Provincie Zeeland Nationaal Park Oosterschelde Plattelandstoerisme Walcheren 2000+ De Koebel GLAZEN MEUBELEN KURK-PARKETSTUNT Juni Voordeel ZUIDWEG 1 Floordesigns 4 I l iï *1' t?o f I i f I i 4 es|i Waterbeheer 21e eeuw S ■■■Officiële Mededelingen hmmi wisse 1 1 Uw wijnspecialist Wijntopper Vergunning Chemgas Terminal Vlissingen B.V. Besluit hogere grens waarde Strobbelhoek te Ovezande Bemaling rioleringen Heinkenszand Chateau Moulin de Ferregrave Elegante, kruidige, en fruitige paarsrode wijn Op maat gemaakt DE LOODGIETER DIE KÓMT ALS JE BELT DORPSSTRAAT 82 HEINKENSZAND TEL.: 0113 563797 i s Kom tevens ons nieuw laminaatparket programma, in wisselende breedtes met v-groef bekijken. KORTING 4,54 P/M2 KURKPARKET afgewerkt met transparante vinyl- coating. LEGGEN EN KLAAR dus NOOIT meer schuren of lakken en bovendien 10 JAAR SLIJT- GARANTIE. Te leveren in zowel kurkmotief als combi natie van echt hout op kurk zoals bijvoorbeeld kersen, eiken, beuken, peren enz. enz. NU 9,50 P/M2 KORTING Joseph Guy Smirnoff probeer maar 0113-227072* Bij aankoop van massief of lamelparket. GRATIS FOLIE EN ONDERTAPIJT t.w.v. 6,81 Informatierubriek van de Provincie Zeeland. nr. 24/2002 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Johnnie Walker Molinari Sambuca Floryn Floryn GASKACHELS EN GEBRUIKTE GEISERS onder volledige garantie. Vakkundige plaatsing. 0113-216806 (216524) (Pf van oorschot GLASHANDEL MOERSTEE Het Nationaal Park Oosterschelde is het grootste nationaal park van Nederland. Een gebied van ruim 37.000 hectare. De geulen, platen, slikken, schorren en binnendijkse natuurgebieden, 125 kilometer oever en het water vormen samen een uniek natuurgebied. Exclusieve modellen Bezoek onze showroom! Zaterdagmiddag gesloten Meton«huisWM"cn ,itu altijd goed. KORTE GEERE 15 MIDDELBURG, TEL. 0118-638363 homepage: www.woonnet.com/floordesign Diversen IlSRilil® Milieu .MM MÉDOC - T-' T' Z ConmCoi ®Jö) OwlöXQj t x JemeveR 5 Woensdag 12 juni 2002 DE BEVELANDER 2 I Nieuws Abdij 1 20-22 uur 20 juni 24 juni 20-22 uur Noord- en Zuid-Beveland 20-22 uur Zeeuwsch-Vlaanderen 26 juni ia is dj r- €9,99 13,95 17,95 12,95 €9,99 14,49 70 cl 100 cl 100 cl 100 cl lood 70 c! r I ^1 EuroSlijter Gedeputeerde Staten van Zee land hebben op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele een hogere grenswaarde vastgesteld ten behoeve van het uitbreidingsplan Strobbelhoek te Ovezande. Het betreft de realisa tie van in totaal 12 woningen waarvan er maximaal 4 woningen een hogere geluidbelasting ondervinden dan 50 dB(A). Het bij het verzoek behorende kaart materiaal geeft nadere informatie omtrent de locatie. Het verzoek berust op het besluit grenswaar den binnen zones langs wegen. Via het gebiedsproject Walcheren 2000+ wordt de ontwikkeling van plattelandstoerisme gestimu leerd. Plattelandstoerisme is bedoeld voor agrarische bedrij ven die, in combinatie met klein schalige plattelandsattracties of investeringen in natuur en land- schap, de ruimte krijgen om op het agrarisch bedrijf kleinschalige horeca, detailhandel en verblijfs- recreatie te ontwikkelen. Ondersteuning Agrariërs krijgen hiermee de kans een (extra) neventak aan het bedrijf toe te voegen. Het plattelandstoerisme betekent een stimulans voor natuur en land- schap en het toeristisch product op Walcheren. Agrariërs kunnen zich bij het uit- werken van hun ideeën voor plat telandstoerisme bij laten staan door de plattelandsconsulente van de ZLTO. Daarvoor is finan ciële ondersteuning beschikbaar. Ingediende plannen doorlopen een toetsingsprocedure, waarbij een deskundigencommissie beoordeelt of aan de voorwaar den wordt voldaan. Indien er meer plannen zijn ingediend dan er quotum voor verblijfsrecreatie beschikbaar is, adviseert de des kundigencommissie tevens over de volgorde van de plannen. De Stuurgroep Walcheren 2000+ beslist uiteindelijk over het verle nen van medewerking. Plannen In 2000 is voor de le fase gele genheid geboden plannen in te dienen. Deze fase is inmiddels afgerond. Via een evaluatie zijn enkele wijzigingen in de regeling voor plattelandstoerisme aange bracht. In het najaar van 2002 wordt opnieuw de mogelijkheid geboden initiatieven aan de Stuurgroep Walcheren 2000+ voor te leggen. Informatieavond Ter voorbereiding op de nieuwe aanvraagronde wordt maandag 24 juni een informatiebijeenkomst georganiseerd. De inleiding wordt verzorgd door de heer J. Wisse (ZLTO) en het project wordt toegelicht door de heer L. Caljouw, directie Ruimte. Milieu en Water Provincie Zeeland) en de plattelandsconsu lente ZLTO, mevrouw M. van Koulil. Verdere informatie over de toetsingsprocedure Walcheren 2000+ wordt gegeven door Nuland Partners. Een erva ringsdeskundige zal praktijkvoor beelden aandragen. Zoals gebrui kelijk is er gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwis selen van ervaringen. Informatiepakket Tijdens deze avond is voor belangstellenden een informatie pakket beschikbaar over het onderwerp plattelandstoerisme. Dit pakket is ook op te vragen bij het secretariaat van de platte landsconsulente ZLTO, telefoon nummer 076-5083900. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aan de gemeente Borsele een vergunning Grond waterwet met voorschriften ter bescherming van de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen verleend voor het ont trekken van grondwater ten be hoeve van de aanleg van een bergbezinkriool ter plaatse van de Heinkenszandseweg en ter plaatse van de Stationsweg in de kern Heinkenszand. Laatstbedoelde vergunning is gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-vergunning. De bijeenkomst, die om 19.30 uur begint, wordt gehouden op kaasboerderij Pitteperk, Breeweg 21, Koudekerke. De vergunning ligt van 13 juni tot en met 24 juli 2002 ter inzage Het opstellen van een Beheers en Inrichtingsplan (BIP) is een gebruikelijke procedure bij de instelling van een Nationaal Park. In het plan wordt aangegeven vol gens welke richtlijnen beheer en inrichting vorm moeten krijgen. Het plan komt naast het bestaan de Beleidsplan Oosterschelde (1995). De hoofddoelstelling daarvan luidt: Behoud en zo mogelijk versterking van de aan wezige natuurlijke waarden met inachtneming van de basisvoor waarden voor een goed maat schappelijk functioneren van het gebied, waaronder met name de visserij wordt begrepen. Het Beheers- en Inrichtingsplan voegt elementen toe aan het Beleidsplan die voortkomen uit de specifieke doelstelling van Nationale Parken. Het beleid richt zich in het algemeen op vier hoofddoelstellingen: intensiveren natuurbeheer en natuurontwikke ling, sterk stimuleren van natuur- en milieueducatie, bevorderen van natuurgerichte recreatie en het bevorderen van onderzoek. Recreatie De mogelijkheden voor vormen van natuurgerichte recreatie van het gebied rondom de Ooster schelde en van de zeearm zelf zijn groot. Door het etiket Nationaal Park komt het gebied nog meer in de schijnwerpers te staan. De toeristische meer waarde heeft voor de vogelbevol- king een keerzijde. De hoger gelegen gebieden in de Ooster schelde zijn voor zowel vogels als voor recreanten aantrekkelijk. De in het gebied aanwezige zee honden kunnen ook makkelijk worden verstoord. Momenteel Gedeputeerde Staten van Zee land hebben aan Chemgas Ter minal Vlissingen B.V. een vergun ning Wet milieubeheer met voorschriften ter bescherming van het milieu verleend om in de toekomst de mogelijkheid te heb ben om vloeibaar gemaakte gas sen direct over te slaan van wagon naar vrachtwagen, van wagon naar schip of iedere ande re mogelijke wijze van overslag. vindt er studie plaats naar de ver storing van zeehonden door de recreatievaart. Natuur Het natuurbeheer en de natuur ontwikkeling spelen bijna vanzelf sprekend een grote rol. In dat kader rijst al snel de vraag of moet worden ingegrepen om de zandhonger van de Ooster schelde te stoppen. Momenteel vindt afslag plaats van bestaande platen, slikken en schorren. Het slib daarvan bezinkt in de geulen die daardoor steeds verder wor den opgevuld. Een oplossing voor dit probleem zou de aanleg van een schorrandverdediging kunnen zijn of vormen van zand- suppletie in bijvoorbeeld de Krabbenkreek. Visserij Natuurbescherming en visserij zijn samen belangrijk geweest voor het niet volledig afsluiten. De belangen van getijdenwerking en waterkwaliteit zijn nog steeds gemeenschappelijk, maar er zijn ook spanningsvelden. Zo kan vis serij aantallen van vis- en schelp dieren beïnvloeden, concurreren met kokkeletende vogels of het milieu aantasten. Sommige gebieden worden afge sloten en er worden beperkingen gesteld aan de hoeveelheid kokkels die opgevist mogen wor den. De vergunning ligt van 13 juni 2002 tot en met 24 juli 2002 ter inzage bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren; in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17.00- 20.00 uur en in het gemeente huis van Vlissingen, op werkda gen van 8.30-12.30 uur en 13.30-15.00 uur en (na telefoni sche afspraak 0118-487204) op woensdagavond van 17.15- 20.15 uur. Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ont werp-vergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning en Opvragen Het Beheers- en Inrichtingsplan Oosterschelde en/of de samen vatting daarvan kunnen worden opgevraagd bij het Informatie centrum van de provincie Zee- In de afgelopen tien jaar heeft Nederland meerdere keren te maken gehad met ernstige wateroverlast. Polders kwamen onder water te staan, rivierdijken dreigden te bezwijken, mensen moesten worden geëvacueerd. Ook Zeeland heeft er last van gehad. Landerijen hebben dagen lang onder water gestaan, in enkele dorpen hielden de bewo ners geen droge voeten. Dat deed de vraag rijzen of Nederland zijn waterhuishouding nog wel op orde heeft én of we wel voldoende voorbereid zijn op veranderin gen in ons klimaat en ons ruimtegebruik. Eind 2000 heeft het kabinet in het rapport ‘Anders omgaan met water’ antwoord gegeven op deze vragen. De titel van het kabinetsstandpunt zegt genoeg: er is een omslag nodig in het waterbeleid en in het den ken over water om Nederland de komende eeuw wat het water betreft voldoende veilig, leefbaar en aantrekkelijk te houden voor bewoners en investeerders. Al eerder was in Zeeland -naar aanleiding van de water- overlastproblemen in september 1998- geconstateerd dat structurele veranderingen in het Zeeuwse waterbeleid noodzakelijk zijn. Op 20 maart 2002 is in de Stadsschouwburg te Middelburg een start conferentie Waterbeheer 21e eeuw in Zeeland gehouden. Gezien de grote belangstelling hiervoor is besloten om per regio voorlichtingsbij eenkomsten te houden. Deze zullen vooral gericht zijn op de gemeen telijke problematiek en zijn met name bedoeld voor de diverse gemeentebestuurders, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De avonden zijn als volgt gepland: Voor opgave en informatie kunt u terecht bij de heer D.J. Lagendijk van de directie Ruimte, Milieu en Water, tel. 0118-631124. Schouwen-Duiveland en Tholen land, Abdij 9, Middelburg. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag ge opend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Een naaimachine waarmee alles een beetje gemakkelijker gaat met de kracht en precisie van een échte Zwitserse Bernina Cognac vs Vodka - Red Belanghebbenden kunnen tot en met 24 juli 2002 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zee land, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de Voor zitter van de afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. INSTALLATIEBEDRIJF WISSE BV VERRIJN STUARTWEG 3 4462 GE GOES GAS, WATER, SANITAIR, ELEKTRA, C.V. kei 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling be stuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot W. Buizer (tel. 0118- 631168). s. i0 Red Label Whisky Likeur Jonge Jenever Vieux Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot mevr. A. Scherbeijn (tel. 0118-631709). belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-ver gunning kunnen tot en met 25 juli 2002 tegen de vergunning beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. De vergunning wordt op 26 juli 2002 van kracht, tenzij overeen komstig artikel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 8.81 van de Algemene wet be stuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor ziening is gedaan bij de Voorzit ter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot dhr. P. Beijaard (tel. 0118-631071). I., I., €6,95 5r e Wij hebben nog enkele gebruikte ril n a i. bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren en in het gemeente huis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand, maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur, op donderdagavond van 17.00- 20.00 uur. Degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ontwerp- vergunning, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerp-vergunning en be langhebbenden aan wie rede lijkerwijs niet kan worden verwe ten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-ver gunning kunnen tot en met 24 juli 2002 tegen de vergunning beroep instellen bij de Afdeling be-stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage. De vergunning wordt op 25 juli 2002 van kracht, tenzij overeen komstig arti-kel 36 van de Wet op de Raad van State, juncto arti- Regio Walcheren Datum 17 juni Tijd 20-22 uur Plaats Gemeentehuis Veere te Domburg Gemeentehuis Schouwen-Duiveland te Zierikzee Stadskantoor gem. Goes te Goes “Het Meulengat" te Sluiskil Wijngaardstraat 52, GOES o Tel. 0113-231213 NAAIMACHINESERVICE Het besluit ligt van 13 juni 2002 tot en met 24 juli 2002 ter inza ge bij de Directie ruimte, milieu en water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werk dagen van 8-17 uur en desge vraagd buiten kantooruren. Nw. Kerkstraat 10a, Kapelle-Biezelinge 0113 - 341688 Fax 0113 - 344062 i ’aiat w Glazen tafels, stoelen, vitrinekasten, spiegels activa 135 activa 145 '~*l 37,50 ra

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2002 | | pagina 5