Streeknieuws vvvs Walcheren en Noord-Beveland één tiet weten waard Fietsvierdaagse zomercup x-Treme water, werk, glorie en avontuur r 779 Het wordt steeds leuker bij Jan 114 1229 1203 FÏTJ T V EURO ,in met afstand ^^«löe «gio véél geld besparen! IIFfd| Puzzel Aandacht voor uw ogen! JAN BRUUNS DIESEL JAN BRUUNS Oog- en oogdrukmeting SUPER met loodvervanger SUPER PLUS ongelood 180 Euro voor scouting Kloetinge in Amstel Cup LANDELIJK 1149 Eijsemons Optiek Bieb Goes even dicht woensdag 17 juli 2002 pagina 13 19 4 11 14 BIJ JAN 12 8 9 10! 4 4 VLISSINGEN - Van de hand van Jan J.B. Kuipers is de zer dagen het boek Maritieme Geschiedenis van Zee land verschenen, een eerste aanzet van het Zeeuws Maritiem MuZEEum in Vlissingen. Water, werk, glorie en avontuur karakteriseren de maritieme geschiede nis in dit boek. MIDDELBURG - De VW’s in Zeeland hebben een in grijpende reorganisatie achter de rug. Om met meer efficiëntie en daadkracht te kunnen werken en een beter eindproduct te kunnen garanderen, is in 1997 een proces in werking gezet waarbij de driehonderd zelf standige VW’s in den lande samengevoegd zijn tot 50 tot 75 grotere regionale organisaties. In Zeeland heeft dit proces geleid tot het ontstaan van vier regionale VW’s. Onlangs werd de laatste - voor Walcheren en Noord-Beveland - een feit. .Alles uiteraard om een beter eindproduct voor de klant te kunnen garanderen”, licht Carla Schönknecht, de nieuwe direc teur voorde regio Walcheren en Noord-Beveland toe. Het aantal eenheden is weliswaar terugge lopen, maar dat betekent geenszins dat er minder toeris tische informatie verstrekt wordt. „Integendeel”, haast de directeur zich te zeggen. „We kunnen nu juist meer mensen op specialistische taken inzet ten. Gasten en toeristen kennen een WV vooral van de vriende lijke baliemedewerker die alles moet weten, maar dat is natuur lijk achterhaald. In deze tijd zijn er zoveel specifieke taken dat een persoon die niet allemaal kan verrichten. Zoals marketing en promotie van de regio; alle zaken en bedrijven die van het toerisme afhankelijk zijn, kun nen daar hun voordeel mee doen. Naar de klant toe is het vooral handig dat reserveringen voor de hele regio bij een van de vestigingen mogelijk is. Dus als Het museum - dat overigens deze zomer op proef toeganke lijk is en in september officieel wordt geopend - wil naast pre sentatie ook via publicaties de maritieme geschiedenis onder de aandacht brengen. De uit gave werd mogelijk dankzij sponsoring door een aantal or ganisaties. Het Van de Velde Publicatiefonds is daarbij wel het meest aansprekende. Bezien we de vier aandachts punten in dit boek dan zien we dat water - uiteraard - een belang rijke rol speelt in de geschiedenis. Het bracht ook werk zowel op als voor het water. Onder de noemer glorie worden de vruchten van het water zowel in materiele als in im materiële zin beschreven. Zeeuwen waren helden, geduchte tegenstan ders, maar ook slavenhalers. En on der het hoofdstuk avontuur wor den onder meer ontdekkingsreizen voor het voetlicht gehaald. Een opmerkelijke sponsor is het Van de Velde Publicatiefonds, een GOES - De 14e Internationale Rijwiel Toervierdaagse wordt ge houden van 23 tot en met 26 juli. Startplaatsen zijn Goes en Middelburg tussen 9 en 13 uur. De eindcontrole is tussen 13 en 17 uur. Voor de routes van 25-, 40- of 60 kilometer over de Bevelanden, op dinsdag en woensdag, is het vertrekpunt Sportpunt Zeeland in Goes. Voor Naaste volgers zijn Jan Schrier met 66 en Rene Hoek met 56 punten. Bij de Veteranen (40+) voert Huib Slabbekoorn de rang lijst aan. Hij verzamelde 75 pun ten. Tweede is Peter Louwerse met 69 punten en derde Rob de Jonge die 57 punten achter zijn naam heeft staan. In de catego rie Jeugd 12 tot en met 16 jaar bezet Arco van de Berge de kop positie (70 punten), gevolgd door Paul Jeremiasse enThijmen matie van de website gehaald worden. Het adres daarvan is www.vwwnb.nl. de tochten van 40 of 60 kilometer over Walcheren start men bij het sportcomplex Voorborgh in Middelburg. Bij voorinschrijving betaalt men 8 Euro per persoon. Na 1 juli wat meer. Inschrijf formulieren zijn verkrijgbaar bij de WV kantoren. Zowel in Goes als in Middelburg zijn overnach tingen mogelijk. Contactadres Toervierdaagse 0113-223016. van de Vrede, die respectievelijk 63 en 49 punten incasseerden. Sebastiaan Zweedijk leidt met 72 punten bij de Jeugd tot en met 11 jaar. Hij wordt op de voet gevolgd door Maurice van de Berge met 69 en Niek Eversdijk met 68 pun ten. In de categorie E meisjes voert Anne Terpstra de ranglijst aan. Er volgen nog wedstrijden in ‘s-Heer Arendskerke op 17 au gustus en 14 september in Westerschouwen. 9 Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City in Vlissingen. De prijswinnaar wordt in de Bevelander van woensdag 31 juli bekend ge maakt. een toerist bij een kantoor staat en in het betreffende dorp is geen plaats dan kan er meteen gekeken worden of in de buurt wel onder dak is. Een duidelijk voordeel dus.” De schaalvergroting waarbij nu sprake is van een viertal stichtin gen in het Zeeuwse, is zonder ont slagen gepaard gegaan. Alle kan toren zijn blijven bestaan en er bestaat intensieve samenwerking tussen de VW’s Schouwen Duiveland, Walcheren en Noord- Beveland, Zuid-Beveland en Tholen en Zeeuws Vlaanderen. Hoewel er voorlopig nog geen sprake van is, ziet Carla Schönknecht in de toekomst nog wel één WV Zeeland ontstaan. „In deze fase is dat nog een stap te ver. We hebben nu de nodige reorga nisaties achter de rug en we hou den even op de plaats rust, maar ik sluit het absoluut niet uit voor de nabije toekomst”, verklaart ze. „Vooralsnog willen we ons vooral gaan concentreren op de specia listische taken. Nu medewerkers hier zich op kunnen toe gaan leg- GOES - De Esta’s en de zee verkenners van de Jacob Valckegroep Scouting Goes hebben 180 euro verdiend met een flessenactie die half juni werd gehouden. Bij de Agrimarkt hadden ze hun boten opgesteld en het winkelend publiek ge vraagd hun lege flessen te doneren aan de scou tinggroep. Ook kon het pu bliek raden naar de op brengst. De families Van Bruxvoord en Kloet eindigden ex aequo en kregen beide de helft van de hoofdprijs, een reuzetaart, beschikbaar ge steld door Bakkerij Den Soeten Inval. De opbrengst van de flessenactie is be doeld voor het botenfonds van de padvinders. gen, zullen de resultaten daad werkelijk geïmplementeerd wor den in de hele organisatie. In de toekomst wordt een activiteit als telefonische informatie samen gevoegd tot één callcenter, er komt een centrale post- verwerkingsafdeling en één reserveringsysteem, maar ook een administratie.” Op dit alles moet uiteraard het beleid ook weer aangepast wor den. De regio VW’s zijn stichtin gen met een verantwoordelijk bestuur. Samen met het Bureau Toerisme Zeeland (BTZ) worden de speerpunten voor de ko mende jaren uitgedacht. De nieuwe regio WV Walcheren en Noord-Beveland heeft acht kantoren. Op Noord-Beveland is de enige in Wissenkerke. Folder- Stuur uw oplossing voor donder dag 25 juli naar de redactie van de Bevelander, Postbus 5, 4460 AA in Goes. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. erfenis van de drukker en uitge ver van de Provinciale Zeeuwse Courant toen deze nog in Zeeuwse handen was, onder meer van de familie Van de Velde in Vlissingen die de krant (tot 1940 Vlissingsche Courant) drukte en uitgaf. Aan de betrokkenheid kwam een einde toen Wegener in 1997 de PZC Holding overnam. De beheerder van het familie kapitaal, Francois van de Velde heeft gemeend dat een deel van het geld kan worden ingezet voor Vlissingen. Onder voorzitter schap van een andere oud-PZC- directeur, Koos Scherphuis, is het Van de Velde Publicatiefonds nu in oprichting. Bijdragen aan het cultuurhistorisch besef op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, staat boven in het vaandel. GOES - De Zeeuwse zaterdaghoofdklassers Kloetinge en Hoek zijn voor de eerste ronde van het bekertoernooi om de Amstel Cup ingedeeld bij RBC uit Roosendaal en Baronie uit Breda. De eerste wedstrij den in deze poule worden afgewerkt op zaterdag 10 au gustus. De nummers een en twee plaatsen zich voor de volgende ronde. Trainer Diederik Hiensch van Kloetinge kan beschikken over een fitte selectie, die voorlopig uit 22 man be staat. GOES - In de serie van vijf wedstrijden waarin gestre den wordt om de Zomercup van de Goese mountainbike vereniging X-Treme heeft na drie duels Ko de Meulmeester de leiding bij de senioren (17-39 jaar). Hij prijkt bovenaan met 67 punten. posten en digitale servicezuilen zijn op meer plaatsen te vinden en uiteraard kan ook veel infor- loodvrij LANDELIJK GOES - Bibliotheek Goes gaat tussen donderdag 18 en dins dag 30 juli de vloerbedekking vervangen en is daarom dicht. Met gemiddeld 600 bezoekers per dag is de bibliotheek één van de meest bezochte cultu rele organisaties in de regio Goes. Vanwege dit veelvuldige bezoek zijn vloeren, kasten en overig meubilair onderhevig aan slij tage en wordt vervanging noodzakelijk. De inventaris, die met diverse interne verhuizingen mee is gegaan, is inmiddels zo’n 15 jaar oud en ook de vloerbedek king stamt uit 1987, sinds de bibliotheek aan de Oostwal ge vestigd is. Behalve slijtage en veroudering dienen ook vanwege arbo- technische eisen zaken aange past te worden. SSSimw DE BUSSEL BEUKEHHOFIGOES 8 20 en 21 juli HUISARTSEN: Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Huysman, dr. Posthumus, dr. Joosse, dr. Sla ger, dr. van Straalen, dr. v.d.Werff wordt waargenomen door: dr. J.A. v.d.Werff, Van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. 0113-227451. De praktijken van de huisartsen Kooiman, Oortman, Schmeitz, Schruer, Van der Stoep, Rijken en Thijssen worden waargeno men van vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 19 uur doordr. B.J.M. Schruer, v.d. Spiegelstraat 42, Goes, tel. 0113-214373. Van zater dag 19 uur tot zondag 19.00 uur door: dr. M.J. Kooiman, Van Hoogendorplaan 6, Goes, tel. 0113-214450. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ‘s-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, ‘s-Heer Hendrikskinderen, Nisse,‘s-Heer Abtskerke enWolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo mogelijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Wolbers, Aarnoutse en Binnen - kamp wordt waargenomen door: R.B.T. Wolbers, Korte Achter weg 16, ‘s-Heer Arendskerke, tel. 0113-561202. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Miermans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Clara’s Pad 38, Heinkenszand, tel. 0113-561677. Hansweert, Schore, Kruiningen en Yerseke: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. C. Mak, Zeeburg 1 Yerseke, tel. 0113-573520. Krabbendijke, Rilland-Bath en Waarde: Van vrijdag 17.30 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. Praktijk Krabbendijke, Spoorlaan 2, Krabbendijke, tel. 0113-501444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. 0113-341290. Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekenskerke, ‘s-Gravenpolder, Ovezande en ‘s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargenomen door: G.L. v.d. Tempel, Langeweg 40, ‘s-Gravenpolder, tel. 0113-311747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr. G.RJ.M. van Delft en H. v.d. Veen wordt waargenomen door: dr. G.P.J.M. van Delft, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat, tel. 0113-695304 en dr. H. van derVeen, Ooststraat 30, Wissenkerke, tel. 0113-372565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. TANDARTSEN: Spreekuren zaterdag- en zondagmorgen van 10.00-11.00 uur. dr. H.S. Heijers, Hoofdstraat 77, Kortgene, tel. 06-53 25 71 31. Tandartsen in de Pijlers uitsluitend voor patiënten van tandart sen Houg, Koster, Smit en de Wit, Tel. 0113-220034. APOTHEEK: Spoedvereisende zaken op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur: Apotheek de Pijlers, van Dusseldorpstraat 1, tel. 227104. Spoedvereisende recepten op zaterdag en zondag voor 10.00 uur en na 18.00 uur en van maandag t/m vrijdag van na 17.30 uur: Zeeuwse Apotheek, Stationspark 35, tel. 270620. VERLOSKUNDIGEN Gemeente Goes. Van vrijdag 20.00 uur tot en met zondag 20.00 uur: Maud de Winter, tel. 0113-224099. Bij geen gehoor of lang durig in gesprek de alarmcentrale Vlissingen bellen: 0118- 414444. DIERENARTSEN: Voor grote en kleine huisdieren Goes, ‘s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer, M.A.R. van den Boomgaard en dr W Verboom wordt waargenomen door: B.J. Boer, tel. 0113-313050. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: Praktijk van de dierenartsen M.P.C. Karelse, HJ. van Dijk en P Stokman wordt waargenomen door: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkenszand, tel. 0113-561290. Praktijk voor gezelschapsdieren Molenlaan 24, Yerseke, tel. 0113-572756. Zaterdag spreekuur 9.30 -10.00 uur. Dierenartsen L. Huiskes-Cornelisse en M. Berrevoets afwisselend weekenddienst. DIERENAMBULANCE Voor de regio Walcheren, de Bevelanden en Schouwen- Duiveland: Dierenambulance Dierenbescherming, dagelijks van 08.00 uur tot 22.00 uur, tel. 0118-473256. s s 24 UUR BETALEN MET UW PINPAS door Marja Minnaert ■■MM Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes 1 t/m 20? (advertentie) eirond teer Tanken 13 7 beroeps beroep bij Jan ïs drukte 16 lust 5 huiler tevens 15 dwaas 2 18 LGELSTRAAT 17 De Bevelander is een uitgave van Wegener huis-aan-huis kranten Zuid B. V. keur 10 20 3 7 2 3 6 1 5 NS STATION Russisch heerser Griekse letter henge laar bij woord film ploeg dag- mars proef- gewicht heime lijk het halve deel winter sport Griekse letter voor keur deel v.e. mole cule vlakte maat groot moeder boom vrucht MET VOLOP parkeer gelegenheid rondom het winkel centrum slot woord be teuterd Q' ge troffen “ir- 6 korte zin spreuk dieren geluid langs vaste regel vrucht baar oord zich licht be wegen 1 muziek- noot groente herstel v. onge schikt heid ^11 |12|13|14|15|16|17|18|19|2Q (Afspraak aanbevolen) Wij zijn op vakantie van 28 juli t/m 12 augustus voorheen Kampman Optiek BRILLEN, CONTACTLENZEN OPTOMETRIE Lange Vorststraat 57, Goes, tel. 0113-230214 opberg kastje op- k dracht persoon lijk vnw sgBL-- GOES ZUID RIJKSWEG A 58 ---- Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0113) 274020 Privé (0113)503903 06-54267132 e-mail: red.bevelander@whz.wegener.nl Redactieadres: Fruitlaan 4c, Postbus 5, 4460 AA Goes Oplage: 43.200 Bezorging ((0113) 274 000 Druk: Wegener Nieuwsdruk Twente Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijden: redactie: Maandag 09.00 uur. Advertenties: Maandag 12.00 uur Kantoor Goes, Fruitlaan 4c, Postbus 5 4460 AA Goes tel.: (0113)274000 fax.: (0113)274010 Service-adres: Krijger Tabak, Kreukelmarkt la, Goes Pieter Karman (bladmanager) (0113) 274090 privé (0113)613394 Henk Mallekote (acquisitie) (0113) 274031 privé (0113)342535 Cora Slot (acquisitie) (0113) 274030 privé (0113)344868 Kees van den Berge (acquisitie) (0113)274032 privé (0113)213463 T -RINGBAAN DOS jsll CENTRUM

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 13