Provincie Zeeland Provinciaal bestuur Jaarverslag Commissaris van de Koningin ■■■Officiële Mededelingen Informatieavond Sloeweg De vrijblijvendheid voorbij In beroep C ht Diversen 3. I I Ontheffingen Flora- en faunawet Bekendmaking GS-besluit inzake mandaat De Commissaris van de Koningin, de heer W.T. van Gelder, blikt terug op een jaar van afwisselend werk. Het internationale jaar van de vrijwilliger en zijn werkzaamheden. Bekendmaking startnotitie milieu- effectrapportage ZEM Wijziging vergunning N.V. Delta Nutsbedrijven Saneringsplan Ganze- poortstraat 6 en 8 te Goes Ontwerp-vergunningen Sinke, Jamorec, Gebr. v.d. Dries en Verstraeten Verbrugge Recycling Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 27/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl 9 5 DE BEVELANDER Woensdag 3 juli 2002 2 Nieuws Abdij 2. 4. Gedeputeerde Staten van Zee land maken bekend dat zij in hun vergadering van 18 juni 2002 hebben vastgesteld het besluit tij delijk mandaat gedurende de vakantieperiode van GS voor het jaar 2002. Dit besluit treedt in werking op 15 juli 2002 en ver valt op 12 augustus 2002. Filmzaal De afdeling communicatie van de provincie heeft de beschikking over een filmzaal waar op vele manieren uitleg kan worden gegeven over het reilen en zeilen van de provincie. In de filmzaal kunnen groepen van maximaal 90 personen worden ontvangen. Een Door Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn in het kader van arti kel 68 van de Flora- en fauna wet de volgende ontheffingen verleend. Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bos sen bedrijfsmatige visserij en wateren is ontheffing verleend voor het doden, verwonden, van gen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van De verkiezingen voor Provinciale Staten worden volgend jaar op 11 maart gehouden. In de aan loop daar naar toe wordt zoals gebruikelijk campagne gevoerd. Politieke partijen geven uitleg over hun partijprogramma voor de komende jaren. Voor veel mensen is het niet duidelijk wat het Provinciaal Bestuur allemaal doet, waar ze verantwoordelijk voor zijn en waar allemaal geld aan wordt uitgegeven. Om de positie van de provincie te verdui delijken zijn er diverse mogelijk heden om meer te weten te komen. 1. wilde eend en daarbij gebruik te maken van het geweer aan J.S. Sandee te Wolphaarts- dijk. De ontheffing wordt ver leend voor de periode van Jongeren Voor jongeren is er een extra mogelijkheid om kennis te maken met de provincie en de provincia le politiek. De jongerentrailer is beschikbaar om bij scholen langs te gaan. Daarbij wordt de aan dacht gericht op scholieren tus sen de 16 en 24 jaar. Inzet van de jongerentrailer is een activiteit binnen Jongeren Informeren Jongeren, een project in samen werking met de Hogeschool Zeeland. Jongeren krijgen de gelegenheid met leden van Provinciale Staten van gedachten te wisselen over een gericht onderwerp. Bezwaar De ontheffingen liggen van 5 juli 2002 tot en met 15 augustus 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en des inleiding door een voorlichter, vertoning van ‘Bestuursbeeld’ en een bezichtiging van de Staten zaal zijn in het programma opge nomen. Internet Informatie over de provincie is datum besluit tot en met 25 juli 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden aan de Bouwensputseweg/ Barendswegje te Oud-Sab- binge, gelegen in de gemeen te Goes. wilde eend en daarbij gebruik te maken van het geweer aan H.M. Rijk te Wolphaartsdijk. De ontheffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 14 augus tus 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden in de Schengepolder, gelegen in de gemeente Goes. wilde eend en daarbij gebruik te maken van het geweer aan D.M. Smallegange te Wolphaartsdijk. De ontheffing wordt verleend voor de perio de van datum besluit tot en met 14 augustus 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden aan de Aardebol- leweg te Wolphaartsdijk, gele gen in de gemeente Goes, ekster, kauw en zwarte kraai en daarbij gebruik te maken van het geweer aan WBE Zuid west Zuid-Beveland. De ont heffingen worden verleend voor de periode van datum besluit tot en met 30 novem ber 2002. De ontheffingen hebben betrekking op de gronden gelegen binnen het werkgebied van WBE Zuid west Zuid-Beveland, gelegen in de gemeente Borsele. ook te vinden op de website, www.zeeland.nl. Op de site is te vinden wat er aan informatiemate riaal beschikbaar is, welke rap porten er verkrijgbaar zijn, de agenda's van vergaderingen van Statencommissies, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Verder zijn er gegeven opgeno men over de leden van Provincia le Staten en op welke wijze zij invulling denken te geven aan het besturen van de provincie. Voor scholieren is er een interessante link naar www.provincies.nl. Deze site bevat een ‘Internet-lesbrief’ die voornamelijk gericht is op jon geren tussen de 10 en 17 jaar. Voor elke doelgroep is er een apart programma. Open dag Vlak voor de verkiezingen van Provinciale Staten, op dinsdag 11 maart 2003, wordt de derde open dag provincies georgani seerd. Op zaterdag, 8 maart 2003 is de volle omvang van het werkterrein te zien op het Abdij- plein en in de gebouwen van het Abdijcomplex. Die dag zijn er overal informatiestands, exposi ties en mogelijkheden om actief het werkterrein van de provincie mee te beleven of een deel van de Abdijgebouwen te bezichtigen. Informatie Wie meer wil weten over de gang van zaken binnen de provincie en wat er allemaal mogelijk is, kan het informatieblad ‘Op weg naar Provinciale Statenverkiezingen’ opvragen bij het Informatiecen trum van de provincie, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middel burg, tel 0118-631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geo pend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Gedeputeerde Staten van Zeel and hebben aanvragen ontvangen om een vergunning als bedoeld in artikel 4.3.6.2 van de Provin ciale Milieuverordening Zeeland van Jamorec B.V., Ver straeten Verbrugge Recycling B.V., Puinbreek/Exploitatie Sinke B.V. en Aannemersbedrijf Gebr. Van den Dries B.V. voor het ge bruik van een mobiele puinbreker in Zeeland. Gedeputeerde Staten willen de aangevraagde vergunningen ver lenen. Openbare orde en veiligheid De Commissaris van de Koningin heeft een aantal bevoegdheden op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Dit kan bete kenen dat hij bij rampensituaties moet optreden. Op het gebied van openbare orde en veiligheid is er vorig jaar veel te doen geweest én nog steeds. De vuur werkramp in Enschede, de café- De ontwerp-vergunningen liggen van 5 juli tot en met 1 augustus 2002 bij alle gemeenten in Zeeland op de gebruikelijke wijze ter inzage, alsmede bij de Direc tie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middel burg, op werkdagen van 8-17 en desgevraagd buiten kantooruren. Daarna, tot het einde van de be roepstermijn, liggen de stukken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. Een ieder kan tot en met 2 augustus 2002 schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerp- vergunning(en) indienen bij Gede puteerde Staten van Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middel burg. Hierbij kan worden verzocht per soonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot en met 26 juli 2002 kan een ieder verzoeken om een ge dachtenwisseling over de ont- werp-vergunning(en) (0118- 631769). Bij de gedachtenwisse ling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge be denkingen worden ingebracht. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-ver- gunning(en), de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerp-vergunning(en) en belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-ver- gunning(en) kunnen later beroep instellen. brand in Volendam en de terroris tische aanslagen in de Verenigde Staten hebben de aandacht voor veiligheid flink aangescherpt. Het college van Gedeputeerde Staten heeft er bij de gemeenten op aangedrongen de gemeentelijke rampenplannen te actualiseren. Nevenfuncties Per 31 december bekleedde Van Gelder onder andere de volgende nevenfuncties: voorzitter Rooseveltstichting; voorzitter Zeeuws Tijdschrift en lid en vice- voorzitter Comité van de Regio’s. Verder bekleedt hij diverse neven functies, omdat hij hier bijzonder Het bevoegd gezag voor inrichtin gen in het kader van de Wet Milieubeheer is het college van Gedeputeerde staten van Zee land. De Minister van Verkeer en Waterstaat is bevoegd in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Op grond van de Wet milieubeheer dient ter voorbereiding van de besluitvor ming de procedure voor een milieueffectrapportage te worden gevolgd. Gedeputeerde staten van Zeeland coördineren de voorbereiding en behandeling van het MER en de vergunningaanvragen. Voordat het MER door de vergun- ningaanvrager wordt opgesteld, dienen eerst door de bevoegde gezagen richtlijnen te worden vastgesteld die aangeven welke milieu-aspecten in het MER onder zocht moeten worden. Conform het gestelde in de Wet milieube heer wordt aan een ieder de mogelijkheid tot inspraak op de startnotitie geboden. Deze inspraak is bedoeld om adviezen en reacties te ontvangen die van belang kunnen zijn bij het formu leren van de richtlijnen. De reden hiervoor is dat uit een vergelijking tussen alle afgegeven vergunningen op het industrieter rein Vlissingen-Oost en het werke lijk door de betreffende bedrijven geproduceerde geluidvermogen is gebleken dat een aantal ge- luidsvoorschriften van de vergun ning van N.V. Delta Nutsbedrijven niet juist zijn opgenomen. Met dit besluit wordt de beschikking met de daaraan vérbonden voorschrif ten aangepast. De beschikking en overige stuk ken kunnen worden ingezien van 4 juli 2002 tot en met 14 augus tus 2002 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Borse le, Stenevate 10 te Heinkens- zand, maandag tot en met vrij dag van 8.30-12.30 uur, op don derdagavond van 17.00-20.00 uur. Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen het ont- werp-besluit, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over het ontwerp-besluit en belangheb benden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingé bracht tegen het ontwerp-besluit kunnen tot en met 15 augustus 2002 tegen de vergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage. Het besluit wordt op 16 augustus 2002 van kracht, tenzij overeen komstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet be stuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor ziening is gedaan bij de Voorzit ter van de Afdeling bestuursrecht spraak van de Raad van State. om 15.00 uur wordt het bezwaar schrift behandeld van Van Pijkeren en Van Leeuwen advoca ten te Zierikzee. Zij hebben namens hun cliënt bezwaar gemaakt tegen een besluit van GS inzake de dwangsombeschik- king die betrekking heeft op het opslaan van accu's op de locatie Industrieweg 11, Zierikzee. Voor meer informatie over deze zaken kan contact opgenomen worden met de secretaris van de adviescommissie bezwaarschrif ten, mevrouw. C.W. Ramondt, telefoonnummer 0118-631377. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de loca tie Ganzepoortstraat 6 en 8 te Goes ernstig is en hebben met het (deel)saneringsplan inge stemd (artikel 29 en 39 van de Wet bodembescherming). De beschikking ligt van 3 juli 2002 tot en met 14 augustus 2002 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Goes, Oostsingel 2 te Goes op werkda gen van 9-12 en 13-18 uur en donderdagavond van 17-20 uur. De beschikking wordt op 16 augustus 2002 van kracht, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In dat geval wordt het besluit niet van kracht, voordat op dat verzoek is beslist. Het besluit ligt van 1 juli t/m ter 9 augustus 2002 inzage bij: - het informatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 9, Middelburg. Tel. 0118-631400, geopend op werkdagen van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00 uur; - de Stafafdeling Kabinet Juridische zaken en Bestuurs- ondersteuning van de provincie Zeeland, Abdij 6, Middelburg. Voor nadere informatie over het inzien bij gemeenten en buiten kantooruren, mondelin ge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot dhr.J. Pro voost, (tel. 0118-631769). voor is geïnteresseerd of omdat hij hier specifieke kennis van heeft. Zo is hij is onder andere voorzitter van de Stichting Waterleiding Museum en voorzit ter van de Onderzoekscommissie Nederlandse Luchtvaart. Informatie Het jaarverslag van de Commis saris van de Koningin is te verkrij gen bij het informatiecentrum provincie Zeeland, Abdij 9, Mid delburg, tel 0118-631400, e-mail: infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geo pend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het wijzigen van de vergun ning Wet milieubeheer van N.V. Delta Nutsbedrijven voor de inrichting 380/150/50/10 kV schakelstation aan de Wilhelmina- weg 1 te Borssele op het indus trieterrein Vlissingen-Oost. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Witkam (tel. 0118- 631749). om 15.30 uur wordt het bezwaar schrift van SCOOP behandeld. De stichting maakt bezwaar tegen besluiten van GS inzake de beslissing op het verzoek tot her ziening van de eenmalige extra provinciale subsidie in het begro tingstekort 2000 en de vaststel ling van de subsidies over 1996, 1999 en 2000. Belanghebbenden kunnen tot en met 15 augustus 2002 een be zwaarschrift tegen de beschik king indienen bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Gedurende de behandeling van het bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voozitter van de afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's Gravenhage. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantoor uren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage ge legde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer R. Steijn (tel. 0118-631196). Belanghebbenden kunnen tot en met 15 augustus 2002 bezwaar tegen de ontheffingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD te Middelburg. Tevens bestaat op grond van arti kel 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijk heid om, indien -gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een be zwaar een voorlopige voorzie ning te vragen bij de president van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middel burg. De startnotitie ligt daartoe tot en met 15 augustus 2002 ter inza ge: bij de directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkda gen van 8-17 uur en desgewenst (tel. 0118-631769) buiten kan tooruren; in het informatiecen trum van Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Koestraat 30 te Middelburg, op werkdagen van 9- 12 en 13 -16 uur; in het ge meentehuis van Borsele, Stenevate 10, Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdag avond van 17.00-20.00 uur en in het gemeentehuis van Vlissin- gen, op werkdagen van 8.30- 12.30 uur en 13.30-15.00 uur en (na telefonische afspraak 0118- 487204) op woensdagavond van 17.15-20.15 uur. Reacties met betrekking tot de startnotitie kunnen tot en met 15 augustus 2002 door een ieder schriftelijk worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. Hierbij kan worden verzocht om persoonlijke gege vens niet bekend te maken. Nadere informatie en/of een exemplaar van de startnotitie kunnen verkregen worden via tel.no. 0118-631983 of 631769. Dinsdag 9 juli wordt een informa tieavond gehouden over de werk zaamheden aan de Sloeweg (N254). De avond is speciaal bedoeld voor alle bewoners en gebruikers van de weg. Direct na de bouwvakvakantie, 12 augustus, wordt met het werk begonnen. Het duurt tot 1 november. De weg wordt in die tijd afgesloten vanaf de aanslui ting met de Noordzakweg, ter hoogte van ’s-Heer-Arendskerke, tot de Stoofweg. Het wegdek wordt vernieuwd en er komen rotondes op de op- en afritten met rijksweg A58. Het deel van de Sloeweg tussen de Stoofweg en de Bernhardweg west is afgesloten van 12 tot 26 augustus; op dat deel wordt alleen het wegdek vernieuwd. Tijdens de avond, die wordt gehouden in de Jeugdhoeve, Blikhoek 4, 's-Heerenhoek, aan vang 20.00 uur, wordt informatie verschaft over de werkzaamhe den en de daarmee verband hou dende omleidingsroutes. Wethouder M.M.D. Vermue- Vermue en medewerkers W.K. Heij en F. Traas van de gemeente Borsele, provinciaal projectleider P. Beulens en R. ten Broeke van de provincie Zeeland zijn daartoe beschikbaar. Er wordt ruime gele genheid geboden voor het stellen van vragen. Op 20 en 21 september 2001 werd een Nederlands-Vlaamse con ferentie gehouden over huiselijk geweld. Naast toespraken en lezin gen waren er workshops, onder andere over de rol van de landelij ke, provinciale en gemeentelijke overheid bij huiselijk geweld. De teksten en lezingen zijn inmiddels verzameld en samengebracht in een boekwerk. De congresbundel is gratis verkrijgbaar bij het infor matiecentrum van de provincie. Op 9 juli 2002 zal de adviescom missie bezwaarschriften van de provincie Zeeland een zitting hou den tot het horen van belangheb benden. De zitting wordt gehou den in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. Onder voorbehoud van wijzigin gen komen de volgende zaken aan de orde: a De Zeeuwse Energie Maatschap pij i.o. (ZEM), een samenwer kingsverband in oprichting van N.V. Delta Nutsbedrijven en part ners (nog nader te bepalen) heeft een startnotitie ingediend om te komen tot een Milieueffectrap portage (MER) ten behoeve van de verlening van vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlak tewateren voor de bouw en exploitatie van een gasgestookte elektriciteitscentrale van circa 800 MWe in het haven- en indus triegebied Vlissingen-Oost (Sloe- gebied). De bedoeling is dat het grootste deel (circa 70%) van de elektriciteit wordt afgenomen door de nabij gelegen industriële bedrijven (Pechiney Nederland B.V. en ThermPhos International B.V.) De Commissaris van de Koningin (CdK) heeft, naast incidentele gebeurtenissen als het jaar van de vrijwilliger, een belangrijke taak in burgemeeestersaangele- genheden. 2001 was het jaar waarin de langverwachte wijzi ging in de aanstelling van de bur gemeester tot stand is gekomen. Nieuw in de aanstellingswijze is de openbare aanbeveling door de ge-meenteraad van minimaal twee kandidaten. De CdK be waakt de kwaliteit van de proce dure en van de kandidaten. Hij maakt ten behoeve van de ver trouwenscommissie een selectie van kandidaten en geeft advies over het verloop en de inhoud van de sollicitatieprocedure. Behalve bij benoeming van burge meesters in de provincie Zeeland is Van Gelder, wanneer er kandi daten uit Zeeland zijn, ook be trokken bij de procedure rond burgemeestersbenoemingen in andere provincies. -ij, iife—wn»-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5