r Meer HARTHOORN 's-Gravenstraat 63a, 's-Gravenpolder, tel. 311606 VERSCHOORE icunheii meer kind. Gratis figuur-analyse! 0118-633601 Laat uzelf eens van de ’geknipte kant zien iedere Zeeuw gaat naar Verschoore! De Gouden Korenaar VAN BEEK u DUBBEL PLEZIER VAN UW VAKANTIEGELD X 10,50 8,50 SALON POUR L’HOMME ET L’ENFANT Lefcfyr geprijsd I l INFORMATIERUBRIEK Gasthuisstraat 16 - Goes - Tel. 0113-227414 OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN 5,98 2,29 Giro 5 5 2 0 0 0 I Verse zalmfilet graatloos p. kilo Verse zalmmoten p. kilo Verse zeekraal 5 0 j a a r N SGK! Geef eens een belletje of kom langs. 100 gr0,90 Zoute vis! ouderwetse dikke moten! Tel. 0113-212622 Oostsingel 78 - Goes Op woensdag en zaterdag BIOLOGISCH SPELT VOLKORENBROOD ook voor palingbroodjes Vrijdag en zaterdag aanbieding: BATAVUS - GAZELLE - GIANT NU MET EXTRA HOGE INRUILKORTING Reparatie, onderhoud, service AMBACHTSBAKKER VERSCHOORE De meeat complete 1 Uur Fotowinkel Sunss Zon! Bar - B- Q weer! Wij hebben voor u alle vis voor op de Bar-B-Q! Marinades, sauzen, kruiden, enz, J KWALITEITSSLACERU 500 G/?. CHINESE BAMI en 500 GR. MEXICAANSE KIP samen voor 2 personen HOLLANDSE KIPPENBOUTEN Kleurenfilm 36 opnames 200 ASA per stuk 1,59 J°rae i DE ZEESTER Het adres voor al uw vis en visproducten wo. 19/6 t/m di. 25/6 BEL NU Gemeente Noord-Beveland GEGRILDE KIP SPARE RIBS KILO lekker gekruid, natural, taco of ketjap 4,98 KIP BARBECUE WORST 500 GRAM in de smaken kaas, Italiaans, tomaat of naturel 3,99 |9/ Woensdag 19 juni 2002 DE BEVELANDER 2 Openingstijden gemeentehuis Internet: www.noord-beveland.nl Ook voor de gemeenteberichten! Inspraak le herziening bestemmingsplan landelijk gebied 4,55 XAmbachtsZ) 5,25 4,55 Wij hebben alles in huis voor een gezellige b.b.q Te koop: perceel bouwgrond Oosterscheldestraat Wissenkerke •1 Openbare bekendmaking voorbereidingsbesluit Wissenkerke. 19 juni 2002 Openbare kennisgevingen: Ingekomen melding om bouwvoornemen, bouw- en sloopaanvragen Tuurlijk 13-06 Wilhelminaweg 1Kamperland 04-06 Bemhardstraat 19, Kortgene 14-06 Oostvoorstraat 18, Wissenkerke SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE m SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE Inspraak, i.v.m. voornemen toepassen artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening t.b.v. ontwikkelingen Dorpsdijk 12 te Wissenkerke GEKOOKTE WORST 100 gram ARDENNER GRILLSPEK 100 gram KAASSALADE 100 gram Ontwikkelen en afdrukken van uw Kleinbeeld/APS en al uw digitale bestanden! 0,69 1,05 1,15 AMBACHTSBROOD k LEKKER DONKER BROOD! LICHT MEERGRANENBOL 400 gr. voor 0,75 I. er een herziening wordt voorbereid voor de gronden behorende tot de locatie Dorpsdijk 12 te Wissenkerke, voor zover deze deel uitmaken van het bestemmingsplan “Bebouwde Kom Wissenkerke II”, vastgesteld d.d. 23 april 1979 en gedeeltelijk goedgekeurd door het col- Mogelijkheid tot inspraak Alvorens daartoe te besluiten wordt de gelegenheid geboden om, met ingang van donderdag 20 juni aanstaande, gedurende een viertal weken, ter gemeentesecretarie (afdeling Grondgebied, kamerl.17) Voorstraat 31 te Wissenkerke, van zowel de voorgestane plannen als van de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing kennis te nemen. Tevens worden ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een belang hebbende natuur lijke en rechtspersonen, ingevolge het bepaalde in artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de Inspraakverordening is bepaald, in de gelegenheid gesteld om, gedurende voomoemde termijn, naar keuze schriftelijk of mondeling Inhoud plannen De familie Vrolijk is voornemens om te komen tot een uitbreiding van het aan de Dorpsdijk 12 gesitueerde “Countryhouse De Vlasschure” en het herinrichten van de daarbij behorende gronden. Een opzet waarmee een al bestaande relatie met de aanliggende ruiter- en menrou te, in casu het dienen als rustplaats c.q. verblijfsruimte voor paardrijdende passanten/groepen, kan worden verstrekt. Naast een uitbreiding van het bestaande hoofdgebouw, wordt er gedacht aan de realisatie van nieuwe opstallen waarin stallen met bergruimte en op een verblijf afge stemde voorzieningen moeten worden ondergebracht. Op het overige buitenterrein zullen onder andere de nodige parkeerplaatsen, diverse tuinen, een speel- en een kleindierweide, als mede een paardrijbak worden aangelegd. Bedankt Langs deze weg wil ik eenieder bedanken voor alle felicitaties en attenties die ik mocht ont vangen bij mijn jubileum, koninklijke onderscheiding en afscheid als brandweercommandant van Noord-Beveland, ook namens mijn gezin. In het bijzonder dank ik het gemeentebestuur, de leden van het brandweerkorps en het Noord-Bevelands mannenkoor. Het was een prachtige afsluiting van een 40-jarige loopbaan als brandweerman en een onver getelijke dag voor mij en mijn gezin. Hartelijk dank, Wout van Houwelingen Inhoud plannen De familie Buijs is voornemens om te komen tot de bouw van een woning op de locatie Keihoogteweg 1 te Wissenkerke. Naast de bouw van deze op het landschap af te stemmen bouwmassa, zal het omliggende terrein, na het verwijderen van enkele ter plaatse thans nog aanwezig zijnde opstallen, van een groene herinvulling worden voorzien. Tegen dit besluit kan, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, door belanghebbenden binnen zes weken na de datum van deze publicatie bezwaar worden aange tekend. Dit bezwaarschrift dient te worden gericht aan de raad van de gemeente Noord- Beveland, Postbus 3. 4490 AA Wissenkerke en ten minste te worden voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien belang hebbende van mening is dat zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereisen, kan hij/zij om een voorlopige voorziening verzoeken. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de pre sident van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Voornemen toepassen artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening Inmiddels hebben ons concrete plannen bereikt die in de geplande uitbreiding en de daarmee verband houdende wijzigingen van het hoofdgebouw voorzien. Deze (ver)bouwactiviteiten zijn niet in overeenstemming met het vigerende ruimtelijke beleid zoals dat in de ter plaatse geldende bestemmingsplannen “Bebouwde Kom Wissenkerke II” en “Landelijk Gebied” is vervat, maar worden, mede gelet op de voor de kern Wissenkerke beoogde ruimtelijke visie, echter wel aanvaardbaar geacht. Het voornemen bestaat dan ook om aan de totstandkoming daarvan medewerking te verlenen. Dit met toepassing van een procedure ingevolge de artike len 19, lid 1 en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en ‘s middags van 13.00 uur tot 15.00 uur Vrijdag van 8.30 uur - 12.00 uur. Burgerzaken: U kunt elke maandagavond, van 18.30 - 19.30 uur, op afspraak gebruik maken van de afdeling Burgerzaken. Telefoon: 377 388. Wissenkerke, 19 juni 2002. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, De secretaris, De burgemeester, drs. D. Sinke C.J. van Liere Voornemen toepassen artikel 19, lid I Wet op de Ruimtelijke Ordening De voorgestane ontwikkelingen zijn niet in overeenstemming met het vigerende ruimtelijke beleid zoals dat in het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Landelijk Gebied” is vervat, maar worden, mede gelet op de voor de kern Wissenkerke beoogde ruimtelijke visie, echter wel aanvaardbaar geacht. Het voornemen bestaat dan ook om aan de totstandkoming daarvan medewerking te verlenen. Dit met toepassing van een procedure ingevolge de artikelen 19, lid 1 en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Wissenkerke, 19 juni 2002 Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, de secretaris, de burgemeester, drs. D. Sinke C.J. van Liere Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland brengen, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ter kennis dat de gemeen teraad in zijn vergadering van 29 november 2001 heeft verklaard c.q. bepaald dat, II. dit besluit één dag na de publicatie daarvan, derhalve op donderdag 20 juni 2002, in wer king treedt. Genoemd besluit ligt met de daarbij behorende tekening, met ingang van donderdag 20 juni 2002, voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Grondgebied (kamer 1.17), Voorstraat 31 te Wissenkerke, ter inzage. Inspraak i.v.m. voornemen toepassen artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening t.b.v. ontwikkelingen Keihoogteweg 1 te Wissenkerke Inspraakmogelijkheid Gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kunnen schriftelijke reacties ten aanzien van het bedoelde voorontwerp worden ingediend bij het college van burgemees ter en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Ook kan er mon deling worden gereageerd: daarvoor kunt u zich wenden tot bovengenoemde afdeling. Inspraakbijeenkomst Verder wordt op woensdag 10 juli 2002, tijdens een inspraak-/informatiebijeenkomst, de gele genheid geboden om met een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur over het voor ontwerp nader van gedachten te wisselen en daarbij mondeling reacties ter zake kenbaar te maken. Deze bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke en vangt aan om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). De ingekomen reacties, en het verhandelde tijdens de inspraakbijeenkomst, zullen bij de definitieve vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan worden betrokken, voordat dit offi cieel ter visie zal worden gelegd. 31-05 Provincialeweg 6, Wissenkerke 04-06 Molenpad 2, Kamperland 04-06 Zandkreekstraat 40, Kortgene 05-06 Voorstraat 17, Wissenkerke 10-06 Tuindorp, Wissenkerke 10- 06 Noordlangeweg 42b, Colijnsplaat 11- 06 Oosthavendijk 2, Kamperland 04-06 Oostweg 20, Geersdijk 04-06 Oosterscheldestraat 4a en 4b,Wissenkerke zienswijzen ten aanzien van dit voornemen kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Voor het mondeling kenbaar maken daarvan dient u zich in verbinding te stellen met de behandelend ambtenaar de heer R. Caljouw. Deze is telefonisch bereikbaar onder het nummer 0113-377357. Wissenkerke, 19 juni 2002 Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, de secretaris, de burgemeester, drs. D. Sinke C.J. van Liere Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken ter uitvoering van het bepaalde in de Inspraakverordening het volgende bekend. Vanaf donderdag 20 juni tot en met woensdag 14 augustus 2002 ligt voor eenieder ter inzage: het voorontwerp van de “le Herziening bestemmingsplan Landelijk gebied”. Het voorontwerp kan worden ingezien bij de afdeling Grondgebied (kamer 1.17) van de gemeentesecretarie, Voorstraat 31 te Wissenkerke. Aan de Oosterscheldestraat te Wissenkerke is een perceel bouwgrond te koop voor de bouw van één woning. De oppervlakte van het perceel bedraagt ongeveer 567 m2. De kavelprijs bedraagt 57.352,05 incl. BTW, kosten koper. Voor de beoogde bouw geldt een aantal randvoorwaarden. De grond zal in een openbare bij eenkomst middels trekking door de burgemeester worden verloot onder belangstellenden die zich schriftelijk hebben aangemeld en die ofwel staan geregistreerd als particulier ingezete nen van de gemeente, of wiens ouders op Noord-Beveland wonen, of die economisch gebon den zijn aan Noord-Beveland. augustus schriftelijke aanmelding kan volgen bij het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3,4490 AA Wissenkerke. Voor nadere informatie en toezending van de randvoorwaarden kan contact worden opgenomen met mevrouw J. Boeijen, sector Grondgebiedszaken, telefoon 0113-377338. Degenen die zich inschrijven worden geacht in te stemmen met de randvoorwaarden. 31-05 Molenweg, Colijnsplaat 31-05 Julianastraat 1,3,5,7,11,13,15,19, Kortgene 14-06 Noordstraat 12, Kamperland 14-06 Noordstraat 8, Kamperland 14-06 Trintellaan 28, Kortgene 14- 06 Noordstraat 10, Kamperland 15- 06 Havenweg 2, Kamperland 15-06 Oost-Zeedijk 4a, Colijnsplaat 15-06 Longroomweg, Kamperland Verleende bouw- en sloopvergunningen en afgegeven positieve reacties tot Bouwvoornemen in de periode van 03-06 t/m 14-06-2002. het plaatsen van een schaftwagen het gedeeltelijk slopen van de schuurdaken het plaatsen van een sleufsilo het bouwen van een serre het verbouwen/plaatsen van garage/berging het verbouwen van de verdiepingen het bouwen van een tuinhuisje het bouwen van een wegensteunpunt het bouwen van een theeschenkerij/het uitbreiden van de kantoren en het verbouwen van de monumentale schuur tot appartementengebouw het bouwen van een ligboxenstal het slopen van colovinyltegels uit de keuken/hal het slopen van colovinyltegels uit de hal het bouwen van een twee onder een kap woning het plaatsen van een blokhut het bouwen van een schuur/berging het uitbreiden van de woning met berging het verbouwen en uitbreiden van de woning het plaatsen van een blokhut het bouwen van nieuwe daken op bebouwing en het slopen van asbest- daken. het vergroten van de bedrijfsloods het bouwen van een schuilhut voor dieren Van Miereveldstraat 9-1071 DW Amsterdam Telefoon 020 - 679 15 72 E-mail: info@nsgk.nl Internet: www.nsgk.nl nederlandse stichting voor het gehandicapte kind Elke dag een vaste aanbieding ZIE ONS STOEPBORD AARDBEISCHELPJES 5 halen en maar 4 betalen Wie is de Ambachtsbakker? De Ambachtsbakker is een bakker met liefde voor het vak. Bereidt zijn producten met zorg, verwerkt de beste grondstoffen, garandeert een unieke kwaliteit. Is creatief en verassend. Want als u nu een nieuwe fiets koopt heeft u er nog jaren plezier en gezondheid van. St. Adriaanstraat 15 - Goes - 0113-215077 cn m x o m LU O LU O cn LU O CO LU O TWEEWIELERDISCOUNT Wijngaardstraat 34 4461 DC Goes Telefoon (0113) 23 08 04 Alléén tegen inlevering van deze bon Flguurcorrectle- en Afslanklnstituut Lammerensteeg 9,4331MB Middelburg website: www.swissfigure.nl Openingstijden: ma do 10.00 - 20.00 uur di, wo, vr 10.00 -16.00 uur Sint Adriaanstraat 17 -19 - Goes Tel/Fax 0113-216056 BRAADLAPPEN 500 gram SPEKLAPPEN zonder zwoerd naturel en gemarineerd 100 gram0,50 Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 22 juni Iedere maandag en dinsdag RUNDERGEHAKT 1 kg Iedere woensdag GEHAKT H.O.H. 1 kg GOES VLISSINGEN MIDDELBURG TERNEUZEN HULST ETTEN-LEUR ZIERIKZEE www.Fotosonlme.nl Dit jaar viert de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind haar vijftigjarig bestaan. Vijftig jaar waarin bewezen werd dat een handicap geep handicap hóeft te zijn. Als de juiste mensen een handje helpen. En de juiste middelen in de buurt zijn. Maak van ons feest hun feest. Steun de NSGK. naturel of gekruid om zelf te braden Voor meer heerlijke aanbiedingen zie winkel. Geldig tot en met 29 juni 2002. lege van gedeputeerde staten van Zeeland, d.d. 27 november 1979, nr. lö82/53Tl 4e aïd.’ Belangstellenden dienen vóór 1 augustus als. de randvoorwaarden op te vragen, waarna tot 15 r.o., zoals dat sedertdien is herzien en gewijzigd, en nader zijn aangegeven op de bij dit Bn besluit:behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening; ■- v’ Binnen 6 weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) van de vergunning of positieve reactie kunnen belanghebbenden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Tevens kan een ver zoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de rechtbank. Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen, (0113-377377). LU Q cn SERVICE NU RUIME SORTERING GOEDE INRUILFIETSEN met 3 maanden garantie Single use 27 opn. zonder flits camera nu voor^ 3.9*? Wissenkerke, 19 juni 2002. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, De secretaris, De burgemeester, drs. D. Sinke C.J. van Liere afname per 3 stuks Alléén tegen inlevering van deze bon VERSCHOORE I De meest complete 1 Uur Fotowinkel Mogelijkheid tot inspraak Alvorens daartoe te besluiten wordt de gelegenheid geboden om, met ingang van donderdag 20 juni aanstaande, gedurende een viertal weken, ter gemeentesecretarie (afdeling Grond gebied, kamer 1.17) Voorstraat 31 te Wissenkerke, van zowel de voorgestane plannen als van de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing kennis te nemen. Tevens worden ingezetenen van de gemeente en in de gemeente een belang hebbende natuur lijke en rechtspersonen, ingevolge het bepaalde in artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de Inspraakverordening is bepaald, in de gelegenheid gesteld om, gedurende voomoemde termijn, naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen ten aanzien van dit voornemen kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Voor het mondeling kenbaar maken daarvan dient u zich in verbinding te stellen met de behandelend ambtenaar de heer R. Caljouw. Deze is telefonisch bereikbaar onder het nummer 0113-377357. Inhoud van de herziening De aanleiding voor deze herziening is het feit dat Gedeputeerde Staten op 26 januari 1999 aan bepaalde delen van het bestemmingsplan “Landelijk gebied” goedkeuring hebben onthouden. Dit betekent dat er voor die plangedeelten een herzieningsplicht geldt. De herziening van het bestemmingsplan biedt tegelijkertijd een goede gelegenheid om diverse actuele beleidsont wikkelingen planologisch te vertalen. De “1e Herziening bestemmingsplan Landelijk gebied” bevat een groot aantal wijzigingen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. Enkele belangrijke elementen zijn: een regeling voor Nieuwe Economische Dragers, de aanwijzing van een gebied in de Jacobapolder en de Rippolder als mogelijke locatie voor een windmolenpark, een aangepaste regeling met betrekking tot intensieve veehouderij, aangepaste voorwaarden voor nieuwvestiging van agrarische bedrijven, ‘strak begrensde bouwblokken’ voor agrarische bedrijven die zijn gelegen nabij een woon kern, verblijfsrecreatieterrein of natuurgebied, een actualisering van Voorschriftenkaart 1, waarop alle agrarische bedrijven en burgerwo ningen zijn aangegeven. S^PIete g°c Tegen ingekomen aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag. Tijdens de openingstijden kunt u de aanvragen inzien op de afdeling Bouwen en Wonen. Al 16 jaar zeer goede resultaten door de complete Thermo-Fysische-Methode (T.F.M.) en speciaal opgeleid personeel, kunnen wij u garanderen: plaatselijk afslanken bij figuurproblemen een gladdere en strakkere huid de bestrijding van een sinaasappelhuid geen gebruik van wikkels, spuiten of pillen een goede conditie, mede door het gebruik van de ozoncabines en maak een afspraak voor een gratis figuuranalyse 1 LA m 3D O m en m en m x O m 05 O LA m u o m co

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 2