17 15 7 Zeeuwse populatie zeehonden groeit nauwelijks Pas in 2024 levensvatbare populatie Bewoners Yerseke west willen meepraten 3uip E 22 12 21 Muziekfestival met een filosofie ATSTE u GAMMA GOES BLIJFT BEREIKBAAR EXTRA KORTING WK WggG De Bel, altijd prijs! DE BEL Elke wo t/m vrij koopavond HE The very special SALES of Benetton p p L I EÊiririLi GOESE NACHTMA LU Q CO Zie verderop In deze krant voor de alternatieve route en een GRATIS KLUSBON t.w.v. €5 (0113) 230 230 Zeeuwse Keverdag in Middelburg Buitenschoolse opvang in teken Harry Potter woensdag 10 juli 2002 jaargang 53 nummer 28 Advertentieverkoop: (0113) 274 000 Redactie: (0113) 247 020 Bezorgklachten: (0113) 247 000 Uitgebreid colofon: zie pagina 7 www.geijtenbeek.com i I Rijden zonder rijbewijs! ■I Bij Tulp denken we graag met je mee. Zo kan je niet alleen tegen verrassend voordelige prijzen je eigen keuken samenstellen, maar ook op tijden die jou het beste uitkomen. Natuurbeschermers en andere betrokkenen houden hun hart vast. Het zeehondenvirus waart rond. Als het virus toeslaat, en die kans is reëel, kan de zeehonden populatie in Zeeland worden gedecimeerd. En die is al klein, en dus kwetsbaar. Bewoners in Yerseke West voelen zich niet gekend als betrokken partij bij de ontwikkeling van de plannen die de gemeente Reimerswaal ontwikkelt. Zoals uit Nieuwsbrief Nr. 2 van juni 2002 blijkt is er een notitie vastgesteld met de visie op de samenwerking in een multicultureel centrum in Yerseke. In dit centrum zou den de brede school, het dorpshuis en Zorgcentrum Vredelust een plaats moeten krijgen. De sportvelden aan de westelijke rand van Yerseke zouden hiervoor moeten worden opgeofferd. In het Zeeuwse Deltagebied wordt het aantal zeehonden ge schat op honderd tot honderd- vijftig. De Zeeuwse populatie groeit nauwelijks. Dit in tegen stelling tot in de Waddenzee, waar de zeehondenpopulatie jaarlijks met zo’n vijftien procent toeneemt. Volgens onderzoeker dr. Peter Reijnders van Alterra Texel is in Zeeland plaats voor wel duizend zeehonden. Een po pulatie van ongeveer vijfhonderd dieren wordt door deskundigen aangemerkt als levensvatbaar. Volgens onderzoekers duurt het in dit tempo nog 22 jaar voordat in de Zeeuwse wateren sprake is van een dergelijke situatie. De reden dat zeehonden het in Zeeland relatief slecht doen is dat ze nauwelijks jongen werpen en grootbrengen. In het voorjaar worden relatief veel zeehonden Vutters trappen naar Santiago de Compostella geul te bereiken. De Oliegeul ligt midden in een van de drie be langrijkste vestigingsplaatsen voor zeehonden in onze provin cie. Met de afsluiting wil de overheid rust creëren voor drachtige vrouwtjes. Tijdens een vaarproef in de Oliegeul zagen de onder zoekers met eigen ogen dat on geveer de helft van de zeehonden voor langere tijd wegtrok. De zeehondenpopulatie zit overi gens wel in de lift. In 1976 wer den in de Zeeuwse Delta, inclu sief de Westerschelde, nog geen tien zeehonden geteld. Vanaf midden jaren negentig gaat de grafiek stijl omhoog. In 1999 werd het totale aantal geschat op een kleine honderd. De Wester schelde is bij zeehonden steeds geliefder. De tellers van het Rijks- instituut voor Kust en Zee en de Provincie Zeeland kwamen in 1999 tot 25 zeehonden. De toe name is echter bepaald nog geen reden voor een feestje. Aan het begin van de vorige eeuw zwom- toename geen reden voor feestje Bijna vijftig muzikanten van vijf ver schillende nationaliteiten geven op 12 en 13 juli acte de présence op het zevende muziekfestival Pastorale au Parvis in Nisse. Een festival waarbij herkenning, maar ook verrassing en verbazing hoog in het vaandel staan. Het is vanaf het begin een muziekfeest met een filosofie. De landelijke omgeving, het dorpse karakter en het rustieke dorpsplein vormen de basis voor de program mering en de opzet. Een dorpsfeest met muziek die daarbij aansluit en mensen uitnodigt om aan te schui ven. Muziek met wortels in een lan delijke, pastorale, traditie. Wel van nu en hier, want de tijd staat niet stil, ook niet in het nostalgische Nisse. De Pastorale staat voor een eigen tijdse traditie, voor iedereen toegan kelijk, ongeacht leeftijd, muzikale kennis, voorkeuren of interesses. Die filosofie geldt vooral voor de dorpspleinconcerten op zaterdag. De toegang is dan gratis en de mu ziek varieert van klassiek tot heden daagse folk. „Vanaf het begin is die mengeling aan muziekstijlen er ge weest. Minder uitgebreid dan nu, maar steeds met de gedachte dat het passend moest zijn bij de omgeving. We zijn langzaam gegroeid, zowel wat muzikale mogelijkheden betreft als aantal bezoekers. Op de eerste Pastorale in '96 kwamen ongeveer 200 bezoekers, veel met een eigen stoel. Vorig jaar zaten er vanaf het begin al bijna duizend belang stellenden", vertelt mede-organisa- tor Marian Fackler. „Het is de keuze van de muziek die voor een sfeer zorgt. Muziek bindt mensen en dat merkje goed op zo’n dorpsfeest of er nu honderd of dui zend mensen komen”, voegt ze daar aan toe. Niet alle muziekstijlen passen in de opzet van de Pastorale in Nisse. „De herkenbaarheid zit in de wortels van de muziek die we programmeren. Er is altijd een traditie in terug te vin den, die nauw samenhangt met een land of streek, het pastorale-ele ment dus. Ook als er sprake is van hedendaagse muziek dan komt die uit herkenbare tradities voort. Zo zal de groep BuB uit Brussel dit jaar la ten horen hoe moderne volks- Toon Zuijdwegt krijgt zijn 'eigen' schoolplein zeehonden. In de zomer van 2001 telden de onderzoekers 3595 zeehonden. Over het trekgedrag van zeehon den wordt steeds meer bekend. Zij kunnen grote afstanden afleg gen. In korte tijd kunnen ze honder den kilometers zwemmen. On derzoekers stellen dat de be scherming dan ook niet kan op- muziek kan klinken, zijn er twee Amsterdamse sopranen die zich ge trouw aan de letter van de authen tieke muziek houden en geven de zangeressen van lalma invulling aan hun traditionele Gallisische, mu ziek. De verrassing is dan juist dat contrast met de andere muziek op het festival. En als de uitvoering goed is, vallen muzikale voorkeuren vanzelf weg. Wie goed luistert hoort zelfs de verwantschap tussen die to taal verschillende muzieksoorten”, legt Marian uit. „Eigenlijk gaat het er bij de kerk- concerten op vrijdagavond niet an ders aan toe. Het verschil zit in de vertolkingen die zich beter lenen voor een concertvorm in een ruimte met een schitterende akoestiek. „En die hebben we nu eenmaal in Nisse. De zestiende eeuwse kerk was in de eerste jaren alleen maar een mooi decor bij de pleinconcerten op za terdag, sinds 2000 gebruiken we die kerk dus ook voor de muziek. Het is overigens het enige onderdeel waar voor betaald moet worden. Maar in de filosofie van ons festival weten we de prijs van de kaartjes ver onder de werkelijke kosten te houden”, vertelt Marian. De concerten op zaterdag zijn gratis toegankelijk. „Het is een dorpsfeest waarbij iedereen moet kunnen aanschuiven. Dan ga je, als een dorpsfeest waarbij iedereen moet kunnen aanschuiven Organist Geert Bieding speelt in Grote Kerk Goes FOTO PETER NICOLAI houden bij de zandbanken waar de dieren rusten. Ook de foerageergebieden zullen be schermd moeten worden, vin den ze. Volwassen zeehonden zoeken hun voedsel in een straal van twintig kilometer. Jonge exemplaren gaan zelfs nog ver der van ‘huis’, (bronnen: Wb, weekblad voor Wageningen UR; Schelde Nieuwsbrief; Alterra) het even kan, geen entree vragen. We hopen dat de mensen wat eten en drinken, dat levert ons geld op. Met subsidies, sponsoring en vooral de inzet van ruim vijftig vrijwilligers, waaronder veel jeugd, weten we de eindjes aan elkaar te knopen”, zegt het bestuurslid van de organise rende stichting uit Nisse. Dit jaar komen saxofoonkwartet Les Sirènes en de Engelse zangeres June Tabor op vrijdag 12 juli naar Nisse. Op het programma van les Sirènes staan bewerkingen van composities van onder andere Satie, Gabrieli en Piazzolla. June Tabor is een begrip binnen de Engelse folk-muziek. Ze zorgt voor verrassende bewerkingen van veelal traditionele songs en voegt met haar eigenzinnige stem geluid daar een extra dimensie aan toe. Ze begon haar carrière begin ja ren zeventig in het Britse folkcircuit. Op haar onlangs verschenen cd ‘Rosa Mundi’ heeft ze haar reputa tie als één van Engelands beste zangeressen, volgens muziekcritici, weer eens bevestigd. Ze treedt in Nisse op met Mare Emerson (viool) en Huw Warren (piano). De concerten op vrijdag beginnen om 19.30 uur. Op zaterdag 13 juli opent MD Arzad om 15.00 uur de serie dorpspleinconcerten. Reserveren kaarten kerkconcerten 10 euro, voorverkoop (0113 64 9505 of via www. pastorale, nl)aan de zaal tot 19.30 uur 12,50 euro. Reserveren concertmenu’s voor za- terdag (vlees, vis, vegetarisch, kindermenu’s) zie boven. IN DE NACHT Van 12 OP 13 JULI VAN 20.00 UUR TOT 00.30 UUR Autobedrijf Krijn Blaasse levert Ameri kaanse schoolbussen m meente en projectgroep. „Hoe groter de ontevredenheid is hoe groter de kans van langslepende bezwaarprocedures.” Natuurlijk zijn de bewoners be ducht voor het verlies van het landelijke gebied dat aan hun achtertuin grenst. Toch hebben zij niet alleen eigen belang voor ogen. „Als sportvelden moeten verdwijnen, dan zullen toch el ders vervangende faciliteiten moeten worden gecreëerd. Naar veler mening behoeft ook de Zaete niet te worden afgestoten om elders door een nieuw dorps huis te worden vervangen. Met andere woorden, er wordt onno dig geld uitgegeven voor voorzie ningen, die in de huidige vorm uitstekend voldoen.” De vereniging ziet het als eerste taak om contact op te nemen met de projectgroep en met de gemeente om antwoord te krij gen op een groot aantal vragen. De secretaris van de belang- vereniging is bereikbaar op 0113 572565. u. c c «S De nieuwe VIRGO! 11 Uvvlx verhuizers de heer A.P. v.d. Dorpel. Draaisma geeft aan, dat de belangenvereniging in de eerste plaats in een vroeg stadium ge kend wil worden in de ontwikke ling van de plannen. “Nu komt te veel tot ons via het geruchten circuit en dat is niet goed. Wij willen geïnformeerd worden over de exacte stand van zaken.” Het is er de belangenvereniging vooral om te doen om onnodige onrust te voorkomen, hetgeen ook in het belang is van ge- zeehonden zonnen op een zandplaat bij Hoofdplaat, men er in het Schelde-estuarium naar schatting enkele honderden zeehonden rond. Het totaal aan tal zeehonden in de Nederlandse kustwateren bedroeg toen circa 15.000. In de Waddenzee gaat het stukken beter met de zeehondenpopulatie. In 1950 werden er 2500 zeehonden ge teld, in het jaar 2000 werd de to tale populatie geraamd op 3300 De bewoners van de huizen die aan dit gebied grenzen voelen zich duidelijk betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Zeker voor de direct belendende percelen kan het veel uitmaken op welke wijze de globale plan nen daadwerkelijk worden inge vuld. Het verontrust hen dat zij alleen per nieuwsbrief worden geïnformeerd en bij hen bestaat de vrees, dat zij in een later sta dium voor een voldongen feit worden geplaatst. Daarom is op 26 juni 2002 de ‘Belangenvereniging voor om wonenden’ opgericht. Klaas Draaisma, één van de initiatiefenemers vertelt: „Hoe wel de projectgroep in de eerste nieuwsbrief de omwonenden als betrokken partij noemt, is hier van in de praktijk niets gebleken. In tegendeel, de tweede nieuws brief van de gemeente Reimerswaal noemt de opzet van een haalbaarheidsonderzoek naar een concept dat voor de bewoners gevolgen heeft. Toch wordt alleen gesproken over de wensen en belangen van de projectpartners. Wij willen met onze belangen niet achter het net vissen.” Dat zijn gedachten aanspreken blijkt uit het leden tal: van de 44 omliggende huis houdens hebben zich 38 aange meld. De functieverdeling in het bestuur is nog niet duidelijk. Al leen de functie van secretaris is ingevuld en wordt vervuld door Graveren doen wij GRATIS! Sportprijzen^Y< geteld in de Oosterschelde, Westerschelde en de buitendelta. Vele zeehonden trekken in de zomermaanden echter weg. De zeehondenonderzoeker noemt dat vreemd. In vergelijkbare getijdengebieden als de Wad denzee is in de zomer de popu latie juist het grootst. Als in de Zeeuwse delta sprake is van ide ale leefomstandigheden zal het nog zeker acht jaar duren voor dat de zeehondenpopulatie op peil is, zo meent Peter Reijnders. De beste remedie om te zorgen dat drachtige vrouwtjes niet wegtrekken is rust, aldus de we tenschapper. In het kader van de Natuurbeschermingswet is de Oliegeul afgesloten, tot verdriet van de watersporters overigens. De haven van Burghsluis is nu al leen nog via een doodlopende C» Gemeente Goes Autowereld MIDDELBURG - De regio Zeeland van de Kever Club Nederland houdt zondag 14 juli op de Markt in Middelburg de inmiddels traditionele Zeeuwse Keverdag. De organisatie verwacht zo'n tweehonderd auto’s in de Zeeuwse hoofdstad, alle afgeleid van de beroemde Kever van Volkswagen. Er is die dag van alles te doen. Ook gebruikte en nieuwe onderdelen worden te koop aan geboden. Doorlopend zijn er typische Keverspelen en rond 13 uur maken de deelnemers een rondje op Walcheren. Het begint zondag rond 10 uur. GOES - De buitenschoolse opvang van Kinderopvang De Bevelanden staat in het teken van Harry Potter. Drie dependan ces van Zweinstein Hogeschool voor Hokus Pokus. De dagen zijn gepland op maandag8 juli in Pension Hommeles in Kapelle, dins dag 16 juli in Wiplala in Heinkenszand en donderdag 15 augus tus in de Knots in Kruiningen. Door de samenwerking en de spreiding van de activiteiten kan de schoolgaande jeugd in ieder geval deelnemen in deze vakantie periode. Ook kan er meer worden gedaan omdat meer financiële armslag is. Ook is het ven belang - aldus Kinderopvang De Bevelanden - dat kinderen nu met hen onbekende kinderen kunnen spelen op een andere vestiging. De jeugd die is aangemeld bij de buitenschoolse opvang in de zomervakantie krijgt een uitnodiging waarop een wachtwoord moet worden ingevuld. Dat is tevens het begin van het spel dat in het teken staat van Harry Potter. Bruidspagina Zoekertjes 7de Pastorale in Nisse E W' HBH door Peter Verdurmen (advertentie) t/m zateivH. Grote Markt 11-13 Goes A Gom Nobelweg 2-26 Tel. 0113-216230 Merconlitreet 11, Gom, www.eamnw.com I I - MK R()( \R Tulp. De keuken van je leven UNITED COLORS OF BENETTON. GOES LANGE KERKSTRAAT 44 0) <u Met 100 marktkramen en bekende standwerkers O) E <c Gppn ruhnwns norlin max. 45 km per uur xVZllinigo rtioselmr1-*11 ^•^erkrijgbaar ih GEHELE KOLLEKTIE I bekers medailles vaantjes rozetten beeldjes schalen fietsvlaggen sporttenues relatiegeschenken enz. Nobelweg 2 - 38 Goes (naast Zeelandhallen) Tel. 0113 221 792 2-ci|inder,a OlES0/ g 8.600- DE note 1 30 i üng 1 JLMëüren'ènM uitvoeringen utybótrajdleverbaar AutobehTIjt VitV'CrSniim'llstraat 32, 4431 AC ’s-Gravenpolder, tel. 0113-311465 Klaas Draaisma kijkt uit over het gebied dat verloren dreigt te gaan. FOTO HENK BACKER

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 1