EVENEMENTEN I Delegatie uit Panevezys bezoekt Goes OPENBARE KENNISGEVINGEN Beëdiging Natres-militairen Invoering 30-kilometer zones Woonwensenonderzoek gemeente Goes Praatavond Kloetinge Gemeentelijke diensten gesloten Bijeenkomst nieuwbouw plannen Goes-Zuid Uit de gemeenteraad van juni Manhuistuinconcert door muziekvereniging ”De Echo 25 DE BEVELANDER Woensdag 26 juni 2002 i I Periode 27 juni t/m 3 juli 2002 REGIONALE WONINGBOUWVERENIGING SAMENWERKING GEMEENTE GOES ft ftft De vergunningen hoeven naar ons oordeel dan ook niet te worden gewijzigd. KAPPEN BOMEN INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPAANVRAGEN b V Overzicht Burgerlijke Stand van 04-06 t/m 20-06-2002 Geboren: Ter inzage Huwelijken: Bom, Jacoba Overleden: Burgemeester en wethouders van Goes 99 ruis L l Zomerkoopjesmarkt: 27 juni AV’56 Sportpunt Zeelandloop 28 juni 28 en 29 juni Tropicana Sunshine-tour 29 juni 29 juni Grote Markt 29 juni 30 juni 2 juli 3 juli 3 juli 3 juli Evenementen in Goes ook op internet: www.goespromotie.nl. RWS - Stationspark 30 - 4462 DZ GOES - Telefoon: 0113 - 231674 Het kantoor van onze vereniging is op donderdag 27 juni 2002 vanaf 15.30 uur gesloten Namens het college antwoordde wethouder ‘t Hart dat de huidige situatie een positief effect heeft op het gebied. Hij is bereid om te be zien of de huidige situatie kan wor den voortgezet en hij wil onder zoeken of het mogelijk is om in de In overeenstemming met het lan delijk beleid worden de komende periode verschillende Goese wij ken en dorpen omgevormd tot 30- kilometer zones. Binnenkort is ook uw wijk of dorp aan de beurt. Uitvoering werkzaamheden In de eerste fase pakken we de wij- ken/kernen Goes-Oost, Kloetinge, Goes-West, Binnenstad en Goese Polder aan. De andere wijken/dor- pen volgen direct daarna. Op maandag I juli 2002 beginnen we met de eerste fase in de Binnen stad, Goese Polder en Goes-West. Er wordt begonnen met de aanleg van inritconstructies bij de Oude Singel/Oostsingel en het parkeer terrein Oostwal. Na de bouwvak- vakantie, op maandag 12 augustus 2002, starten we met de uitvoering in Goes-Oost en Kloetinge. Voor de aanvang van de activiteiten wor den de omwonenden tijdig inge licht. Wellicht zullen de werkzaam heden enige overlast veroorzaken. We proberen deze zoveel mogelijk te beperken. winkelend publiek zichtbaar genoot. De Koninklijke Landmacht wilde op deze manier een wat breder publiek bereiken en het werk van de Natres onder de aandacht brengen. volkomen anoniem. Degenen die een brief met enquête ontvangen, zijn per toeval uit de Gemeentelij ke Bevolking Administratie getrok ken. Hun gegevens worden dan ook niet bewaard. Als u nog vragen heeft over het woonwensenonderzoek, kunt u tij dens kantooruren bellen met me vrouw van Hemert van de afdeling bouwen en wonen, tel. 249703. Bij haar afwezigheid kunt u terecht bij mevrouw van Belzen, beleidsmede werker wonen, tel. 249697. Beukenstraat 54 (hoek Wilgenstraat) Het plan van de Walcherse Bouw Unie bestaat (vooralsnog) uit 33 woningen (29 appartementen en 4 woningen) verdeeld over 3 a 4 bouwlagen. Het plan wordt boven dien voorzien van een parkeerkel der. In overleg met de dorpsvereniging heeft de gemeente de volgende on derwerpen op de agenda gezet: I .Wesseloopark 2. Wijkbudget 2002 3. Hooge Pad 4. Gebied rondom Vogelzangspad 5. Verkeersplan Kloetinge 12- 06-2002 Fluijtjozina Elisabeth; 13- 06-2002 Bilius, Perry Cornelis Jean; 15- 06-2002 Stam, Laura Martine; 16- 06-2002 Rensen, Alexander Hendrik Anton; 17- 06-2002 Liguori,Julia Louise; 17- 06-2002 Lemmers, Roan; 18- 06-2002 Potros, Rita; 18- 06-2002 Cavus, Dilara; 19- 06-2002 Bholasing, Amrish Anand. Grote Markt 8.00-16.00 uur Diverse locaties Walcheren 10.00-17.00 uur Oostwal Binnenstad 10.00-18.00 uur Grote Kerk 20.00 uur Manhuistuin, Zusterstraat 12.30-13.30 uur Grote Kerk 13.30-14.30 uur Goese Kaden 20.00-22.30 uur Emergis Oostmolenpark 19.30 uur Ambachtscentrum Hollandsche Hoeve 15.00 uur Wij hopen dat de belangstelling voor de praatavond groot zal zijn en zien u graag op 26 juni a.s. Walcherse Tuindagen. Informatie: www.opentuindagen.nl Orgelconcert door Ab Weegenaar Rommelmarkt door showkorps Excelsior Concert door: Muziekvereniging Echo uit Wilhelminadorp Carillonbespeling door stadsbeiaardier Sjoerd Tam minga Muziek op het water: concert door Zeeuws Orkest MELDING VERANDERING INRICHTING (ART. 8.19 WET MILIEUBEHEER). Deze veranderingen leiden niet tot een andere inrichting of tot andere of gro tere nadelige gevolgen voor het milieu. De veranderingen voldoen aan de ver leende milieuvergunning d.d. 15-08-1997. Deze veranderingen leiden niet tot een andere inrichting of tot andere of gro tere nadelige gevolgen voor het milieu. De veranderingen voldoen aan de ver leende milieuvergunning d.d. 14-09-2000. Bezwaar/beroep Belanghebbenden kunnen bezwaar en beroep instellen tot zes weken na de datum van publicatie. Gemotiveerd bezwaar moet worden gericht aan burge meester en wethouders van Goes, postbus 2118,4460 MC Goes onder vermel ding van “bezwaarschrift”. Schorsing en/of voorlopige voorziening kan tegelijker tijd worden aangevraagd bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, postbus 20019,2500 EA‘s-Gravenhage. Het college van burgemeester en wethouders van Goes maakt bekend dat zij kapvergunning(en) heeft verleend voor de volgende bomen: - Burg.Van Oeverenstraat 9 teWolphaartsdijk: I Eiken I Den - Villa Novastraat 24 te Wolphaartsdijk: I Conifeer - Inlaag 25 te Wolphaartsdijk: I Populier Binnen zes weken na de dag van verzending van de kapvergunning(en) op 25 juni kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2118.4460 MC Goes. De werking van de kapvergunning wordt opgeschort totdat de bezwarentermijn is verstreken of als er bezwaar is ingesteld op het bezwaar is beslist. Alle stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij de afdeling communicatie, tenzij het anders is aange geven in de bekendmaking. De stukken die te maken hebben met milieu liggen op de afdeling milieu, Westsingel 58, Goes ter inzage tot het einde van de beroepstermijn. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 tot 20.00 ter inzage gelegd op de afdeling communicatie. Referendum Degenen die een verzoek willen indienen voor een referendum over een raadsbesluit hebben hiervoor - na de bekendmaking dat een refe rendum mogelijk is - drie weken de tijd. Nadere informatie over een referendum krijgt u bij de afdeling communicatie in het stads kantoor. AV’56 Emergisloop 15 km Poppentheater Sim Bolus speelt de voorstelling Opa's Geheim. Voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar. Reserveren: 212031 3* SJ> Afdeling Communicatie Tel.: (0113) 249870 E-mail: communicatie@goes.nl Stadskantoor, Oostsingel 2, Postbus 2118,4460 MC Goes Tel: (0113) 249600 Calamiteitentelefoon: (0113) 249770 In noodgevallen buiten kantooruren: 06 53298141 Internet: www.goes.nl E-mail: stadskantoor@goes.nl. Bereikbaar met buslijn 24 Sportpunt Zeeland 19.30-20.30 uur Binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemees ter en wethouders. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling bouwen en wonen, bureau bouwen, tel. 249709. 4 T. V' VERGUNNING DRANK- EN HORECAWET ■1 3 T 3 Indien u vragen heeft of nadere informatie wilt over de kapvergunningen, kunt u contact opnemen met de heerT. Kapoen of de heer G. Goedegebuure, telefoon 249770. Om een zo nauwkeurig beeld te krijgen over de huidige woonsitu atie en de eventuele woonwensen is het van groot belang dat zoveel mogelijk enquêtes worden ingevuld en terug gestuurd. Wij hopen daar om dat, als u in de steekproef valt en de woonwensenenquête ont vangt, u uw medewerking wilt ver lenen aan dit onderzoek. Uw bij drage is immers onmisbaar om er voor te zorgen dat het voor ieder een goed wonen is in Goes. In de wijken Binnenstad, Goes-Oost en Goese Polder liggen de maatre gelen veelal in het verlengde van hetgeen in een eerder stadium is af gesproken en/of is vastgelegd in het beleid. Vanaf 1993 wordt al gewerkt aan verkeersmaatregelen die passen in die visie.Vaak zijn al snelheidsrem mers in een woongebied verschenen bij herbestratingen of rioolwerk. Ook zijn veel verkeerssituaties vooruitlopend op deze totaalvisie de afgelopen jaren al aangepast. Beukenstraat 64-82 Dit plan betreft het bouwplan van de RWS. In samenwerking met het zorgcentrum Ter Weel wordt ter plaatse van de bejaardenwoningen op het perceel Beukenstraat 64-82 (ten westen van De Schans) een appartementengebouw voorgesteld in 3 a 4 bouwlagen. Het plan richt zich met name op de doelgroep se nioren die vooralsnog zelfstandig kunnen wonen, maar wanneer “zorg” noodzakelijk is, ze dit kun nen inhuren bij zorgcentrum Ter Weel. Beschikbaarstelling krediet voor nieuwbouw Stadskantoor De raad heeft in meerderheid inge stemd met de beschikbaarstelling van een krediet voor de bouw van het nieuwe stadskantoor met een vijfde etage. Dat deden de partijen vooral op basis van de schriftelijke toezegging van het Centrum voor Werk en Inkomen dat het ook zijn intrek zal nemen in het nieuwe ge bouw. D66 en GroenLinks stemden tegen. De extra etage is in beeld gekomen doordat het ambtenaren bestand harder groeit dan was ver wacht. De vijfde verdieping bete kent een extra uitgave van 3,5 mil joen euro. De gemeenteraad stelde donderdag het totale budget voor de nieuwbouw beschikbaar. Het gaat om een bedrag van iets meer dan 25 miljoen euro. Vanaf 25 juni aanstaande liggen te keningen en andere informatie over de nieuwbouwplannen voor u ter inzage in wijkcentrum ‘De Pit’ en bij de afdeling communicatie van de gemeente Goes. Deze bijeen komst is onderdeel van een infor meel traject, dat voorafgaat aan het formele traject waarin een defini tief besluit wordt genomen en u eventueel bezwaar kunt aanteke nen. uur. De toegang is gratis. De ingang van de Manhuistuin bevindt zich bij het poortje rechts van het Ooster- schelde College aan de Zuster straat I I (voorzijde) of bij het hek in het Schuttershofgebied (achter zijde). Bij minder goed weer wordt uitgeweken naar de R.K. Maria Magdalenakerk. Op 18 juni 2002 ontvingen wij van: Verstraeten Verbrugge Recycling B.V., Houtkade 34 te Goes een melding voor het veranderen van hun inrichting (Op- en overslag, recycling, be- en verwer king van en handel in recyclebare afvalstoffen). OPENINGSTIJDEN GEMEENTE De kantoren zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur en dinsdag van 13.30 - 16.00 uur. De afde ling Burgerzaken is geopend van maan dag t/m vrijdag van 09.00 - 12.30 uur. dinsdag en woensdag van 13.30 - 16.00 uur en donderdag van 17.00 - 20.00 uur. Bureau Voorlichting is geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.00 uur. Op vrijdagmiddag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Burgemeester en wethouders van Goes zijn voornemens aan Voetbalvereniging SSV ‘65 in Goes een vergunning te verlenen ingevolge de Drank- en Horecawet voor de uitoefening van het horecabedrijf in het pand aan het Geldeloozepad I in Goes. Aan de vergunning zal het voorschrift worden verbonden, dat in de inrichting geen alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse verstrekt mag worden tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partij en. De op de aanvraag betrekking hebbende stukken liggen gedurende vier weken na de datum van deze publicatie ter inzage op de afdeling bestuurszaken aan de Westsingel 58 in Goes. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze binnen deze vier weken nar voren te brengen. Reacties kunnen worden ingediend bij de gemeente Goes, afdeling bestuurszaken, post bus 2118,4460 MC Goes of telefonisch op nummer 249612. Elke maand vindt u op deze pagina een toelichting op de besluitvor ming in de gemeenteraad die door gaans plaatsvindt op de derde don derdag van de maand. Donderdag 20 juni besloot de raad onder meer het volgende: Van donderdag 20 juni tot dinsdag 25 juni heeft een delegatie uit de Goese zusterstad Panevezys in Li touwen een bezoek aan Goes ge bracht. De delegatie -burgemeester Valdemaras Jakstas, zijn echtgenote, twee raadsleden en een Engelstali ge tolk- hebben kennisgemaakt met het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van de Stedeband Goes-Panevezys. Verder Zaterdag zijn op de Grote Markt in Goes dertien reserve officieren van de Nationale Reserve beëindigd. Deze bijeenkomst gebeurde met veel militair vertoon waarvan het Het wekelijkse voorleesuurtje van de Openbare Bibliotheek Goes op woensdagmiddag vervalt t/m 2 oktober. 12-06-2002 Koster, Adriana Susanna; 12- 06-2002 Kropman, Marie Theodora; 13- 06-2002 van der Veer, Huber- tus Johannes; 14- 06-2002 Tramper, Elizabeth; 16- 06-2002 Breen, Cornelis; 17- 06-2002 Hermans, Petrus Maria; 18- 06-2002 Remijnse, Jannetje Sara; 18-06-2002 Deurwaarder, Jacob Gerrit. ‘meeliften’. De wijken/dorpen Goe se Meer,‘s-Heer Hendrikskinderen, Overzuid en Oostmolenpark bezit ten al de 30-km status. Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgeven positieve reacties tot bouwvoornemen in de periode van 17-06 t/m 21 - 06-2002 Spreekuur voor burgers Vijf inwoners van Goes maakten gebruik van het spreekrecht voor burgers. De eerste vier insprekers vroegen aandacht voor de perike len rondom het voormalig AKF- terrein. De barakken achter de hal worden al geruime tijd bewoond en ook een kunstenaar heeft zich er gevestigd. Een buurtbewoonster heeft geklaagd over deze situatie omdat er onrechtmatig gebruik van het gebied wordt gemaakt. De insprekers vestigden er de aan dacht op dat er nu toezicht in het gebied is en dat de rommel is op geruimd. De insprekers pleitten er voor om de huidige bewoners/ge- bruikers van het gebied daar te la ten zitten, omdat er nu ook sociale controle is. 14-06-2002 van Leeuwen, Gerardus Arie Cornelis en Damen, Esther; 14-06-2002 de Jager, Ronny Willem en Duvekot, Silvia Antonia Henriette; 14-06-2002 Sulsters, Edwin en Koster, Nathalie; 20-06-2002 Hammer, Huibertus Jacobus Pieter en Schuit, Louise Wem- mara; 20-06-2002 van den Boomgaard, Jan Albartus Marinus en Esmeralda. In de gemeente Goes vindt de ko mende weken een woonwensen onderzoek plaats. Inzicht in de woonwensen van de Goese bevol king is nodig, omdat de gemeente Goes een woningbouwprogramma voor de komende tien jaar moet gaan formuleren. Het is daarom van belang dat de inwoners van de gemeente Goes hun mening geven over hun woning en woonomge ving en hun eventuele woonwen sen. Alleen op die manier kan de huidige kwaliteit van de Goese wo ningen en woonomgevingen wor den gemeten en, indien nodig, wor den verbeterd. Op woensdag 26 juni 2002 om 20.00 uur is er een gemeentelijke praatavond voor de inwoners van Kloetinge. De praatavond wordt gehouden in dorpshuis ‘Amicitia’, Schimmelpenninckstraat 14 te Kloetinge. Tijdens deze avond wil de Vereniging Dorpsbelangen Kloe tinge en de gemeente met de in woners praten over actuele zaken die er spelen in het dorp. Verschillende fases In de zogenaamde ‘Ie fase Duur zaam Veilig’ schenken we aandacht aan de herkenbaarheid van de ver- keers- en de verblijfsgebieden en verbeteren we de belangrijkste knelpunten binnen de verblijfsge bieden. Dat gebeurt op een sobe re, maar effectieve wijze. De her kenbaarheid wordt vormgegeven op de grenzen tussen verkeersge bieden en verblijfgebieden met zo genoemde ‘poortconstructies’. Zo’n poortconstructie geeft de weggebruiker aan dat hij/zij een ge bied binnenrijdt waar een ander verkeersgedrag is gewenst. In Goes passen we -naar gelang de situatie- verschillende soorten poortcon structies toe. In de ‘2e fase Duur zaam Veilig’ die vanaf 2004 gestalte moet gaan krijgen worden eventu eel verdere maatregelen genomen om de verkeersveiligheid/leefbaar- heid verder dan deze sobere aan pak te verbeteren. Met eventuele vragen kunt u te recht bij de projectleider van de gemeente, mevrouw S.A.C. van Opdurp, tel. 249861, e-mail: s.van.opdurp@goes.nl Tweede fase 30-km plannen ter inzage De plannen voor de tweede fase van de invoering van de 30-km zo nes liggen vanaf heden ter inzage. Het gaat om de plannen voor Noordhoek, Goes-Zuid, Kattendij- ke, ‘s-Heer Arendskerke en Wilhel minadorp. De voorstellen zijn on langs gepresenteerd aan vertegen woordigers van de wijken en dor pen en liggen twee weken ter inza ge. Voor vragen, opmerkingen of suggesties over de plannen kunt u terecht bij dhr. H. Feij van de afde ling stadsontwikkeling, tel. 249675, e-mail: h.feij@goes.nl. Op woensdag 3 juli zijn in verband met een personeelsbijeenkomst alle gemeentelijke diensten vanaf 12.30 uur gesloten. Ook de afdeling Bur gerzaken is dan gesloten. Het huisvuil wordt normaal opgehaald. Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.Tijdens de openingstij den kunt u de aanvragen in komen zien op de afdeling bouwen en wo nen, bureau bouwen. Vragenuur voor leden gemeenteraad Van het vragenuur voor de ge meenteraad maakten de raadsle den Hoogerland (PvdA), De Kok (CDA) en Van der Reest (SGP/ChristenUnie) gebruik. De heer Hoogerland heeft waardering voor de opstelling van het college met betrekking tot de Wester- schelde Container terminal (WCT). Hij vroeg het college om diverse redenen provinciale staten te vragen om de voorbereiding op te schorten. Na enige discussie zei waarnemend raadsvoorzitter Van Oosten om het onderwerp WCT te bespreken in het presidium. Verder vroeg de heer Hoogerland aandacht voor de kavel Pik in de Piet Heinstraat. Hij vroeg om een fatsoenlijke tijdelijke invulling van de kavel. Dit gebied zou ingericht kunnen worden als plantsoen of parkeerterrein. Voor het voormali ge gebouw van Delta Nuts aan de Èvertsenstraat vroeg hij eveneens aandacht. Hij wil het gebouw zo spoedig mogelijk afbreken en vraagt het college met een oplos sing te komen. Wethouder ‘t Hart zegde toe om in beide gevallen met de eigenaren te overleggen. Via de commissie Grondgebied krijgt de raad de nodige informatie. De heer De Kok vroeg het college om per 1-1-2003 een seniorenraad op te richten in Goes. Namens het college antwoordde de wethouder Van Ewijk dat er hard aan gewerkt wordt om in 2003 een senioren raad in te stellen. De heer Van der Reest wilde een toezegging van het college dat ge praat gaat worden met de bewo ners van de Oostsingel over de ka vel De Groene. Wethouder‘t Hart wil wel met de bewoners gaan pra ten om misverstanden weg te ne men, maar niet over de procedure. In overleg Voor sommige wijken en dorpen is gekozen voor een aanpak waarbij in nauw overleg met de bewoners plannen reeds zijn uitgewerkt (in Goes-Oost, Goes-West, Kloetinge, ‘s-Heer Arendskerke en binnenkort Wolphaartsdijk). In andere gevallen willen we een aanpak opstellen in direct overleg met een dorps/wijk- vertegenwoordiging. Dit gebeurt in Goes-Zuid, Noordhoek, Kattendij- ke en Wilhelminadorp. De wijze van overleg heeft te maken met de relatie tussen omvang van de pro blematiek en de werkzaamheden die al zijn uitgevoerd als gevolg van Op 4 juli aanstaande om 19.30 uur organiseert de gemeente Goes - in samenwerking met de betreffende projectontwikkelaars - een bijeen komst waarin een presentatie wordt gegeven over de nieuw bouwplannen op de locaties Beu kenstraat 54 en Beukenstraat 64- 82. De bijeenkomst vindt plaats in de grote zaal in buurtcentrum ‘De Pit’,Appelstraat 2 te Goes. Jaarrekening 2001 en voorjaarsnota 2002 De gemeente investeert een half miljoen euro extra in het verbete ren van fietsverbindingen. Waar het geld voor wordt gebruikt, is nog niet bekend. Het eenmalige bedrag komt bovenop de extra investerin gen die burgemeester en wethou ders al wilden doen ten gunste van de fietsers. Afgezien van het half miljoen voor fietsbeleid houdt het gemeentebestuur het overschot over 2001 voorlopig achter de hand. Op termijn kan de burger er mogelijk deels toch van profiteren. Namens het college zei wethouder van ‘t Westeinde dat het de bedoe ling is om het extra geld dat de on roerend zaakbelasting heeft opge leverd, te verwerken in de tarieven voor volgend jaar. Meevallers op het gebied van de afvalverwerking worden opzij gezet om de hoogte van de afvalstoffenheffing te kun nen beperken. De belastingtarieven voor volgend jaar worden pas in het najaar, bij de behandeling van de begroting 2003, bepaald. Meer informatie over de jaarrekening 2001 en de voorjaarsnota 2002 is binnenkort te lezen in het voor- jaarsnummer van Samenspel. Het onderzoek, dat wordt ge coördineerd door de gemeente Goes, wordt uitgevoerd door een studente van de opleiding Stadsge- ografie van de Universiteit van Utrecht. In totaal ontvangen ruim 3.000 inwoners, verspreid over de gemeente, een vragenlijst met vra gen over hun huidige woning, woonomgeving en eventuele woonwensen. Het onderzoek is Op 28 mei 2002 ontvingen wij van: Koninklijke Maatschap "De Wilhelminapolder", Meestoofweg 6 te Goes een melding voor het veranderen van hun inrichting (landbouwbedrijf). De verandering houdt het volgende in: het bestaande aardappelkoelhuis aan de Meestoofweg 6 omvat een aantal mechanisch gekoelde cellen en een -uit twee delen opgesplitst- op de buitenlucht gekoelde cel. De buitenlucht gekoelde cel wordt omgebouwd naar een mechanisch gekoelde cel. Ontwikkelingsperspectief voor één de Bevelanden Aan het einde van de vergadering werd er uitvoerig gediscussieerd over het ontwikkelingsperspectief voor één de Bevelanden. De raad heeft besloten om op een nader tijdstip hierop terug te komen. geest van het bestemmingsplan een tijdelijke situatie te creëren. Namens de bewoners van de Vlas- markt werd aandacht gevraagd voor dit deel van de stad. Zij zijn van me ning dat de herinrichting van de Vlasmarkt niet zoals in de voor jaarsnota staat kan wachten tot 2006. Zij deden dan ook een drin gend beroep op het gemeentebe stuur om het oudste marktplein van Goes niet te laten verpauperen. Na mens het college zei wethouder Linssen dat hij de noodkreet van de bewoners logisch en begrijpelijk vond. Hij kon op dat moment ech ter geen verwachtingen wekken. De komende maanden vinden er nog diverse discussies plaats over het Masterplan Binnenstad en dan wor den ook de belangen voor de Vlas markt afgewogen. Bovenstaande agenda is nog een voorlopige agenda. Aansluitend krijgt u de gelegenheid algemene vragen te stellen aan de aanwezige vertegenwoordigers van de ge meente. Met algemene vragen be doelen we vragen die voor meer dere personen van belang zijn. Met persoonlijke vragen kunt u het hele jaar terecht op het stadskantoor, tel. 249600 of bij uw communica tiemedewerker, tel. 249871Een an dere mogelijkheid is dat u op de avond zelf uw vraag invult op een formulier. Hierop kunt u op korte termijn een reactie ontvangen. Nadere informatie Voor nadere inlichtingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met mevrouw N. Ram- bat, tel. 246017, toezichthouder namens het ingenieursbureau Royal Hastening of de heer N.L. Moer man, tel. 249833, opzichter onder houd wegen, afdeling stadsbeheer gemeente Goes. 17-06 Inlaag 60 het bouwen van een erker 17-06 Lange Vorststraat 59 interne verbouwing 17- 06 Noordoordplaat 47 het bouwen van een aanlegsteiger 18- 06 Slotstraat 24 het bouwen van een blokhut 19- 06 Adenauerstede 4320 het bouwen van een schuurtje 19-06 Godfried Bomanslaan I het plaatsen van een tuinhuisje 19-06 Indira Gandhilaan 95 het uitbreiden van de badkamer 19-06 Langemeet I 13 het uitbreiden van de woonkamer 19-06 Roodewijk 20 het uitbreiden van de bijkeuken 19-06 Scottweg 39 het bouwen van bedrijfsruimte 19- 06 Bachlaan 46 het uitbreiden van de woning 20- 06 Buys Ballotstraat 4 het bouwen van een garage 20-06 ‘s-Gravenpolderseweg 114 het plaatsen van zonnepanelen 20-06 's-Gravenpolderseweg 114A het plaatsen van zonnepanelen 20- 06 Annie M.G. Schmidtlaan 10 het bouwen van een tuinhuisje 21- 06 Geertesplein 23 het gedeeltelijk vernieuwen van de kerktoren 21 -06 Zuidweg 8 het uitbreiden van de opslagruimte 21-06 Glenn Millerlaan 35 het bouwen van een woning hebben ze een rondleiding gemaakt door de binnenstad, bedrijfsbezoe ken afgelegd, de manifestatie van de Natres (Nationale Reserve) bijge woond en een rondvlucht boven Goes en omgeving en een vaar tocht over het Veerse Meer ge maakt. Ook werd er een bezoek gebracht aan Amsterdam, Middel burg en Antwerpen waar rondlei dingen op het programma stonden. 28- 05 s-Hr Hendrikskinderendijk 103 het plaatsen van airco-ombouw 29- 05 Plein IA het uitbreiden van de woning 29- 05 Van Hogendorplaan 0 het plaatsen van een kunstwerk 30- 05 Sluis De Piet 9 het uitbreiden van de woning 17-06 Lange Vorststraat 50 het wijzigen van de gevel 17- 06 Langeweg 8 het uitbreiden van de woning 18- 06 Dorpsstraat 2 het vernieuwen van dak en het bouwen van een carport 18- 06 Langeweg 7 het uitbreiden van de woning 19- 06 Brugstraat 14 het uitbreiden van de woning 19-06 Frambozestraat 30 het plaatsen van een dakkapel 19-06 Noordhoeklaan 58 het bouwen van een blokhut 19-06 Sportweg 7 het bouwen van een woning 19- 06 Fluitekruidstraat 102 het bouwen van een woning en garage 20- 06 Oostmolenweg 2 het plaatsen van een zwembad 20- 06 Duke Ellingtonlaan I het bouwen van een woning 21- 06 Bredeweg 14 het bouwen van bedrijfsruimte 21 -06 Breitnerstraat I t/m 23 het verwijderen van een asbestbocht 21-06 Jozef Israelsstraat I t/m 35 het verwijderen van een asbestbocht 21 -06 Vogelzangsweg 44 het vergroten van de berging/bouwen van een hobbyruimte 21 -06 Vogelzangsweg 46 het vergroten van de berging/bouwen van een hobbyruimte Op zondag 30 juni is er in de Man huistuin in Goes een concert dat wordt verzorgd door muziekver eniging “De Echo” uit Wilhelmina dorp. Dit orkest treedt al jaren in de Manhuistuin op en weet de be zoekers altijd weer te boeien met een afwisselend programma. Het concert duurt van 12.30 tot 13.30 y

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 25