Provincie Zeeland Nieuw verschenen Statenvergadering I a. r i s ■■■■Officiële Mededelingeu van 15 juli t/m 31 juli kwartetjes Commissies In beroep Plattelands toerisme Donderdag vrijdag 2 gegrilde kippen voor €4,54 Wij zijn met VAKANTIE w 4. Diversen 1. 503® 8. O «T Ontheffingen Flora- en faunawet 28 juni houden provinciale staten hun tweede vergadering deze maand. Afgelopen vrijdag bespraken zij de provinciale financiën; in de komende vergadering is er veelheid aan onderwerpen. De statenvergadering is openbaar en wordt gehouden in de Statenzaal, Abdij 11, Middelburg. Hammousse van boerenham 250 gram 1,50 actie - actie - actie 5 voor €5,00 actie - actie - actie Mooie ribkarbonade 100 gram 0,90 Milieu Ontwerp-vergunningen Waterschap Zeeuwse Eilanden Grillmetworst met kaasblokjes of naturel 100 gram 0,95 Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 25/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl SmoTowi a Woensdag 19 juni 2002 DE BEVELANDER 5 Abdij Nieuws 5. 6. 2. 7. 3. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn in het kader van arti kel 68 van de Flora- en fauna wet de volgende ontheffingen verleend. In Wegwijzer staat vermeld dat de provincie ruim 500 kilometer weg en ruim 350 kilometer fietspad te onderhouden heeft. Het rijk, de waterschappen en de gemeenten zijn de andere wegbe- heerders in Zeeland. Elke wegbeheerder heeft de zorg voor zijn eigen duurzaam veilige wegen en fietspaden. In de wegwijzer is het totale wegennet van Zeeland weergegeven. De brochures zijn te verkrijgen bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9, Middelburg, tele foon 0118-631400 of e-mail infocentrum@zeeland.nl. Edelchemie eco-Option Panheel bv in Heel is het niet eens met de beslissing van GS over de afvoer De heer en mevrouw J.M. de Jager in Lewedorp en de heren W.G. Heijboer in 's-Gravenpolder en J.M. Nieuwenhuize in Lewe dorp maken bezwaar tegen de ontheffing van de gemeente Borsele voor aansluiting op de riolering in het buitengebied. De zitting, waarin ook de ge meente wordt gehoord, begint om 15.00 uur. De hoorcommissie bestemmings plannen hoort woensdag 26 juni, van restafaval naar Afvalverwer king Rijnmond. De zitting over het bezwaar begint om 14.30 uur. ontheffing heeft betrekking op de gronden gelegen bin nen het werkgebied van de WBE, gelegen in de ge meenten Kapelle en Goes, wilde eend en daarbij ge bruik te maken van het geweer aan M.N. Vermue te Lewedorp. De ontheffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 15 augustus 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden aan de Meerkoetweg tegen de Westerschenge, gelegen in de gemeente Goes, kauw en zwarte kraai en daarbij gebruik te maken van het geweer aan Kwe kerij ‘Westhof’ te 's Heer Abtskerke. De ontheffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 30 juni 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden zoals op de bij het besluit behorende kaart is aangegeven, gele gen in de gemeente Borsele. ekster, kauw en zwarte kraai en daarbij gebruik te maken van het geweer aan WBE ‘De Poel-Heinkenszand e.o. te Baarland. De ont heffing wordt verleend voor de periode van datum be sluit tot en met 15 novem ber 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gron den gelegen binnen het werkgebied van de WBE, gelegen in de gemeenten Borsele, Kapelle en Goes, spreeuw en daarbij gebruik te maken van het geweer aan C.J. Davidse te Colijns- plaat. De ontheffing wordt verleend voor de periode van 1 juli tot en met 31 oktober 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gron den aan de Klaverweg te Colijnsplaat, gelegen in de gemeente Noord-Beveland. wilde eend en daarbij ge bruik te maken van het geweer aan J.L. van Gorsel te Oud Vossemeer. De ont heffing wordt verleend voor de periode van datum be sluit tot en met 15 augustus 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden aan de Boshoeveweg rich ting Molendijk, gelegen in de gemeente Tholen. 9. wilde eend en daarbij ge bruik te maken van het geweer aan J.J. Pot te St. Maartensdijk. De ontheffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 15 augustus 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden zoals op de bij het besluit behorende kaart is aangege ven, gelegen in de gemeen te Tholen. 10. wilde eend en daarbij gebruik te maken van het geweer aan J.G. van Waes te Schoondijke. De ontheffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 15 augustus 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gronden zoals op de bij het besluit behorende kaart is aangege ven, gelegen in de gemeen te Sluis-Aardenburg. 11wilde eend en daarbij ge bruik te maken van het geweer aan WBE Hontenisse e.o. te Kloosterzande. De ontheffing wordt verleend voor de periode van datum besluit tot en met 15 augus tus 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gron den gelegen binnen het werkgebied van de WBE, gelegen in de gemeenten Hontenisse en Hulst. 12. ekster, kauw en zwarte kraai en daarbij gebruik te maken van het geweer aan WBE Hontenisse e.o. te Kloosterzande. De ont heffing wordt verleend voor de periode van datum Informatieverstrekkers zijn de heer J. Wisse en consulente M. van Koulil van de Zuidelijke land en tuinbouworganisatie en de heer L. Caljouw van de project organisatie Walcheren 2000+. Een landbouwer geeft aan de hand van een praktijkvoorbeeld inzicht in de materie. 9.15 uur, de heer of mevrouw Serier uit Koudekerke over de bedenkingen tegen het bestem mingsplan Lammerenburg II van de gemeente Vlissingen. Ook de gemeente is uitgenodigd voor de zitting aan Het Groene Woud 1, Middelburg. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aanvragen ontvan- Voor de toetsing van de rampen plannen van de zeventien ge meenten in Zeeland en de calami teitenplannen van de twee water schappen is een bedrag van ruim 123.000 euro nodig. De staten wordt gevraagd in te stemmen met personeelsuitbrei ding voor openbare orde en vei ligheid en geld beschikbaar te stellen voor de opleiding brand veiligheid. Welzijn In de regiovisie voor mensen met een functiebeperking worden maatregelen voorzien, waarbij wordt uitgegaan van de vraag die gehandicapten hebben. De visie is in samenspraak met zowel de zorgaanbieders als zorgvragers opgesteld. De staten wordt voor gesteld ermee in te stemmen. De visie geldt tot 2005. Cultuur Voor het project Grote Kerk Veere wordt een bijdrage be schikbaar gesteld van ruim 180.000 euro. Het geld was al eerder opzij gezet; nu kan het besluit tot en met 15 okto ber 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gron den gelegen binnen het werkgebied van de WBE, gelegen in de gemeenten Hontenisse en Hulst. De inrichting is gelegen aan de Dorpsweg 1D te Wissenkerke en dient als steunpunt voor het waterschap bij de uitvoering van werkzaamheden in het deelge bied Noord-Beveland. De activitei ten die binnen de inrichting wor den uitgevoerd zijn; het stallen van materiaal, materieel en uit voeren van herstelwerkzaamhe den hieraan, opslag van bouw stoffen te gebruiken in werken, het wassen van materieel, tanken van materieel en de hiervoor benodigde opslag van dieselolie, en opslag van binnen en buiten de inrichting vrijkomende afval stoffen. De ontwerp-vergunningen liggen van 20 juni 2002 tot en met 17 juli 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren; in het gemeente huis van Noord-Beveland, Voorstraat 31 te Wissenkerke, op werkdagen van 9-12 uur en 13- 15 uur en (na telefonische afspraak 0113-377362) in de avonduren en bij de receptie van het waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 te Goes, op werkdagen van 9-12 en 13-16 uur en (na telefonische afspraak 0113-241268) van 18- De aanvragen worden op grond van de Wet milieubeheer gecoör dineerd behandeld. Gedeputeerde Staten en het da gelijks bestuur van het Water schap Zeeuwse Eilanden willen de vergunningen verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu. gen om vergunningen Wet milieubeheer en de Wet ver ontreiniging oppervlaktewate ren van Waterschap Zeeuwse Eilanden voor het veranderen van de inrichting en voor het in wer king hebben na die verandering van de gehele inrichting. Grondgebruik De staten wordt 6 ton gevraagd voor de instelling van een ruil- grondbank. De bank krijgt een functie in het gebiedsgerichte project West Zeeuwsch-Vlaande- ren; zij komt in beheer bij de Dienst Landelijk-Gebied in Goes. De bedoeling is een buffer van grond in eigendom te hebben, die bij de uitvoering van het gebiedsprogramma kan worden doorverkocht. Zodoende kunnen procedures worden verkort. Het streekplan Zeeland is in worden gebruikt voor de nieuwe exploitant: de stichting Nieuwe Muziek Zeeland. De staten krijgen het jaarverslag van de provinciale archiefinspec tie over 2000 en 2001 ter ken nisneming aangeboden. Ruim 3,8 ton rijksgeld wordt be steed aan de vernieuwing van het openbaar bibliotheekwerk. Er is een plan om regiobibliotheken te maken. Alleen zij die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp- vergunning(en), de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerp-vergunning(en) en belanghebbenden aan wie rede lijkerwijs niet kan worden verwe ten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning(en) kunnen later beroep instellen. Schriftelijke bedenkingen tegen de ontwerp-vergunning Wet ver ontreiniging oppervlaktewateren dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Water schap Zeeuwse Eilanden, doch te worden gezonden aan Gedepu teerde Staten van Zeeland. Hierbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet be kend te maken. Tot en met 10 juli 2002 kan een ieder verzoeken om een ge dachtenwisseling over de ont- werp-vergunning(en) (tel: 01180- 631749). Bij de gedachtenwisse ling wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn en kunnen mondelinge bedenkingen worden ingé bracht. Een ieder kan tot en met 18 juli 2002 schriftelijke bedenkin gen tegen de ontwerp-vergun ning Wet milieubeheer indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, postbus 165, 4330 AD Middelburg. 21 uur. Daarna, tot het einde van de beroepstermijn, liggen de stuk ken ter inzage op genoemde plaatsen en tijden. De provincies Zeeland, Noord- Brabant en Limburg hebben gezamenlijk enkele medewerkers in Brussel gestationeerd om dicht op de Europese ontwikkelingen te kunnen zitten. Om de kosten gelijkwaardig over de drie provin cies te verdelen wordt de staten gevraagd de bijdrage te verho gen. Daarvoor is ruim 43.000 euro nodig. Europa Gedeputeerde staten doen ver slag van de ontwikkelingen in de euregio Scheldemond. Watersport Als de staten ermee instemmen, is per 1 oktober geen vergunning meer nodig om te duiken in de Zeeuwse wateren. Om dat de bewerkstelligen wordt de duik- sportverordening aangepast. Voor het project ‘Over de grens, van mens tot mens' tussen Oost en West-Vlaanderen en Zeeland wordt Zeeland de eerst verant woordelijke. De contacten tussen middelgrote en kleine organisa ties in de drie provincies worden via het project gestimuleerd. Waterschappen In Zeeuwsch-Vlaanderen zijn de waterschapsverkiezingen tegelijk met de verkiezingen voor de gemeenten die bij de herindeling ontstaan: 20 november. Bij de bepaling van die datum beslissen de staten tegelijk over een wijzi ging van het waterschapsregle- ment. Ter vaststelling worden het grondwaterbeheersplan en de verordening waterhuishouding aangeboden. De waterschappen hebben een belangrijke rol in de grondwaterbeheersing. Voor de totale watersport is, samen met de sector en andere belanghebbenden, een actieplan met uitvoeringsprogramma opge steld. Om de plannen te verwe zenlijken is van de kant van de provincie 180.000 euro nodig. Het grootste deel van het geld wordt gebruikt voor marketing en promotie. Economie De wijze van financiering van het Bureau voor Toerisme Zeeland tot 2004 komt in de staten ter sprake. Het voorstel is gedepu teerde staten te machtigen nade re afspraken te maken. De jaarstukken van het Zeeuws Participatiefonds bv over 2001 worden ter instemming voorge legd aan de staten. De stichting Economische promo tie en acquisitie bestaat drie jaar. Volgens afspraak is bekeken of de stichting aan de verwachtin gen voldoet. Aan de hand van hun bevindingen stellen gedepu teerde staten voor ermee door te gaan. In de informatie- en communica tietechnologie wordt bijna 128.000 euro subsidie verstrekt voor onder meer een samenwer kingsproject basisscholen op Schouwen-Duiveland en digitale uitingen in de amateurkunst en het Centrum beeldende kunst. Op de agenda staan de jaarver slagen over het project Vitaal platteland en van de stichting Natuur en Milieu. Er zijn voort gangsrapportages over de bodemsanering, de natuurcom pensatie Westerschelde en de gebiedsgerichte projecten Veerse Meer en Schouwen West. Verder staat het actieprogramma biologische landbouw 2002 op de agenda. Bedrijfsrestaurant Het huidige Abdijrestaurant in Middelburg wordt verbouwd tot bedrijfskantine voor het provincie huis. De verbouwing en inrichting kosten ruim 6,6 ton. De vergadering is openbaar en begint met spreekrecht voor het publiek. De vergaderstukken liggen ter inzage in het provinciaal informa tiecentrum, Abdij 9, Middelburg. In de zitting van 14.00 uur wordt de stichting Het Klaverblad in Goes gehoord over haar bezwaar tegen het besluit van gedeputeer de staten over de subsidies 1999/2000. Agrarische ondernemers die hun bedrijf met plattelandstoerisme willen uitbreiden, worden van harte voor de bijeenkomst uitge nodigd. De nevenactiviteiten moeten pas sen binnen de opzet van de ge biedsgerichte aanpak Walcheren 2000+Al in de eerste uitvoe ringsfase van het plan zijn projec ten verwezenlijkt. Nu is de twee de fase aan de beurt. Tijdens de bijeenkomst wordt vooral verteld waaraan plannen moeten voldoen en hoe zij wor den getoetst. Daarvoor is een informatiepakket beschikbaar dat die avond wordt uitgereikt. Het is ook te bestellen bij het secretariaat van de platte- landsconsulente van de ZLTO, 076-5083900. Bezwaar De ontheffingen liggen van 21 juni 2002 tot en met 1 augustus 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantoor uren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevrouw L. Wijgman (tel. 0118-631984) of de heer R. Steijn (tel. 0118-631196). Belanghebbenden kunnen tot en met 1 augustus 2002 bezwaar tegen de ontheffingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Directie ruimte, milieu en water, postbus 165, 4330 AD te Middelburg. Tevens bestaat op grond van arti kel 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijk heid om, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na het indienen van een be zwaar een voorlopige voorzie ning te vragen bij de president van de rechtbank te Middelburg, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Witkam (tel. 0118- 631749). De statencommissie ruimte, milieu en water vergadert maan dag 24 juni, 9.00 uur, in het pro vinciehuis, Abdij 6, Middelburg. De adviescommissie bezwaar schriften houdt dinsdag 25 juni openbare zitting in het provincie huis, Abdij 6, Middelburg. Maandag 24 juni wordt een infor matiebijeenkomst gehouden over het plattelandstoerisme als nevenactiviteit van het boerenbe drijf op Walcheren. De bijeenkomst begint om half acht 's avonds en wordt gehou den in kaasboerderij Pitteperk, Breeweg 21, Koudekerke. Wat Zeeuwen aan belastingen moeten betalen aan de gemeenten en de waterschappen is overzichtelijk samengebracht in de brochure Lokale belastingen 2002. Ook wordt duidelijk welke vergoeding (leges) moet worden betaald voor bij voorbeeld een rijbewijs of paspoort. Wie op vrijdagmiddag, twee uur wil trouwen kan zien dat dit in Reimerswaal het goedkoopst is: 106 euro, en in Veere het duurst: 333 euro. Rubrieken zijn er onder meer voor de waterschapsomslag, onroerende zaakbelastingen en afvalstoffenheffing en rioolrechten. Ook de gemiddelde belastingdruk per gemeente is opgenomen. 3 SC I 9- i g C» Xj Q -3; 4 s 1997 in werking getreden. De staten krijgen nu een evaluatie voorgelegd. Behalve naar het ver leden, wordt ook naar de toe komst gekeken. Onderwerpen die dan aan bod moeten komen zijn onder meer de voortgang en sta tus van gebiedsgerichte plannen en de integratie van het beleid in de plannen voor water, milieu en ruimtelijke ordening. Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bos sen bedrijfsmatige visserij en wateren is ontheffing verleend voor het doden, verwonden, van gen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen van ekster, kauw en zwarte kraai en daarbij gebruik te maken van het geweer aan WBE Reimerswaal te Goes. De ontheffing wordt ver leend voor de periode van datum besluit tot en met 31 oktober 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gron den gelegen binnen het werkgebied van de WBE, gelegen in de gemeente Reimerswaal. ekster, kauw en zwarte kraai en daarbij gebruik te maken van het geweer aan WBE Kapelle e.o. te Kloe- tinge. De ontheffing wordt verleend voor de periode van 1 juli tot en met 31 oktober 2002. De ontheffing heeft betrekking op de gron den gelegen binnen het werkgebied van de WBE, gelegen in de gemeenten Kapelle en Goes. wilde eend en daarbij ge bruik te maken van het geweer aan WBE Kapelle e.o. te Kloetinge. De ont heffing wordt verleend voor de periode van 1 juli tot en met 15 augustus 2002. De VLEESWAREN 200 gram, naar keuze: ook 4 x 50 gram Schouderham Eigen snijworst Eigen varkensrollade Cornedbeef 200 gram voor 2,10 Alle wegen in Zeeland zijn inge deeld naar de uitgangspunten van duurzaam veilig verkeer; daarbij is rekening gehouden met het gebruik van de wegen. Zo wordt onderscheid gemaakt in doorgaande wegen, gebiedsont- sluitingswegen en erfontsluitings- wegen. De categorisering is een project van alle wegbeheerders in Zeeland. O Jl f <-WiM Am.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5