Provincie Zeeland Natuurgebiedsplan Zeeland 2001 Industrie en milieu in de Kanaalzone AIDS is r killer/ MOS I Industrie en milieu Kanaalzone KILL ««■■■ai Delta InZicht Officiële Mededelingen rGirol 92 L STOP AIDS Nieuwsbrief WCL Informatiecentrum Tijdens een knokpartij- tje op het schoolplein liep Bas een bloedneus op. De juf wist gelukkig wat zij moest doen. VSOB e 3. Verkeer en Vervoer Diversen 4. 8. Milieu 9. 6. Ontheffingen Flora- en faunawet Besluit accepteren melding Hoondert Beheer B.V. Het Oranje Kruis Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland 2003-2007 Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 26/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Eind vorig jaar heeft het College van Gedeputeerde Staten het Natuurgebiedsplan, het Landschapsgebiedsplan en het Beheersgebiedsplan voor de provincie Zeeland vastgesteld. Onder de noemer Natuurgebiedsplan Zeeland 2001 worden de natuurgebieden, beheersgebieden en landschapsgebieden van Zeeland in kaart gebracht. In dit plan wordt ook duidelijk gemaakt voor welke gebieden de voorkeur uitgaat voor agrarisch natuurbeheer of particulier natuurbeheer. DE BEVELANDER 5 Abd Nieuws Bewoners in gesprek met bedrijven en overheid 7. 5. EHBO komt altijd van pas! r Aids Preventieplan Zuidelijk Afrika Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bos sen bedrijfsmatige visserij en wateren is ontheffing verleend voor het doden, verwonden, van gen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van Door Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn in het kader van arti kel 68 van de Flora- en fauna wet de volgende ontheffingen verleend. 1. wilde eend en daarbij gebruik te maken van het geweer aan J.C. Luijk te Kamperland. De ontheffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 15 augus tus 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden in de Anna-Frisopolder, zoals op de bij het besluit behorende kaart is aangegeven, gelegen in de gemeente Noord-Beve- land. 2. kauw en daarbij gebruik te maken van het geweer aan A.E.M.C. van Hootegem te Kruiningen. De ontheffing wordt verleend voor de perio de van datum besluit tot en met 17 juli 2002. De ont heffing heeft betrekking op de gronden zoals op de bij het besluit behorende kaart is Respons Bureau Witteveen Bos uit Deventer heeft de bewoners van het gebied van tevoren een brief gestuurd over het onderzoek. Door middel van een steekproef zijn 1670 mensen die in het gebied wonen, uitgezocht om gebeld te worden. Ruim 900 inwoners van Terneuzen, Hoek, Philippine, Sluiskil, Zandstraat, Sas van Gent en Westdorpe heb ben telefonisch vragen beant woord. delen of ze een juist beeld heeft van de overlast in het gebied. Maatregelen Hebben de bewoners het naar hun zin in de Kanaalzone? Verandert de woonbeleving in de loop van de tijd? En wat zijn die veranderingen dan? Welk milieu aspect springt er het meest uit? De provincie heeft het onderzoek ook laten uitvoeren om er achter te komen wat de burgers het meest bezighoudt. Zijn extra maatregelen nodig? De uitkom sten van het onderzoek spelen een rol bij besluitvorming over milieumaatregelen en de ontwik keling van het industriegebied onder voorbehoud van wijzigin gen, bestaan uit milieugedepu- teerde Poppelaars, wethouder Van der Hooft van Terneuzen en de heer Deurloo, voorzitter van de Kring van Werkgevers in'de Kanaalzone en tevens directeur van Hydro Agri. Gespreksleider is Cees Brinkhuizen van CD-media uit Hilversum. De avond, welke vrij toegankelijk is, begint om 20.00 uur. Tijdens deze avond wordt een informatieblad uitge reikt waar meer gegevens in staan vermeld over het TLO. Publieksavond De resultaten van de enquête worden ook besproken op de publieksavond die op 1 juli in Sluiskil (’t Meulengat) wordt gehouden. De actuele ontwikke lingen met betrekking tot de Koegorspolder komen hier even- de van datum besluit tot en met 17 juli 2002 voor het perceel doperwten en tot en met 15 augustus 2002 voor de percelen suikermais en sperciebonen. De ontheffing heeft betrekking op de gron den zoals op de bij het besluit behorende kaart is aangege ven gelegen in de gemeente Reimerswaal. haas en daarbij gebruik te maken van het geweer aan WBE ‘de Poel-Heinkenszand e.o.' te Baarland. De onthef- ing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 30 juni 2002 en voor de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 maart 2003. De ontheffing heeft betrekking op de gronden gelegen binnen het werkge bied van de WBE, gelegen in de gemeenten Borsele, Goes en Kapelle. verwilderde duif en daarbij gebruik te maken van het geweer aan J.H. Overduin te Breda. De ontheffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 31 december 2002. De onthef fing heeft betrekking op de gronden gelegen aan de St. Martijnweg 10 te Rilland zoals op de bij het besluit behoren de kaart is aangegeven gele gen in de gemeente Reimers waal. verwilderde duif en daarbij gebruik te maken van het geweer aan J.H. Overduin te Breda. De ontheffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 31 december 2002. De ont heffing heeft betrekking op de Wat staat er nu eigenlijk in het huidige Natuurgebiedsplan? In dit plan geven Gedeputeerde Staten precies aan waar natuur en land- schap ontwikkeld en beheerd moeten worden, wat er aan na tuur- en landschapswaarden moet komen, hoe die beheerd moet worden en wie daarbij de beoog de beheerder is. Naast de drie gangbare natuurterrein beheren de organisatie; Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap, is het ook nodig om particulieren, zoals boeren en landgoedeigenaren meer mogelijkheden te bieden om zelf het beheer te voeren. Subsidieregelingen Het Natuurgebiedsplan vormt het toetsingskader voor het toepas sen van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) en de Subsidieregeling Natuurbe heer (SN) aan Natuurmonumen ten, Het Zeeuwse Landschap en particulieren. Voor Staatsbosbe heer geldt dat met name voor nieuwe natuurgebieden. De uit voering van de beide subsidiere gelingen is in handen van de Lan delijke Service Bij Regelingen (LASER) en de Dienst Landelijk Gebied. Doel Zeeland is rijk aan diverse soor ten natuurgebieden, zoals zand gronden, zeekleigebieden, dui nen, zoet- en zoutwatergebieden. gronden gelegen aan de St. Martijnweg 26 te Rilland zoals op de bij het besluit behoren de kaart is aangegeven gele gen in de gemeente Reimerswaal. In het MIZ wordt een overzicht gegeven van de investeringen in infrastructuur door de Provincie Zeeland. Jaarlijks wordt het pro gramma geactualiseerd. Alleen de projecten die het eerstvolgen de jaar in uitvoering zijn of wor den genomen, hebben begro tingstechnische consequenties. De planning van de overige pro jecten in de jaren daarna moet worden gezien als een doorkijk in de investeringsplanning en heeft een indicatief karakter. Het huidige investeringspatroon wordt gedomineerd door enkele relatief grote projecten, zoals de aanleg van de rondweg Koude- kerke (S14/S15) en de recreatie- verdeelweg tussen Haamstede en Renesse. Daarnaast wordt inge zet op het stapsgewijze imple menteren van een duurzaam veili ge weginrichting en het comple teren van de fietsvoorzieningen langs provinciale wegen. Het is vanzelfsprekend dat het provinciale natuurbeleid tot doel heeft de verscheidenheid aan wilde planten en dieren, natuurge bieden en landschappen en al het andere natuurschoon in Zeeland veilig te stellen en te behouden op een zo natuurlijk mogelijke wijze. Met deze doelen in het achterhoofd worden nieuwe na tuurgebieden toegewezen. Momentopname Het Natuurgbiedsplan is een mo mentopname en gebaseerd op de huidige ecologische inzichten en haalbaarheid. Verder is het plan afgestemd met het overige groene beleid van de diverse overheden (provincie, rijk, Euro pa) en met het beleid dat wordt gevoerd op het gebied van wa ter, milieu en ruimtelijke orde ning. Indien er nieuwe kennis opdoet of er vinden bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen plaats op het gebied van Europese regelge ving, zal het Natuurgebiedsplan worden gewijzigd. Met het vast stellen van dit plan wordt invulling gegeven aan het Zeeuwse provin ciale natuurbeleid, zoals dat is vastgelegd in het 10-puntenplan ‘Werk in uitvoering’ van de provin cie. Gedeputeerde Staten van Zee land geven kennis van hun besluit tot het accepteren van de mel ding Wet milieubeheer van Hoondert Beheer B.V. te ‘s-Heerenhoek. De melding heeft betrekking op de tijdelijke opslag van oliën en vetten in de door genoemd bedrijf geëxploiteerde inrichting aan de Spanjeweg 4 (havennummer 8620) te Nieuw- dorp (gem. Borsele). Het besluit en de melding kunnen worden ingezien tot en met 1 augustus 2001 bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10, Hein- kenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17.00- 20.00 uur. In het Deltagebied doen zich ont wikkelingen voor zoals zeespie gelstijging en verhoogde afvoer van water door rivieren. Er moet worden nagedacht over de vraag hoe op deze ontwikkelingen moet worden gereageerd. De bedrei gingen moeten worden omgezet in kansen. Kansen om de ecologi sche schaduwkanten van de Deltawerken op te lossen, kansen Waar mensen werken, ontstaat druk o» het mlieu. Dat geldt ook voor de Kanaalzone Van de daar aanwezige bedrijven en overheden mag vervracht worden dat ze zo goed rnogeSjk voor het milieu zorgen. Zeker nu er de komende jaren grote plannen op stapel staan. voor recreatie, vissérij en scheepvaart zonder dat dit ten koste gaat van andere functies in dit gebied. Hiervoor wordt een project gestart onder de naam: Kansen voor een duurzame Delta. Dit is een gezamenlijk project van de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Meer informatie hierover is te vin den op de speciale website, www.deltainzicht.nl. Uit onderzoek naar de leefsituatie onder inwoners van de Kanaal zone blijkt dat het percentage dat soms of vaak last heeft van stank van industrie behoorlijk is afgeno men (van 47% in 1997 tot 37% in 2002). Het percentage ernstige hinder van stank van industrie is eveneens afgenomen (van 8% in 1997 tot 5% in 2002). De tevredenheid over zowel woonsituatie als woonomgeving in 1997 (91%) en 2002 (93%) verschilt nauwelijks. Gemiddeld in Nederland lag in 1998 de tevre denheid over de woonomgeving op 86%. Er zijn van dat jaar geen gegevens over de woonsituatie. In opdracht van de Provincie Zeeland is in januari 2002 een Telefonisch Leefsituatie Onder zoek (TLO) uitgevoerd in de Kanaalzone in Zeeuwsch-Vlaan- deren. Het onderzoek is een ver volg op vergelijkbare onderzoe ken die in 1989 en in 1997 zijn uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de mate van beleving van de woonomgeving en (milieu)hinder in de Kanaalzone. De uitslag van de enquête biedt de provincie de mogelijkheid om te kunnen beoor- Er is weer een nieuwsbrief WCL, nummer 24, verschenen. De trou we lezers van de nieuwsbrief weten het vast al langer: in ver band met de beëindiging van de provinciale bijdrageregeling WCL zal de nieuwsbrief WCL niet lan ger meer worden verzorgd door de afdeling Voorlichting van de Provincie Zeeland. Er is een nieu we redactie aangesteld, waar door er voor de lezer weinig zal veranderen. In dit nummer onder andere de Zeeuwse Schaapskud de, een interview met Mieke Tinge die IVN-(lnstituut voor Natuur- en Milieueducatie) gids is en een terugblik op de Landelijke Fietsdag van 11 mei j.l. De nieuwsbrief is gratis te verkrij gen via het secretariaat WCL Zak van Zuid-Beveland, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand (bezoek adres) en postbus 1, 4450 AA Heinkenszand, tel. 0113-238383. Het is ook mogelijk een gratis jaarabonnement te aan vragen bij het secretariaat WCL. www.ehbo.nl Tevens bestaat op grond van arti kel 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijk heid om, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een be zwaar een voorlopige voorzie ning te vragen bij de president van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Bezwaar De ontheffingen liggen van 28 juni 2002 tot en met 8 augustus 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantoor uren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage ge legde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer R. Steijn (tel. 0118-631196). Belanghebbenden kunnen tot en met 8 augustus 2002 bezwaar tegen de ontheffingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD te Middelburg. Het MIZ 2003-2007 ligt van don derdag 27 juni t/m woensdag 7 augustus 2002 ter inzage op het bureau voorlichting van de provincie Zeeland, Abdij 9 te Mid delburg, op werkdagen van 09.30-12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer F.H. Schumacher, tel. 0118- 631375. Het correspondentieadres is: Provincie Zeeland, Directie Infrastructuur en Vervoer, Postbus 524, 4330 AM MIDDEL BURG. Belanghebbenden kunnen in de zelfde periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gede puteerde Staten van Zeeland, postbus 6001, 4330 LA MID DELBURG. In het bezwaarschrift neemt u ten minste op: - uw naam; -•uw adres; - de datum; - tegen welke beslissing u bezwa ren maakt en waarom; - uw handtekening. Informatie Het Natuurgebiedsplan 2001 is te verkrijgen bij het informatie centrum provincie Zeeland, Abdij 9, Middelburg, tel 0118-631400. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geo pend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. E-mail: infocentrum@zeeland.nl Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. J. Provoost (tel. 0118-631769). Belanghebbenden kunnen tot en met 1 augustus 2002 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de Voor zitter van de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben in hun vergadering op 18 juni 2002 het Meerjaren programma Infrastructuur Zeeland (MIZ) 2003-2007 voorlopig vastgesteld ten be hoeve van inspraak en overleg. Het informatiecentrum van de provincie heeft een nieuwe folder uitge bracht, waarin de lezer duidelijk kan zien voor welke vragen en dien sten bij het informatiecentrum kan worden aangeklopt. In het informa tiecentrum liggen folders, brochures, plannen en nota’s voor u klaar met het antwoord op vragen als: hoeveel inwoners telt Zeeland? Hoe wordt de provincie bestuurd en wat doet Zeeland voor de verbetering van het milieu? De nieuwe folder van het informatiecentrum is vanzelfsprekend te ver krijgen bij het informatiecentrum provincie Zeeland, Abdij 9, Middel burg, tel. 0118-631400. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Maandag 1 juli 2002, 20.00 uur, ‘t Meulengat, Sluiskil eens aan de orde. Het forum zal, Volg zelf een EHBO-cursus...bel 070 338 32 32 Bedrijven, gemeenten en provincie willen met de bewoners van de Kanaalzone in gesprek, want een goed woon- en werkklimaat gaat iedereen aan. Een Afrikaanse vrouw hoort dat ze Aids heeft. Voorlichting kwam te laat, wat rest is troost. Sexueel overdraagbare aandoeningen zijn overal verkrijgbaar, condooms en voorlichting trouwens NIET VSO start daarom een omvangrijk voorlichtingspro gramma in Zuidelijk Afrika. Wat niet te genezen is, moeten we voorkomen. VSO Nederland, Hooghiemstraplein 142, 3514 AZ UTRECHT Telefoon 030 - 276 92 37, E-mail: info@vso.nl of bezoek onze homepage www.vso.nl Woensdag 26 juni 2002 S- aangegeven gelegen in de gemeente Reimerswaal. zwarte kraai en daarbij gebruik te maken van het ge weer aan A.E.M.C. van Hoote gem te Kruiningen. De ont heffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 17 juli 2002 voor het perceel doperwten en tot en met 30 september 2002 voor de percelen suikermais en sperciebonen. De onthef fing heeft betrekking op de gronden zoals op de bij het besluit behorende kaart is aangegeven gelegen in de gemeente Reimerswaal. kauw, zwarte kraai en spreeuw en daarbij gebruik te maken van het geweer aan G.S.J. van Oorschot te Ril land. De ontheffing wordt ver leend voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden aan de Hoofdweg-Kapucijnenweg te Rilland, gelegen in de ge meente Reimerswaal. twee knobbelzwanen te van gen met andere middelen dan volgens die welke volgens de wet zijn toegestaan aan F. van der Vegte (Waterpolitie) te Hansweert. De ontheffing wordt verleend voor de perio de van 13 juni tot en met 14 juni 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden van Jachthaven Wolphaartsdijk, gelegen in de gemeente Goes. wilde eend en daarbij gebruik te maken van het geweer aan A.E.M.C. van Hootegem te Kruiningen. De ontheffing wordt verleend voor de perio- Vijftig professionele VSO-aids-voorlichters gaan lokale voorlichters opleiden in Namibië, Z.Afrika, Mozambique, Zambia. Help VSO de killer van de jaren negentig een halt toe roepen. Stort uw steun op Giro 92. 9 L.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5