11 5 historie Noord-Beveland Digitale dorpshuizen van Borsele in de lucht 10 12 1 Theaterspektakel over 13 jr 15 Goes op historische kaart 1 Zoek de v/s ik De Bel, altijd prijs! DE BEL ÖNLIGHT CRUISES ZEEUWSE GARNAAL DREIGT TE VERDWIJNEN 1 Luctor'88 maakt zich op voor competitie Jeugd hengelwedstrijd Cursus vrouwen in relatie Nieuwe vice-voorzitter Emergis Kerk Baarland ter bezichtiging open d V’ woensdag 24 juli 2002 jaargang 53 nummer 30 J 1 Uitgebreid colofon: zie pagina 5 Redactie: (0113) 274 020 Bezorgklachten: (0113) 274 000 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Gemeente Goes Personeel Zoekertjes F 'illiggg KAMPERLAND - Het strand van Kamperland is vier avonden decor voor een openluchtspel, een initiatief van de Kamperlandse Ondernemersvereniging. Uitge voerd wordt het stuk De Springende Os, over het leven omstreeks 1725 op Noord Beveland. Dinsdag 30 juli, donderdag 1dinsdag 6 en donderdag 8 augustus wordt het spektakel vanaf 19.30 uur uitgevoerd. Ook dit jaar weer heeft Kees van Boven uit Wissenkerke de tekst geschreven. Wat een verschil met vorig jaar. Toen waren de vangsten, overi gens voor het eerst sinds jaren, goed te noemen. Dan ga je na een nacht vissen met 500 tot 1000 kilo garnaal naar huis. Als de prijzen dan ook nog stabiel blijven, is het leuk verdienen. Dit jaar is het voor Henk Vermeulen en zijn collega vissers in Breskens flink interen. De kilo prijs blijft tussen de 5 en 7 euro schomme len. Door dat in de Wadden de garnaalvangsten wel goed zijn en in de koelhuizen nog heel wat voorraad is, blijven de prijzen stabiel. In Breskens is vanaf januari nog geen 100.000 kilo garnaal aangevoerd, aldus mijnmeester Foort Lokerse. In het recordjaar 2001 werd in de De Springende Os is de naam van een schip dat Colijnsplaat als thuishaven had en tijdens een ‘ik zie het somber in, al weet je het natuurlijk nooit' zware storm verging op de Onrustplaat tussen Veere en de Banjaardplaat. De Schout van Kinderen mogen gratis mee gens Henk Vermeulen een direct gevolg van de kabeljauwcrisis, waardoor de vissers verplicht werden een grotere maaswijdte te gebruiken. Niet alleen de jonge kabeljauw ontsnapt, maar Noord-Beveland legt de bevol king het vuur aan de schenen en verbiedt hen te jutten op het strand, zodat de lading van De Springende Os aan hun neus voorbij gaat. Ambachtsheren krijgen dat te horen en nemen maatregelen tegen de Schout. Maar liefst 62 Noord-Bevel- anders doen mee aan het spel. De meerderheid als figurant. Tien ruiters maken deel uit van het spektakel dat zich afspeelt op een decor van zo’n twintig me ter. ook de jonge wijting. „Het zijn echte rovers, die het gemunt hebben op volwassen garnalen. En als je weinig volwassen exem plaren hebt, heb je ook weinig kleintjes, zo werkt dat in de na tuur.” Henk, gepokt en gemazeld in de harde praktijk, weet uit er varing dat in de visserij de kan sen snel kunnen keren. Het na jaar, normaal de tijd voor de garnalenvissers, kan het verlo- functie kreeg voor het omlig gende platteland. Rond 1500 telde Goes drieduizend inwo ners. Goes werd een van de belang rijkste centra voor de raffinage van zout in Nederland en be schikte over niet minder dan veertien ambachtsgilden. Lakennijver-heid en meekrapverwer-king vormden aanvankelijk de voornaamste middelen van bestaan, tot de zoutindustrie rond 1450 al het andere werk in de stad over vleugelde. Dankzij de toenemende wel vaart konden stadhuis en de hal worden verbouwd en ver fraaid. Ook de Sint Maria Magdalenakerkwerd in enkele etappes aanzienlijk uitge breid. De Spaanse bezetting gooide evenwel roet in het eten van de zo welvarende Goesenaren. Alle zoutketen gingen in vlam men op en de bevolking werd in diepe armoede gedompeld. En als in 1578 een minderheid ter ontvangen. Er wordt nu ge sleuteld aan de door de ge meente gestelde voorwaarden, namelijk dat de dorpshuizen een website maken over hun dorp. ren eerste half jaar nog deels goedmaken. Veel vertrouwen heeft de visser uit Breskens er overigens niet in. „Ik zie het som ber in, al weet je het natuurlijk nooit.” Om het dievengilde te weren is de computer in een stalen kast geplaatst. De provincie heeft subsidie gegeven voor dit pro ject. Allerhande nieuws, entertainment en volop leesplezier op het Veerse Meer fid-vaartochten op de 'lady Madeleine' West-Zeeuws-Vlaamse vissers plaats in totaal 573.000 kilo gar naal gemijnd. De garnalenvissers in Breskens hebben alle reden tot klagen, vinden ze. In hun ogen zijn de baggerwerken in de Wester- schelde dé grote boosdoener. De Schelde is een kraamkamer, niet alleen voor garnalen, maar ook voor platvissoorten als tong en schol. „De paai- gebieden worden continu verstoord", meent Henk Vermeulen. Er is ook nog een andere reden waarom er in de Schelde en voor de Zeeuwse en Belgische kust zo weinig garnalen worden gevan gen. Afgelopen voorjaar zwom er voor de kust veel meer jonge wijting dan in andere jaren, vol- Bellenboompje blijft boeien van hervormden de beelden storm ook toepassen op de Grote Kerk, moet de bevolking in alles van voren af aan begin nen. Het boek geeft nieuwe ge zichtspunten over de wijze waarop Goes het vroeger alle maal deed. In de dertiende en veertiende eeuw, over het gildenwezen en de bestuurs élite van de stad, over de ver houding met de graven van Holland en de centrale rege ring van de Nederlanden in Brussel. Ook de juridische stadswording van Goes in 1405 wordt opgehelderd en de le gende van de speciale band met Jacoba van Beieren wordt ontzenuwd. Nieuw is ook de gedetailleerde geschiedenis van de kerk en de kloosters in de stad en veel aandacht wordt besteed aan het Spaans beleg in 1572. Vol gens ingewijden zorgt dit boek er voor dat Goes, dat zich doorgaans niet zo in de be langstelling van historici stond, nadrukkelijk op de kaart. ‘Een schamele landstede, ge schiedenis van Goes tot aan de satisfactie in 1577’, telt 632 pa gina’s. Uitgever is De Koperen Tuin in Goes. Prijs: 39,50 euro. HEINKENSZAND - Luctor ’88 uit Heinkenszand - uitkomend in de vijfde klas van het zondagvoetbal - begint weer met de voor bereiding op het nieuwe seizoen. Trainer Cees van de Linde uit Goes is de komende drie jaar trainer van de eerste selectie. Luctor’88 speelt als voorbereiding op het nieuwe seizoen tegen de eerste elftallen van Robur, Domburg, Wemeldinge, Borssele en Wolfaartsdijk. Zondag 18, dinsdag 20 en donderdag 22 augustus speelt de club mee in het toernooi WW’67 in Woensdrecht. GOES - Traditioneel houdt de Eerste Goese Hengelsport Vereni ging vrijdag 26 juli een vrije hengelwedstrijd in de Goese Oost- vest. Ze doet dat in samenwerking met de afdeling breedtesport van de SMWO Welzijn. Gevist wordt bij de Stenenbrug tussen 13.30 en 15.30 uur. Deelnemers tot vijftien jaar kunnen gratis inschrijven. Er zijn twee categorieën jeugd tot en met tien jaar en jeugd van elf tot vijftien jaar. De winnaar krijgt een beker. MIDDELBURG - Miranda van der Poel verzorgt vanaf 10 sep tember bij Artemis de Robin Norwoodcursus. Basis voor deze cursus is het boek ‘Als hij maar gelukkig is’ van Norwood. In tien dinsdagavonden wordt van alles behandeld wat met een relatie heeft te maken. Centraal staat de vraag: ‘Vrouwen, hoe groot is jullie investering in je relatie?’ Stap voor stap wordt de rol van de vrouw in een relatie onder de aandacht gebracht. Miranda van der Poel is ervaringsdeskundige en sociaal pedagogisch werkster. Voor informatie: 0118-686970. GOES - De Raad van Toezicht van het Centrum Geestelijke Ge zondheidszorg Emergis in Goes heeft met ingang van november C.PF. Lemke benoemd tot vice-voorzitter Raad van Bestuur, te vens geneesheer-directeur in het kader van de Bijzondere Opne ming Psychiatrische Ziekenhuizen. De 49-jarige Lemke werkt nu in Apeldoorn en volgt J.J.L. Broeken op, die per 15 november ge bruik maakt van de regeling om vervroegd uit te treden. BAARLAND - De Nederlands Hervormde Kerk in Baarland is elke zaterdag en zondag open voor het publiek van 15 tot 17 uur. Dat gebeurt op initiatief van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken, de commissie Baarland. De kerk herbergt veel historisch materi aal. Tijdens dit ‘open huis’ bespeelt Wim Schouwenburg het be roemde en pas gerestaureerde Moreau-orgel. k Sportprijzen Zomer op Noord-Beveland Birma centraal in Kapel Hoogelande BORSELE - Het project digitalisering dorpshuizen in de gemeente is opgestart. Alle dorpshuizen hebben inmid dels een ultra moderne compu- Graveren doen wij GRATIS! GOES - 'Een schamele landstede’ is de titel van een boek over de geschiedenis van Goes tot aan de satisfactie in 1577. De uitgave kwam tot stand omdat het gemeente archief anderhalve eeuw oud is en dat niet ongemerkt voorbij laat gaan. Auteur is dr. C. Dekker, die in 1933 in Wemeldinge werd ge boren, de middelbare school in Goes doorliep, middel eeuwse geschiedenis stu deerde aan de universiteit van Gent, in 1977 promoveerde op een proefschrift over middel eeuws Zuid-Beveland en ver bonden was als rijksarchivaris bij de provincie Utrecht, hoog leraar paleografie en archief wetenschappen was aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 1996 met emiraat is. ‘Een schamele landstede’ is een bijzonder boek. Niet al leen door de kleuren die er in zijn verwerkt en de meer dan 260 afbeeldingen uit de collec tie van archieven uit heel Eu ropa, maar ook de boeiende wijze waarop Dekker de ge schiedenis van Goes be schrijft, maken het meer dan gewoon lezenswaardig. Zo le zen we bijvoorbeeld hoe de nederzetting een belangrijke plaats innam door de haven en op die manier een markt- ExpresZo (dirrom zo) Reagere? Schrief naè expreszo@zeelandnet.nl volgens de “Schriefwiezer" wor ‘t Nederlandse “naaf’en 'tBevelandse “nï", bevoorbeeld as “naè" eschreve. Toch pas ik ‘tafen toe een bitje an om ‘t leesboer te ouwen. voe de historici onder oans: datzelfde verhaal wor ók verteld over Mechelen (België). W r— 1 Noe a oanze dochter naè scholegaet, proat ze steeds minder Zeêuws. Dat vinne me jammer. Want daèmie gaet er een stiksje van oanze eigen cultuur verlore wir a me best hroós op bin. Me probere eur en d’r broertje toch nogzovee meugelijk Zeêuws te leren, zodat ‘r toch nog een klein bitje van bewaerd bluuft. Gelukkig is de Bevelander ok hroós op ‘t Bevelans. Om dn are weke mag ik nog steeds mien belevenissen mie ut Zeêuws van noe op schrieve. Datdoe'k in ‘tZeêuwszoasaikdatproate: in ‘tWestZuud- Bevelans, opeschreve mie een eigen systeem dat a van de Zeeuwse Schriefwiezer* ofeleid is. In de vorige Bevelander è’k in een ‘aolf uurtje waerm en een stiksje eleze over de gaar kan worre. Eintjeszandse mart. Daè Voe de dikke beutersause stoeng bie da d’r vroeger laètjeineenbeuterpannetje ezeid wier da d’r dan nieuwe een dotje echte beuter petaoten egete worre. smelte. Twint maèk je in een Oans zeie thüüs oaltied: kommetje flienk wat “Nieuwe petaoten mie zoute aardappelzetmeel an mie vis, ete de boeren a’t kerremis koud waeter. Dat mó je wè is". goed mere, aers krieg je dot- In de tied van bevoorbeeld de ten! Dat mengsel doe je bie Kwidamse Kermis (ók wè degesmoltebeuterenlaètje kèrremis, kermisse of inkoke tot een dikke sause. (A kerremisse enoemd) komme je van zout ‘oudt, kun je ók ‘t ók de peetjes en erwtjes van waeter van de zoute vis ‘t land, en die worre saemen gebrüüke. Dan mó je mè een mie de petaoten en zoute vis klein bitje koud waeter bie de egete. aardappelzetmeel doë en ‘t Zoute vis, meestentieds ka- zoute waeter d’r laeter bitje beljauw, wier vroeger in zout bie bitje in ‘t pannetje bie ineleid in tunnetjes en as doë. Jekun'terókarzienbie dróge vis verkocht. Ter‘óór’n doë.) een dikke beutersause bie en De erwtjes en de peetjes kun erwtjes en peetjes. je maeke zo a je gewend bin. Tegenwoordig is de vis in pot- Vroeger gawe de boeren ten te kóóp, in waeter en zout, uldere errebeiers dit ók te zodat me 't nog steeds kun- eten. Petaoten en erwtjes en nen maeke. peetjes kwaemme van d’r ei- Voe wie a’t ók‘s wil probere gen land, dus die oa ze ,’ier 't recept: genoegt. Mè de vis moste ze Noe kun je nieuwe petaoten kópe. Vee boeren wazze nog nie schelle, dus die mó je eest a gie:r, dus die deë d’r dan mè schrappe. Dan zet je ze mie weinig vis bie. De errebeiers waeter en een‘éél Idein bitje zeie dan vaak spottend: zout op. Daè bovenop kom ‘‘Nieuwe petaoten mie zoek- naemelijk de zoute vis, zodat de-vis, geve de boeren a’t die saemen mie de petaoten kerremis is”. TERNEUZEN - Hij vist al meer dan 35 jaar, maar zo zout heeft de Zeeuwse visser Henk Vermeulen het nog nooit gegeten. De garnaalvangsten zijn ronduit belabberd. De laatste nacht dat hij viste - momenteel ligt de Breskens 10 voor groot onderhoud inTerneuzen - kon hij de gevangen garnalen tellen. Na een sleep van an derhalf uur bestond de opbrengst uit welgeteld 15(!) garnalen. Henk en zijn zwager Johnny Vermeulen zet ten de volgende ochtend een kist met 15 kilo garnalen aan de wal. „Daar kan de schouw niet van roken, dat begrijpt iedereen”, zegt Henk Vermeulen, die vist vanaf z’n 14e. „Alles kost geld, je brandstof, verzekering, noem maar op.” K I Nobelweg 2 - 38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel. 0113 221 792 door Peter Verdurmen FOTO PETER VERDURMEN Henk Vermeulen: 'Je kon de garnalen tellen'. CA 3 u k Zaterdag 10 en zaterdag 17 augustus Prijs 33.50 Reserveer nu en bel: Rederij Dijkhuizen tel. 01 18-419367 Een avond vol gezelligheid, amusement, eten en varen Q. S OJ E <v o S bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues relatiegeschenken enz. T, h n H r i jj ij i Wijting concurrent van garnalenvissers

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1