels van de Schotsman, een rondje met een pontje en de verbetering van de toegankelijkheid. Voor meer informatie kan ook worden gekeken op de website 12,90 wel V - i /foTcj (A JofoTo, rol DE VINI

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 7