Provincie Zeeland Indianenkinderen Watersportactieplan 4 In beroep Vakantie ■■■Officiële Mededelingen Duiksport- verordening woensdag 10 juli 2002 pagina 5 4. Verkeer en Vervoer i. 5. 3. F I Milieu Verkeersmaatregel ‘bromfiets op de rij baan’ voor gedeelte provinciale weg N663 in de bebouwde kom van Veere/Zanddijk Ontheffing Flora- en faunawet Saneringsplan Veerse- weg 104 te Middel burg Zon, zee en strand is het algemene beeld dat toeristen hebben van Zeeland. Watersport staat niet in dat rijtje, terwijl de provincie veel te bieden heeft. Water genoeg en dus wordt het tijd dat de provincie ook als watersportregio beter op de kaart wordt gezet. Ontwerp-vergunning Sagro Aannemings- maatschappij Zeeland B.V. Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 28/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Diversen I DE BEVELANDER Abdij Nieuws r De eerste vergadering na het zomerreces is op 13 augustus 2002. t 2. 6. WALCHEREN I I De ontwerp-vergunning ligt van 12 juli tot en met 8 augustus 2002 bij alle gemeenten in Zeeland op de gebruikelijke wijze ter inzage, alsmede bij de Direc tie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middel burg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kan tooruren. Daarna, tot het einde van de be roepstermijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaat sen en tijden. De foto’s volgen de ontwikkeling van de kinderen vanaf hun ge boorte tot aan hun zelfstandig heid. Ze zijn te zien als deel van het gezin, met hun grootouders, op school, aan het werk en met vriendjes. De meest opmerkelijke foto’s zijn gemaakt van kinderen vlak vóór en vlak na dat ze op een kostschool komen. De foto’s lijken op het eerste gezicht aardi ge plaatjes, maar wie de achter- Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een aanvraag ont vangen om een vergunning als bedoeld in artikel 4.3.6.2 van de Provinciale Milieuverordening Zeeland van Sagro Aannemings- maatschappij Zeeland B.V. voor het gebruik van een mobiele puinbreker in Zeeland. Gedeputeerde Staten willen de aangevraagde vergunning verle nen. In de Kapittelzaal in de Abdij van Middelburg heeft het RSC een tentoonstelling ingericht over ’’Indianenkinderen''. Tot 27 september kunnen ruim 40 foto’s bekeken worden waar op kinderen staan afgebeeld uit verschillende Noord-Amerikaanse Indianenstammen. De meeste opnamen dateren uit de periode 1890-1940 en zijn door blanke fotografen gemaakt. Een aantal kleurenfoto’s uit de jaren 1990 van twee Indiaanse fotografen toont de huidige generatie jonge ren van Indiaanse afkomst. Als aanvulling op deze foto’s van indianenkinderen tonen enkele vitrines de rol die indianen in kin derboeken en speelgoed ge speeld hebben en nog spelen. De foto's zijn afkomstig uit het Smithsonian’s National Museum of the American Indian in New York City. grond kent, ziet dat ze vaak met een politieke bedoeling zijn ge maakt. Sommige fotografen wil den laten zien dat de indianen zich helemaal hadden aangepast aan de blanke cultuur. Andere foto’s bevestigen juist dat Indianenkinderen hun eigen cul tuur vasthielden. De ontwerp-beschikking ligt van 11 juli tot en met 8 augustus 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Middelburg, dienst stadsont wikkeling, afd. milieuzaken, op werkdagen van 8-12 en 13-16 uur en (na telefonische afspraak 0118-675241) op donderdag avond van 18-21 uur. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben een saneringsplan ontvangen van Autobedrijf Dijkwel b.v. te Vlissingen met betrekking tot de bodemverontreiniging op de locatie Veerseweg 104 te Middelburg. Gedeputeerde Staten zijn van plan met dit saneringsplan in te stemmen (artikel 28 en 39 Wet bodembescherming). Zeeuwse wateren te verval len. Gedeputeerde Staten heb ben 2 juli 2002 besloten dat de aangepaste duik- sportverordening kan wor den onderworpen aan een raadgevend correctief refe rendum. De verordening en het GS-besluit worden 16 juli 2002 gepubliceerd in het provinciaal blad. Het betreffende verkeersbesluit ligt vanaf 10 juli tot en met 21 augustus 2002 ter inzage bij de Directie Infrastructuur en Vervoer te Middelburg, Abdij 6 Gedeputeerde Staten van Zee land hebben voor het gedeelte van de provinciale weg Middel- burg-Vrouwenpolder (N663) gele gen in de bebouwde kom van de kern Veere/Zanddijk, een ver keersmaatregel vastgesteld. Het betreft de' invoering van de maat regel ‘bromfiets op rijbaan’. Daartoe zullen de verkeersbor den G12a (fiets-/bromfiets- pad) worden vervangen door de borden Gil (verplicht fiets pad). Zeeland heeft veel te bieden als watersportprovincie. Duikers en surfers weten al jaren hun favo riete plek te vinden. Dat er meer te beleven valt op watersportge- bied is niet genoeg bekend of wordt niet voldoende benut. De organisaties binnen de water- sportsector onderkennen dit en zoeken al geruime tijd naar mogelijkheden om het beeld van Zeeland als watersportprovincie te versterken. Zeelandebat Uit de resultaten van het Zee- landdebat en de daarop geba seerde Strategische Visie valt op te maken dat het draagvlak ruim schoots aanwezig is voor grotere beleidsinspanningen voor de ver dere ontwikkeling van deze sec tor. Het provinciaal bestuur wil vanuit haar voorwaardenschep pende en faciliterende rol hier de komende jaren op inspelen. Mede als uitwerking van een onderdeel van de Strategische Visie is besloten een gezamenlijk traject in te gaan met het doel te komen tot een watersportactie- plan. Verantwoordelijk Het nu tot stand gekomen actie plan is een gezamenlijk product Door Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn in het kader van arti kel 68 van de Flora- en fauna wet de volgende ontheffingen verleend. Afbakening Het begrip watersport wordt in het actieplan ruim genomen. Niet alleen de grote watersport maar ook de kleine vormen zoals sur fen, duiken, roeien en kanovaren, maar ook de oeverrecreatie en sportvisserij zijn er in opgeno men. Verder is er niet alleen aan dacht voor de jachthavens maar ook voor de watersportindustrie en daarbij behorende bedrijfstak ken als onderhoud en service, de horeca en dag- en verblijfsrecre- atie. In het plan wordt de begren zing niet gelijk gesteld met de provinciegrenzen, de Deltawate- ren houden daar immers niet op. Prioriteiten In het actieplan zijn de nodige prioriteiten opgenomen. Ze zijn onderverdeeld in productontwik keling, infrastructuur en marke- canadese gans en daarbij gebruik te maken van het geweer aan ZLTO Kring Zeeland te Goes. De ont heffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 15 september 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden gelegen in de provincie Zeeland en in eigendom van de leden van de ZLTO. spreeuw en daarbij gebruik te maken van het geweer aan ZLTO Kring Zeeland te Goes. De ontheffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 1 novem ber 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden gelegen in de provincie Zeeland en in eigendom van de leden van de ZLTO. wilde eend en daarbij gebruik te maken van het geweer aan ZLTO Kring Zeeland te Goes. De ontheffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 14 augus tus 2002. De ontheffing heeft ting/promtie/informatie. In het kader van uitbreiding van het aanbod zal worden onderzocht of het mogelijk is om de vele kleinere haventjes die hun functie hebben verloren op te waarderen voor recreatiedoeleinden. Voor de kleine watersport wordt in overleg met beheerders en waterschappen bekeken wat de mogelijkheden zijn voor recre atief medegebruik van waterlo pen. Daarbij wordt gedacht aan het uitzetten van bijvoorbeeld kanoroutes. Het college van Gedeputeerde Staten vergadert niet in de periode van 15 juli tot en met 9 augustus 2002 (week 29 t/m 32). Informatie Het watersportactieplan inclusief het concept-uitvoeringsprogram- betrekking op de gronden gelegen in de provincie Zeeland en in eigendom van de leden van de ZLTO. ekster, kauw en zwarte kraai en daarbij gebruik te maken van het geweer aan ZLTO Kring Zeeland te Goes. De ontheffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 15 oktober 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden gelegen in de provincie Zeeland en in eigendom van de leden van de ZLTO. grauwe gans en daarbij gebruik te maken van het geweer aan ZLTO Kring Zeeland te Goes. De ont heffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 15 september 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden gelegen in de provincie Zeeland en in eigendom van de leden van de ZLTO. wilde eend en daarbij gebruik te maken van het geweer aan J.A. Boone te Arnemuiden. De ontheffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 14 augstus 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden naast vliegveld Midden- Zeeland, gelegen in de gemeente Middelburg. Belanghebbenden kunnen tot en met 22 augustus 2002 bezwaar tegen de ontheffingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD te Middelburg. Tevens bestaat op grond van arti kel 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijk heid om, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaar een voorlopige voor ziening te vragen bij de presi dent van de rechtbank te Middel burg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Het informatiecentrum rs van maandag tot en met vrijdag ge opend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Voor nadere informatie over het inzien bij gemeenten en buiten kantooruren, monde linge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot dhr.J. Pro voost, (tel. 0118-631769). Belanghebbenden kunnen in dezelfde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de aanvraag of de ontwerp beschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, tel. 0118-631736. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). Op 23 juli 2002 zal de adviescommissie bezwaarschriften van de pro vincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden. De zitting wordt gehouden in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. Om 14.00 uur wordt het bezwaarschrift van Comité Hulp Roemenië te 4464 BZ te Goes behandeld. Het Comité maakt bezwaar tegen een besluit van GS inzake de afwijzing van het verzoek om een financiële bijdrage in de kosten van fondswervingsactiviteiten ten behoeve van het project Ocland medisch centrum in Roemenië. Voor meer informatie over deze zaak kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met de secretaris van de adviescommissie bezwaarschriften, mevrouw. C.W. Ramondt, telefoonnummer 0118- 631377. 2002 tot en met 22 augustus 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1. Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantoor uren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer R. Steijn (tel. 0118-631196). ma Watersportontwikkelingsplan, een overzicht van promotie en productontwikkelingsactiviteiten en een samenvatting van de activiteiten van NORT Zeeland is te verkrijgen bij het Informatie centrum van de provincie Zee land, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel. 0118-631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. De Kapittelzaal is via de ingang bij de Lange Jan of via het Abdij- plein te bereiken. De openingstij den zijn van maandag t/m vrijdag van 11.00-12.30 en 13.30-16.30 uur. De toegang is gratis. kamer D109 en in de regiokan toor te Goes, Kloetingseweg 46 tel. 0113-216040, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantoor uren, een mondelinge toelich ting of kopieën van ter ingeleg de stukken, kunt u zich wenden tot de heer J. Luitwieler, tel. 0118-631028. Belanghebbenden kunnen tot en met 21 augustus 2002 tegen dit verkeersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gede puteerde Staten van Zeeland, Postbus 524, 4330 AM Middel burg. Alleen zij die een bezwaar schrift hebben ingediend, kun nen tevens bij de president van de Rechtbank te Middelburg om een voorlopige voorziening vra gen. Een ieder kan tot en met 9 augus tus 2002 schriftelijke beden kingen tegen de ontwerp-vergun ning indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Hierbij kan worden verzocht per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot en met 2 augustus 2002 kan een ieder verzoeken om een gedachtenwisseling over de ontwerp-vergunning (0118- 631769). Bij de gedachtenwisse ling wordt de aanvrager in de ge legenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge be denkingen worden ingebracht. Alleen zij die bedenkingen heb ben ingediend tegen de ontwerp- vergunning, de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerp-vergunning en belang hebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingé bracht tegen de ontwerp-vergun ning kunnen later beroep instel len. Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bos sen bedrijfsmatige visserij en wateren is ontheffing verleend voor het doden, verwonden, van gen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van Bezwaar De ontheffingen liggen van 12 juli van de watersportorganisaties Hiswa/KNWV, NORT, BOD, ANWB, Kamer van Koophandel, Bureau voor Toerisme en de pro vincie. De samenstellers stellen zich hierin, ieder voor zich en in gezamenlijkheid, verantwoordelijk voor de formulering en de uitvoe ring van een aantal concrete acties die op de rol staan voor de komende jaren. De acties moeten een bijdrage leveren aan de imagoverbreding en ontwikke ling van de watersport in Zeeland. Ingaande 16 juli kan zes dagen lang tegen het GS-besluit tot het referen dabel zijn van de Duik- sportverordening schrifte lijk beroep worden inge steld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, post bus 20019, 2500 EA Den Haag; iedere kiesgerechtigde in Zeeland binnen drie weken persoonlijk een verzoek indienen bij de woongemeente tot het houden van een provin ciaal referendum. ■1^^. M Provinciale Staten hebben 28 juni 2002 de Duikspor- verordening Zeeland gewij zigd. Hiermee komt de ver plichting een vergunning te

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5