Gratis spartafiets uitgereikt VZ^ 2.98 2.98 2.98 2.98$^ i U 0 |/ers FRICANDEAU SHOARMAVLEES VARKENSLAPPEN BUIKLAPPEN EVENEMENTEN VARKENSHAAS i/2 KKo e 2.98 KUIKENBOUT 2.98 DRUMSTICKS 2.98 RUNDERLAPPEN 2.98 RUNDERGEHAKT 2.98 VERSE WORST Ju wegwijzer 2 kilo e2.98 OPENBARE KENNISGEVINGEN Zomervakantie 2002 Wegwijzer Goes 2002-2003 Art. 8.19 Wet milieubeheer I Geef je op voor het Recreanten Volleybaltoernooi Wijzigingen declaratiefonds Manhuistuinconcert door ’Wilhelmina’ uit Colijnsplaat o •fc 8- 21 DE BEVELANDER Woensdag 3 juli 2002 m Programma KILO KILO KILO KILO KILO KILO Mevrouw Meernoff kan Beveland gaan verkennen op naar splinternieuwe sparta. KILO KILO t Periode 4 t/m 10 juli 2002 2 50 groothandelskorting bij afname van 5 kg. Openbare kennisgeving VERSE KLEINE I KAKELVERSE BREDA-TUINZICT cypresstr. 7 w centrum Tulnzlgt WAALWIJK Grotestr. 309 ROGSENDAAL-OOST Voltastr. 9 MADE Den Deel 4 GOES-OOST Kamperfoeliestr. 85 SCHIJNDEL Hoofdstr. 166 /OOSTERHOUT-ZUID w.centrum zuiderhout 13 a o s 1 v\ 6 t/m 12 jaar SPORT SPEL Geboren: Huwelijken: KAPPEN VAN BOMEN Overleden: Ter inzage uw netto-inkomen per Burgemeester en wethouders van Goes rfdwiteien doet uet&ofien IEDERE WEEK: WWW.MAROS.NL i A 4 juli Koen van Assche Zomerfeest 6 juli Kattendijke 6 en 7 juli 7 juli 9 juli 9 juli 9 juli Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. Overzicht Burgerlijke Stand van 14-06-2002 t/m 27-06-2002. Zoals u wellicht weet kunnen nog veel meer vergoedingen uit het declara- tiefonds worden verstrekt, zoals: - zwembadkaarten; - eenVoordeelurenkaart van de NS; - lidmaatschapskosten voor verenigingen; - abonnementsgeld voor de bibliotheek en toneel- en theater voorstellingen; - cursusgelden voor het ROC Zeeland en de Zeeuwse Volksuniversiteit; - kosten van diverse uitstapjes, bijvoorbeeld De Efteling.de Floriade of het Dolfinarium. Alle activiteiten starten om 13.00 uur en duren tot 16.00 uur. (behalve de viswedstrijd) De activiteiten zijn gratis. Vrijdag 12 juli: Vanmiddag staat de sportbuurtwerkcaravan in Kloetinge op het trapveldje bij de speeltuin. Donderdag I I juli: 's Middags is er een sportinstuif bij Capital Sports in Goes. Meer informatie kun je krijgen bij: Adil Fertoute 0113-237082/ Sandra de Neef 0113-237086 Ju dith van Meeteren 01 13-237084 Deze activiteiten worden georgani seerd door SMWO-Welzijn. 22-06-2002 Tissink, James Marshall Frederikjan; 22- 06-2002 Verheijen, Stan Corné; 23- 06-2002 van Brandwijk,Anisha Germaine; 24- 06-2002 Ezzoubai, Naoual; 25- 06-2002 van Riel, Giselle; 26- 06-2002 Le.Viet Anh. 22-06-2002 den Boer, Cornelia Maria Hubrechta; 22- 06-2002 Geelhoed, Levina; 23- 06-2002 Eestermans, Theodorus Johannes; 23-06-2002 van Damme, Leuntje Livina; 23-06-2002 Tramper, Frans Petrus. Bezwaar/beroep Belanghebbenden kunnen bezwaar en beroep instellen tot zes weken na de datum van publicatie. Gemotiveerd bezwaar moet worden ge richt aan burgemeester en wethouders van Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes onder vermelding van “bezwaarschrift”. Schorsing en/of voorlopige voorziening kan tegelijkertijd worden aan gevraagd bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA ‘s-Gravenhage. Diverse locaties Walcheren Podium ‘t Beest Grote Kerk 12.30 uur Grote Kerk 13.30-14.30 uur Manhuistuin 12.30-13.30 uur Walcherse Tuindagen. Informatie: www.opentuindagen.nl Concert door: Brassband Wilhelmina uit Colijnsplaat Filmvoorstelling: Some like it hot Carillonbespeling door stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga Marktconcert door Kees van Eersel INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN 17-06 24- 06 25- 06 25-06 25-06 25-06 25- 06 26- 06 26-06 26-06 26- 06 27- 06 28- 06 28-06 28-06 28-06 VRIJSTELLINGSPROCEDURE VOOR GEDEELTELIJKE OPHOGING PONTES SCHOLENGROEP GOES 24-06 24- 06 25- 06 25- 06 26- 06 27- 06 27-06 27-06 27-06 27-06 27-06 27-06 27- 06 28- 06 28-06 28-06 28-06 28-06 Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij kapvergun- ning(en) heeft verleend voor de volgende particuliere bomen: Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een refe rendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling communicatie in het stadskantoor.. Duke Ellingtonlaan 32 het bouwen van een woning Glenn Millerlaan 5 het bouwen van een woning Bredeweg 14 het slopen van de berging Valckeslotlaan 200 het uitbreiden van het verpleeghuis Nieuwe Kraaijertsedijk 35 het uitbreiden van de bedrijfswoning Beatrixlaan 36 het uitbreiden van de woning Bessestraat 17 het plaatsen van een tuinhuisje Breitnerstraat 1 t/m 23 het verwijderen van een abestbocht Jan Willem Frisostraat 5 het uitbreiden van de woning Jozef Israelsstraat I t/m 35 het verwijderen van een bestbocht Sluis De Piet 9 het uitbreiden van de woning Vermetstraat 9 het aanpassen van de voorgevel Voorstad 68 de bouw van een garage en uitbreiding woning A.van Saksenlaan I de bouw van een berging Van Hogendorplaan 0 het plaatsen van een kunstwerk Vogelzangsweg 46 het vergroten van de berging Duke Ellingtonlaan 6 het bouwen van een woning Glenn Millerlaan 39 de bouw van een woning 65 jaar of ouder 957,41 1.215,89 1.349,22 Dinsdag 16 juli: Deze middag kun je kanoën bij kanovereni ging Zeeland. Deze zit aan het Goese meer bij het scoutinggebouw. Zwemdiploma ver plicht!!!!! Dinsdag 6 augustus: De afsluiter van de vakantieactivi- teiten is het Penalty schieten met een mooie beker als prijs voor de topscorer. Ook kun je hier je hooghoudkunsten oefenen. Dit is op het kunstgrasveld bij het Schen- ge- GEMEENTE GOES Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel.: (0113)249600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Afdeling Communicatie Tel: (0113) 249870 E-mail: communicatie@goes.nl GOES - Bike Totaal Jeremiasse Tweewielers heeft in samenwerking met Sparta Rijwielen een prachtige fiets weggegeven. De gelukkige prijswinnaar, mevrouw L. Meerhoff uit Hein- kenszand, leverde op tweede Paasdag een cou pon in met het winnende nummer. Het model van Sparta is een universeel model in de categorie ‘Cruisers’ en heeft de beschik king over een aantal versnellingen. De uitrei king door de heer J.M. Jelier namens Sparta en Jeremiasse Tweewielers vond vrijdag 21 juni plaats. O Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning(en) 2 juli kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indie nen bij burgemeester en wethouders, Postbus 21 18,4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken, of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist Als u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kap- vergunningen kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. Dinsdag 30 juli: Op deze middag kun je in Goes Oost op de skatebaan skaten. Onder professionele begeleiding. Op 18 juni 2002 ontvingen wij van VerstraetenVerbrugge Recycling B.V. Houtkade 34 te Goes een mel ding voor het veranderen van hun inrichting (Op- en overslag, recy cling, be- en verwerking van en handel in recyclebare afvalstoffen) De verandering houdt in dat de openingstijden van de inrichting wor den verruimd (was 07.30 -17.00 uur) van 06.30 tot 22.00 uur. Deze veranderingen leiden niet tot een andere inrichting of tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. De veranderingen vol doen aan de verleende milieuvergunning d.d. 14-09-2000. De vergunningen hoeven naar ons oordeel dan ook niet te worden gewijzigd. Rubenshof te Goes: I Es Vogelzangsweg 64 te Goes: 2 Dennen Schumanstede 13-15 te Goes: 2 Sterkersen Bessestraat 2-4 te Goes: lOVeldesdoorns. 4 Essen, 4 Sierkersen, I Esdoorn, I Pruim. I lep, I Christusdoorn, t.b.v. nieuwbouw ROC. - een alleenstaande - een alleenstaande ouder - een echtpaar/samenwonend - idem met een partner onder 65 jr. 1.363,49 U komt voor het declaratiefonds in aanmerking als maand (inclusief vakantiegeld) niet hoger is dan: 21 -65 jaar 904,73 1.163,21 1.292,46 Donderdag I augustus: Op deze middag staat de sportbuurtwerkcaravan in 's-Heer Arendskerke op het schoolplein van basisschool de Schengehof. Grote Kerk, Goes Beiaardconcert door 19.30-20.30 uur Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergun ning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank.Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen (01 13-249709) Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgeven positieve reacties tot bouwvoornemen in de periode van 24-07 t/m 28-07-2002. Er is eèn bouwaanvraag ingediend voor gedeeltelijke ophoging van de Pontes scholengroep aan de Van Dusseldorpstraat 78 te Goes, kadastraal bekend gemeente Goes, sectie F nr. 2641 Het bouwplan past niet geheel (overschrijding dakvoethoogte) binnen de bebouwingsvoorschriften uit het geldende bestemmingsplan “Oost-ll”, maar is planologisch wel acceptabel. Burgemeester en wethouders van Goes zijn van plan de bouwvergunning te verlenen middels toepassing van de vrijstellingsprocedure uit artikel 19, lid 3 W.R.O.. Daartoe ligt het bouwplan vanaf 4 juli 2002 gedurende vier weken ter inzage op kamer 2.25 van het stadskantoor, Oostsingel 2 te Goes. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn eventuele bedenkingen kenbaar maken bij bur gemeester en wethouders van Goes, Oostsingel 2 te Goes. Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling communicatie, tenzij het anders is aange geven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling milieu, Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stuk ken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling communicatie. Afgelopen weekend is de Wegwijzer Goes 2002-2003 in de gemeente Goes verspreid. De Wegwijzer geeft antwoord op veel vragen over Goes. Mocht u geen Wegwijzer hebben ontvangen belt u dan even met de afdeling Communi catie van de gemeente tel.: 249870. U krijgt de gemeentegids dan toege stuurd. Op donderdag I I juli a.s. van 18.30 tot 22.00 uur organiseert de SMWO Welzijn (Afdeling Breedtesport Goes) in samenwerking met Capital Sports en Bowlingcentrum Goes een volleybaltoernooi voor inwoners binnen de gemeente Goes. Iedereen vanaf 16 jaar kan aan dit toernooi deelnemen. Het toernooi vindt plaats op de Windhondenrenbaan in Goes. De teams verzamelen zich om 18.15 uur bij Capital Sports. Hier kunnen de deelnemers zich verkleden en na afloop een drankje nuttigen. U kunt zich alleen per team aanmelden. Een team moet minimaal uit 6 personen bestaan. De kosten per team bedragen 5 euro. Als u interesse heeft, kunt u zich vóór dinsdag 9 juli a.s. opgeven. Het opge ven kan zowel aan de balie van Capital Sports als via a.fertoute@smwo.nl Voor meer informatie, kunt u terecht bij A. Fertoute, tel.: 01 13 - 237082 van SMWO Welzijn. Woensdag 10 juli: Op deze middag staat de sportbuurtwerkcaravan in ‘s-Heer Hendrikskin- deren op het speelveld aan de Oude Rijksweg/ Ruychrockstraat. En is er op de windhondenrenbaan in Goes ook van alles te doen aan sport en spei.Verzamelen bij Capital Sports. OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dinsdag van 13.30 - 16.00 uur. De afde ling Burgerzaken is geopend van maan dag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bureau Voorlichting is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Het afgelopen jaar is er het een en ander gewijzigd in het declaratiefonds. Met ingang van I januari 2002 is (met terugwerkende kracht) het maxi mumbedrag van het declaratiefonds verhoogd van 90,76 naar I 15,00. Dit betekent dat deelnemers aan het declaratiefonds dit jaar voor maxi maal I 15,kosten voor lidmaatschappen, abonnementen, etc. kunnen declareren. Daarnaast is het via het declaratiefonds nu ook mogelijk om een tegemoetkoming in de abonnementskosten van een provinciaal of lan delijk dagblad te krijgen. Op vertoon van de nota kunt u maximaal I 15,declareren om de abonnementskosten te compenseren. 14-06-2002 Sulsters, Edwin en Koster, Natalie; 21-06-2002 Reeders, Johan Willem Marinus en Rokven, Maria; 21 -06-2002 Mak, Matthijs Jacobus en Bruijn, Irene Priya Cornelia; 21-06-2002 Goedel, Martin en Ederveen, Maria Theresia Anna Catharina; 21- 06-2002 Meijer,Jeroen en Rullens, Steffanie Maria-Elisabeth; 21 -06-2002 Minnaar, Robby en Huissen, Pieternella Jacoba Sophia; 22- 06-2002 Brinkman, Bart en Hogesteeger.Victorine Petronella; 27-06-2002 Floch, Mare en van der Est, Miranda; 27-06-2002 Burgs, Pieter Jan Marinus en Salemink, Manuela Désirée. Op zondag 7 juli is er in de Manhuistuin in Goes een concert dat wordt verzorgd door Brassband “Wilhelmina" uit Colijnsplaat. Dit orkest treedt al jaren in de Manhuistuin op en speelt in de tweede afdeling sectie brass band van de K.N.M.F. Het repertoire varieert tussen pop, dans en licht klassieke muziek, waardoor een attractief en voor de luisteraar aange naam programma is verzekerd. Het concert duurt van 12.30 tot 13.30 uur. De toegang is gratis. De ingang van de Manhuistuin bevindt zich bij het poortje rechts van het Oosterschelde College aan de Zusterstraat 11 (voorzijde) of bij het hek in het Schuttershofgebied (achterzijde). Bij minder goed weer wordt uitgeweken naar de R.K. Maria Magdalenakerk. Denkt u voor de vergoeding in aanmerking te komen, dan kunt u aan de balie van de afdeling communicatie een aanvraagformulier en een folder over het declaratiefonds ophalen. Als u een bijstandsuitkering van de afde ling sociale zaken ontvangt, kunt u dit formulier volledig ingevuld inleveren bij de informatiebalie van de afdeling sociale zaken in het stadskantoor, Oostsingel 2. Als u géén bijstandsuitkering voor levensonderhoud ont vangt, kunt u het formulier inleveren bij de informatiebalie in het Land bouwcentrum, Westsingel 58. Dit kan dagelijks van 9.00 tot 12.30 uur en op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur (alléén het stadskantoor).Voor meer informatie kunt u langskomen bij één van de informatiebalies of contact opnemen met de afdeling sociale zaken, tel. 249600. Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen in komen zien op de af deling Bouwen en Wonen, bureau Bouwen. Vrijdag 26 juli: Vanmiddag is er aan de Veste een vis wedstrijd. Deze wedstrijd start om 12.30 uur en duurt tot 15.30 uur. Verzamelen bij de Stenen Brug, je moet zelf een hengel en aas meenemen. Gratis inschrijven vanaf 12.30 aan het wedstrijdwater. Deze middag wordt georganiseerd door “de eerste Goese Hengelsport- vereniging”. In de Openbare Bibliotheek Goes vervalt t/m 2 oktober het wekelijkse voorleesuurtje op woensdagmiddag. Donderdag I 8 juli: Deze middag is er een sportinstuif bij Capital Sports in Goes. Met onder andere recordspelen, aerobics en andere sport en spel. Donderdag 25 juli: Vanmiddag is er op de windhondenrenbaan in Goes een slag- en söftbal- competitie.Verzamelen bij Capital Sports. Lange Kerkstraat 50 het wijzigen van de gevel Oostmolenweg 47A het bouwen van een schuurtje De Spinne 1127 de uitbreiding van de woning Dillenburglaan 65 plaatsen dakkapel aan de voorzijde Velluweweg I het uitbreiden van het woonhuis Strausslaan 4 het uitbreiden van de woonkamer Strausslaan 5 het uitbreiden van de woonkamer Brugstraat 8 het bouwen van een garage Nieuwe Rijksweg 49 uitbreidng van de woning en kantoorruimte Zomerweg 7 het maken van een slaapkamer op de uitbouw van Dusseldorpstraat 78 het uitbreiden van het studiehuis Koningin Julianastraat 7 het bouwen van. een schuur Oostmolenweg 101 het slopen van verschillende delen van het pand Reigerstraat 13 het uitbreiden van de woning Siemenwei 53 het bouwen van een serre Walstraat 23 B het plaatsen van een dakkapel, kozijnen en carport O O su ifaiOr’h: N -! S-HEER HENDRIKSKINDEREN KATTENDIJKE cv t> KgKjto o o -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 21