Provincie Zeeland Nieuw verschenen j GIRO 667 Natuurcompensatie- programma Westerschelde f r f I I f I NOORDHOEK De Mooiste Serre VERANDA ZEELAND CONTACTLIJN 0906-50.50.518 I Iojtv vucurux. f l f •i I f 1 l Verdwenen Museum In beroep Onderhoud Zeelandbrug Gratis adverteren in HEEL Zeeland ■S ■■■Officiële Mededelingen Woensdag gehaktdag met gratis kruiden! 5 f f I I pagina 5 woensdag 17 juli 2002 Milieu vindt u bij: Ontheffingen Flora- en faunawet Saneringsplan voor malige stortplaats Nieuwlandse Binnen dijk te Oostdijk Door de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde gaat natuur verloren. Om dat te compenseren zijn er plannen gemaakt voor natuurherstel, zowel binnen- als buitendijks. De voortgangsrapportage over het jaar 2001 is onlangs verschenen. Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 29/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl VERANDA PALACE 4 Ook het adres voor uw KUNSTSTOF KOZIJNEN www.verandapalace.nl Diversen A £A A I. a. DE BEVELANDER - Nieuws Abdij Showroom geopend: dagelijks van 9.00-17.00 uur Zaterdag van 10.00-16.00 uur Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een saneringsplan (met onderzoeksresultaten) ont vangen van de gemeente Rei- merswaal met betrekking tot de bodemverontreiniging ter plaatse van de voormalige stortplaats aan de Nieuwlandse Binnendijk te Oostdijk. Met betrekking tot deze veront reiniging zijn Gedeputeerde Staten van plan een gedeelte als niet-ernstig en een gedeelte als ernstig te beschouwen, en tevens met het saneringsplan in te stemmen (artikel 29 en 39 Wet bodembescherming). Er is weer een nieuwe Milieu- tijdingen uit, nummer 75. In dit nummer een artikel over bouwen met toekomst. Op 5 juni j.l. heb ben vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, architec ten, woningcorporaties, project ontwikkelaars en bouwbedrijven het Zeeuws Convenant Inte grale Woningkwaliteit onderte kend. Eén van de ambities van het convenant is dat de overheid ervoor moet zorgen dat de* ondernemerszin van bouwbedrij ven en projectontwikkelaars wordt geprikkeld door bouwpro jecten toe te kennen aan het bouwbedrijf dat de meeste maat regelen in het kader van duur zaam bouwen in een project op neemt binnen het gestelde bud get. Verder in Milieutijdingen ■onder andere aandacht voor het Nationaal park Oosterschelde, het actieprogramma Energie besparing, een terugblik op de milieuprijs 2001, subsidieaanvra- Cletemspolder: een mooi voorbeeld van versterking van landschappelijke kwaliteit en recreatieve mogelijkheden van West Zeeuwsch-Vlaanderen. gen voor het programma ‘Leren voor duurzaamheid en het be staan van een nieuwe methode om te bepalen wat gevaarlijke stoffen zijn. Nieuwsbrief 5 Gebiedsgerichte Aanpak West Zeeuwsch-Vlaanderen De provincie is nauw betrokken bij diverse gebiedsgerichte pro jecten. In West Zeeuwsch- Vlaanderen is een Gebieds- commissie hard aan het werk om een ontwerpplan en een uitvoe- ringsprogramma voor het hele buitengebied van de gemeenten Oostburg en Sluis-Aardenburg te maken. Het is de bedoeling zo wel een impuls aan de regionale economie te geven als een forse investering te doen in natuur en landschap. In de nieuwsbrief die speciaal voor dit project ver schijnt, wordt de lezer op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in het gebied. In het nieuw verschenen nummer onder meer een terugblik op het bezoek van demissionair staats secretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat en een interview met de heer J. van'Damme van Camping Groede. Het Concept- Gebiedsplan zal op 18 oktober klaar zijn. Informatie Milieutijdingen 75 en de nieuws brief nummer 5 Gebieds Gerichte Aanpak West Zeeuwsch-Vlaande ren zijn verkrijgbaar bij het pro vinciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001,4330 LA Mid delburg, tel. 0118-631400, e-mail: infocentrum@zeeland.nl. Bij het informatiecentrum is ook een gratis abonnement van beide uitgaven te bestellen. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn in het kader van -arti kel 68 van de Flora- en fauna wet de volgende ontheffingen verleend. 's-Heerenhoek Molendijk 21 Tel. 0113-351256 .3,63 .4,44 2,67 0,60 0,90 0,77 1,05 Voortgangsrapportage Nederland en Vlaanderen hebben in 1995 een verdrag gesloten inzake de verruiming van de vaar weg in de Westerschelde. Voor de compensatie van verliezen aan natuurwaarden is er door beide overheden geld ter be schikking gesteld. Het totale bud get is 30 miljoen euro. Voor de verdeling van dat geld over diver se projecten is een programma opgesteld. Elk jaar wordt geke ken naar de stand van zaken en komt er een voortgangsrappor tage. Rijkswaterstaat is verantwoorde lijk voor de realisatie van buiten- Broedgebied Terneuzen Op het sluizencomplex van Ter neuzen is al ruim twintig jaar een kolonie Visdieven aanwezig. In de planning was een mogelijkheid opgenomen om extra broedge bied aan te leggen in de buurt van het complex. Door de achter uitgang van de aantallen broed- paren, waarvan de oorzaak nog niet met zekerheid is vastgesteld, staan deze plannen op een laag pitje. Veerhavens De veerhavens van Kruiningen en Perkpolder zijn onder voorbe houd opgenomen als natuurcom- pensatieproject. Voor de veerha ven van Kruiningen en het tolpiein is inmiddels een inrichtingsschets gemaakt. De gemeente Reimers- waal heeft aangegeven dat zij niet meer streeft naar een han- delsfunctie voor de veerhaven. De gemeente wil wel dat er een combinatie komt van recreatie en natuur. De veerhaven Perkpolder is ook opgenomen als natuurcompensa- tieproject, in afwachting van stu dies naar andere gebruiksmoge lijkheden. De gemeente Honte- nisse wil een economische impuls geven aan het gebied. Daartoe is een jachthaven en een open vaarweg naar Klooster- zande opgenomen in de gemeen telijke visie voor het gebied. Het plan van de gemeente wijkt daar mee af van het standpunt van Rijkswaterstaat, die van mening is dat natuurcompensatie moet plaatsvinden in de veerhaven. Rammekenshoek Voor het project Rammekens hoek, ongeveer 50 ha, is in 1999 een plan van aanpak opge steld. In dit plan zijn de grenzen van het gebied opgenomen. De benodigde grond is nog niet be schikbaar. Van de ongeveer 50 hectare moet nog 32 ha worden verworven Boschkreek In het 13 ha grote reservaats- en natuurontwikkelingsgebied in de buurt van de Boschkreek (Axel) wordt een bloemrijk grasland met rietvegetatie en drinkpoelen ontwikkeld. De grondverzetwerk- zaamheden zijn eind 2001 afge rond en dit najaar of volgend Woensdag 24 juli 2002 is er een zitting van de Hoorcommissie bestemmingsplannen. De zitting, die om 10.00 uur begint, is open baar en wordt gehouden in het gebouw van de directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Middelburg. Door D.J. Dees, en Agron Dees te Breskens en J.G. Dees te Zeewolde zijn bedenkingen inge diend tegen het door de gemeente Oostburg vastgestelde bestem mingsplan ‘Landelijk gebied, 3e herziening’ (Rondweg Breskens). Acvast Agrarische vastgoed adviseurs heeft namens de heer J.l. Risseeuw te Breskens eveneens bedenkingen ingebracht. Een van de bedenkingen van de heer Risseeuw is dat hij van mening is dat de rondweg een definitieve grens rond zijn bedrijf trekt waardoor stagna tie wordt verwacht in de toekomstige bedrijfsontwikkeling. De heer T. Aernoudts en Natuurbeschermingsvereniging West Zeeuws- Vlaanderen hebben bedenkingen ingediend tegen het bestemmings plan 'Beschermd dorpsgezicht Sint Anna ter Muiden'. De bedenking van de natuurbeschermingsvereniging richt zich tegen het feit dat de bouw van een woning mogelijk wordt op een plaats die de specifieke landschappelijke waarden aantast. Gedeputeerde Staten hebben de Provinciale Planologische Commissie om advies verzocht over de door de gemeente Oostburg en Sluis- Aardenburg vastgestelde bestemmingsplannen en de daartegen in gebrachte bedenkingen. De commissie adviseert beide bestemmings plannen goed te keuren en de ingediende bedenkingen ongegrond te verklaren/buiten beschouwing te laten. De Zeelandbrug is elke maand een of twee nachten gesloten wegens onderhoud. In verband met vakanties wordt in augustus niet gewerkt. De geplande afsluiting in de nacht van 5 op 6'augustus gaat dus niet door. Mensen in Nood vangt ontheemde kinderen uit Soedan op. voorjaar zal de beplanting wor den aangebracht. Meer weten In de voortgangsrapportage 2001 zijn de gedetailleerde ge gevens van hef Natuurcompen- satieprogramma Westerschelde opgenomen, inclusief de finan ciering. Belanghebbenden kunnen in dezelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag of de ontwerp beschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631736. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den totde heer G. Schrage (tel. 0118-631736). en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer R. ■Steijn (tel. 0118-631196). Belanghebbenden kunnen tot en met 29 augustus 2002 bezwaar tegen de ontheffingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD te Middelburg. Tevens bestaat op grond van artikel 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid om, indien -gelet op de betrokken belangen- onver wijlde spoed dit vereist, gelijktij dig met of na het indienen van een bezwaar een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Spontane jonge vrouw, 20 jaar, zoekt man voor vriendschap! Ben jij die gezellige man? Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 368552 Ik ben Frederick en zoek een leuke jongen van ongeveer 1.96! Ik ben een leuke, lange vrouw en hoop dat jij mij gaat bellen! Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 231423 Ik ben een jonge vrouw van 23, heb een dochtertje van 6 maanden en zoek een leuke, spontane, eerlijke man! Ben jij de man die ik zoek? Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 331268 Leuke, spontane meid van 22 is op zoek naar een gezellige, betrouwbare jongen! JIJ? Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 383458 Leuke jonge meid is op zoek naar dito jongen. Gewoon om eens mee te kletsen en daarna waarschijnlijk wat meer. Ben je in voor een gokje, luister dan snel naar mijn stem via de box! Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 295263 Ik ben op zoek naar een maatje, heb jij zin net als ik in een sponta ne, openen, eerlijke, frisse en sexy relatie? Laat een berichtje ach ter ik ben een jonge vrouw 1.70.58 kg. Bel: 0906-50.50.518 (€0,55 p/m) Boxnummer 284961 Vrouw, 29,1 kind, blond haar, groene ogen, zoekt een man met heel veel humor en begrip! Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 304032 Ik ben een leuke, lieve vrouw van 36,1.68, heb grijs-blauwe ogen. Ik zoek een gezellige vriend om uitstapjes mee te maken! Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 208968 Wie wil er met mij een vaste relatie aangaan? Ik ben een hele betrouwbare en lieve vrouw van 30 en zoek een dito man! JIJ? Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 232268 Ik ben een vrolijke, Surinaamse dame van 30 en zoek een eerlijke, spontane man tussen de 30-35 jaar! Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 355696 Gerry, 41met 2 kids, lang bruin haar, donker bruine ogen, spon taan type, zoekt jou!!! Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 205936 k ben Sonja, ben een vrouw van 34, spontaan, eerlijk en gezellig en zoek iemand om af en toe mee weg te gaan! Ga je mee? Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 281142 Leuke meid, 35, blond, ziet er goed uit, zoekt een maatje! Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 389400 Ik ben een blonde Kreeft, 1.79, heb een dochter en wil graag nieu we mensen ontmoeten! Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 358508 Het rapport is verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400. In het Zeeuws Museum aan de Abdij te Middelburg is de ten toonstelling Het Verdwenen Museum te zien. Het geheel geeft een vrij compleet beeld van de eerste collecties die in musea werden opgenomen: fossielen, opgezette of op sterk water gezette uitgestor ven dieren en een meer dan 200 jaar oude Egyptische mummie. De tentoonstelling is tot 29 september te zien. Openings tijden: maandag t/m zaterdag van 11-17 uur, zondag van 12- 17 uur. De toegang bedraagt €3,- voor personen vanaf 12 jaar. Verdere informatie: www.zeeuwsmuseum.nl of tel. 0118-626655. Livingstoneweg 44 - 4462 GL Goes (bij de Zeelandhallen) tel. 0113-221221 - fax: 0113-221170 Den Haag I Telefoon (070) 313 62 00 U kunt 24 uur per dag luisteren naar contactadvertenties van vrouwen en mannen die een vriendschap, afspraak of relatie zoeken. Bél 0906-50.50.518, toets het boxnummer van uw keus in en reageer direct. 125 cpm Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bos sen bedrijfsmatige visserij en wateren is ontheffing verleend voor het doden, verwonden, van gen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van 1zwarte kraai en daarbij ge bruik te maken van het ge weer aan M.J. Tolhoek te ‘s-Heer Abtskerke. De ont heffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 1 oktober 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden zoals op de bij het besluit behorende kaart is aangegeven, gelegen in de gemeente Borsele. 2. ekster, kauw en zwarte kraai en daarbij gebruik te maken van het geweer aan J.C. Zuijd- weg te Kamperland. De ont heffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 31 oktober 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden zoals op de bij het besluit behorende kaart is aangegeven, gelegen in de gemeente Noord-Beveland. Bezwaar De ontheffingen liggen van 19 juli 2002 tot en met 29 augustus 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantoor uren, mondelinge toelichting dijkse projecten. De provincie draagt de verantwoording voor de uitvoering van binnendijkse- projecten. Deze eerlijke, vlotte en spontane meid die goed in haar vel zit is 33 jaar en woont in Breda. Zij houdt van sporten, katten en sauna. Zij zoekt een aantrekkelijke man! Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 312825 Ik ben een 53 jarige weduwe uit Zeeland, heb zeer veel positieve eigenschappen en zoek een man die niet te huur, te koop of te leen is maar iemand voor een vaste relatie! Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 238969 Anja is mijn naam, ben 42, alleenstaand, ben 1.85, heb koperkleu rig haar, blauwe ogen en zoek jou! Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 212358 Ik ben een vrolijke, spontane vrouw en zoek een lieve man om samen leuke dingen te gaan doen deze zomer! Ik hou van muziek, ben sportief en hou van vakanties! Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 242818 Ben jij op zoek naar een betrouwbare vrouw? Dan ben ik, 54 jarige vrouw, met goed niveau misschien wel de ware voor jou! Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 323441 Ik ben op zoek naar een relatie met een humoristische, intelligente, fors gebouwde man die van de natuur houdt, terrasje, theater, kunst en lekker eten houdt! Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 3Ö5661 Aardig vrouwtje, Marijke, 66 jaar, blond, ziet er jonger uit, zoekt een grote man. Doel: vriendschap, later relatie! Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 215283 Goededag heren van Nederland! Ik zoek een echte motormuis! Mag ook nog een auto hebben! Bel: 0906-50.50.518 0,55 p/m) Boxnummer 211590 Dennis, 22, vindt het leuk om een gezellig gesprek met iemand t/ hebben! Bel maar snel want misschien komt er wel een relatie/iit! Vrouwen bellen GRATIS: 0800-4140 Boxnummer 726182 Waar ik op zoek naar ben is een leuke meid! Ik ben een 23 jarige jongen met blond haar, blauwe ogen en ben erg actief!/ Vrouwen bellen GRATIS: 0800-4140 Boxnummer 88§454 IK ben een getinte jongen van 35,1.80,85 kg, ben eerlijk, betrouw baar en lief en zoek een vrouw tot 40 jaar. Kinderen geen bezwaar! Vrouwen bellen GRATIS: 0800-4140 Boxnummer 749076 Mijn naam is Chris, ben een kleine, zelfstandige ondernemer van 48. Wat ik zoek is een leuke, serieuze, spontane vriendin tot 42. JIJ? Vrouwen bellen GRATIS: 0800-4140 Boxnummer 814808 Ben jij de prinses? Dan ben ik misschien het paard! Vrouwen bellen GRATIS: 0800-4140 Boxnummer 729719 Rob, 31blauwe ogen, bruin haar, zoekt een spontane, goed uitzien de vrouw voor een date! Vrouwen bellen GRATIS: 0800-4140 Boxnummer 708173 Spreek uw advertentie in op 0906-50.50.518 en wie weet wordt u geselecteerd i De ontwerp-beschikking ligt van 18 juli tot en met 15 augustus 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen op werkdagen van 9- 12 en 13-16 uur en (na telefoni sche afspraak 0113-395315) op donderdagavond van 17.30- 20.30 uur. Do./za. Hamlappen I pnd Stooflappen I pnd Rundgehakt I pnd Gebraden gehakt 100 gr Boeren ham 100 gr Zeeuwsspek 100 gr Eisalade 100 gr Kwaliteit van eigen slacht Huisslachtingen Bezorging gratis, voor 10 uur bellen dezelfde dag in huis Wij verzorgen graag uw barbecue partijen Let op... wij hebben vakantie van 22 juli t/m 8 aug. Openingstijden ma. 13.00-17.30 woe. 8.00-12.00, za. 8.00-14.00 C di./do./vrij. 8.00-12.00, 13.00-17.30 -W ■•-Ki1 ■- Po o I S

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5